Laatumittaristo

Oikea ja vaikuttava hoito on toimintamme ydinasia ja toimivat mittaristot avain laadun ja toimintamme kehittämiseen. Seuraamme ja mittaamme toimintaamme ja vertaamme jatkuvasti toteutunutta hoitoa esim. Käypä hoito -suosituksiin, hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteisiin, muihin alan toimijoihin ja keskiarvoihin. Laadukas hoitomme ylläpitää asiakkaidemme elämänlaatua ja työkykyä.

Uskomme tulosten esittämiseen avoimesti ja läpinäkyvästi, sillä vain tiedon avulla voimme kehittää toimintaamme. Laatumittaristomme on työkalu toimintamme laadun ja vaikuttavuuden arviointiin, ja sen pohjalta jokainen voi myös tehdä valintoja oman hoitonsa suhteen. 

Avoin data koronaviruksesta ja etävastaanotosta

Laatuindeksi

Laatuindeksi – mittaa lääketieteellistä ja kokemuksellista laatua

Mittarin tarkoitus on yhdellä luvulla kuvata laatua ja sen kehitystä.

Vuonna 2020 otimme käyttöömme uuden Laatuindeksin, joka koostuu neljästä osa-alueesta: korkeasta lääketieteellisestä laadusta, hoidon saatavuudesta, ennaltaehkäisevästä hoidosta ja kokemuksellisesta laadusta niin ammattilaisen kuin asiakkaan näkökulmasta. Laatuindeksimme koostuu seitsemästä avainmittarista: WHO:n tarkistuslistan käyttö leikkauksissa, PKV-lääkereseptien määrä suhteutettuna lääkärikäynteihin, leikkauspäivänä kirjoitetun sairausloman pituus olkanivelen kiertäjäkalvosimen ja polven eturistisiteen korjausleikkauksissa, ennaltaehkäisevän työn osuus työterveyden vastaanotoista, hoidon saatavuutta mittaava T3 (kolmas vapaa aika), vastaanottojen nettosuositteluindeksi NPS ja osaajasuositteluindeksi eNPS. Joidenkin mittareiden lukuarvot päivittyvät viiveellä, mikä johtaa laatuindeksin arvojen päivittymiseen takautuvasti.

Hoidon jatkuvuus

Hoidon jatkuvuusindeksi (COCI)

Mittarin tarkoitus on kuvata hoidon jatkuvuutta Terveystalossa.

Mittari huomioi kuinka monta lääkärikäyntiä samalla erikoisalalla asiakkaalla on ollut Terveystalossa viimeisen kahden vuoden aikana, ja kuinka monta valitun erikoisalan eri lääkäriä on asiakasta hoitanut näillä käynneillä. Vain sellaiset asiakkaat, joilla on vähintään kolme lääkärikäyntiä samalla erikoisalalla kahden vuoden aikana lasketaan mukaan. Indeksi 1= tarkoittaa, että jokainen käynti on ollut samalla lääkärillä, 0=tarkoittaa, että jokainen käynti on ollut eri lääkärillä.

Kokemuksellinen laatu

Vastaanottojen suositteluindeksi (NPS)

Mittarin tarkoitus on mitata vastaanottojen asiakaskokemusta.

Tavoittelemme Terveystalossa asiakkaan ylivertaista palvelukokemusta. Suositteluindeksi (NPS) mittaa asiakkaidemme kokemusta saadusta palvelusta. NPS-kyselyssä tiedustelemme satunnaisotannalla yksittäisen asiakkaan suosittelevuutta palvelumme suhteen. NPS-lukema voi olla mikä tahansa välillä –100 ja 100. Hyvänä asiakaskokemuksena pidetään NPS-lukemaa >50.

Etävastaanottojen suositteluindeksi (NPS)

Mittarin tarkoitus on mitata chat- ja videovastaanottojen asiakaskokemusta.

Tavoittelemme Terveystalossa asiakkaan ylivertaista palvelukokemusta. Suositteluindeksi (NPS) mittaa asiakkaidemme kokemusta saadusta palvelusta. NPS-kyselyssä tiedustelemme satunnaisotannalla yksittäisen asiakkaan suosittelevuutta palvelumme suhteen. NPS-lukema voi olla mikä tahansa välillä –100 ja 100. Hyvänä asiakaskokemuksena pidetään NPS-lukemaa >50.

Sairaalan suositteluindeksi (NPS)

Mittarin tarkoitus on mitata sairaalahoidon asiakaskokemusta.

Tavoittelemme Terveystalossa asiakkaan ylivertaista palvelukokemusta. Suositteluindeksi (NPS) mittaa asiakkaidemme kokemusta saadusta palvelusta. NPS-kyselyssä tiedustelemme satunnaisotannalla yksittäisen asiakkaan suosittelevuutta palvelumme suhteen. NPS-lukema voi olla mikä tahansa välillä –100 ja 100. Hyvänä asiakaskokemuksena pidetään NPS-lukemaa >50.

Suunterveyden suositteluindeksi (NPS)

Mittarin tarkoitus on mitata suunterveyden asiakaskokemusta.

Tavoittelemme Terveystalossa asiakkaan ylivertaista palvelukokemusta. Suositteluindeksi (NPS) mittaa asiakkaidemme kokemusta saadusta palvelusta. NPS-kyselyssä tiedustelemme satunnaisotannalla yksittäisen asiakkaan suosittelevuutta palvelumme suhteen. NPS-lukema voi olla mikä tahansa välillä –100 ja 100. Hyvänä asiakaskokemuksena pidetään NPS-lukemaa >50.

Seulontojen suositteluindeksi (NPS)

Mittarin tarkoitus on mitata Terveystalon ylläpitämien terveysasemien vastaanottojen asiakaskokemusta.

Tavoittelemme Terveystalossa asiakkaan ylivertaista palvelukokemusta. Suositteluindeksi (NPS) mittaa asiakkaidemme kokemusta saadusta palvelusta. NPS-kyselyssä tiedustelemme satunnaisotannalla yksittäisen asiakkaan suosittelevuutta palvelumme suhteen. NPS-lukema voi olla mikä tahansa välillä –100 ja 100. Hyvänä asiakaskokemuksena pidetään NPS-lukemaa >50.

Terveystalon ylläpitämien terveysasemien vastaanottojen suositteluindeksi (NPS)

Mittarin tarkoitus on mitata Terveystalon ylläpitämien terveysasemien vastaanottojen asiakaskokemusta.

Tavoittelemme Terveystalossa asiakkaan ylivertaista palvelukokemusta. Suositteluindeksi (NPS) mittaa asiakkaidemme kokemusta saadusta palvelusta. NPS-kyselyssä tiedustelemme satunnaisotannalla yksittäisen asiakkaan suosittelevuutta palvelumme suhteen. NPS-lukema voi olla mikä tahansa välillä –100 ja 100. Hyvänä asiakaskokemuksena pidetään NPS-lukemaa >50.

Työntekijöiden suositteluindeksi (eNPS)

Mittarin tarkoitus on mitata koko henkilöstön osaajakokemusta.

Haluamme olla halutuin työpaikka osaajille. Osaajatutkimus on yksi tärkeimmistä sisäisten toimintatapojemme ja esimiestyön parantamisen välineistämme. Tutkimus on suunnattu koko henkilöstöllemme, konsernissa työskentelevät itsenäiset ammatinharjoittajat mukaan lukien. Osaajatutkimuksen keskeisenä työhyvinvointia ja työssä jaksamista kuvaavana mittarina seuraamme työntekijäsuositteluindeksiä (eNPS), joka kertoo, kuinka suuri osa henkilöstöstämme ja ammatinharjoittajista suosittelisi Terveystaloa työntekopaikkana muille.

Hoitosuositukset

PKV-lääkkeiden määrääminen suhteessa lääkärikäynteihin

Mittarin tarkoitus on varmistaa Käypä hoito –suosituksen mukainen lääkkeenmääräämiskäytäntö.

Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet (PKV) ovat oikein käytettynä tehokkaita ja tarpeellisia lääkkeitä, mutta moninaisten ja vakavien haittavaikutusten vuoksi niiden käyttö vaatii lääkäriltä erityistä harkintaa. Lääkkeiden väärinkäyttö on hyvin yleinen ilmiö. Laatuseurannan tavoitteena on väärinkäyttöön soveltuvien lääkeaineiden asianmukainen ja turvallinen käyttö potilaiden hoidossa.

Yskänlääkkeiden määrääminen lapsille

Mittarin tarkoitus on varmistaa Käypä hoito –suosituksen mukainen lääkkeenmääräämiskäytäntö.

Yskänlääkkeiden tehoa lapsilla ei ole tähän mennessä voitu osoittaa laadukkaissa kliinisissä tutkimuksissa. Yskänlääkkeitä ei suositella käytettävän lasten yskän hoidossa. Tehottomien yskänlääkkeiden käytön lopettamisella parannetaan potilaiden hoidon laatua

Leikkaustoiminta

Leikkauspäivänä kirjoitetun sairausloman pituus (mediaani)

Mittarin tarkoituksena on seurata leikkauspäivänä kirjoitetun sairausloman pituutta yleisimmissä ortopedisissa leikkauksissa ja edistää yksilöllisempää työkyvyn arviointia.

Terveystalossa on käytössä suositus leikkauspäivänä kirjoitetun sairausloman pituuteen ortopedisissa leikkauksissa sekä toimintamalli potilaan työkyvyn arvioinnin siirtymisestä työterveyslääkärille. Tavoitteena on nopeuttaa potilaan työhönpaluuta yksilöllisemmällä työkyvyn arvioinnilla. Työhön paluussa hyödynnetään korvaavan ja kevennetyn työn malleja työnantajayrityksen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Mittarissa ovat mukana polven eturistisiteen ja olkanivelen kiertäjäkalvosimen korjausleikkaukset.

Työkyvyttömyysaika ortopedisen leikkauksen jälkeen (mediaani työtapaturmat)

Mittarin tarkoituksena on arvioida työtapaturmahoitoketjujen onnistumista mittaamalla leikkauksen jälkeisen työkyvyttömyyden kestoa.

Leikkauksesta toipumista edistävät viiveettömät hoitoketjut, oikea-aikainen kuntoutus ja työhön paluun varhainen suunnittelu. Tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä leikkaavan ortopedin, fysioterapeutin ja työterveyslääkärin välillä. Leikkauksen jälkeiseen työkyvyttömyysaikaan lasketaan mukaan kaikki sairauslomat siihen asti kunnes potilaalla on yhtäjaksoinen 30 pv työssäolojakso.

Toimintakyvyn paraneminen leikkauksen jälkeen potilaan arvioimana (leikatut 2022)

Mittarin tarkoituksena on seurata leikkaustoiminnan vaikuttavuutta potilaan arvioimana PROM-mittareiden (PROM=patient reported outcome measures) avulla.

PROM-mittarit kuvaavat hoidon potilaalle tuottamaa hyötyä: potilas arvioi toimintakykyään ennen leikkausta sekä 6 ja 12 kk leikkauksen jälkeen. Polvileikkausten KOOS- (Knee injury and ostheoarthritis outcome score), olkapään WORC- ja WOSI (Western Ontario Rotator Cuff Index ja Shoulder Instability Index) pisteissä 0 merkitsee matalinta ja 100 korkeinta toimintakykyä. Mittareiden pistemäärää voidaan verrata normaaliväestön arvoihin. Vasta riittävän suurta pistemäärän kasvua voi pitää potilaalle merkittävänä.

Toimintakyvyn paraneminen leikkauksen jälkeen potilaan arvioimana (leikatut 2021)

Mittarin tarkoituksena on seurata leikkaustoiminnan vaikuttavuutta potilaan arvioimana PROM-mittareiden (PROM=patient reported outcome measures) avulla.

PROM-mittarit kuvaavat hoidon potilaalle tuottamaa hyötyä: potilas arvioi toimintakykyään ennen leikkausta sekä 6 ja 12 kk leikkauksen jälkeen. Polvileikkausten KOOS- (Knee injury and ostheoarthritis outcome score), olkapään WORC- ja WOSI (Western Ontario Rotator Cuff Index ja Shoulder Instability Index) pisteissä 0 merkitsee matalinta ja 100 korkeinta toimintakykyä. Mittareiden pistemäärää voidaan verrata normaaliväestön arvoihin. Vasta riittävän suurta pistemäärän kasvua voi pitää potilaalle merkittävänä.

Toimintakyvyn paraneminen leikkauksen jälkeen potilaan arvioimana (leikatut 2020)

Mittarin tarkoituksena on seurata leikkaustoiminnan vaikuttavuutta potilaan arvioimana PROM-mittareiden (PROM=patient reported outcome measures) avulla.

PROM-mittarit kuvaavat hoidon potilaalle tuottamaa hyötyä: potilas arvioi toimintakykyään ennen leikkausta sekä 6 ja 12 kk leikkauksen jälkeen. Polvileikkausten KOOS- (Knee injury and ostheoarthritis outcome score), olkapään WORC- ja WOSI (Western Ontario Rotator Cuff Index ja Shoulder Instability Index) pisteissä 0 merkitsee matalinta ja 100 korkeinta toimintakykyä. Mittareiden pistemäärää voidaan verrata normaaliväestön arvoihin. Vasta riittävän suurta pistemäärän kasvua voi pitää potilaalle merkittävänä.

Toimintakyvyn paraneminen leikkauksen jälkeen potilaan arvioimana (leikatut 2019)

Mittarin tarkoituksena on seurata leikkaustoiminnan vaikuttavuutta potilaan arvioimana PROM-mittareiden (PROM=patient reported outcome measures) avulla.

PROM-mittarit kuvaavat hoidon potilaalle tuottamaa hyötyä: potilas arvioi toimintakykyään ennen leikkausta sekä 6 ja 12 kk leikkauksen jälkeen. Polvileikkausten KOOS- (Knee injury and ostheoarthritis outcome score), olkapään WORC- ja WOSI (Western Ontario Rotator Cuff Index ja Shoulder Instability Index) pisteissä 0 merkitsee matalinta ja 100 korkeinta toimintakykyä. Mittareiden pistemäärää voidaan verrata normaaliväestön arvoihin. Vasta riittävän suurta pistemäärän kasvua voi pitää potilaalle merkittävänä.

Toimintakyvyn paraneminen leikkauksen jälkeen potilaan arvioimana (leikatut 2018)

Mittarin tarkoituksena on seurata leikkaustoiminnan vaikuttavuutta potilaan arvioimana PROM-mittareiden (PROM=patient reported outcome measures) avulla.

PROM-mittarit kuvaavat hoidon potilaalle tuottamaa hyötyä: potilas arvioi toimintakykyään ennen leikkausta sekä 6 ja 12 kk leikkauksen jälkeen. Polvileikkausten KOOS- (Knee injury and ostheoarthritis outcome score), olkapään WORC- ja WOSI (Western Ontario Rotator Cuff Index ja Shoulder Instability Index) pisteissä 0 merkitsee matalinta ja 100 korkeinta toimintakykyä. Mittareiden pistemäärää voidaan verrata normaaliväestön arvoihin. Vasta riittävän suurta pistemäärän kasvua voi pitää potilaalle merkittävänä.

Työterveys

Ennaltaehkäisevän työn osuus

Mittari kuvaa työterveyshuollon toiminnan painottumista ennaltaehkäisevään työhön. Tavoitteena on, että vähintään 60% toiminnasta kohdistuu ennaltaehkäisevään työhön.

Ennaltaehkäisevällä työterveyden toiminnalla tuetaan asiakasyritystemme työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ylläpidetään ja parannetaan hyvinvointia.

Suunterveys

Osuus potilaista, joiden hampaiden kiinnityskudokset on tutkittu tarkastuskäynnin yhteydessä

Mittarin tarkoitus on varmistaa kiinnityskudosten tutkiminen tarkastuskäynnin yhteydessä.

Hampaiden kiinnityskudosten sairaudet ovat yleisimmät suun sairaudet suomalaisella aikuisväestössä. Niillä on merkittävimmät yhteydet yleissairauksien syntymiseen ja hoidettavuuteen. Hampaiden kiinnityskudossairaudet ovat alidiagnosoituja ja alihoidettuja. Hoito on vaikuttavinta, kun sairaus havaitaan varhain.

Osuus juurihoidoista, joissa käytetty kumisuojainta

Mittarin tarkoitus on varmistaa, että juurihoito tehdään Käypä hoito –suosituksen mukaisesti.

Kumisuojain (Kofferdam) eristää juurihoidettavan hampaan muusta suuontelosta ja estää potilaan omien bakteerien pääsyn työskentelyalueelle. Kumisuojaimen käyttö on juurihoidossa Käypä hoito- suosituksen edellyttämää. Sillä estetään kanavan kontaminoituminen, joka johtaa hoidon syynä olevan tulehduksen parantumattomuuteen tai kanavan tulehtumiseen ja ilmenee tulehduspesäkkeenä (kroonisena infektiofokuksena) juurenkärkeä ympäröivässä luussa.

Potilasturvallisuus

Leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö leikkauksissa

Mittarin tarkoituksena on varmistaa leikkaustoiminnan turvallisuus.

Leikkaustiimin tarkistuslista on tarkoitettu leikkausturvallisuuden parantamiseen ja tarpeettomien komplikaatioiden vähentämiseen. Tarkistuslistan käytön tavoitteena on koordinoida ja tukea koko leikkaustiimin toimintaa ja välttää toimintavirheet tukemalla hyväksyttyjä turvallisuuskäytäntöjä ja vahvistamalla parempaa tiedotusta ja tiimityötä leikkaustoiminnassa. WHO (World Health Organization) suosittelee tarkistuslistan käyttöä kaikissa leikkauksissa.

Leikkauksen jälkeiset infektiot

Mittarin tarkoitus on seurata leikkausalueen infektioiden esiintyvyyttä.

Leikkausalueen infektioiden seuranta toteutetaan kaikkien erikoisalojen leikkausten osalta.

Korvatut potilasvahinkoilmoitukset suhteessa ilmoituksen saapumisvuoden lääkärikäyntien lukumäärään

Korvattujen potilasvahinkojen osuus lääkärikäyntien lukumäärästä kuvaa sitä, millainen osuus lääkärikäynneistä johtaa korvattuun potilasvahinkoon.

Mittaria tulkittaessa tulee huomioida, että luvut muuttuvat sitä mukaa, kun Potilasvakuutuskeskus ratkaisee tapauksia ja tieto niistä saadaan Terveystalolle. Potilasvahinkoilmoitusten käsittely kestää Potilasvakuutuskeskuksessa keskimäärin 8kk, mutta käsittely voi kestää paljon kauemminkin. Tämä tarkoittaa sitä, että raportoitavista vuosista voidaan tulkita kohtuullisen hyvin valmiina oleviksi pari vuotta taaksepäin olevat vuodet. Luvut päivitetään, kun tieto Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisusta saadaan.

 

Läheltä piti –tilanteiden osuus vaaratapahtumista

Laatumittarin tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta.

Läheltä piti -tilanteiden osuus vaaratapahtumista kuvaa sitä, kuinka hyvin ennakoimme mahdollisia riskejä. Juurisyyanalyysillä tunnistamme läheltä piti –tilanteeseen johtaneet tekijät ja päätämme toimenpiteet, joilla estämme haittatapahtuman. Luvut päivitetään, kun kyseisen vuoden vaaratapahtumat on käsitelty loppuun.

Toiminnallinen laatu

Lähetteet työterveyden lyhytpsykoterapiaan mielenterveyden ongelmista kärsivillä potilailla

Mittarin tarkoituksena on kuvata kuinka hyvin ohjaamme psykoterapiahoitoa tarvitsevat työterveysasiakkaamme Käypä Hoito -suositusten mukaiseen vaikuttavaan hoitoon. Tavoitteenamme on, että kasvava osa asiakkaistamme lähetetään työterveyden lyhytpsykoterapiaan.

Osuus niistä työterveysasiakkaista, joille on tehty jokin mielenterveyden diagnoosi (eli F-diagnoosi, joista yleisimmin masennus- tai ahdistusdiagnoosi) sekä konsultaatiolähete psykoterapiaan. Haluamme, että hoidollinen lyhytpsykoterapiajakso pääsee alkamaan viiveettä, oikea-aikaisesti ja varhaisessa vaiheessa. Seuraamme myös lyhytpsykoterapian vaikuttavuutta. Psykoterapia on Käypä hoito -suositusten mukainen ensisijainen hoitomenetelmä muun muassa lievän ja keskivaikean masennuksen sekä ahdistuneisuushäiriön hoidossa.

Päiviä seuraavaan vapaaseen aikaan T3 lääkärikeskukset

Mittarin tarkoituksena on kuvata kuinka nopeasti asiakas pääsee lääkärin vastaanotolle.

T3 eli kolmas vapaa aika lääkärille.

Päiviä seuraavaan vapaaseen aikaan T3 julkiset palvelut

Mittarin tarkoituksena on kuvata kuinka nopeasti asiakas pääsee lääkärin vastaanotolle.

T3 eli kolmas vapaa aika lääkärille.

Julkiset palvelut

Työntekijöiden suositteluindeksi (eNPS)

Mittarin tarkoitus on mitata koko henkilöstön osaajakokemusta.

Haluamme olla Suomen paras työpaikka lääkäreille. Mittaamme lääkäreiden oman työpaikan suositteluhalukkuutta kaksi kertaa vuodessa. Kesäisin ja syksyisin mitataan osaajakokemusta koko Terveystalon henkilökunnan osalta, jolloin tulokset analysoidaan myös ammattiryhmittäin ja liiketoiminnoitain.

Terveystalon ylläpitämien terveysasemien vastaanottojen suositteluindeksi (NPS)

Mittarin tarkoitus on mitata Terveystalon ylläpitämien terveysasemien vastaanottojen asiakaskokemusta.

Tavoittelemme Terveystalossa asiakkaan ylivertaista palvelukokemusta. Suositteluindeksi (NPS) mittaa asiakkaidemme kokemusta saadusta palvelusta. NPS-kyselyssä tiedustelemme satunnaisotannalla yksittäisen asiakkaan suosittelevuutta palvelumme suhteen. NPS-lukema voi olla mikä tahansa välillä –100 ja 100. Hyvänä asiakaskokemuksena pidetään NPS-lukemaa >50.

Päiviä seuraavaan vapaaseen aikaan T3 julkiset palvelut

Mittarin tarkoituksena on kuvata kuinka nopeasti asiakas pääsee lääkärin vastaanotolle.

T3 eli kolmas vapaa aika lääkärille.

Henkilöstöpalveluiden lääkäreiden perehdytyksen toteutuminen

Mittarin tarkoitus on mitata kuinka hyvin lääkärin perehtyminen uuteen toimipisteeseen on toteutunut.

Hyvä perehdytys lisää potilasturvallisuutta, hoidon laatua ja lääkäreiden työviihtyvyyttä. Henkilöstöpalveluissa perehdytetään vuosittain satoja lääkäreitä uusiin toimipisteisiin ja siksi perehdytyksen onnistumisen mittaaminen on tärkeää. Olemme luoneet mallin, joka toimii minimivaatimuksena hyvälle perehdytykselle. Siinä on kolme pääkriteeriä: perehdytyksessä käytetään Terveystalon 38 kohdan perehdytyslomaketta, perehdytykseen varataan vähintään 2 tuntia aikaa ja kummallakaan osapuolella ei ole potilastyötä perehdytyksen aikana. Vastaanottopalveluissa varmistetaan lisäksi, että lääkärin niin toivoessa, ensimmäisen viikon työlista on kevennetty. Laatumittari mittaa kuinka suuri osuus kaikista perehdytyksistä on toteutunut edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti.

Päivystyksen lääkäriresurssin turvaaminen

Mittarin tarkoitus on seurata, kuinka monta eri lääkäriä tarvitaan tuottamaan yhden täysiaikaisen (FTE=Full Time Equivalent) lääkärin työpanos päivystyksessä.

Terveystalon päivystyspalvelut tuottavat lääkäripalvelut valtakunnallisesti useisiin kymmeniin julkisiin päivystyspisteisiin. Terveystalon päivystävät lääkärit työskentelevät aina täysiaikaisista työntekijöistä yksittäisten päivystysvuorojen tekijöihin. Pienempi lääkärimäärä, eli suurempi lääkärikohtainen työpanos, viestii työssä viihtymisestä ja tuottaa parempaa laatua. Toisaalta päivystysringissä on oltava tarpeeksi lääkäreitä, jotta palvelu voidaan turvata kaikissa tilanteissa. Kokemuksemme perusteella ihanteellinen taso on 3 lääkäriä / FTE.

Etäpalvelut

PKV-lääkkeiden määrääminen suhteessa chat-lääkärikäynteihin

Mittarin tarkoitus on varmistaa Käypä hoito –suosituksen mukainen lääkkeenmääräämiskäytäntö.

Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet (PKV) ovat oikein käytettynä tehokkaita ja tarpeellisia lääkkeitä, mutta moninaisten ja vakavien haittavaikutusten vuoksi niiden käyttö vaatii lääkäriltä erityistä harkintaa. Lääkkeiden väärinkäyttö on hyvin yleinen ilmiö. Laatuseurannan tavoitteena on väärinkäyttöön soveltuvien lääkeaineiden asianmukainen ja turvallinen käyttö potilaiden hoidossa. Terveystalon chat-lääkärikäynneillä ei määrätä PKV-lääkkeitä.

Antibioottien määrääminen chat-lääkärikäynneillä

Mittarin tarkoitus on varmistaa Käypä hoito –suosituksen mukainen lääkkeenmääräämiskäytäntö alahengitystieinfektioissa.

Potilaan alahengitystieinfektion diagnosointiin kuuluu lääkärin kliininen tutkimus. Bakteeritulehduksen toteaminen ja antibioottihoidon aloituksen ohjaaminen tapahtuu aina lähivastaanotolla. Antibioottien asianmukainen käyttö parantaa potilaiden hoidon laatua ja vähentää antibioottiresistenssin muodostumista. Terveystalon chat-lääkärikäynneillä ei määrätä antibiootteja alahengitystieinfektioiden hoitoon.