Laatu ja vastuullisuus

Vastuullista työtä

Terveystalossa työmme ytimessä on taistella terveemmän elämän puolesta. Tahdomme olla terveydenhoitoalan edelläkävijä, joten kehitämme jatkuvasti ajatteluamme, osaamistamme sekä työskentelytapojamme. Meillä terveydenhuollon ammattilainen pääsee osaksi huippuosaajien moniammatillista yhteisöä, jossa autamme toinen toisiamme onnistumaan. Arvojemme mukaisesti pidämme ihmisen kaiken keskellä ja toimimme aina yhteiseksi hyväksi. Strategisena tavoitteenamme on olla toimialan paras ja vetovoimaisintyöntekopaikka niin lääkäreille kuin muille ammattilaisille.

Terveystalo on merkittävä työllistäjä

Terveystalo on merkittävä työllistäjä Suomessa. Vuoden 2021 lopussa meillä työskenteli Suomessa 9 805 (8 253) työsuhteista henkilöä ja 5 644 (5 057) itsenäistä ammatinharjoittajaa. Vuoden 2021 aikana yhdistyimme ruotsalaisen työterveyden toimijan Feelgoodin kanssa, ja saimme noin 668 työsuhteista työntekijää ja 110 ammatinharjoittajaa Ruotsiin. Teimme myös 11 muuta täydentävää yritysostoa vuoden aikana, jotka kasvattivat henkilöstömääräämme 172 henkilöllä. Lähtövaihtuvuus Suomen henkilöstön osalta oli 14,0 (17,1) prosenttia. 

Kasvumme tueksi tarvitsemme paljon ammattilaisia

Terveydenhuoltoalalla on krooninen pula henkilöstöstä. Keskeinen strateginen painopistealueemme onkin varmistaa, että Terveystalossa on riittävästi terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisia, jotta voimme saavuttaa strategiamme mukaiset kasvutavoitteet. Tähän voimme päästä rekrytoimalla uusia ammattilaisia, saamalla nykyiset Terveystalossa työskentelevät ammattilaiset tekemään enemmän töitä (esim. osa-aikaisesti työskentelevät ammatinharjoittajat kokoaikaisiksi) ja pienentämällä lähtövaihtuvuutta. Jotta nämä toteutuisivat, on Terveystalon houkuttelevuus työantajana sekä Terveystalossa työskentelevien työhyvinvointi ja -tyytyväisyys kaiken toimintamme perusta. Tätä vahvistamme tarjoamalla ammattilaisille kiinnostavaa ja merkityksellistä työtä, monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet sekä varmistamalla, että ammattilaiset voivat tehdä työnsä sujuvasti ja keskittyä olennaiseen. Työnantajana lupaamme, että meillä on hyvä työyhteisö, toimimme moniammatillisesti, kehitymme niin yhtiönä kuin yksilöinä ja olemme edelläkävijöitä alallamme.

Tavoitteenamme on olla toimialan paras ja vetovoimaisin työntekopaikka. Sen eteen olemme tehneet järjestelmällisesti töitä useiden vuosien ajan ja olemme tutkitusti toimialamme suosituin työnantaja Suomessa niin alan opiskelijoiden kuin ammattilaisten mielestä.

Terveystalo kiinnostavin työpaikka sekä alan ammattilaisten että opiskelijoiden mielestä

Terveystalo on terveys- ja lääkealan kiinnostavin ja koko lääketieteen alalla toiseksi kiinnostavin työpaikka ammattilaisten mielestä jo toista vuotta peräkkäin. Yksityisistä terveyspalveluyrityksistä Terveystalo on toimialansa paras. Asia käy ilmi Universumin vuonna 2021 toteuttamasta työnantajakuvatutkimuksesta, johon vastasi noin 1 500 terveydenhuollon ammattilaista yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Kyselyssä arvioitiin liki 60 toimijaa julkiselta sektorilta, terveyspalvelualan yksityisistä yrityksistä ja lääkeyrityksistä. Universumin toteuttamassa alan opiskelijoille suunnatussa työnantajakuvatutkimuksessa Terveystalo on alan houkuttelevin työpaikka jo kahdeksan vuotta peräkkäin.

Ammattilaisten työn muutos ja muutoksessa tukeminen 

Edistämme osaltamme terveyden ja hyvinvoinnin saralla tapahtuvaa työn muutosta pyrkimällä luomaan sujuvimman ja tehokkaimman työympäristön ja tukemalla laajasti ammattilaisiamme työn muutoksessa. Digitalisaatio on muuttanut terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisten työtä ja tuonut uusia vaatimuksia myös osaamiselle.  Työn muutos on mahdollisuus, sillä sen avulla voidaan selkeyttää ammattilaisen työtä sekä lisätä työn sujuvuutta ja tuottavuutta. Ammattilainen voi keskittyä asiakkaan kohtaamiseen ja ongelmanratkaisuun. Muutos vaatii myös uudenlaista johtamista ja uudenlaisia palkitsemismalleja. Ammattilaisen työn muutoksessa ja sen tukemisessa panostamme erityisesti työn sisällön ja ohjauksen parantamiseen, jossa keskeistä on hoidonohjauksen kehittäminen hoitoprotokollien avulla. Hoitoprotokolliin perustuvan hoidonohjauksen tavoitteena on tarjota tasalaatuisempaa ja tehokkaampaa hoitoa asiakkaillemme sekä helpottaa ammattilaisen työtä. Tuomme myös ammattilaisten työn tueksi uusia työkaluja kuten Terveystalo+ Nightingale - terveysindeksin sekä asiakkaille suunnatut digitaaliset terveyden ja hyvinvoinnin sisällöt, ohjeet ja viikko-ohjelmat Terveystalo-sovelluksessa, joita myös ammattilainen voi hyödyntää asiakkaan ohjaamisessa ja neuvomisessa. Tarjoamme ammattilaisillemme monipuoliset digitaaliset työkalut, joiden kehitystyö on jatkuvaa. Työterveyden työkykyjohtamisen malli, tekoälyä hyödyntävä ja työkykyriskejä tunnistava Etydi, ammattilaisen oman työn hallinnan mobiilisovellus Terveystalo Pro, lääketieteellinen raportointi sekä Dashboard tukevat ammattilaisia työssään ja tarjoavat lisäksi välineitä tutkimustyöhön.

Huolehdimme työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta

Työterveyshuollolla on tärkeä rooli tunnistaa terveyttä uhkaavia riskitekijöitä ja ennaltaehkäistä sairauksia. Työterveyshuoltomme ja työturvallisuutemme on järjestetty yhtiö- ja aluekohtaisesti noudattaen Suomen lainsäädäntöä, jonka mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Lakisääteisten vaatimusten lisäksi tarjoamme työntekijöillemme Suomessa laajasti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluita, kuten fysioterapian suoravastaanoton ja mielen hyvinvointia tukevat digipalvelut Mielen chatin ja Mielen sparrin. Mielen chat ja Mielen sparri ovat matalan kynnyksen palveluja, jotka toteutamme Terveystalo-sovelluksemme avulla etäpalveluina. Palveluissa voi keskustella mistä tahansa mieltä kuormittavasta asiasta täysin luottamuksellisesti, ja ne tarjoavat työkaluja mielen hyvinvoinnin tueksi. Myös lyhytpsykoterapia on osa työterveyspalveluitamme. Pyrimme tunnistamaan työkykyyn ja -terveyteen liittyviä haasteita varhaisessa vaiheessa ja hakemaan ratkaisuja näihin haasteisiin tekemällä vaikuttavaa yhteistyötä työterveyden kanssa.

Työterveyspalvelumme tuottavat työterveyshuollon palvelut henkilöstöllemme kaikkialla Suomessa. Keskitetyn ja tavoitteellisen johtamisen ansiosta työterveyshuoltomme sisältö ja toimintatavat ovat yhtenäisiä ja tuloksellisia. Työterveyspalveluillamme on Labquality Oy:n myöntämä ISO 9001:2015 -laatujärjestelmäsertifikaatti.

Konsernissamme työntekijöiden terveyteen ja työhyvinvointiin liittyvä neuvonta ja ohjaus, työhön liittyvien terveydellisten riskien kartoittaminen ja sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito kuuluvat normaaliin yhteistyöhön työterveyshuoltomme ja vakuutusyhtiökumppaneidemme kanssa. Vakavien sairauksien hoidossa toimimme yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Koronapandemian aikana työterveyshuoltomme on investoinut merkittävästi henkilöstön työkyvyn ylläpitoon ja sairaudenhoitoon poikkeusoloissa. Terveystalolaiset ovat toimineet koronapandemian ytimessä. Henkilöstön
sairauspoissaolot nousivat hieman ja sairauspoissaoloprosentti Suomessa oli 4,4 (3,8) prosenttia tehdyistä työtunneista.

Lakisääteinen työterveyshuollon toimintasuunnitelmamme sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Tarkastamme toimintasuunnitelman vuosittain muun muassa työpaikkakäyntien ja muiden työterveyshuollon selvitysten perusteella.

Työterveystoimintamme perustuu Terve Työpaikka -toimintamalliimme, jolla pyrimme varmistamaan, että työ on mahdollisimman sujuvaa, työyhteisö toimiva, johtaminen aktiivista ja yksilön voi työssään hyvin.

Työterveydessä yritys, henkilöstö ja työterveys toimivat yhteistyössä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toimintasuunnitelma on henkilöstön nähtävillä yhtiön intranetissä.

Terveystalossa työskentelevät itsenäiset ammatinharjoittajat eivät kuulu työterveyshuollon piiriin, vaan he järjestävät yrittäjinä oman työterveyshuoltonsa. Itsenäinen ammatinharjoittaja ei ole työsuhteessa Terveystaloon, vaan päättää itse palkkiostaan ja tuottaa palvelut suoraan asiakkaalle osana palvelutarjoamaamme.

Teemme aktiivisesti yrityskauppoja. Ostetuista yrityksistä palvelukseemme siirtyvän henkilöstön työterveyden järjestämme pääsääntöisesti ostetun yhtiön aiemman sopimuksen mukaisesti vähintään siirtymäajan, mikäli yhtiö on tytäryhtiö, eikä sitä fuusioida Suomen Terveystaloon.

Terveystalossa ei tapahtunut vuonna 2021 yhtään kuolemaan tai vakavaan vammaan johtanutta työtapaturmaa. Tapaturmataajuutemme Suomessa vuonna 2021 oli 15 (25), mikä on selvästi alle terveydenhuoltoalan keskiarvon (35).

Kehitämme osaamistamme ja Terveystaloa työntekopaikkana

Henkilöstön järjestelmällinen ja liiketoimintalähtöinen kehittäminen on erittäin tärkeää tulevaisuuden menestyksen kannalta. Sujuva työ ja vastuullinen, hyvä esihenkilötyö varmistavat henkilöstömme hyvinvoinnin, mikä puolestaan välittyy asiakkaillemme parempana hoitona ja onnistuneena asiakaskokemuksena. Edellytämme, että jokainen terveystalolainen hallitsee työssään määrittelemämme osaajataidot, jotka perustuvat toimintaamme ohjaaviin arvoihin. Terveystalossa osaaminen kehittyy tekemällä (70 %), toisilta oppimalla (20 %) sekä koulutusten kautta (10 %). Kehityskeskustelussa kartoitetaan tarve osaamisen kehittämiseen ja samalla sovitaan myös siitä, miten kehittyminen toteutuisi. Tarjoamme ammatillista koulutusta sekä työssä oppimisen mahdollisuuksia. Olemme panostaneet erityisesti johtamisen ja esihenkilötyön kehittämiseen sekä työn lomassa tapahtuvan itseopiskelun tukemiseen muun muassa lisäämällä verkko-oppimista.

Vuonna 2021 käynnistimme kaikille Terveystalon esihenkilöille suunnatun Kohti parempaa johtajuutta -kehittämisohjelman. Ohjelman taustalla on uuden strategiamme toteuttamisen vaatimat johtamisen muutokset sekä uudet terveystalolaisen johtamisen periaatteet: ihmislähtöisyys, tuloksellisuus ja vastuullisuus. Kehittämisohjelmassa syvennytään muun muassa siihen, mitä on terveystalolainen johtajuus sekä miten voimme valmentaa yksilöitä ja ryhmiä onnistumaan paremmin työssään. Käsittelemme ohjelmassa myös sitä, miten luomme turvallisen työilmapiirin, jossa kaikki uskaltavat osallistua, vaikuttaa, kantaa vastuuta ja toimia rohkeasti myös tilanteissa, joissa voi olla mahdollisuus epäonnistumiseen. Johtamisohjelman ohella järjestimme työterveyden ammattilaisille vuoden aikana Työterveyden Sparri -tilaisuuksia, aloitimme kehittämään
työterveyshoitajiemme työhyvinvointia ja työn sujuvuutta,
koulutimme uusien työkalujen ja toimintamallien käyttöönotossa sekä pidimme lukuisia eri ammattiryhmille suunnattuja ammatillista kehittymistä tukevia koulutuksia. Lisäksi koulutimme eri henkilöstöryhmiämme tietosuojaja tietoturva-asioissa sekä eettisissä ohjeissa. 

Sisäisten koulutusten ohella teemme lisäksi tutkimus- ja koulutusyhteistyötä useiden yliopistojen kanssa ja edistämme nuorten työllistymistä muun muassa trainee-ohjelmillamme.

Osana työntekopaikan kehittämistä Terveystalossa tehdään työtä joustavasti paikasta riippumattomasti siten, että työn tavoitteet ja tarkoituksenmukaisuus ratkaisevat työnteon tavan. Muun muassa konsernipalvelumme ovat siirtymässä hybridityöhön, jossa tiimit sopivat heille toimivimman työnteon tavan, johon vaikuttavat esimerkiksi työn sujuvuus, tavoitteet, joustavuus sekä henkilöstön hyvinvointi. Lisäksi haluamme jatkossa vahvistaa yhdessä tekemistä, joten kannustamme tiimejä myös säännöllisiin kohtaamisiin toimistolla. Olemme kehittäneet myös asiakasrajapinnassa työskentelevien ammattilaistemme mahdollisuuksia tehdä joustavaa työtä. Joustava työ on arkipäivää esimerkiksi lääkäreillä, työterveyden ammattilaisilla ja asiakaspalvelukeskuksissa työskentelevillä. Olemme tukeneet ja valmentaneet siirtymää ensin etätyöhön koronapandemian aikana, ja nyt tuemme vahvasti siirtymää joustavaan hybridityöhön. Keskeistä muutoksessa on osallistaa tiimejä sen suunnitteluun sekä johtaa erilaisia työskentelytapoja ja yhteisöllisyyttä arjessa.

Kehityskeskustelut onnistumisen johtamisen ja työtyytyväisyyden työkaluna

Terveystalossa kaikkien kokoaikaisten, työsuhteisten työntekijöiden kanssa käydään vuosittaiset kehityskeskustelut, joilla tuetaan tavoitteellista ja motivoitunutta työntekoa. Kehityskeskustelun ydintä ovat edeltävän kauden onnistumisten ja oppien tarkastelu ja arviointi yhdessä esihenkilön kanssa, uuden kauden tavoitteiden asettaminen sekä ennen kaikkea avoin keskusteluilmapiiri molemminpuoliselle palautteelle. Edeltävän ja tulevan kauden tavoitteiden lisäksi keskustellaan​ osaamisesta, työhyvinvoinnista, Terveystalon osaajataitojen mukaisesta toiminnasta, yhteistyöstä sekä pidemmän aikavälin tavoitteista ja toiveista. Kehityskeskustelun teemoihin palataan vähintään kuukausittain pidettävissä one to one -keskusteluissa sekä laajemmassa puolivuotiskatsauksessa. Kehityskeskustelut ovat keskeinen osa Terveystalon strategian, arvojen ja osaajataitojen jalkauttamista sekä onnistumisen johtamista ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa.

Terveystalon osaajataidot ovat:

 • Osaava
  Ammattiosaamiseni on vankkaa, ja jaan osaamistani. Minulla on rohkeutta ja tahtoa kehittyä ja uudistaa, toimin ratkaisuhakuisesti itseäni haastaen ja verkostoituen muiden osaajien kanssa.
 • Välittävä
  Rakennan yhteistyötä ja luottamusta osaajiemme ja asiakkaidemme kanssa. Toimin työssäni osallistavalla ja kannustavalla tavalla ja osoitan käytökselläni, että arvostan muita.
 • Asiakaslähtöinen
  Teen kaikkeni huolehtiakseni asiakkaasta ennakoivasti lähtien kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeista ja päätyen asiakasta palvelevaan ratkaisuun. Varmistan, että asiakas tuntee hoito-/palvelupolkunsa. Luon asiakkaalle sujuvan ja lämpimän asiakaskokemuksen.
 • Tuloksellinen
  Toimin tavoitelähtöisesti ja oma-aloitteisesti. Saan tuloksia aikaan omassa työssäni ja yhdessä muiden osaajiemme ja asiakkaan kanssa.
 • Vastuullinen
  Kannan vastuun työni laadusta. Hoidan jokaisen asiakkaan laadukkaasti. Lisäksi kannan vastuun työyhteisöstäni kohtelemalla ympärilläni olevia osaajia tasa-arvoisesti ja käyttäytymällä itse ystävällisesti. Yhdessä kasvamalla kasvamme.

Osaajatutkimus on keskeinen kehittämisen työkalu

Osaajatutkimus on yksi tärkeimmistä sisäisten toimintatapojemme ja esihenkilötyön parantamisen välineistämme. Tutkimus on suunnattu koko henkilöstöllemme, konsernissa työskentelevät itsenäiset ammatinharjoittajat mukaan lukien. Kahdesti vuodessa toteutettavalla osaajatutkimuksella selvitetään terveystalolaisten kokemuksia mm. työhyvinvoinnista, johtamisesta ja työyhteisön toimivuudesta. Henkilöstötutkimuksen keskeisenä työhyvinvointia ja työssä jaksamista kuvaavana mittarina seuraamme työntekijäsuositteluindeksiä (eNPS), joka kertoo, kuinka suuri osa henkilöstöstämme ja ammatinharjoittajista suosittelisi Terveystaloa työntekopaikkana muille.

Vuoden 2020 tutkimuksesta kehityskohteiksi nousivat mm. tiedonsaannin helppous, työprosessit ja toimintatavat sekä yksiköiden, toimipaikkojen ja ammattiryhmien välinen yhteistyö. Tulosten pohjalta käynnistimme esimerkiksi työterveyshoitajien työn kehittämishankkeen sekä lähdimme kehittämään käytäntöjä yhteisen tiedon sijainnille ja parantamaan intranetin toiminnallisuuksia. Vuonna 2021 käynnistimme kaikille Terveystalon esihenkilöille suunnatun Kohti parempaa johtajuutta -kehittämisohjelman.

Vuoden 2021 osaajatutkimuksessa eNPS-suositteluindeksi jatkoi positiivista kehitystään ennätystasolle 32 (18). Tulosten perusteella Terveystalon vahvuuksia ovat muun muassa kehittyvä ja uudistuva yritys, ihmisten erilaisuuden kunnioittaminen sekä tyytyväisyys esihenkilön toimintaan. Jatkamme työtä erityisesti tiedonsaannin helpottamiseksi sekä tiimien yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Tavoitteemme on saada aikaiseksi lisää konkreettisia parannuksia ja nostaa suositteluindeksi hyvälle tasolle eli
yli 31 vuoteen 2025 mennessä.

Edistämme monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Noudatamme tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Emme syrji ketään sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteiden, terveydentilan, vamman, sukupuolisen suuntautumisen tai muiden henkilökohtaisten syiden tai olosuhteiden perusteella. Henkilövalinnoissa kiinnitämme huomiota ennen kaikkea henkilön ammatilliseen pätevyyteen, vastuunottokykyyn sekä haluun kehittää toimintaamme ja kehittyä itse.

Näiden periaatteiden toteutumiseksi Terveystalo Oyj ja sen tytäryhtiöt Suomessa tekevät lakisääteiset yhtiökohtaiset henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvo- sekä yhdenvertaisuussuunnitelmat ja määrittelevät parannustavoitteet.

Hallituksemme monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti tavoitteenamme on tasapainoinen sukupuolijakauma hallituskokoonpanossa. Vuonna 2021 hallituksen seitsemästä jäsenestä kaksi oli naisia. Konsernin johtoryhmän yhdestätoista jäsenestä naisia oli viisi.

Henkilöstömme palkkaus ja palkitseminen perustuvat suorituksen, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailukyvyn periaatteisiin. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvien tehtävissä, kuten hoitajat, käytämme työehtosopimusten luokittelun mukaisia palkkaryhmiä. Palkkaukseen vaikuttavat myös tehtävään perustuvat vastuulisät ja kokemusvuodet. Ylempien toimihenkilöiden palkka määräytyy tehtävän ja työn vaativuuden ohella muun muassa osaamisen, kokemuksen, suorituksen ja tulosten perusteella. Yhtiökohtaisissa tasa-arvosuunnitelmissa tarkastelemme palkkauksen tasa-arvoa ja pyrimme edistämään palkkatasa-arvon toteutumista. Esimerkiksi sukupuoli ei saa olla palkkaukseen vaikuttava tekijä.

Terveystalo aloitti vuonna 2021 Helsinki Priden virallisena yhteistyökumppanina ja on jälleen mukana Helsinki Pride 2022 -viikolla juhlimassa ihmisoikeustyötä ja yhdenvertaisia kohtaamisia.

Vaikka yhdenvertaisuudessa on saavutettu valtavasti kehitystä, vielä monta askelta on edessä – myös meillä Terveystalossa. Tiedostamme, että yhdenvertainen maailma ei ole vielä valmis. Se vaatii jatkuvaa työtä sen eteen, että tulevaisuudessa kaikki voisivat olla vapaasti sellaisia kuin ovat – Terveystalossa haluamme olla osa tätä muutosta. Tätä tukemaan julkaisimme vuonna 2021 Terveystalon viisi askelta kohti yhdenvertaisempaa työelämää, joihin olemme sitoutuneet ja joiden toteutumista seuraamme. Järjestimme myös tietoiskun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä moninaisuudesta kaikille terveystalolaisille yhteistyössä Helsinki Priden kanssa. Jaamme lisäksi tietoa sateenkaarisensitiivisyyden huomioimisesta asiakaskohtaamisissa. Syksyn 2021 osaajatutkimuksessa terveystalolaisten kokemus kaikkien yhdenvertaisesta kohtelusta ja erilaisuuden kunnioittamisesta oli parantunut selvästi aiemmasta hyvästä lähtötasosta.

Vuonna 2022 Pride-tapahtuman teemana on kohtaamisia. Yhdenvertaisuuskouluttaja Anukatariina Saloheimo piti terveystalolaisille keväällä 2022 koulutuksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamisesta terveydenhuollon palveluissa. Saimme häneltä sateenkaariasiakkaan kohtaamiseen vinkkejä, joita haluamme edistää ammattilaistemme vastaanotoilla. Vinkit on julkaistu Terveystalon verkkosivuilla, mistä kaikki Terveystaloon töihin hakeutuvat voivat niihin tutustua ja nähdä millaisia kohtaamisia arvostamme.

>> Yhdenvertaisia kohtaamisia terveydenhuollossa

Pride Terveystalo logo.png