Sijoittajat

Hallinnointi

Terveystalo Oyj:n hallinto perustuu soveltuviin lakeihin, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin ja suosituksiin sekä Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Lisäksi Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2020 ja kaikkia sen suosituksia.

Sinua voisi myös kiinnostaa:

Sijoittajat

Sisäinen valvonta

Yhtiö noudattaa toiminnassaan hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa sekä sisäisen valvonnan politiikkaa. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Terveystalo-konsernin taloudellinen raportointi on luotettavaa, että julkistettavat osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset on laadittu Terveystalon soveltamien laskenta- ja laadintaperiaatteiden mukaisesti ja antavat olennaisilta osin oikean kuvan Yhtiön taloudesta, ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan.

Sijoittajat

Tilintarkastajat

Sijoittajat

Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Terveystalon johtamista. Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa asiakaslupauksen täyttymistä, potilas- ja työturvallisuutta, toiminnan korkeaa laatua, tuloskehitystä, liiketoiminnan jatkuvuutta, yrityksen hyvää imagoa ja yhteiskuntavastuullisuutta.

Sijoittajat

Palkitseminen

Terveystalon palkitsemisperiaatteet perustuvat suoritukseen, tasapuolisuuteen ja kilpailukykyyn. Näitä periaatteita sovelletaan kaikkiin Terveystalon työntekijöihin ja tavoitteena on varmistaa, että Terveystalo työnantajana houkuttelee motivoituneita ja osaavia asiantuntijoita. Palkitsemisen tulee tukea Terveystalon strategisten tavoitteiden saavuttamista, sovittaa yhteen johdon prioriteetit ja Terveystalon osakkeenomistajien edut, kannustaa Terveystalon arvojen mukaiseen käyttäytymiseen ja palkita erinomaisesta suorituksesta.

Sijoittajat

Sisäpiiri

Yhtiöllä on oma sisäpiiriohje (Terveystalon sisäpiiriohje), joka perustuu soveltuvaan EU-lainsäädäntöön, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (596/2014, MAR), komission MAR:n nojalla antamiin säädöksiin ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tai muiden tahojen MAR:n nojalla antamiin määräyksiin ja ohjeisiin, ja Suomen lainsäädäntöön, erityisesti arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen) ja rikoslakiin (39/1889, muutoksineen), sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeisiin ja sääntöihin sekä Finanssivalvonnan ohjeisiin.

Sijoittajat

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosittain hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavaa varsinaista yhtiökokousta varten ja etsii hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Hallinnoinnin dokumentit

Hallinnoinin dokumenttien arkisto