Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Ville Iho: Nykyinen kannattavuustaso on kaukana tavoitteista, toimintamallin muutos ja käynnissä oleva tulosparannusohjelma tähtäävät nopeaan rakenteellisen kannattavuuden parannukseen pitkän aikavälin arvonluonnin tukemiseksi 

Terveyspalveluiden kysyntä jatkui vahvana vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Kannattavuus jäi todella heikoksi, kun tarjonta jäi selvästi tavoitteistamme, kysyntä painottui vastaanottoihin ja matalampikatteisiin hoitoketjuihin, ja kasvupanostukset nostivat kustannustasoamme. Liikevaihto kasvoi 1,2 % vertailukaudesta 276,4 (273,1) miljoonaan euroon Ruotsin kasvun johdosta, ja oikaistu EBITA laski 60,4 % 12,5 (31,5) miljoonaan euroon.

Vastaanottojen määrä kasvoi yli 5 prosenttia vertailukaudesta, mutta tarjonta jäi selvästi alle tavoitteemme. Samaan aikaan keskimääräisen hoitopolun hinta ja kate laskivat huomattavasti palveluvalikoiman muutosten, hoitopolkujen lyhenemisen ja kanavasiirtymän vuoksi. Tarjonnan sisällä valtaosa kasvusta syntyi digikäynneissä, joissa jatkolähetteitä erikoislääkäreille ja diagnostiikkaan tehdään fyysisiä vastaanottoja vähemmän. Myynnin jakauman muutokset olivat negatiivisia myös asiakasryhmien välillä, kun korkeamman katteen kuluttaja-asiakkaiden osuus toteutuneista käynneistä laski 2 prosenttiyksikköä sopimusasiakkaiden ottaessa suuremman osan tarjonnasta.

Korona on muuttanut kysynnän rakennetta. Syyskuu oli ensimmäinen vertailukelpoinen kuukausi, jonka perusteella voimme päätellä pandemian jälkeisten muutosten syvyyttä ja pysyvyyttä. Skenaario, jossa alla oleva kysyntä palaa läpi hoitoketjun pandemiaa edeltävälle tasolle, ei toteutunut, ja teemme välittömiä muutoksia ydinliiketoimintamme kannattavuuden korjaamiseksi.  

Parannamme nyt nopealla aikataululla liiketoimintamme kannattavuutta kolmea eri reittiä. Ensimmäisenä teemme liiketoiminta-alueissamme ja johtamismallissamme selkeämmän jaottelun ydinliiketoiminnan, portfolioliiketoimintojen ja Ruotsin liiketoimintojen välillä. Ydinliiketoimintamme terveydenhuollon palveluiden rakennetta yksinkertaistetaan, ja sen sisällä aloitetaan tulosparannukseen tähtäävä ohjelma. Ohjelman tavoitteena on vähintään 50 miljoonan euron inflaatiokorjattu, vuositason EBITA-parannus vuoden 2024 loppuun mennessä. Valtaosan tavoitelluista hyödyistä arvioidaan toteutuvan jo vuonna 2023. Ohjelma sisältää suoria kustannussäästöjä, yläriviä vahvistavia ja inflaation vaikutuksia lieventäviä kaupallisia muutoksia ja kapasiteetin kasvua kiihdyttäviä toimenpiteitä. Kannattavuutta vahvistavat toimenpiteet parantavat myös hoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta, kun siirrymme tehokkaisiin ja skaalautuviin toimintamalleihin. Kolmantena tulosparannusalueena kehitämme ja optimoimme portfolioliiketoimintoja itsenäisenä kokonaisuutena saavuttaaksemme vaadittavan, taloudellisten tavoitteidemme mukaisen kannattavuustason ja edistääksemme pitkäjänteistä arvonluontia.

Jo käynnistetyllä kokonaisvaltaisella tulosparannusohjelmalla vastaamme pandemian jälkeiseen markkinatilanteeseen ja varmistamme taloudellisten tavoitteidemme toteutumisen. Myös kasvun edellytykset ovat hyvät; pohjakysyntä on vahvaa ja olemme säilyttäneet asemamme alan ammattilaisten suosikkityönantajana.

Operatiivisen toiminnan ulkopuolella kolmannen vuosineljänneksen tulosta heikensi myös 29 miljoonan euron kertaluontoinen alaskirjaus muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Arvonalentuminen liittyi pitkään jatkuneeseen perustietojärjestelmien uudistusprojektiin, joka sisälsi myös potilastietojärjestelmän uusimisen. Potilastietojärjestelmän kehityskokonaisuus on suunniteltu uudelleen. Uudistus kyetään toteuttamaan kevyemmillä komponenteilla ja ulkopuolisen toimittajan kehitystyö kokonaan uuden järjestelmän rakentamiseksi päätettiin keskeyttää. Keskeytyksellä ei ole vaikutusta Terveystalon sisällä tehtävään digitaalisten palveluiden kehitystyöhön ja se vähentää jatkossa perusjärjestelmiin vaadittavia investointeja.

Taloudelliset tavoitteemme ja strategiamme pysyvät ennallaan; ydinliiketoiminnassamme tähtäämme alan korkeimpaan kannattavuuteen ja haluamme jatkossakin olla asiakkaiden ja ammattilaisten suosikki. Portfolioliiketoiminnat tähtäävät itsenäiseen arvonluontiin ja Ruotsissa tavoittelemme merkittävää kasvua keskipitkällä aikavälillä.

Olen varma, että tehtävien toimintamallimuutosten ja tulosparannusohjelman vaikutukset näkyvät suorituskyvyssämme nopeasti.

Kohti parempaa,
Ville Iho

toimitusjohtajan-katsaus.jpg