Laatu ja vastuullisuus

Vastuullista työtä

Terveystalossa työmme ytimessä on taistella terveemmän elämän puolesta. Tahdomme olla terveydenhoitoalan edelläkävijä, joten kehitämme jatkuvasti ajatteluamme, osaamistamme sekä työskentelytapojamme. Meillä terveydenhuollon ammattilainen pääsee osaksi huippuosaajien moniammatillista yhteisöä, jossa autamme toinen toisiamme onnistumaan. Arvojemme mukaisesti pidämme ihmisen kaiken keskellä ja toimimme aina yhteiseksi hyväksi. Strategisena tavoitteenamme on olla toimialan paras ja vetovoimaisintyöntekopaikka niin lääkäreille kuin muille ammattilaisille.

Terveystalo on merkittävä työllistäjä

Vuoden 2022 lopussa Terveystalon Suomen toiminnoissa työskenteli 10 100 (9 131) työsuhteista henkilöä ja 5 822 (5 644) itsenäistä ammatinharjoittajaa. Vuonna 2021 laajennuimme Ruotsiin paikallisen työterveyden toimijan, Feelgoodin yrityskaupan myötä. Ruotsissa palveluksessamme oli 833 (674) työsuhteista työntekijää ja 106 (110) ammatinharjoittajaa vuoden 2022 lopussa.

Kasvumme tueksi tarvitsemme paljon ammattilaisia

Suomen terveydenhuoltoon arvioidaan tarvittavan seuraavien 15 vuoden aikana 200 000 uutta ammattilaista vastaamaan kasvavaan hoidon tarpeeseen. Keskeinen tavoitteemme onkin varmistaa, että Terveystalossa on riittävästi terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisia voidaksemme vastata kasvavaan kysyntään sekä saavuttaa strategiamme mukaiset tavoitteet. Tämän varmistamiseksi rekrytoimme uusia ammattilaisia ja pyrimme pienentämään lähtövaihtuvuutta. Pyrimme myös lisäämään nykyisten Terveystalossa työskentelevien ammatinharjoittajien Terveystalossa tehtäviä työtunteja. Terveystalon houkuttelevuus työantajana sekä Terveystalossa työskentelevien työhyvinvointi ja -tyytyväisyys on kaiken toimintamme perusta. Vahvistamme houkuttelevuuttamme työpaikkana tarjoamalla ammattilaisille kiinnostavaa ja merkityksellistä työtä, monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet sekä varmistamalla, että ammattilaiset voivat tehdä työnsä sujuvasti ja keskittyä olennaiseen. Työnantajana lupaamme, että meillä on toimialan paras työyhteisö, toimimme moniammatillisesti, kehitymme niin yhtiönä kuin yksilöinä ja olemme edelläkävijöitä alallamme.

Tavoitteenamme on olla toimialan paras ja vetovoimaisin työntekopaikka. Olemme tehneet järjestelmällistä työtä tämän tavoitteen eteen useiden vuosien ajan ja olemme tutkitusti toimialamme suosituin työnantaja Suomessa alan ammattilaisten mielestä.

Terveystalo kiinnostavin työpaikka alan ammattilaisten mielestä

Terveystalo on terveyspalvelualan kiinnostavin työpaikka. Terveystalossa on panostettu jo vuosia moderniin johtamiseen ja vahvoihin työyhteisöihin. Yli 1 500 terveys- ja lääkealan ammattilaista valitsi terveyspalvelualan kiinnostavimmaksi työpaikaksi Terveystalon. Terveystalo on pitänyt toimialan ykkössijaa jo vuodesta 2020. Tiedot perustuvat Universumin vuosittaiseen työnantajakuvatutkimukseen, jossa arvioitiin liki 60 toimijaa julkiselta sektorilta, terveyspalvelualan yksityisistä yrityksistä ja lääkeyrityksistä.

Ammattilaisten työn muutos ja muutoksessa tukeminen 

Tarjoamme ammattilaisille sujuvan ja tehokkaan työympäristön ja tuemme heitä työn muutoksessa. Digitalisaatio on muuttanut terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisten työtä ja tuonut uusia osaamisvaatimuksia. Digitalisaation avulla on mahdollista lisätä sekä työn sujuvuutta että tuottavuutta ja ammattilainen voi keskittyä asiakkaan kohtaamiseen ja ongelmanratkaisuun. Muutos vaatii myös uudenlaista johtamista ja uudenlaisia palkitsemismalleja.
Ammattilaisen työn muutoksessa ja sen tukemisessa panostamme erityisesti työn sisällön ja ohjauksen parantamiseen kehittämällä hoidonohjausta ja hoitopolkuja. Hoitopolkuihin perustuvan hoidonohjauksen tavoitteena on tarjota tasalaatuisempaa ja vaikuttavampaa hoitoa asiakkaillemme sekä helpottaa ammattilaisen työtä. 
Asiakaspalautteen rooli työn kehittämisessä on avainasemassa. Terveystalon asiantuntijat ovat toivoneet suoraa, henkilökohtaista asiakaspalautetta yksikkökohtaisen palautteen lisäksi. Asiantuntijakohtaisen asiakaspalautteen keräämistä testattiin valituissa yksiköissä syksyllä 2022. Pilotti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Laajamittaisempi henkilökohtaisen palautteen keruu käynnistyi vuoden 2023 alussa pilotista saatujen hyvien kokemusten pohjalta. Pilotissa mukana olleiden ammattilaisten mukaan mahdollisuus saada henkilökohtaista palautetta on tärkeä apuväline myös ammatillisessa kehittymisessä. 
Tarjoamme ammattilaisillemme monipuoliset, jatkuvasti kehittyvät digitaaliset työkalut. Työterveyden työkykyjohtamisen malli, Terve Työpaikka Suunta -palvelu, työkykyriskejä tunnistava Etydi, ammattilaisen oman työn hallinnan mobiilisovellus Terveystalo Pro, sekä lääketieteellinen raportointi tukevat ammattilaisia työssään ja tarjoavat välineitä tutkimustyöhön. Olemme tuoneet ammattilaisten työn tueksi myös uusia työkaluja kuten Terveystalo + Nightingale -terveysindeksin. Ammattilainen voi hyödyntää myös Terveystalo-sovelluksesta löytyviä, asiakkaille suunnattuja digitaalisia terveyden ja hyvinvoinnin sisältöjä, ohjeita ja viikko-ohjelmia asiakkaan ohjaamisessa ja neuvomisessa.

Huolehdimme työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta

Työterveyshuollolla on tärkeä rooli tunnistaa terveyttä uhkaavia riskitekijöitä ja ennaltaehkäistä sairauksia. Työterveyshuoltomme ja työturvallisuutemme Suomessa on järjestetty yhtiö- ja aluekohtaisesti noudattaen Suomen lainsäädäntöä, jonka mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Lakisääteisten vaatimusten lisäksi tarjoamme työntekijöillemme Suomessa laajasti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluita, kuten fysioterapian suoravastaanoton ja mielen hyvinvointia tukevat digipalvelut Mielen chatin ja Mielen sparrin. Mielen chat ja Mielen sparri ovat matalan kynnyksen palveluja, jotka toteutamme Terveystalo-sovelluksemme avulla etäpalveluina. Palveluissa voi keskustella mistä tahansa mieltä kuormittavasta asiasta täysin luottamuksellisesti, ja ne tarjoavat työkaluja mielen hyvinvoinnin tueksi. Myös lyhytpsykoterapia on osa työterveyspalveluitamme. Pyrimme tunnistamaan työkykyyn ja -terveyteen liittyviä haasteita varhaisessa vaiheessa ja hakemaan ratkaisuja näihin haasteisiin tekemällä vaikuttavaa yhteistyötä työterveyden kanssa.

Työterveyspalvelumme tuottavat työterveyshuollon palvelut henkilöstöllemme kaikkialla Suomessa. Keskitetyn ja tavoitteellisen johtamisen ansiosta työterveyshuoltomme sisältö ja toimintatavat ovat yhtenäisiä ja tuloksellisia. Työterveyspalveluillamme on Labquality Oy:n myöntämä ISO 9001:2015-laatujärjestelmäsertifikaatti.

Konsernissamme työntekijöiden terveyteen ja työhyvinvointiin liittyvä neuvonta ja ohjaus, työhön liittyvien terveydellisten riskien kartoittaminen ja sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito kuuluvat normaaliin yhteistyöhön työterveyshuoltomme ja vakuutusyhtiökumppaneidemme kanssa. Vakavien sairauksien hoidossa toimimme yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Koronapandemian aikana työterveyshuollon avulla on panostettu merkittävästi henkilöstön työkyvyn ylläpitoon ja sairaudenhoitoon poikkeusoloissa. Henkilöstön sairauspoissaolot nousivat edellisvuodesta ja sairauspoissaoloprosentti Suomessa oli 5,2 (4,4) prosenttia tehdyistä työtunneista. Ruotsissa vastaava luku oli 5,5 (4,0).

Lakisääteinen työterveyshuollon toimintasuunnitelmamme sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Tarkastamme toimintasuunnitelman vuosittain muun muassa työpaikkakäyntien ja yrityksemme työkyvyn johtamisen tarpeiden pohjalta.  

Työterveystoimintamme perustuu Terve Työpaikka -toimintamalliimme, jolla pyrimme varmistamaan, että työ on mahdollisimman sujuvaa, työyhteisö toimiva, johtaminen aktiivista ja yksilö voi työssään hyvin. Työterveydessä yritys, henkilöstö ja työterveys toimivat yhteistyössä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toimintasuunnitelma on henkilöstön nähtävillä yhtiön intranetissä.

Terveystalossa työskentelevät itsenäiset ammatinharjoittajat eivät kuulu työterveyshuollon piiriin, vaan he järjestävät yrittäjinä oman työterveyshuoltonsa. Itsenäinen ammatinharjoittaja ei ole työsuhteessa Terveystaloon, vaan päättää itse palkkiostaan ja tuottaa palvelut suoraan asiakkaalle osana palvelutarjoamaamme.

Teemme aktiivisesti yrityskauppoja. Ostetuista yrityksistä palvelukseemme siirtyvän henkilöstön työterveyden järjestämme pääsääntöisesti ostetun yhtiön aiemman sopimuksen mukaisesti vähintään siirtymäajan, mikäli yhtiö on tytäryhtiö, eikä sitä fuusioida Suomen Terveystaloon.

Terveystalossa ei tapahtunut vuonna 2022 yhtään kuolemaan tai vakavaan vammaan johtanutta työtapaturmaa. Tapaturmataajuutemme Suomessa vuonna 2022 oli 15 (20), mikä on selvästi alle terveydenhuoltoalan keskiarvon (34).

Vuonna 2021 käynnistimme Suomessa työturvallisuuden kehitystyön, jonka osana aloitimme uudistamaan työturvallisuuden toimintamalleja, työkaluja ja ohjeistuksia sekä laadimme toimintasuunnitelman toimenpiteistä, joita toteutamme muutaman seuraavan vuoden aikana turvataksemme terveystalolaisten turvallisuuden työssä entistäkin paremmin. Toimintasuunnitelma sisältää mm. työturvallisuuskoulutuksia, selvennettyjä turvallisuusvastuita sekä uusia toimintamalleja muun muassa työturvallisuusriskien arviointiin. Vuonna 2022 näitä kehitystoimenpiteitä toteutettiin eri puolilla organisaatiota.

Ruotsissa (Feelgood) työterveyshuolto ja työturvallisuus on järjestetty noudattaen Ruotsin lainsäädäntöä ja Feelgoodilla on ISO 45001 -työterveyssertifikaatti.

Kehitämme osaamistamme ja Terveystaloa työntekopaikkana

Henkilöstön järjestelmällinen ja liiketoimintalähtöinen kehittäminen, sujuva työ sekä vastuullinen, hyvä esihenkilötyö varmistavat henkilöstömme hyvinvoinnin, mikä puolestaan välittyy asiakkaillemme parempana hoitona ja onnistuneena asiakaskokemuksena. Edellytämme, että jokainen terveystalolainen hallitsee työssään määrittelemämme osaajataidot, jotka perustuvat toimintaamme ohjaaviin arvoihin. Terveystalossa osaaminen kehittyy tekemällä, toisilta oppimalla sekä koulutusten kautta. Kehityskeskustelussa kartoitetaan tarve osaamisen kehittämiseen ja sovitaan, miten kehittyminen toteutuu. Terveystalo tarjoaa laajalti ammatillista koulutusta sekä työssä oppimisen mahdollisuuksia. Kehitämme myös johtamista ja esihenkilötyötä ja tuemme työn lomassa tapahtuvaa itseopiskelua muun muassa lisäämällä verkko-oppimisen mahdollisuuksia.

Digiterveyden kasvu on ollut voimakasta viime vuosina. Olemme panostaneet henkilöstömme koulutukseen digitaalisten työkalujen ja kanavien käyttöön sekä hyödyntämiseen asiakastyössä. Tarjoamme lääkäreille ja hoitajille koulutusta erityyppisten etäpalveluiden käyttöön. Koulutukset sisältävät perusjärjestelmäkoulutuksen, koulutuksia vastaanottolajeittain (videovastaanotto, chat-vastaanotot) sekä syventäviä jatkokoulutuksia esimerkiksi hoidontarpeen arvioinnista etänä, asiakaskokemuksesta ja -ohjauksesta sekä konsultaatiopalveluista.

Vuonna 2022 jatkoimme työterveyshoitajien työn sujuvoittamiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen tähtäävää kehityshanketta. Vuoden aikana tehtiin pilotteja muun muassa työn suunnitteluun ja hallintaan. Pilottien tulosten pohjalta kehitettyjen uusien toimintamallien jalkautus aloitettiin syksyllä. Uudet toimintamallit tukevat tasalaatuista palvelua asiakkaillemme ja vahvistavat työn hallintaa ja työviihtyvyyttä. Osaajatutkimuksen tuloksien mukaan työterveyshoitajien työssä jaksaminen on parantunut uusien toimintamallien ansioista.

Vuoden aikana järjestettiin lisäksi eri ammattiryhmille suunnattuja, ammatillista kehittymistä tukevia koulutuksia.  Koulutimme henkilöstöämme myös tietosuojasta ja -turvasta sekä vaatimusten mukaisesta toiminnasta ja eettisitä ohjeista. ​​​Vuonna 2022 järjestimme koulutuksia Suomessa yhteensä 69 733 (79 847) tuntia, mikä vastaa 7,0 (8,7) tuntia työsuhteista työntekijää kohden.

Sisäisten koulutusten lisäksi teemme myös tutkimus- ja koulutusyhteistyötä useiden yliopistojen kanssa ja edistämme nuorten työllistymistä muun muassa trainee-ohjelmilla. Käynnistimme syksyllä 2022 uuden työterveyspsykologien trainee-ohjelman, jossa on mukana 18 psykologia. Ohjelman aikana osallistujat pääsevät kasvamaan ja oppimaan asiakasvastuullisen työpsykologin tehtävässä senioriosaajien tuella.  

Terveystalossa tehdään joustavasti työtä paikasta riippumattomasti. Työn tavoitteet ja tarkoituksenmukaisuus ratkaisevat työnteon tavan. Konsernipalvelumme ovat siirtyneet hybridityöhön, jossa tiimit sopivat heille toimivimman työnteon tavan. Työnteon tapaan vaikuttavat esimerkiksi työn sujuvuus, tavoitteet, joustavuus sekä henkilöstön hyvinvointi. Kannustamme tiimejä myös säännöllisiin kohtaamisiin toimistolla. Olemme kehittäneet myös asiakasrajapinnassa työskentelevien ammattilaistemme mahdollisuuksia tehdä joustavaa työtä. Joustava työ on arkipäivää esimerkiksi lääkäreillä, työterveyden ammattilaisilla ja asiakaspalvelukeskuksissa työskentelevillä.

Lääkäreiden erikoistuminen ja kouluttautuminen Terveystalossa

Haluamme taata asiantuntijoillemme mahdollisuuden monipuoliseen urakehitykseen ja kehitämme aktiivisesti erikoistumismahdollisuuksia. Työterveyshuollon erikoistumisohjelmamme on erikoistumispoluistamme kattavin ja erikoistua voi lähes kaikissa työterveyshuollon toimipisteissämme Suomessa. Erikoistumiskoulutuksemme toteutetaan läheisessä yhteistyössä yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien kanssa. Terveystalossa työskentelee joka kesä kymmeniä lääketieteen kandidaatteja. Kesällä 2022 kandien osaamisen kehittymistä tuettiin heille räätälöidyllä koulutuspolulla Terveystalon kandien kesäkoululla. Kahdeksan viikon mittaisen kesäkoulun sisältö ja toteutus keräsi kandeilta kiitosta, ja palautteiden mukaan kesäkoulu tarjosi toivottua tukea lääkäriuran alkutaipaleelle.

Monipuolinen tapahtuma- ja koulutustarjontamme ovat kaikkien lääkäreidemme käytössä. Suurimmille lääketieteen erikoisalojen ammattilaisille omat vastaavat ura-asiantuntijat kehittävät ja järjestävät lisäksi erikoisaloittain suunniteltuja koulutuksia ja tapahtumia. Tarjoamme lääkäreille ammatillista koulutusta myös vuosittaisilla Lääkäripäivillämme, sekä lukuisten verkkokurssien ja webinaarien kautta Terveystalon monipuoliset uramahdollisuudet tarjoavat työssä kehittymisen mahdollisuuksia sekä tilaisuuden keskittyä kullekin lääkärille tarkoituksenmukaiseen työhön.

Lääkäriesihenkilöllä on työyhteisössä tärkeä rooli ja koulutamme osaajiamme myös erilaisiin esihenkilötehtäviin. Lääkäri voi työskennellä Terveystalossa myös hallinnollisissa kehitystehtävissä tai tutkimustyössä.

Kehityskeskustelut onnistumisen johtamisen ja työtyytyväisyyden työkaluna

Terveystalossa kaikkien kokoaikaisten, työsuhteisten työntekijöiden kanssa käydään vuosittaiset kehityskeskustelut, joilla tuetaan tavoitteellista ja motivoitunutta työntekoa. Kehityskeskustelussa käydään läpi edeltävän kauden onnistumiset ja opit yhdessä esihenkilön kanssa ja asetetaan tavoitteet uudelle kaudelle. Edeltävän ja tulevan kauden tavoitteiden lisäksi keskustellaan osaamisesta, työhyvinvoinnista, Terveystalon osaajataitojen mukaisesta toiminnasta, yhteistyöstä sekä pidemmän aikavälin tavoitteista ja toiveista. Kehityskeskustelun teemoihin palataan vähintään kuukausittain pidettävissä one to one -keskusteluissa sekä laajemmassa puolivuotiskatsauksessa. Kehityskeskustelut ovat keskeinen osa Terveystalon strategian, arvojen ja osaajataitojen jalkauttamista sekä onnistumisen johtamista ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa.
Käymme aktiivista dialogia myös Terveystalossa työskentelevien ammatinharjoittajien kanssa. Ammatinharjoittajakeskustelu on säännöllinen henkilökohtainen keskustelu, jonka tavoitteena on kehittää yhteistyötä sekä ammatinharjoittajayrittäjän työskentelyn edellytyksiä Terveystalossa. Vuoden varrella järjestettävät erikoisalakohtaiset tapaamiset ja koulutukset tukevat lisäksi ammatillista verkostoitumista ja lääketieteellistä ohjausta.

Terveystalon osaajataidot ovat:

 • Osaava
  Ammattiosaamiseni on vankkaa, ja jaan osaamistani. Minulla on rohkeutta ja tahtoa kehittyä ja uudistaa, toimin ratkaisuhakuisesti itseäni haastaen ja verkostoituen muiden osaajien kanssa.
 • Välittävä
  Rakennan yhteistyötä ja luottamusta osaajiemme ja asiakkaidemme kanssa. Toimin työssäni osallistavalla ja kannustavalla tavalla ja osoitan käytökselläni, että arvostan muita.
 • Asiakaslähtöinen
  Teen kaikkeni huolehtiakseni asiakkaasta ennakoivasti lähtien kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeista ja päätyen asiakasta palvelevaan ratkaisuun. Varmistan, että asiakas tuntee hoito-/palvelupolkunsa. Luon asiakkaalle sujuvan ja lämpimän asiakaskokemuksen.
 • Tuloksellinen
  Toimin tavoitelähtöisesti ja oma-aloitteisesti. Saan tuloksia aikaan omassa työssäni ja yhdessä muiden osaajiemme ja asiakkaan kanssa.
 • Vastuullinen
  Kannan vastuun työni laadusta. Hoidan jokaisen asiakkaan laadukkaasti. Lisäksi kannan vastuun työyhteisöstäni kohtelemalla ympärilläni olevia osaajia tasa-arvoisesti ja käyttäytymällä itse ystävällisesti. Yhdessä kasvamalla kasvamme.

Osaajatutkimus on keskeinen kehittämisen työkalu

Osaajatutkimus on tärkeä sisäisten toimintatapojen ja esihenkilötyön parantamisen työkalu. Tutkimus on suunnattu kaikille Terveystalossa Suomessa työskenteleville, konsernissa työskentelevät itsenäiset ammatinharjoittajat mukaan lukien. Kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla osaajatutkimuksella kartoitetaan kokemuksia mm. työhyvinvoinnista, johtamisesta ja työyhteisön toimivuudesta. Henkilöstötutkimuksen keskeisenä työhyvinvointia ja työssä jaksamista kuvaavana mittarina seuraamme työntekijäsuositteluindeksiä (eNPS). Mittari kertoo, kuinka suuri osa henkilöstöstä ja ammatinharjoittajista suosittelisi Terveystaloa työntekopaikkana muille.

Vuoden 2022 osaajatutkimuksessa eNPS-suositteluindeksi oli 29 (32). Terveystalon vahvuuksia ovat muun muassa työyhteisöjen toiminta ja yhteistyö tiimeissä sekä lähiesihenkilötyö. Osaajakokemuksen kehittämisessä pyritään vaalimaan näitä tunnistettuja vahvuuksia. Tavoitteemme on, että eNPS-suositteluindeksi on 31 vuoteen 2025 mennessä.

Edistämme monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Noudatamme tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Emme syrji ketään sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteiden, terveydentilan, vamman, sukupuolisen suuntautumisen tai muiden henkilökohtaisten syiden tai olosuhteiden perusteella. Henkilövalinnoissa kiinnitämme huomiota ennen kaikkea henkilön ammatilliseen pätevyyteen, vastuunottokykyyn sekä haluun kehittää toimintaamme ja kehittyä itse.

Näiden periaatteiden toteutumiseksi Terveystalossa tehdään ja päivitetään säännöllisesti työyhteisön kehittämissuunnitelmaa, jonka osana käsitellään myös tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita. Työyhteisön kehittämissuunnitelma on tehty viimeksi loppuvuodesta 2022.

Kohtelemme yhdenvertaisesti myös asiakkaitamme. Edellytämme, että kaikki terveydenhuollon ammattilaisemme noudattavat Lääkäriliiton ja WHO:n eettisiä ohjeita, joiden mukaan lääkärin velvollisuutena on edistää terveyttä ja ehkäistä sairauksia. Lääkäriliiton eettisten ohjeiden mukaan lääkärin tulee hoitaa potilasta tämän avuntarpeen mukaan ja kohdella potilaitaan tasa-arvoisina.

Hallituksemme monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti tavoitteenamme on tasapainoinen sukupuolijakauma hallituskokoonpanossa. Vuoden 2022 lopussa hallituksen viidestä jäsenestä kaksi oli naisia. Konsernin johtoryhmän kahdeksasta jäsenestä naisia oli neljä.

Henkilöstömme palkkaus ja palkitseminen perustuvat suorituksen, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailukyvyn periaatteisiin. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvien tehtävissä, kuten hoitajat, käytämme työehtosopimusten luokittelun mukaisia palkkaryhmiä. Palkkaukseen vaikuttavat myös tehtävään perustuvat vastuulisät ja kokemusvuodet. Ylempien toimihenkilöiden palkka määräytyy tehtävän ja työn vaativuuden ohella muun muassa osaamisen, kokemuksen, suorituksen ja tulosten perusteella. Yhtiökohtaisissa tasa-arvosuunnitelmissa tarkastelemme palkkauksen tasa-arvoa ja pyrimme edistämään palkkatasa-arvon toteutumista. Esimerkiksi sukupuoli ei saa olla palkkaukseen vaikuttava tekijä.

Haluamme olla avoin ja turvallinen työ- ja asiointipaikka kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Pyysimme kesällä 2022 terveystalolaisilta ajatuksia näiden tavoitteiden edistämiseksi. Saimme hyviä kehitysideoita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen entistä parempaan huomioimiseen työyhteisöissä ja asiakaskohtaamisissa. Kartoitimme myös kiinnostusta osallistua yhdenvertaisuutta edistävän työryhmän toimintaan. Työryhmän tarkoituksena on kehittää yhdenvertaisuuden toteutumista erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta. Vuoden 2023 alussa käynnistyvän työryhmän kokoonpano on vuosittain vaihtuva, että mahdollisimman monella on tilaisuus halutessaan osallistua toimintaan. Työryhmään valittiin kymmenen taustoiltaan erilaista henkilöä.


Olimme vuonna 2022 yksi Helsinki Pride -tapahtuman virallisista yhteistyökumppaneista. Tarjosimme terveystalolaisille myös koulutusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamisesta terveydenhuollon palveluissa.

>> Yhdenvertaisia kohtaamisia terveydenhuollossa

Pride Terveystalo logo.png