Laatu ja vastuullisuus

Terveyttä ja hyvinvointia

Koko henkilöstömme on vastuussa siitä, että asiakkaamme saavat oikeaa, laadukasta, vaikuttavaa ja turvallista hoitoa. Haluamme erottautua erinomaisella asiakaskokemuksella kaikissa asiakaskohtaamisissamme kanavasta riippumatta. Kehitämme toimintaamme asiakkaitamme kuunnellen ja uutta teknologiaa hyödyntäen.

Laatu ja vaikuttavuus ovat toimintamme ydintä

Olemme toiminnassamme sitoutuneita korkeaan laatuun ja toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Mittaamme, seuraamme ja johdamme laatuamme aktiivisesti. Kun kehitämme palveluitamme entistä laadukkaammiksi ja parannamme oman toimintamme tehokkuutta, takaamme ammattilaisillemme parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet ja asiakkaillemme vaikuttavimman mahdollisen palvelukokemuksen – meille tärkeää inhimillisyyttä ja empaattisuutta unohtamatta.

Jaamme laatutyömme neljään eri osa-alueeseen:

 • Lääketieteellinen laatu
  Terveydenhuollon toiminnan pitää perustua tutkimusnäyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin, ja sen on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Me Terveystalossa seuraamme, mittaamme ja johdamme lääketieteellistä laatua aktiivisesti.
 • Toiminnallinen laatu
  Sujuvat prosessit ohjaavat resurssien viisasta käyttöä ja toiminnan luotettavuutta. Kattava ISO 9001:2015 -sertifioitu laatujärjestelmämme ohjaa kaikkea asiointia Terveystalossa. Asiakkaamme voivat luottaa niin hoidon laatuun, asioinnin sujuvuuteen kuin hoidon ja toimenpiteiden turvallisuuteen. Lisäksi tuemme toimivaa ja tehokasta arkea kehittämällä osaamista ja johtamista. Kattava verkostomme, digitaaliset työkalut sekä laaja palveluvalikoimamme muodostavat alustan, jolla asiakkaita voidaan palvella tehokkaasti, yksilöllisesti ja paikallisesti.
 • Asiakkaan kokemuksellinen laatu
  Asiakkaan kokemus on aina yksilöllinen ja rakentuu jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Meille on tärkeää, että asiakas saa nopeasti tarvitsemansa hoidon ja tukea omaa hyvinvointiaan edistäviin valintoihin. Tavoitteenamme on olla kaikille asiakasryhmille ensisijainen terveyspalvelujen tarjoaja.
 • Ammattilaisen kokemuksellinen laatu
  Uskomme, että tyytyväiset työntekijät tuottavat paremman palvelukokemuksen asiakaskohtaamisissa ja lisäävät siten asiakastyytyväisyyttä. Strategiamme toteutuminen edellyttää, että pystymme houkuttelemaan päteviä ja motivoituneita terveydenhuollon ammattilaisia Terveystaloon ja pitämään heidät palveluksessamme. Näin voimme saavuttaa lääketieteellisen laadun, ylivertaisen palvelukokemuksen ja toiminnallisen tehokkuuden.

Laatu 4 kaavio.png

Johdamme laatua kaikilla organisaatiotasoilla

Laatujärjestelmämme perusta on potilasturvallisuus ja toimialamme kansallinen lainsäädäntö. Laatujärjestelmämme on johtamisjärjestelmä, jonka puitteissa laatua ja vaikuttavuutta johdetaan organisaatiomme kaikilla tasoilla. Strategiset painopisteemme, yhteiset prosessimme ja mitattavuus ohjaavat meitä hyvään ja tasalaatuiseen toimintaan. Laatutyöhömme liittyy olennaisena osana myös toimintamme jatkuva parantaminen. Laatutyömme tavoitteina on lisäksi varmistaa palvelujemme saatavuus ja potilasturvallisuus, korkeatasoinen asiakaskokemus, suositusten mukainen toiminta ja toteuttaa tietosuojaa ja tietoturvaa sekä kehittää hoidon vaikuttavuutta. Laatutavoitteiden toteutumista seuraamme kvartaaleittain konsernin laatuohjausryhmässä laatumittariston kautta.

Potilasturvallisuus on terveydenhuollon laadun perusta

Lääketieteellinen laatu on laatutyömme keskeinen, jatkuvasti seurattava ja kehitettävä osa-alue. Lääketieteellisellä laadulla tarkoitetaan sitä, että potilas saa tarvitsemansa oikean hoidon oikeaan aikaan oikealla tavalla, eikä hoidosta synny vältettävissä olevaa haittaa. Yhteisillä toimintatavoilla, asiantuntijoiden jatkuvalla kouluttautumisella ja nykyaikaisilla tiloilla ja teknologialla varmistamme palvelun laadun, turvallisuuden, asiakaslähtöisyyden ja tuloksellisuuden. Potilasturvallisuutta johdamme seuraamalla muun muassa toimenpide- ja toimipaikkakohtaisia leikkausinfektiolukuja, vaaratilanteita, virallisia selvityspyyntöjä ja Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisuja. Lääkehoitomme turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamme lääkehoitosuunnitelmalla, toimintaohjeilla ja peruslääkevalikoimalla.


Terveystalossa valitaan vuosittain potilasturvallisuuden teemat, painopistealueet ja strategia konsernin potilasturvallisuustyöryhmässä ja ne vahvistetaan laatuohjausryhmässä. Tätä työtä tukevat sisäiset ja ulkoiset auditoinnit. Vuoden 2022 potilasturvallisuuden teemoina olivat kuittaamattomat laboratoriovastaukset, lääkehuollon luvat ja lääkehoitosuunnitelma, vaaratapahtumien entistäkin varhaisempi tunnistaminen ja ilmoittaminen sekä vaaratapahtumien käsittelystä ja toimenpiteistä tiedottaminen. Vaaratapahtumiin liittyvä teema nousi esiin vuoden 2021 kyselystä, missä kartoitettiin potilasturvallisuuskulttuuria, potilasturvallisuuden toteutumista sekä kehittämistarpeita. Potilasturvallisuuden selkeiden rakenteiden ja strategian tavoitteena on toimiva yhteistyö potilasturvallisuuden parantamiseksi toimipaikkojen sisällä, koko organisaatiossa, valvovien viranomaisten kanssa sekä erityisesti käytännön potilastyössä. Hyvä potilasturvallisuuskulttuuri tarkoittaa sitä, että toiminnassamme on avoin ilmapiiri, jossa työntekijät pystyvät tuomaan esille hoitotyössä havaitsemiaan epäkohtia sekä vaaratilanteita (läheltä piti- ja haittatapahtumat) ilman pelkoa sanktiosta tai syyllistämisestä. Epäkohdat ja vaaratilanteet käsitellään avoimesti ja huolellisesti, jotta voidaan varmistua siitä, että tapahtuma ei toistu. Vuonna 2022 lanseerasimme uuden potilas- ja asiakasturvallisuuden verkkokurssin. Kurssi on pakollinen kaikille hoitotyötä tekeville työntekijöille ja potilasturvallisuuden vastuurooleissa toimiville henkilöille. Kurssia suositellaan myös Terveystalossa toimiville ammatinharjoittajille.

Omavalvontasuunnitelma

Noudatamme Valviran ohjeistuksen mukaan laadittua omavalvontasuunnitelmaa, jota toimintakäsikirjamme ja prosessikartat työohjeineen täydentävät. Noudatamme myös työturvallisuusohjeistuksia sekä ohjeistuksia hygieniasta ja infektioiden torjunnasta.

Laatuindeksi mittaa lääketieteellisistä ja kokemuksellista

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme, tarjoamamme hoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä asiakkaidemme palvelukokemusta. Mittaamme kliinisiä, kokemuksellisia ja prosessituloksia parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti.

Terveystalolla on käytössä laatuindeksi, joka koostuu neljästä osa-alueesta:

 • korkeasta lääketieteellisestä laadusta
 • hoidon saatavuudesta
 • ennaltaehkäisevä hoidosta
 • kokemuksellisesta laadusta niin ammattilaisen kuin asiakkaan näkökulmasta.

 • WHO:n tarkistuslistan käyttö leikkauksissa
 • PKV-lääkereseptien määrä suhteutettuna lääkärikäynteihin
 • leikkauspäivänä kirjoitetun sairausloman pituus olkanivelen kiertäjäkalvosimen ja polven eturistisiteen korjausleikkauksissa
 • ennaltaehkäisevän työn osuus työterveyden vastaanotoista
 • hoidon saatavuutta mittaava T3 (kolmas vapaa aika)
 • vastaanottojen nettosuositteluindeksi NPS
 • osaajasuositteluindeksi eNPS

Vuonna 2022 kehitimme edelleen laadun ja vaikuttavuuden raportointia ja otimme käyttöön myös uusia laadun mittareita. Julkaisimme 32 mittaria sisältävän laatumittariston internetsivuillamme.

 

Teemme leikkauksia 18 sairaalan verkostossamme. Käytössämme on vakituisesti WHO:n leikkaussalin tarkistuslista, jota käytämme systemaattisesti ennen toimenpiteen alkua. Tarkastamme vakioidulla kysymyssarjalla leikkaussalissa leikkauksen kannalta oleelliset turvallisuusasiat.

WHO:n leikkaussalin tarkistuslista oli käytössä 98,9 (99,8) prosentissa leikkauksistamme vuonna 2022.

PKV-lääkkeet (PKV = pääasiassa keskushermostoon vaikuttava) ovat oikein käytettyinä tehokkaita ja tarpeellisia, mutta haittavaikutustensa vuoksi niiden käyttö vaatii lääkäriltä erityistä harkintaa. Erityisen PKV-lääkehankkeemme tavoitteena on edistää PKV-lääkkeiden hoitosuositusten mukaista ja turvallista käyttöä potilaiden hoidossa. Lääkkeenmääräämiskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi olemme laatineet PKV-lääkkeiden määräämisestä tarkat ohjeet, jotka perustuvat lainsäädäntöön, Käypä hoito- ja Vältä viisaasti -suosituksiin, Valviran ohjeistukseen sekä kliinisessä työssä hyviksi havaittuihin toimintamalleihin. Lääkärikäynteihin suhteutettuna PKV-lääkereseptejä määrättiin toimipisteissämme vuonna 2022 4,0 (4,3) prosentissa käynneistä.

Leikkaustoiminnassa tavoitteenamme on ripeä, laadukas ja hoitokriteerien mukainen hoito, jolla potilaan työ- ja toimintakyky palautuu nopeasti. Parannamme leikkauspotilaidemme hoitoketjua määrätietoisesti. Tavoitteenamme on nopeuttaa potilaan kuntoutumista ja töihin paluuta. Nopeasti ja oikeilla valmisteluilla toteutettu leikkaus sekä varhainen kuntoutus- ja töihinpaluusuunnitelma ovat keskeisiä työkaluja tämän varmistamiseksi.

Leikkauspäivänä kirjoitetun sairausloman pituus olkanivelen kiertäjäkalvosimen ja polven eturistisiteen korjausleikkauksissa oli keskimäärin 30 (32) päivää vuonna 2022.

Tekemätön työ tulee suomalaisyrityksille kalliiksi, joten työkykyjohtamiseen kannattaa panostaa ennaltaehkäisevällä työllä. Vaikuttava työkykyjohtaminen edellyttää, että organisaatiot tietävät, millaisia työkykyriskejä he ovat johtamassa. Kohdennettujen terveystarkastustemme avulla kartoitamme organisaation terveys- ja työkykyriskit ja saamme johtamista tukevaa tietoa. Liitämme työterveystarkastuksiimme aina sähköisen, tieteellisesti validoidun terveyskyselyn, joka toteutetaan työntekijän itsearviointina. Sen perusteella voimme tunnistaa terveysriskejä ja mahdollisen työkyvyttömyyden uhan. Kyselyn avulla voimme kohdentaa toimenpiteitä erityisesti niihin henkilöihin, joilla on merkittäviä riskejä.

Ennaltaehkäisevän työn osuus työterveytemme vastaanotoista vuonna 2022 oli 69,6 (70,2) prosenttia.

 

Kehitämme jatkuvasti hoidon saatavuutta johtamalla kysynnän ja tarjonnan tasapainoa, kehittämällä digipalveluitamme sekä ammattilaistemme työtä. Mittaamme hoidon saatavuutta T3-luvulla, mikä tarkoittaa päivien määrää kolmanteen varattavissa olevaan kiireettömään vastaanottoaikaan lääkärikeskuksissamme. Eli mittarin tarkoituksena on kuvata, kuinka nopeasti asiakas pääsee lääkärin vastaanotolle. Vuonna 2022 lääkärivastaanottojen T3-luku oli 1,93 (1,61). Hoidon saatavuutta parantavat fyysisten vastaanottojen lisäksi 24/7 saatavilla olevat digitaaliset yleislääkäärin vastaanotot. Digitaaliset mielen hyvinvoinnin palvelut laskevat lisäksi myös hoitoon hakeutumisen kynnystä.

Haluamme erottautua erinomaisella asiakaskokemuksella kaikissa asiakaskohtaamisissamme. Kehitämme toimintaamme asiakkaitamme kuunnellen ja teknologiaa hyödyntäen. Tärkeimpänä asiakastyytyväisyyttä kuvaavana mittarina käytämme asiakassuosittelu- eli NPS-indeksiä (Net Promoter Score). Keräämme palautteet tekstiviesti- ja verkkoselainkyselyillä ja käynnistämme jatkuvasti uusien kohtaamispisteiden NPS-mittauksia. Vuonna 2022 vastaanottojemme NPS oli 82,7 (83,0). Sairaalapalveluidemme NPS säilyi korkealla tasolla ollen 95,1 (94,7).

Haluamme olla houkuttelevin työpaikka ammattilaisille. Osaajatutkimus on yksi tärkeimmistä sisäisten toimintatapojemme ja esihenkilötyön parantamisen välineistämme. Tutkimus on suunnattu kaikille Terveystalon ammattilaisille, itsenäiset ammatinharjoittajat mukaan lukien. Osaajatutkimuksen keskeisenä työhyvinvointia ja työssä jaksamista kuvaavana mittarina seuraamme suositteluindeksiä (eNPS), joka kertoo, kuinka suuri osa henkilöstöstämme ja ammatinharjoittajista suosittelisi Terveystaloa työntekopaikkana muille. Vuoden 2022 osaajatutkimuksessa eNPS-suositteluindeksi oli 29 (32). Terveystalon vahvuuksia ovat muun muassa työyhteisöjen toiminta ja yhteistyö tiimeissä sekä lähiesihenkilötyö. Osaajakokemuksen kehittämisessä pyritään vaalimaan näitä tunnistettuja vahvuuksia. Tavoitteemme on, että eNPS-suositteluindeksi on vähintään 31 vuoteen 2025 mennessä.

image73l8d.png

Asiantuntijakohtaisella asiakaspalautteella tukea ammatilliseen kehittymiseen

Asiakaspalautteen rooli on avainasemassa työn kehittämisessä. Terveystalon asiantuntijat ovat toivoneet suoraa, henkilökohtaista asiakaspalautetta yksikkökohtaisen palautteen lisäksi. Asiantuntijakohtaisen asiakaspalautteen keräämistä testattiin valituissa yksiköissä syksyllä 2022. Asiakkaille lähetettiin lähes 15 000 palautepyyntöä ja vastauksia saatiin noin 4 000. ​​​​​​​Pilotissa saatu palaute oli lähtökohtaisesti positiivista ja tyytyväisyys asiantuntijan palveluun asteikolla 1–5 arvioituna oli keskimäärin 4,5.

Terveystalon asiakaskokemuksen päämittari on NPS. Se ei kuitenkaan kerro riittävästi yksittäisen kohtaamisen onnistumisesta. Henkilökohtaisen asiakaspalautteen mittariksi pilottiin valittiin ns. PEI-mittari (Patient Enablement Instrument), joka mittaa asiakkaan valmiuksia toimia sairautensa kanssa vastaanoton jälkeen. PEI-mittaria käytetään yleisesti suomalaisessa perusterveydenhuollossa. Pilotissa kaksi kolmesta vastanneesta ilmoitti pärjäävänsä sairautensa kanssa vastaanoton jälkeen paremmin tai paljon paremmin. PEI-indeksi antaa arvokasta tietoa hoidon vaikuttavuudesta ja onnistumisesta potilaan ongelman ratkaisemisessa.

Pilotti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Sen aikana testattiin palautetyökalun ja erilaisten palautekysymysten toimivuutta: millaista tietoa ammattilainen palautteesta saa, miten palautetta voidaan hyödyntää ammatillisessa kehittymisessä ja miten ammattilaiset kokevat palautteen. Pilotissa mukana olleiden ammattilaisten mukaan mahdollisuus saada henkilökohtaista palautetta on erinomainen uudistus. Vastaanotolla löytyy usein oikea diagnoosi ja siihen hoito, mutta asiakkaan kokemus voi jäädä epäselväksi. Palaute on tärkeä apuväline myös ammatillisessa kehittymisessä. Avoimista vastauksista ammattilaiset saivat tietoa toimintansa vahvuuksista ja asioista, joihin on syytä kiinnittää enemmän huomiota. Laajamittaisempi henkilökohtaisen palautteen keruu käynnistyi vuoden 2023 alussa. Mahdollisuutta saada henkilökohtaista asiakaspalautetta tarjotaan myös muille ammattiryhmille.

Terveystalon hoitopolut tukevat asiakkaan omahoitoa

Lääketieteeseen pohjautuvaa hoidonohjausta kehitetään Terveystalossa yhteisten hoitopolkujen avulla. Hoitopolut ovat Terveystalon määrittelemiä, Käypä hoito -suosituksiin ja muihin yleisesti hyväksyttyihin hoitosuosituksiin perustuvia tapoja hoitaa tiettyä sairautta tai vaivaa, jonka vuoksi asiakas on hakeutunut hoitoon.

Tavoitteena on tukea ammattilaisia ja asiakkaita entistä vaikuttavamman hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa tekemällä hoitopolun mukaiset valinnat helpoksi arjessa. Hoitopolut tukevat asiakkaan omahoitoa ja hoidon etenemistä.

Ammattilaiselle hoitoprotokolla ehdottaa, mitkä askeleet sopisivat asiakkaalle hoitopolulla seuraavaksi, ja ammattilainen sopii yhdessä asiakkaan kanssa, mitkä ehdotuksista otetaan käyttöön asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja tarpeen mukaan. Asiakasta voidaan ohjata myös suoraan, kun kyseessä on esimerkiksi muistutus hoidon seuraavista vaiheista, valtakunnallinen suositus influenssarokotuksesta, lähete koronatestiin tai muu yksinkertainen hoitopolku.

Potilaalle tämä tarkoittaa selkeämpää, sujuvampaa ja ennakoitavampaa hoidon kulkua. Ammattilaiselle hoitopolut puolestaan tarjoavat työtä helpottavia työkaluja ja selkeämpää ja sujuvampaa työntekoa.

Ensimmäiset Terveystalon määrittelemät hoitopolut otettiin käyttöön vuonna 2021. Vuoden 2022 lopussa käytössä oli epäspesifin alaselkäkivun, masennuksen ja ahdistuksen, unettomuuden, refluksin, lasiaisen irtauman ja lasten alahengitystieinfektion hoitoon laaditut hoitopolut ja hoitopolkuja oli aktivoitu Terveystalo-sovellukseen yhteensä 360 000 kappaletta.

 

Hoitopolkujen tavoitteena on:

 • Helpottaa ja tukea ammattilaisen työtä
 • Parantaa potilaan hoitoon ohjaamista
 • Varmistaa Käypä hoito –suosituksen mukainen tutkimus ja hoito
 • Helpottaa asiakkaan kulkua
 • Lisätä potilaan tietämystä vaivasta ja sen hoidosta sekä omahoidosta​
 • Luoda välittämisen ja huolenpidon tunnetta sekä terveyskumppanuutta potilaan kanssa
 • Parantaa asiakastyytyväisyyttä
 • Parantaa lääketieteellistä laatua ja vaikuttavuutta

Digipalvelut parantavat hoidon saatavuutta ja tuovat terveyspalvelut lähelle asiakasta

Koronapandemian myötä etäpalveluratkaisuista tuli Terveystalolle keskeinen tapa tuottaa terveydenhuollon palveluita laajalle asiakaskunnalle ajasta ja paikasta riippumattomasti. Terveystalossa lääkärin, hoitajan tai terapeutin voi tavata myös etänä joko videon tai chatin välityksellä. Digitaaliset palvelut parantavat tehokkaasti hoidon saatavuutta ja madaltavat hoitoon hakeutumisen kynnystä. Terveystalo-sovelluksen kautta pääsee muun muassa lääkärin chat-vastaanotolle keskimäärin sekunneissa kaikkiin vuorokaudenaikoihin ja jokaisena päivänä. Myös matalan kynnyksen Mielen chat on kaikkina aikoina tarjolla Terveystalon työterveysasiakkaille. Terveystalo-sovelluksen kautta asiakkaat voivat hoitaa myös reseptien uusimisen, saada lähetteet laboratoriotutkimuksiin ja viestiä oman sairaanhoitajansa ja lääkärinsä kanssa. Ymmärrettävästi visualisoidut laboratoriotulokset ja kuvantamisen tulokset kulkevat sovelluksessa aina mukana. Sovelluksesta löytyy asiakkaan henkilökohtainen terveydenhoitosuunnitelma nimeltään Oma suunnitelma. Sovelluksen kautta asiakkaat saavat myös terveyttään koskevat henkilökohtaiset muistutukset.

Terveystalossa digitaalisia vastaanottoja oli vuonna 2022 yhteensä noin 1,4 (1,0) miljoonaa. Yhteensä 2,9 (2,0) miljoonaa käyntiä eli noin 34 (25) prosenttia kaikista käynneistä toteutui etävastaanottona, digitaalisesti tai puhelimitse. Terveystalo-mobiilisovelluksella on yli 1,2 miljoonaa käyttäjää ja jopa 2,5 miljoonaa henkilöä on rekisteröitynyt Terveystalon digitaalisten palveluiden käyttäjäksi. Terveystalon sovelluksessa ja verkkosivuilla käytettävän digitaalisen ajanvarauspalvelun varausmäärät ovat kasvaneet moninkertaisiksi parin viime vuoden aikana. Terveystalon digitaalinen ajanvarauspalvelu palkittiin vuoden 2022 Grand One 2022 -kilpailussa parhaasta käyttökokemuksesta.

Perusterveyden huollon ratkaisumme on Sujuva Terveysasema

Terveystalon ratkaisu perusterveydenhuoltoon on Sujuva Terveysasema. Haluamme tarjota hyvinvointialueiden käyttöön pitkäaikaisen kokemuksemme julkisen terveydenhuollon kumppanina, edistykselliset digipalvelumme ja osaamisemme tiedon hyödyntäjänä.

Terveystalolla on pitkä kokemus julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta. Vastuullamme on ollut vuosien varrella 27 sote-kokonaisuutta yhteensä yli 30 paikkakunnalla. Terveystalon osaamiseen kuuluvat kaikki julkisen perusterveydenhuollon palvelualueet: terveysasema-, lapsiperhe-, ikääntyneiden, suunterveyden sekä aikuisten ja erityisryhmien palvelut. Olennaista on johtaa palvelu- ja hoitopolkuja eri kokonaisuuksien välillä siten, että palveluissa asioiminen olisi kuntalaisille mahdollisimman sujuvaa ja että palvelutuotanto olisi kustannustehokasta ja vaikuttavaa. Eri maantieteellisillä alueilla on omat sosiaali- ja terveystoimen haasteensa: väestöllä on omat erityispiirteensä ja kunnissa on erilaisia osaamisalueita. Jokaiseen on luotava oma toimiva ja ainutlaatuinen kokonaisuutensa.

Terveystalo on ottanut terveysasemilla käyttöön tapoja, joilla hoidon saatavuutta ja laatua on parannettu. Terveystalo seuraa säännöllisesti toimintadataa niillä terveysasemilla, joiden palvelut se tuottaa: mm. hoitoon pääsyn T3 -aikaa, henkilökunnan määrää ja resurssien käyttöä. Terveysasemilla on otettu käyttöön moniammatillinen työskentelytapa; hoitajat, lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät tiimissä, joka ratkoo yhdessä asiakkaan terveyshuolia. Näin potilaan asia voidaan ratkaista aiempaa useammin jo ensipuhelussa. Sairaanhoitaja pystyy yksin ratkaisemaan noin 30 prosenttia asiakkaiden hoidon tarpeesta ja kun mukaan otetaan lääkäri, ratkaisuaste nousee 60-70 prosenttiin. Toinen suuri muutos on digi- ja etäpalvelut. Terveysasemilla on käytössä malli, jossa asiakkaan hoidon tarve voidaan ratkaista etänä puhelimitse tai chatissä sairaanhoitajan ja lääkärin avustuksella jo ensimmäisessä yhteydenotossa.

Tuotimme vuonna 2022 terveyskeskuksen vastaanottopalvelut 16 kunnan terveysasemalla. Vuonna 2022 terveysasemillamme lääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsyä kuvaavan T3-ajan (kolmas vapaa aika) keskiarvo oli 12,0 (6,5) vuorokautta ja T3-aika hoitajalle 2,0 (1,0) vuorokautta. Tavoitteemme on alle 7 vuorokautta lääkärin vastaanotolle ja alle 1 vuorokausi hoitajan vastaanotolle. Hoidon saatavuus terveysasemillamme oli kansallisesti erinomaisella tasolla koko vuoden. Myös suun terveydenhuollon jonotilanne on pysynyt Terveystalon 12 ulkoistetussa hammashoitolassa hyvänä. Hammaslääkärin kiireettömän vastaanoton T3-aikojen vuoden keskiarvo oli 35 (35) vuorokautta. Terveysasemien asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS oli 80 (80).

Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on mahdollistaa yhdenvertainen sosiaali- ja terveydenhuolto kaikkialla Suomessa. Perusterveydenhuollon hoitotakuu tiukentuu vaiheittain vuosina 2023-2024. Tavoitteena on, että kiireettömään hoitoon pääsee nykyisen kolmen kuukauden sijaan seitsemässä päivässä loppuvuodesta 2024 lähtien. Perusterveydenhuollossa tarvitaan innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, jotta tavoitteeseen päästään.

Lue lisää Sujuvasta Terveysasemasta

Terveystalon digialusta nopeuttaa ja helpottaa etäasiointia julkisessa terveydenhuollossa


Terveystalo on kehittänyt julkiselle sektorille digialustan, mikä on rakennettu vastaamaan hyvinvointialueiden tarpeisiin ja haasteisiin.

Tulevaisuudessa hyvinvointialueet voivat keskittää kaiken terveydenhuoltoon liittyvän digitaalisen asioinnin Terveystalon kehittämälle alustalle. Digialustalla on valmius kattaviin integraatioihin, esimerkiksi potilastietojärjestelmiin tai kansallisiin palveluihin, kuten Omaoloon. Potilas voi hallinnoida samassa paikassa omia ajanvarauksiaan, käydä etävastaanotolla ja jatkaa itsehoitoa alustan tarjoamien terveysvalmennusten ja tietopakettien avulla. Digialustan ilme ja sisällöt voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaan. Tietokoneen ja puhelimen selaimessa toimiva alusta edellyttää vahvaa tunnistautumista ja siten asiakas- ja potilastietoja voidaan käsitellä tietoturvallisesti.

Digialusta mahdollistaa asiakkaan hoitamisen sujuvasti yhdellä yhteydenotolla: hoitajavastaanotolle voidaan tarvittaessa lisätä mukaan lääkäri, tai chat-vastaanotto voidaan siirtää videovastaanotoksi, jos ongelman ratkaiseminen sitä edellyttää. Etävastaanotto on asiakkaalle helppo ja nykyaikainen tapa hoitaa terveysasioita. Lisäksi se mahdollistaa ammattilaisten hyvän saatavuuden myös sellaisilla paikkakunnilla, jossa se muuten on haastavaa. Etälääketiedettä ja digiratkaisuja hyödyntämällä hyvinvointialueet voivat ohjata lähivastaanotoille ainoastaan niistä aidosti hyötyvät potilaat, mikä auttaa purkamaan hoitojonoja. Tutustu Terveystalon digialustaan.

 

Biopankki rakentaa tulevaisuuden hyvinvointia

Biopankit luovuttavat näytteitä ja tietoja korkealaatuisille tutkimus- ja tuotekehityshankkeille, joiden tavoitteena on selvittää sairauksien syitä ja edistää väestön terveyttä. Terveystalon biopankin tavoitteena on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy ja väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen. Selvitämme sairauksien syitä ja tuemme terveydenhoidossa käytettävien tuotteiden ja hoitojen kehittämistä. Biopankkitoimintamme edistää myös koronavirukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta. Terveystalon Biopankilla on 9001:2015 laatujärjestelmän sertifikaatti.