Onnistuneen etätyön johtamisen avainpiirteet

Yksi työelämän voimakkaimmista muutosajureista on teknologian kehitys. Koronapandemian myötä organisaatioissa otettiin nopeasti käyttöön etätyön mahdollistavia työkaluja ja käytäntöjä, minkä myötä myös etäjohtaminen arkipäiväistyi. Paluuta takaisin täysimääräiseen lähityöhön tuskin tapahtuu, mutta hybridimallinkin toimivaksi saaminen edellyttää sopivien rakenteiden luomista sekä etätyölle että etäjohtamiselle.

Nainen töissä kotitoimistolla

Uusimman tiedon valossa voidaan todeta, että työhyvinvointia tuottava etätyön johtamisessa korostuvat johtajan ihmissuhdetaidot, luottamus, kyky yhteensovittaa työntekijöiden työ- ja yksityiselämä, joustavuus sekä työntekijälle annettu autonomia.

Vuorovaikutuksen merkitys etäjohtamisessa

Kasvotusten tapahtuva vuorovaikutus etäympäristössä on erityisen tärkeää etäjohtajuudessa verrattuna perinteiseen johtajuuteen. Etäjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin säännöllisten ”face to face” -kohtaamisten järjestäminen. Hyvän vuorovaikutuksen puuttuminen voi johtaa siihen, että johtaja menettää mahdollisuuksia rakentaa luottamusta ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Työntekijät, jotka luottavat johtajiinsa, pystyvät kommunikoimaan tehokkaasti ja kokevat vähemmän konflikteja.

Jotta etätyö olisi positiivinen tekijä työntekijän hyvinvoinnin kannalta, johtajien tulisi olla yhteydessä työntekijöihin jopa päivittäin pitääkseen yllä sosiaalista kontaktia. Tutkimusten mukaan organisaatioilmapiiri, jossa vaikeudet voitetaan yhdessä, vaikuttaa positiivisesti etätyöntekijän koettuun työhyvinvointiin.

Etäjohtaja on sosiaalisten tilanteiden tulkki

Etäjohtamisessa korostuvat erityisesti johtajan ihmissuhdetaidot. Kirjallisuudessa usein toistuva termi ”supportive leader”, painottaa johtajan kykyä olla empaattinen, arvostava ja kunnioittava alaisiaan kohtaan. Etäjohtajan on tärkeä osata keskustella alaistensa kanssa avoimesti, mutta heiltä vaaditaan myös sosiaalista herkkyyttä – hyvä etäjohtaja osaa huomioida työntekijöidensä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä psykososiaalisen tilanteen.

Keskeinen tekijä etätyöntekijän työhyvinvoinnin kannalta on mahdollisuus yhteensovittaa työ- ja yksityiselämä joustavasti. Etäjohtajien on kyettävä luomaan työnteolle raamit ja kannustamaan työntekijöitään selkeisiin työaikoihin sekä riittävään lepoon. Tilanteessa, jossa työ- ja yksityiselämä vaikuttaa olevan epätasapainossa, etäjohtajien tulisi osata ottaa asia puheeksi ja luoda yrityskulttuuria, joka tukee työntekijöiden työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä palautumista.

Kulttuuri tukemaan tasapainoa ja hyvinvointia

Etäjohtajan osoittama kunnioitus työntekijän itsenäisyyttä kohtaan on avainasemassa etätyön onnistumisen kannalta. Johtajan tulee tarjota työntekijöille riittävästi resursseja itsenäisten päätösten tekemiseen. Näin etäjohtaminen tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden arvioida uudelleen olemassa olevia organisaatiorakenteita ja luoda uutta kulttuuria, joka lisää työntekijöiden autonomiaa.

Vaikka maailma digitalisoituu, tekemisen ytimessä tulee silti aina olemaan ihminen ja ihmiset. Teknologian kehitys mahdollistaa uusia innovaatioita, mutta lopulta ne saattavat olla merkityksettömiä, jos johtajat eivät pidä työntekijöistään huolta osaavalla johtamisella. Tulevaisuudessa johtajien rooli tulee olemaan entistä suurempi organisaation menestymisen ja työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta.

Elina Mäenpää
Elina Mäenpää

Etäjohtamisen tuoreimpiin tutkimustuloksiin syventyi Terveystalon digihoitajapalvelussa työskentelevä Elina Mäenpää osana Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen Master -tutkintonsa lopputyötä.

Lue lisää työterveyden artikkeleita