Laatu ja vastuullisuus

Terveyttä ja hyvinvointia

Koko henkilöstömme on vastuussa siitä, että asiakkaamme saavat oikeaa, laadukasta, vaikuttavaa ja turvallista hoitoa. Haluamme erottautua erinomaisella asiakaskokemuksella kaikissa asiakaskohtaamisissamme kanavasta riippumatta. Kehitämme toimintaamme asiakkaitamme kuunnellen ja uutta teknologiaa hyödyntäen.

Laatu ja vaikuttavuus ovat toimintamme ydintä

Olemme toiminnassamme sitoutuneita korkeaan laatuun ja toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Mittaamme, seuraamme ja johdamme laatuamme aktiivisesti. Kun kehitämme palveluitamme entistä laadukkaammiksi ja parannamme oman toimintamme tehokkuutta, takaamme ammattilaisillemme parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet ja asiakkaillemme vaikuttavimman mahdollisen palvelukokemuksen – meille tärkeää inhimillisyyttä ja empaattisuutta unohtamatta.

Jaamme laatutyömme neljään eri osa-alueeseen:

 • Lääketieteellinen laatu
  Terveydenhuollon toiminnan pitää perustua tutkimusnäyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin, ja sen on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Me Terveystalossa seuraamme, mittaamme ja johdamme lääketieteellistä laatua aktiivisesti.
 • Toiminnallinen laatu
  Sujuvat prosessit ohjaavat resurssien viisasta käyttöä ja toiminnan luotettavuutta. Kattava ISO 9001:2015 -sertifioitu laatujärjestelmämme ohjaa kaikkea asiointia Terveystalossa. Asiakkaamme voivat luottaa niin hoidon laatuun, asioinnin sujuvuuteen kuin hoidon ja toimenpiteiden turvallisuuteen. Lisäksi tuemme toimivaa ja tehokasta arkea kehittämällä osaamista ja johtamista. Kattava verkostomme, digitaaliset työkalut sekä laaja palveluvalikoimamme muodostavat alustan, jolla asiakkaita voidaan palvella tehokkaasti, yksilöllisesti ja paikallisesti.
 • Asiakkaan kokemuksellinen laatu
  Asiakkaan kokemus on aina yksilöllinen ja rakentuu jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Meille on tärkeää, että asiakas saa nopeasti tarvitsemansa hoidon ja tukea omaa hyvinvointiaan edistäviin valintoihin. Tavoitteenamme on olla kaikille asiakasryhmille ensisijainen terveyspalvelujen tarjoaja.
 • Ammattilaisen kokemuksellinen laatu
  Uskomme, että tyytyväiset työntekijät tuottavat paremman palvelukokemuksen asiakaskohtaamisissa ja lisäävät siten asiakastyytyväisyyttä. Strategiamme toteutuminen edellyttää, että pystymme houkuttelemaan päteviä ja motivoituneita terveydenhuollon ammattilaisia Terveystaloon ja pitämään heidät palveluksessamme. Näin voimme saavuttaa lääketieteellisen laadun, ylivertaisen palvelukokemuksen ja toiminnallisen tehokkuuden.

Laatu 4 kaavio.png

Johdamme laatua kaikilla organisaatiotasoilla

Laatujärjestelmämme perusta on potilasturvallisuus ja toimialamme kansallinen lainsäädäntö. Laatujärjestelmämme on johtamisjärjestelmä, jonka puitteissa laatua ja vaikuttavuutta johdetaan organisaatiomme kaikilla tasoilla. Strategiset painopisteemme, yhteiset prosessimme ja mitattavuus ohjaavat meitä hyvään ja tasalaatuiseen toimintaan. Laatutyöhömme liittyy olennaisena osana myös toimintamme jatkuva parantaminen. Laatutyömme tavoitteina on lisäksi varmistaa palvelujemme saatavuus ja potilasturvallisuus, korkeatasoinen asiakaskokemus, suositusten mukainen toiminta ja toteuttaa tietosuojaa ja tietoturvaa sekä kehittää hoidon vaikuttavuutta. Laatutavoitteiden toteutumista seuraamme kvartaaleittain konsernin laatuohjausryhmässä laatumittariston kautta.

Potilasturvallisuus on terveydenhuollon laadun perusta

Lääketieteellinen laatu on laatutyömme keskeinen, jatkuvasti seurattava ja kehitettävä osa-alue. Lääketieteellisellä laadulla tarkoitetaan sitä, että potilas saa tarvitsemansa oikean hoidon oikeaan aikaan oikealla tavalla, eikä hoidosta synny vältettävissä olevaa haittaa. Yhteisillä toimintatavoilla, asiantuntijoiden jatkuvalla kouluttautumisella ja nykyaikaisilla tiloilla ja teknologialla varmistamme palvelun laadun, turvallisuuden, asiakaslähtöisyyden ja tuloksellisuuden. Potilasturvallisuutta johdamme seuraamalla muun muassa toimenpide- ja toimipaikkakohtaisia leikkausinfektiolukuja, vaaratilanteita, virallisia selvityspyyntöjä ja Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisuja. Lääkehoitomme turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamme lääkehoitosuunnitelmalla, toimintaohjeilla ja peruslääkevalikoimalla.

Terveystalossa valitaan vuosittain potilasturvallisuuden teemat, painopistealueet ja strategia konsernin potilasturvallisuustyöryhmässä ja ne vahvistetaan laatuohjausryhmässä. Tätä työtä tukevat sisäiset ja ulkoiset auditoinnit. Vuoden 2021 potilasturvallisuuden teemoina olivat potilasturvallisuuskulttuurin sekä tietosuojan parantaminen ja painopistealueina lääkehuollon luvat, potilaan ensiaputilanteen hoito sekä aseptinen käyttäytyminen ja käsihygienia. Potilasturvallisuuden selkeiden rakenteiden ja strategian tavoitteena on toimiva yhteistyö potilasturvallisuuden parantamiseksi toimipaikkojen sisällä, koko organisaatiossa, valvovien viranomaisten kanssa sekä erityisesti käytännön potilastyössä.

Hyvä potilasturvallisuuskulttuuri tarkoittaa sitä, että toiminnassamme on avoin ilmapiiri, jossa työntekijät pystyvät tuomaan esille hoitotyössä havaitsemiaan epäkohtia sekä vaaratilanteita (läheltä piti- ja haittatapahtumat) ilman pelkoa sanktiosta tai syyllistämisestä. Epäkohdat ja vaaratilanteet käsitellään avoimesti ja huolellisesti, jotta voidaan varmistua siitä, että tapahtuma ei toistu. Terveystalossa toteutettiin vuonna 2021 potilasturvallisuuskulttuurikysely, joka oli osa potilasturvallisuuden teemavuotta 2021. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa, miten potilasturvallisuus näkyy Terveystalon arjessa, miten henkilökunta kokee potilasturvallisuuden toteutuvan, millä tasolla potilasturvallisuuskulttuuri Terveystalossa on ja mihin asioihin meidän tulee keskittyä potilasturvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Potilastyötä tekeviltä ammattilaisiltamme saatava palaute antoi arvokasta tietoa kehittämistyöhön. Tulosten pohjalta käynnistetään kehitystoimenpiteitä niin yksikkö-, alue- kuin konsernitasolla.

Omavalvontasuunnitelma

Noudatamme Valviran ohjeistuksen mukaan laadittua omavalvontasuunnitelmaa, jota toimintakäsikirjamme ja prosessikartat työohjeineen täydentävät. Noudatamme myös työturvallisuusohjeistuksia sekä ohjeistuksia hygieniasta ja infektioiden torjunnasta.

Laatuindeksi mittaa lääketieteellisistä ja kokemuksellista

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme, tarjoamamme hoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä asiakkaidemme palvelukokemusta. Mittaamme kliinisiä, kokemuksellisia ja prosessituloksia parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti.

Terveystalolla on käytössä laatuindeksi, joka koostuu neljästä osa-alueesta:

 • korkeasta lääketieteellisestä laadusta
 • hoidon saatavuudesta
 • ennaltaehkäisevä hoidosta
 • kokemuksellisesta laadusta niin ammattilaisen kuin asiakkaan näkökulmasta.

 • WHO:n tarkistuslistan käyttö leikkauksissa
 • PKV-lääkereseptien määrä suhteutettuna lääkärikäynteihin
 • leikkauspäivänä kirjoitetun sairausloman pituus olkanivelen kiertäjäkalvosimen ja polven eturistisiteen korjausleikkauksissa
 • ennaltaehkäisevän työn osuus työterveyden vastaanotoista
 • hoidon saatavuutta mittaava T3 (kolmas vapaa aika)
 • vastaanottojen nettosuositteluindeksi NPS
 • osaajasuositteluindeksi eNPS

Vuonna 2021 kehitimme edelleen laadun ja vaikuttavuuden raportointia ja otimme käyttöön myös uusia laadun mittareita. Julkaisimme 25 mittaria sisältävän laatumittariston internetsivuillamme.

 

Teemme leikkauksia 18 sairaalan verkostossamme. Käytössämme on vakituisesti WHO:n leikkaussalin tarkistuslista, jota käytämme systemaattisesti ennen toimenpiteen alkua. Tarkastamme vakioidulla kysymyssarjalla leikkaussalissa leikkauksen kannalta oleelliset turvallisuusasiat. WHO:n leikkaussalin tarkistuslista oli käytössä 99,8 (97,8) prosentissa leikkauksistamme vuonna 2021.

PKV-lääkkeet (PKV = pääasiassa keskushermostoon vaikuttava) ovat oikein käytettyinä tehokkaita ja tarpeellisia, mutta haittavaikutustensa vuoksi niiden käyttö vaatii lääkäriltä erityistä harkintaa. Erityisen PKV-lääkehankkeemme tavoitteena on edistää PKV-lääkkeiden hoitosuositusten mukaista ja turvallista käyttöä potilaiden hoidossa. Lääkkeenmääräämiskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi olemme laatineet PKV-lääkkeiden määräämisestä tarkat ohjeet, jotka perustuvat lainsäädäntöön, Käypä hoito- ja Vältä viisaasti -suosituksiin, Valviran ohjeistukseen sekä kliinisessä työssä hyviksi havaittuihin toimintamalleihin. Lääkärikäynteihin suhteutettuna PKV-lääkereseptejä määrättiin toimipisteissämme vuonna 2021 4,3 (4,6) prosentissa käynneistä.

Leikkaustoiminnassa tavoitteenamme on ripeä, laadukas ja hoitokriteerien mukainen hoito, jolla potilaan työ- ja toimintakyky palautuu nopeasti. Parannamme leikkauspotilaidemme hoitoketjua määrätietoisesti. Tavoitteenamme on nopeuttaa potilaan kuntoutumista ja töihin paluuta. Nopeasti ja oikeilla valmisteluilla toteutettu leikkaus sekä varhainen kuntoutus- ja töihinpaluusuunnitelma ovat keskeisiä työkaluja tämän varmistamiseksi. Leikkauspäivänä kirjoitetun sairausloman pituus olkanivelen kiertäjäkalvosimen ja polven eturistisiteen korjausleikkauksissa oli keskimäärin 32 (36) päivää vuonna 2021.

Tekemätön työ tulee suomalaisyrityksille kalliiksi, joten työkykyjohtamiseen kannattaa panostaa ennaltaehkäisevällä työllä. Vaikuttava työkykyjohtaminen edellyttää, että organisaatiot tietävät, millaisia työkykyriskejä he ovat johtamassa. Kohdennettujen terveystarkastustemme avulla kartoitamme organisaation terveys- ja työkykyriskit ja saamme johtamista tukevaa tietoa. Liitämme työterveystarkastuksiimme aina sähköisen, tieteellisesti validoidun terveyskyselyn, joka toteutetaan työntekijän itsearviointina. Sen perusteella voimme tunnistaa terveysriskejä ja mahdollisen työkyvyttömyyden uhan. Kyselyn avulla voimme kohdentaa toimenpiteitä erityisesti niihin henkilöihin, joilla on merkittäviä riskejä. Ennaltaehkäisevän työn osuus työterveytemme vastaanotoista vuonna 2021 oli 70,2 (67,8) prosenttia.

Kehitämme jatkuvasti hoidon saatavuutta johtamalla kysynnän ja tarjonnan tasapainoa, kehittämällä digipalveluitamme sekä ammattilaistemme työtä. Mittaamme hoidon saatavuutta T3-luvulla, mikä tarkoittaa päivien määrää kolmanteen varattavissa olevaan kiireettömään vastaanottoaikaan lääkärikeskuksissamme. Eli mittarin tarkoituksena on kuvata, kuinka nopeasti asiakas pääsee lääkärin vastaanotolle. Vuonna 2021 lääkärivastaanottojen
T3-luku oli 1,61 (1,17). Hoidon saatavuutta parantavat fyysisten vastaanottojen lisäksi 24/7 saatavilla olevat digitaaliset yleislääkäärin vastaanotot. Digitaaliset mielen hyvinvoinnin palvelut laskevat lisäksi myös hoitoon hakeutumisen kynnystä.

Haluamme erottautua erinomaisella asiakaskokemuksella kaikissa asiakaskohtaamisissamme. Kehitämme toimintaamme asiakkaitamme kuunnellen ja uutta teknologiaa hyödyntäen. Tärkeimpänä asiakastyytyväisyyttä kuvaavana mittarina käytämme asiakassuosittelu- eli NPS-indeksiä (Net Promoter Score). Keräämme palautteet tekstiviesti- ja verkkoselainkyselyillä ja käynnistämme jatkuvasti uusien kohtaamispisteiden NPS-mittauksia. Vuonna 2021 vastaanottojemme NPS oli 83 (83). Sairaalapalveluidemme
NPS säilyi korkealla tasolla ollen 94,7 (94,4).

Haluamme olla houkuttelevin työpaikka ammattilaisille. Osaajatutkimus on yksi tärkeimmistä sisäisten toimintatapojemme ja esihenkilötyön parantamisen välineistämme. Tutkimus on suunnattu kaikille Terveystalon ammattilaisille, itsenäiset ammatinharjoittajat mukaan lukien. Osaajatutkimuksen keskeisenä työhyvinvointia ja työssä jaksamista kuvaavana mittarina seuraamme suositteluindeksiä (eNPS), joka kertoo, kuinka suuri osa henkilöstöstämme ja ammatinharjoittajista suosittelisi Terveystaloa työntekopaikkana muille. Vuonna 2021 suositteluindeksimme eNPS jatkoi positiivista kehitystä ja nousi hyvälle
tasolle ollen 32 (18). Terveystalon osaajakokemus parani
vuonna 2021 kaikilla keskeisillä alueilla.

imageh208a.png

Hoidonohjausta kehitetään yhteisillä hoitoprotokollilla

Lääketieteeseen pohjautuvaa hoidonohjausta kehitetään yhteisten hoitoprotokollien avulla. Tavoitteenamme on tukea ammattilaisia ja asiakkaita entistä vaikuttavamman hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa tekemällä hoitoprotokollan mukaiset valinnat helpoksi arjessa. Hoitoprotokollat ovat Terveystalon määrittelemiä, Käypä hoito -suosituksiin ja muihin yleisesti hyväksyttyihin hoitosuosituksiin perustuvia tapoja hoitaa tiettyä sairautta tai vaivaa, j vuoksi asiakas on hakeutunut hoitoon. Tavoitteenamme on määritellä aluksi 6–8 keskeisintä hoitoprotokollaa, joiden avulla mallinnamme uutta toimintatapaa. Ensimmäisinä otimme käyttöön epäspesifin alaselkäkivun, masennuksen ja ahdistuksen hoitoon laaditut hoitoprotokollat.

Ammattilaiselle hoitoprotokolla ehdottaa, mitkä askeleet sopisivat asiakkaalle hoitopolulla seuraavaksi, ja ammattilainen sopii yhdessä asiakkaan kanssa, mitkä ehdotuksista otetaan käyttöön asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja tarpeen mukaan. Asiakasta voidaan ohjata myös suoraan, kun kyseessä on esimerkiksi muistutus käyttämättömästä laboratoriolähetteestä, valtakunnallinen suositus influenssarokotuksesta, lähete koronatestiin tai muu yksinkertainen hoitoprotokolla.

Asiakasta pyrimme tukemaan erilaisin keinoin, esimerkiksi muistuttamalla digikanavissa hoidon seuraavista vaiheista ja olemalla asiakkaaseen aktiivisesti yhteydessä varmistaaksemme asianmukaisen hoidon toteutumisen. Potilaalle tämä tarkoittaa selkeämpää, sujuvampaa ja ennakoitavampaa hoidon kulkua niin digitaalisten palveluidemme kautta kuin tapaamisissa ammattilaistemme kanssa. Ammattilaiselle hoitoprotokollat puolestaan tarjoavat työtä helpottavia työkaluja ja selkeämpää ja sujuvampaa työntekoa.

Uusi hyvinvointipalvelu elintapamuutosten tueksi

Terveystalo lanseerasi syyskuussa 2021 kuluttajille ensimmäisen version täysin uudenlaisesta hyvinvointipalvelusta, joka perustuu terveysteknologiayritys Nightingalen verianalyysiin, sen pohjalta muodostuvaan terveysindeksiin ja Terveystalon asiantuntijoiden kokoamiin hyvinvointisisältöihin ja -ohjelmiin. Käytettävä verianalyysiteknologia on yksi maailman laajimmin käytetyistä uuden sukupolven lääketieteellisen tutkimuksen työkaluista, jolla on mitattu jo yli miljoona verinäytettä. Teknologian toimivuus ja hyödyt on osoitettu yli 300 vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa, ja teknologia on läpäissyt eurooppalaiset terveydenhuollon regulaatiovaatimukset. Nightingalen bioteknologia jalostaa laajaan datamassaan perustuvien algoritmien avulla verinäytteestä saatavan tiedon selkeään terveysriskimuotoon. Nightingalen määritysmenetelmän avulla Terveystalo pystyy käyttämään uusinta lääketieteen teknologiaa osana täysin uudenlaista hyvinvointipalvelua. Palvelu julkaistiin Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyytenä, joka sisältää vuosittain kolme näytteenottoa Terveystalon laboratoriossa sekä aktiivisuuteen, ravitsemukseen, uneen ja palautumiseen keskittyviä säännöllisiä valmennussisältöjä ja viikko-ohjelmia. Palvelua käytetään Terveystalo-sovelluksessa.

Vaikuttavan työkykyjohtamisen toimintamalli ja tekoäly riskien tunnistamisessa

Uudistimme vuoden 2021 aikana työkykyjohtamisen toimintamallin, työkalut, sekä mittarit. Tuloksena on Terve työpaikka -toimintamalli, jolla luomme mitattavaa arvoa asiakasyrityksillemme. Terve työpaikka ei synny sattumalta vaan suunnitelmallisuuden kautta. Tämä edellyttää tietoa, jonka avulla tuemme työnantajaa työntekijöiden työkyvyn johtamisessa, ennakoimme riskit, ja synnytämme tavat, joilla rakennamme yhteistyöllä terveistä työntekijöistä terveitä työyhteisöjä ja terveistä työyhteisöistä menestyviä yrityksiä. Työn, työkyvyn ja terveyden välillä on moniulotteinen ja vahva yhteys. Terve työpaikka -toimintamallin avulla luomme yhdessä työpaikan, jolla vahvistamme yksilön työkykyä ja yhteisön toimintakykyä. Kun työ on mielekästä ja työkykyä johdetaan, työntekijöiden hyvinvointi kasvaa ja työkyvyttömyyden riski ja tekemättömän työn kustannukset laskevat. Hyvinvoivat ihmiset auttavat yritystä voimaan hyvin, ovat tuottavia ja työskentelevät yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hyödynnämme tekoälyä työkykyjohtamisen tukena. Luotamme tutkittuun tietoon ja käytössämme ovat akateemisesti validoitut mittarit, jotka tutkitusti pystyvät ennakoimaan potentiaalista työkykyriskiä ja pitkiä sairauspoissaoloja. Käytössämme oleva tekoälyä hyödyntävä Etydi-järjestelmä auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan jo varhaisemmassa vaiheessa potentiaaliset työkykyriskit. Järjestelmä seuloo työntekijöistä heikotkin työkyvyttömyyssignaalit, joiden perusteella voimme kohdentaa toimenpiteitämme oikeisiin henkilöihin. Tekoäly yhdistää keräämäänsä tietoon myös henkilölle tehdyn Terveyskyselyn tulokset, mikä luo hyvän kuvan riskeistä ja vaikuttamismahdollisuuksista. Työterveystiimimme kautta asiakasyrityksemme saa tietoa ja ehdotuksia riskitekijöistä, joihin vaikuttamiseen heidän kannattaa panostaa.

Suunta-palvelu yhdistää parhaat työterveysyhteistyön työkalut

Yhdistimme uudistettuun, tehokkaan digitaalisen työterveysyhteistyön mahdollistavaan Suunta-palveluumme kaiken mitä asiakasorganisaatio tarvitsee terveen työyhteisön rakentamiseksi. Suunta-palvelu pitää sisällään työkykyjohtamisen työkalut, toiminnan suunnittelun, työterveysyhteistyön työkalut ja raportoinnin sekä muut työterveyden asiakasjärjestelmät ja toiminnallisuudet yhdessä käyttöliittymässä. Työkykyriskejä ennakoivat ja ennaltaehkäisevät mittarit kootaan ammattilaisten käytössä olevaan Etydi-tekoälyyn.

Asiakkaille tämän työn tulokset näkyvät työkykyjohtamisen tunnuslukuina. Suunta tarjoaa mahdollisuuden jatkuvaan dialogiin asiakkaan ja Terveystalon kesken, ja tuo läpinäkyvyyttä työterveysyhteistyön laatuun, vaikuttavuuteen ja kustannuksiin.

Palkittu Terveystalo-sovellus tuo terveyspalvelut lähelle asiakasta

Terveystalossa lääkärin, hoitajan tai terapeutin voi tavata myös etänä joko videon tai chatin välityksellä. Digitaaliset palvelumme parantavat tehokkaasti hoidon saatavuutta ja madaltavat hoitoon hakeutumisen kynnystä. Terveystalo-sovelluksemme kautta pääsee muun muassa lääkärin chat-vastaanotolle keskimäärin seitsemässä sekunnissa kaikkiin vuorokaudenaikoihin ja jokaisena päivänä. Myös matalan kynnyksen Mielen chat on tarjolla työterveysasiakkaillemme joka päivä ympäri vuorokauden. Terveystalo-sovelluksemme kautta asiakkaamme voivat hoitaa myös reseptiensä uusimisen, saada lähetteet laboratoriotutkimuksiin ja viestiä oman sairaanhoitajansa ja lääkärinsä kanssa. Ymmärrettävästi visualisoidut laboratoriotulokset ja kuvantamisen tulokset kulkevat sovelluksessa aina mukana. Sovelluksesta löytyy niin ikään asiakkaamme henkilökohtainen terveydenhoitosuunnitelma nimeltään Oma suunnitelma. Sovelluksen kautta asiakkaamme saa myös terveyttään koskevat henkilökohtaiset muistutukset. Terveystalo-mobiilisovelluksella on jo yli 500 000 aktiivista käyttäjää ja jopa 1,7 miljoonaa suomalaista on rekisteröitynyt digitaalisten palveluidemme käyttäjäksi.

Terveystalosta ohjelmistopohjaisten lääkinnällisten laitteiden valmistaja

Terveystalolle myönnettiin elokuussa 2021 ISO 13485 -laatujärjestelmäsertifikaatti Suomen ensimmäisenä terveyspalveluyrityksenä. Sertifioinnin myötä Terveystalosta tulee ohjelmistopohjaisten lääkinnällisten laitteiden valmistaja, jakelija, myyjä ja markkinoija. Sertifikaatti on Terveystalolle strateginen kyvykkyys, joka mahdollistaa terveydenhuollossa käytettävien älykkäiden ohjelmistojen tuotekehityksen. Lääkinnällisten laitteiden myynti ja markkinointi edellyttää tuotteen CE-merkintää ja sen saamisen edellytyksenä on, että tuotteen suunnittelu ja valmistus on toteutettu ISO 13485 -laatujärjestelmän vaatimusten mukaisesti sekä täyttää muun muassa lääkintälaiteasetuksen vaatimukset. Nyt myönnetty sertifikaatti osoittaa, että Terveystalon prosessit täyttävät nämä lääkinnällisen laitteen valmistajalle asetetut vaateet.

Biopankki rakentaa tulevaisuuden hyvinvointia

Biopankit luovuttavat näytteitä ja tietoja korkealaatuisille tutkimus- ja tuotekehityshankkeille, joiden tavoitteena on selvittää sairauksien syitä ja edistää väestön terveyttä. Terveystalon biopankin tavoitteena on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy ja väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen. Selvitämme sairauksien syitä ja tuemme terveydenhoidossa käytettävien tuotteiden ja hoitojen kehittämistä. Biopankkitoimintamme edistää myös koronavirukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta. Terveystalon Biopankilla on 9001:2015 laatujärjestelmän sertifikaatti.