Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Ville Iho: Etenemme määrätietoisesti kohti taloudellisia tavoitteitamme

Terveystalon vuoden viimeinen neljännes oli odotetun vahva päätös hyvin sujuneelle vuodelle. Liikevaihto kasvoi 2,3 % 342,4 miljoonaan euroon. Vertailukauden koronatestauksella, päättyneillä ulkoistussopimuksilla ja Ruotsin valuuttakurssilla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Ilman näitä muutoksia orgaaninen kasvu oli noin 4 %. Kannattavuutemme vahvistui edelleen, ja oikaistu EBITA kasvoi 33 %:lla 39,5 miljoonaan euroon ja oli 11,5 % liikevaihdosta.

Ydinliiketoimintamme Terveydenhuollon palvelut suoriutui erinomaisesti, ja segmentin liikevaihto kasvoi 6,4 % vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihtoa kasvattivat suotuisampi asiakas- ja palvelujakauma sekä onnistuneet hinnoittelutoimenpiteet. Kannattavuus vahvistui tulosparannusohjelman erinomaisen etenemisen, tehokkaamman operatiivisen toiminnan sekä kasvaneen liikevaihdon ansiosta.
 
Ydinliiketoimintaamme keskittyvä tulosparannusohjelma ja selkeä organisaatiorakenne ovat tuoneet erinomaisia tuloksia ja luovat vahvan pohjan tulevaisuudelle. Ohjelma ylitti etuajassa sille asetetun tavoitteen, ja saavutimme vuonna 2023 noin 60 miljoonan euron vuositason tulosparannuksen. Oikaistu EBITA-vaikutus vuodelle 2023 oli noin 37 miljoonaa euroa. Tavoitteen ylityttyä myös ohjelman arvioidut kertaluonteiset kustannukset kasvavat hieman alkuperäisestä arviosta. Vahvistettu linjaorganisaatiomme jatkaa tulosparannustoimenpiteiden läpivientiä vuonna 2024.

Terveydenhuollon palveluiden kasvun edellytykset ovat edelleen suotuisat, ja kysyntä on vahvaa epävarmasta taloustilanteesta huolimatta. Julkisen terveydenhuollon heikko hoitoon pääsy kasvattaa yksityisesti tuotettujen palveluiden kysyntää erityisesti lisääntyvien terveysvakuutusten kautta.

Portfolioliiketoimintojen itsenäiset kannattavuusparannustoimet tuottivat tulosta, ja koko segmentin kannattavuus vahvistui selvästi vertailukaudesta. Segmentin liikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä 8,8 % pääasiassa suunnitellusti supistuneen ulkoistussopimuskannan vuoksi. Julkisen markkinan tilanne on edelleen odottava hyvinvointialueiden rahoitushaasteiden vuoksi, ja uusia kilpailutuksia on vähän. On vaikea nähdä markkinoiden elpyvän olennaisesti ennen vuoden 2024 toista puoliskoa.

Makrotalouden ja valuuttakurssin heikkous vaikuttivat Ruotsi-segmentin liikevaihtoon, joka laski 3,6 % vertailukaudesta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihdon lasku ja pitkittynyt inflaatio heikensivät myös kannattavuutta. Reagoimme toimintaympäristön muutokseen vuoden 2023 lopulla käynnistetyllä tulosparannusohjelmalla, jonka tavoitteena on vahvistaa liiketoiminta-alueen rakenteellista kannattavuutta vuoden 2025 loppuun mennessä.

Olen ylpeä Terveystalolaisten sitoutuneesta työstä. Vuoden 2023 aikana vahvistimme kannattavuuttamme merkittävästi kaikissa segmenteissä vastatuulista huolimatta ja toiminnan korkeasta laadusta tinkimättä. Vuonna 2023 oikaistu EBITA-marginaali vahvistui 1,4 %-yksikköä 9,8 %:iin liikevaihdosta ohjeistuksemme mukaisesti. Taloudellinen asemamme on vahva ja etenemme selkeällä agendalla kohti taloudellista tavoitettamme, 12 %:in oikaistua EBITA-marginaalia vuonna 2025. Osakekohtainen tuloksemme vuodelta 2023 ilman kertaeriä oli 0,47 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa korotetaan edellisvuodesta ja että osinkoa jaetaan 0,30 euroa osakkeelta.

Yrityksenä meillä on selkeä tarkoitus: taistelemme terveemmän elämän puolesta. Strategiamme mukaiset panostukset tiedolla johdettuun integroituun terveydenhuoltoon tuottavat tulosta. Olemme toimialallamme eturivissä ottamassa käyttöön teknologiaa, joka sekä tehostaa terveydenhuollon prosesseja että parantaa asiakkaan kokemaa arvoa. Asiakastyytyväisyytemme on ennätysvahva. Olemme säilyttäneet asemamme alan ammattilaisten suosikkityönantajana, ja palveluidemme lääketieteellinen laatu ja hoidon vaikuttavuus on erinomainen. Jatkamme toimialan kärjessä ja rakennamme asiakkaillemme sujuvaa, välittävää ja vaikuttavaa hoitoa.

Tärkein ensin,

Ville Iho

toimitusjohtajan-katsaus.jpg