Johtamisen ja työyhteisön kehittäminen

Johdon tuki ja konsultointi

Johtoasemassa työskentelevien työpaine on usein suuri, ja työ voi ajoittain olla hyvinkin kuormittavaa. Johtajan eteen tulee vaativia tilanteita ja päätöksiä, jolloin organisaation ulkopuolisen asiantuntijan tuki on hyödyllistä. Yksi tehtävistämme työterveydessä on kehittää johtamista ja tukea sekä konsultoida johtoa tarpeen mukaan.

Tuemme johtajia osaavasti ja monipuolisesti

Liikkeenjohdon konsultointi

Johtamisen konsultointi

  • Johtaja kohtaa työssään monimutkaisia haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitsee toisinaan ulkopuolisen asiantuntijan tukea. Tällaisia haasteita voivat olla esimerkiksi muutosprosessien läpivieminen, henkilöjohtamisen eri osa-alueet, työyhteisön ilmapiirin parantaminen tai ristiriitojen ratkaiseminen.
  • Liikkeenjohdon konsultoinnilla me tuemme johtajaa ongelmien ratkaisemisessa ja parantamaan koko työyhteisön hyvinvointia sekä tuloksellisuutta. Lisäksi autamme johtajaa vahvistamaan paineensietokykyä ja luottamusta omaa osaamiseen.
  • Johtamisen konsultaatio on kahdenkeskistä johtajan ja organisaatio- tai työterveyspsykologin keskustelua, jossa tärkeässä roolissa ovat luottamus ja asioiden jäsentely. Usein jo yhdellä keskustelulla on merkittävä vaikutus, mutta konsultaatiotapaamisten kesto ja määrä sovitaan aina tarpeen mukaan.
  • Me tuemme johtajaa ongelmien ratkaisemisessa ja koko työyhteisön hyvinvoinnin sekä tuloksellisuuden parantamisessa. Lisäksi autamme johtajaa vahvistamaan paineensietokykyä ja luottamusta omaan osaamiseen.

Johdon terapia

  • Pitkään johtajina toimineet ovat valikoitunutta joukkoa, jonka paineensietokyky on keskimääräistä parempi. Työssä ja elämässä tulee kuitenkin eteen tilanteita, joissa painetta on siitä huolimatta liikaa. Tutkimusten mukaan ylimmän johdon keskeisimpiä haasteita onkin johtotason tehtävien kovan paineen kanssa pärjääminen. Sopiva työpaine on ihmiselle hyväksi, mutta liiallinen paine on merkittävä terveysriski ja olennainen riski myös suorituskyvylle. Työn lisäksi painetta voivat lisätä yksityiselämän tapahtumat. Jos johtajalla ilmenee haasteita paineen sietämisen kanssa, on siihen syytä tarttua viipymättä.
  • Johdon terapia on suunniteltu auttamaan ylimmän johdon työssään kohtaamien painetilanteiden hallitsemisessa ja ratkaisemisessa. Terapian tavoitteena on vähentää kuormituksen kokemista ja vahvistaa paineenhallinnan taitoja. Painopisteenä ovat johtajan henkilökohtaiset kokemukset, mutta huomioon otetaan toki vahvasti myös työn konteksti eli sen tavoitteet, reunaehdot ja realiteetit.
  • Johdon terapiassa johtamisen ja liiketoiminnan maailmaa ymmärtävä organisaatiopsykologi tai psykoterapeutti tukee ongelmien jäsentämisessä, omien voimavarojen vahvistamisessa ja ratkaisukeinojen löytämisessä. Terapian tuloksena ovat vahvistunut taito käsitellä stressiä, palautumisen hallitseminen, parantunut suorituskyky johtamistyössä ja psykologisen sekä emotionaalisen kestävyyden eli resilienssin vahvistuminen.
Liikkeenjohdon konsultointi

Inhimillisesti tehokas johtoryhmä

  • Toimiva johtoryhmä on edellytys koko organisaation hyvinvoinnille ja tuloksellisuudelle. Joskus sen toiminnassa voi kuitenkin olla ongelmia, jotka ilmenevät esimerkiksi avoimen keskustelun puutteena tai ristiriitoja herättävien aiheiden välttelemisenä. Toisaalta ristiriitojen ratkaiseminen ei välttämättä aina suju rakentavasti tai ne aiheuttavat hallitsemattomia purkauksia. Usein toimimattoman johtoryhmän päätöksenteko on tehotonta, eikä viestintä päätöksistä ole yhdenmukaista. Tämä näkyy organisaatiossa ja työyhteisössä yhteisen suunnan puutteena.
  • Syitä johtoryhmän kehittämisen tarpeelle voi olla monia. Toiminnan tavoitteena on tukea johtoryhmän sisäistä yhteistyötä ja edistää selkeyttä niin johtoryhmän kesken kuin myös koko organisaatiossa. Selkeyttä luodaan inhimillisen tehokkuuden periaattein: johtoryhmän ja organisaation toiminnan tavoitteeksi asetetaan johdonmukaisuus, läpinäkyvyys sekä taloudellinen tuloksellisuus niin, että samalla otetaan huomioon ihmisten tarpeet. Näin organisaation työntekijät todella sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin, ja ihmiset sekä liiketoiminta saadaan voimaan hyvin.
  • Konkreettisena välineistönä johtoryhmätyöskentelyn kehittämisessä käytämme organisaatiopsykologisesti vaikuttavia menetelmiä. Menetelmiimme kuuluvat esimerkiksi johtoryhmän jäsenten haastattelu ja yhteistyön havainnointi. Näiden perusteella muodostamme yhdessä asiakkaan kanssa kokonaiskuvan ongelmista ja niihin johtaneista syistä. Tuemme avointa keskustelua, ja rohkaisemme erilaisten näkökulmien sekä toimintatyylien ymmärtämiseen. Tavoitteena on, että johtoryhmä ratkaisee toimintaa ohjaavia keskeisiä asioita, kuten ristiriitojen ratkaisukeinoja, yhteiseen päätöksen sitouttamisen tapoja, toimivaa viestintätapaa ja priorisointiin liittyviä päätöksiä.

Organisaatiopsykologian ja liike-elämän osaajat tukenasi

Tiimiimme koostuu maamme parhaista organisaatiopsykologeista, joille on kertynyt laajalla rintamalla kokemusta ja osaamista niin organisaatioiden toimintadynamiikkaan kuin liiketoimintaan liittyvän konsulttityön parissa. Käytämme johtamisen kehittämisessä ja johdon konsultoinnissa vahvaa organisaatiopsykologista osaamistamme ja laajaa konkreettisen kehittämisen välineistöä parhaan lopputuloksen takaamiseksi.

Voisimmeko auttaa sinua ja organisaatiotasi?

Ota yhteyttä