Laatu ja vastuullisuus

Eettistä liiketoimintaa

Terveystalon arvoihin ja strategiaan on sisäänkirjoitettuna oikein toimiminen ja vastuullinen liiketoiminta. Terveystalon eettiset ohjeet (Code of Conduct) ja toimittajien eettiset ohjeet (Supplier Code of Conduct) luovat puitteet, jotka auttavat varmistamaan Terveystalon arvojen ja sisäisten ohjeistusten sekä soveltuvien lakien mukaisen toiminnan. Ne tukevat eettiset näkökohdat huomioon ottavaa yrityskulttuuria, jossa yhdistyvät korkea työmoraali, ammattilaisuus, ratkaisuhakuinen yhteistyö ja mitattavan vaikuttavuuden tavoittelu kaikessa tekemisessä. Vastuullinen liiketoiminta on myös taloudellisesti tuottavaa ja kestävää.

Arvot ohjaavat työtämme

Terveystalon missiona on taistella terveemmän elämän puolesta keskittymällä siihen, mikä on tärkeintä. Terveystalon strategiana on tuottaa tiedolla johdettua integroitua terveydenhuoltoa ja varmistaa vaikuttavin ennaltaehkäisy ja hoito sekä paras asiakas- ja ammattilaiskokemus. Tavoitteena on olla alan kannattavin toimija ja vaikuttaa myönteisesti koko yhteiskuntaan. Terveystalon arvot ovat Terveystalon kaiken toiminnan perusta.

Kaiken keskellä ihminen Lääketiede luotsaa

Terveydenhuollon uudistaja

Kannamme vastuuta jokaisen terveydestä ja hyvinvoinnista, mahdollisuudesta hyvään elämään. Toimimme yhdessä asiakkaan parhaaksi, ja asiakas näyttää uudistumisen suunnan. Autamme toisiamme, ja arvostamme kaikkia osaajiamme.

Kaikki, mitä teemme, perustuu lääketieteeseen ja tutkittuun tietoon. Hoidon vaikuttavuus ja asiakkaan hyvinvointi ohjaavat kaikkia päätöksiämme.

Vaalimme luovuutta ja jatkuvaa kehitystä tukevaa kulttuuria. Haastamme itseämme rakentamaan toimivampaa terveydenhuoltoa kaikille ja uudistamaan koko toimialaa ennakkoluulottomasti teknologiaa hyödyntäen.

Terveystalo on vahvasti arvopohjainen yritys arvopohjaisella toimialalla. Terveystalon yrityskulttuurissa yhdistyvät korkea työmoraali, ammattilaisuus, ratkaisuhakuinen yhteistyö ja mitattavan vaikuttavuuden tavoittelu kaikessa tekemisessä. Terveystalossa panostetaan henkilöstön osaamiseen, hyvinvointiin sekä kulttuuriin. Terveystalon tavoitteena on olla toimialan paras ja vetovoimaisin työntekopaikka. Terveystalossa arvioidaan sen johtamistapaa auditointihavaintojen, saatujen palautteiden, tunnistettujen kehittämiskohteiden ja Terveystalon tavoitteiden toteutumisen pohjalta ja johtamistapaa muokataan tarvittaessa.

Oikein toimimisen periaate on osa kaikkea Terveystalon toimintaa niin yhtiönä kuin yksilöinä. Terveystalolaisten on toimittava oikein riippumatta siitä, missä olemme, kenen kanssa tai millaisessa tilanteessa. Työkulttuuri, jossa ei tingitä oikein toimimisesta, luo perustan pitkän aikavälin menestykselle. Vastuullinen liiketoiminta on myös taloudellisesti tuottavaa ja kestävää. Tekemällä kestäviä valintoja ja toimimalla oikein vahvistetaan asiakkaiden luottamusta Terveystaloa kohtaan, rakennetaan kestäviä yhteistyösuhteita ja luodaan arvoa Terveystalon osakkeenomistajille. Samalla varmistetaan, että Terveystalo säilyy houkuttelevana työpaikkana ihmisille, jotka jakavat Terveystalon kanssa samat arvot. Terveystalon eettisiin ohjeisiin on kirjattu sitoumus toimia aina lakien ja Terveystalon toimintaa koskevien säännösten mukaisesti.

Terveystalon omaa toimintaa ohjaavat yhtiön arvojen lisäksi Terveystalon eettiset ohjeet (Code of Conduct) ja Toimittajien eettiset ohjeet (Supplier Code of Conduct). Terveystalon johto ja esihenkilöt ovat vastuussa eettisten ohjeiden viestinnästä ja jalkauttamisesta sekä niiden noudattamisen valvonnasta. Terveystalossa on käytössä kaikille terveystalolaisille suunnattu eettisiä ohjeita koskeva verkkokoulutus, jonka tavoitteena on parantaa ymmärrystä keskeisistä vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä teemoista sekä edelleen kehittää vaatimustenmukaista kulttuuria. Tärkeä osa oikein toimimisen kulttuuria on, että jokainen Terveystalon nimissä tai kanssa toimiva henkilö, asiakas, kumppani tai toimittaja voi vapaasti tuoda esiin väärinkäytösepäilynsä ja luottaa siihen, että Terveystalo ryhtyy asianmukaisiin toimiin eettisten ohjeiden vastaisen toiminnan tai sellaisen epäilyn selvittämiseksi.

Terveystalo on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen. Terveystalo on sitoutunut noudattamaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita, Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimuksia ja YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta ja jatkaa Global Compactin ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työhön sekä korruption torjuntaan liittyvien periaatteiden integrointia osaksi Terveystalon toimintaa, kulttuuria ja arvoketjua.

Eettisen liiketoiminnan harjoittamista koskevat politiikat ja ohjeet

Eettisten ohjeiden avulla Terveystalon arvot konkretisoituvat periaatteiksi, joiden tulisi aina olla perustana päivittäisessä toiminnassa ja päätöksenteossa Terveystalossa. Eettinen, vastuullinen ja vaatimustenmukainen liiketoiminta korostuvat Terveystalon toiminnassa jo toimialan myötä. Terveystalon liiketoimintaa ohjaa toimialaa sekä yksityisiä terveydenhuoltopalveluita tuottavien toimintaa koskeva lainsäädäntö sekä viranomaisvelvoitteet. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten työtä ohjaavat ammattikuntien omat eettiset toimintatavat.

Eettiset ohjeet tukevat Terveystalon yrityskulttuuria ja luovat puitteet, jotka auttavat varmistamaan Terveystalon arvojen ja sisäisten ohjeistusten sekä soveltuvien lakien mukaisen toiminnan. Eettiset ohjeet heijastavat myös Terveystalon keskeisille sidosryhmille antamia sitoumuksia. Terveystalo on sitoutunut edistämään eettisiä liiketoimintakäytäntöjä ja edellyttää, että Terveystalossa toimitaan lakien ja yhtiön toimintaa koskevien säännösten mukaisesti. Lainsäädännön ja Terveystalon eettisten ohjeiden noudattamisen lisäksi Terveystalo pyrkii toimimaan yleisesti hyväksyttyjen eettisten normien, kuten YK:n Global Compact -periaatteiden mukaan. Lisäksi Terveystalo kehittää jatkuvasti compliance-ohjelmaansa ja siihen kuuluvia prosesseja ja kontrolleja, jotta ne vastaavat toimintaympäristön muutoksiin.

Eettiset ohjeet luovat jokaiselle terveystalolaiselle yhteisen kompassin, jonka mukaisesti Terveystalossa toimitaan. Eettiset ohjeet pitävät sisällään Terveystalon keskeiset periaatteet koskien muun muassa lahjonnan ja korruption vastaista toimintaa, reilua kilpailua ja ympäristövaatimusten noudattamista, yksityisyyden suojan ja potilasturvallisuuden varmistamista, työntekijöiden tasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja liittymisvapautta sekä väärinkäytösten ilmoittamista. Eettisillä ohjeilla on yhteys kaikkiin Terveystalon määrittelemiin eettiseen liiketoimintatapaan liittyviin olennaisiin vastuullisuusaiheisiin: toimitusketjun vastuullisuus, korruption ja lahjonnan ehkäisy, taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakaminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yrityskulttuuri sekä potilaiden tietosuoja ja tietoturva.

Terveystalo ei salli minkäänlaista syrjintää, häirintää, kiusaamista, rasismia tai epäasiallista kohtelua eikä hyväksy lapsityövoiman käyttöä, mitään pakkotyön muotoa, eikä muita ihmisoikeuksien loukkauksia omassa toiminnassaan tai arvo- ja toimitusketjussaan. Terveystalo kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijöiden oikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia. Yhtiö on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen ihmis- ja työoikeusperiaatteisiin. Myös Terveystalon palvelun- ja tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden odotetaan toimivan näiden periaatteiden edellyttämällä tavalla ja kunnioittavan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksiin liittyvät periaatteet sisältyvät Terveystalon eettisiin ohjeisiin ja toimittajien eettisiin ohjeisiin.

Jokaisen terveystalolaisen on noudatettava eettisiä ohjeita, riippumatta liiketoimintayksiköstä tai tehtävästä. Terveystalo odottaa myös yhteistyökumppaneidensa ja alihankkijoidensa toimivan samojen eettisten periaatteiden mukaisesti. Terveystalon hallitus hyväksyy Terveystalon eettiset ohjeet. Terveystalon johto ja esihenkilöt ovat vastuussa eettisten ohjeiden viestinnästä ja jalkauttamisesta sekä niiden noudattamisen valvonnasta. Terveystalon Laki & Compliance -osasto tukee eettisiin ohjeisiin liittyvissä kysymyksissä ja kouluttaa henkilöstöä aiheesta. Terveystalon eettiset ohjeet ovat kaikkien saatavilla Terveystalon verkkosivuilla.

Terveystalo-konserni odottaa myös toimittajiensa noudattavan korkeita kestävän liiketoiminnan standardeja eettisten, sosiaalisten ja ympäristönäkökohtien sekä työterveys- ja turvallisuusolosuhteiden osalta. Terveystalo hankkii vuosittain toimipaikkoihinsa palveluita, materiaaleja ja tarvikkeita noin 5 000 toimittajalta, joista noin 190 suurinta toimittajaa vastaa noin 80 prosenttia hankinnan kokonaiskustannuksesta. Suurimpia hankintakategorioita ovat alihankintapalvelut, kuten siivous-, konsultointi- ja laboratoriopalvelut, toimitilojen vuokrat, lääkkeet, ICT-hankinnat sekä terveydenhuollon tarvikkeet ja laitteet.

Terveystalo-konsernin toimittajien eettisissä ohjeissa määritellään vähimmäisvaatimukset, jotka kaikkien toimittajien ja yhteistyökumppaneiden on täytettävä voidakseen tehdä liiketoimintaa Terveystalon ja sen tytäryhtiöiden kanssa. Kaikkien Terveystalon sopimustoimittajien sekä kilpailutuksiin osallistuvien toimittajien on hyväksyttävä Terveystalon toimittajien eettiset ohjeet (Supplier Code of Conduct). Toimittajien eettisissä ohjeissa käsitellään esimerkiksi terveyttä ja turvallisuutta, ympäristönsuojelua, ihmis- ja työoikeuksia, liiketoiminnan eettisyyttä ja rehellisyyttä sekä vastuullisen toiminnan hallintajärjestelmiä. Kestäviä toimintatapoja kehitetään yhteistyössä Terveystalon sopimuskumppaneiden kanssa.

Toimittajien eettiset ohjeet sisältävät sitoumuksen noudattaa muun muassa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia niin kuin ne on kirjattu YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, työelämän kansainvälisiä perusoikeuksia niin kuin ne on kirjattu Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimuksiin, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita, ympäristön suojeluun liittyviä kansainvälisiä standardeja sekä kaikkia lakeja ja viranomaismääräyksiä kaikissa sopimustoimittajien sekä kilpailutuksiin osallistuvien toimittajien toimintamaissa. Terveystalon toimittajien eettiset ohjeet päivitettiin viimeksi loppuvuonna 2023 ja ne ovat kaikkien saatavilla Terveystalon verkkosivuilla. Muita Terveystalon vastuullista hankintaa ja toimittajayhteistyötä tukevia politiikkoja ja dokumentteja ovat Terveystalon hankintapolitiikka, siihen liittyvä hankintaohje, toimittajahallinnan käsikirja sekä auditointisuunnitelmat.

Varmistaakseen toimittajien eettisten ohjeiden ja muiden sopimusehtojen noudattamisen Terveystalo toteuttaa toimittajien itsearviointeja sekä säännöllisiä auditointeja. Auditointeja tehdään kohdennetusti ja keskimäärin noin 2–3 kappaletta vuodessa. Auditoitavat toimittajat valitaan toimittajaan liittyvien riskilähteiden tai toimittajan merkittävän tulosvaikutuksen vuoksi. Toimittaja-auditoinnit suoritetaan oman hankintahenkilöstön toimesta, ja niihin kuuluu toimittajan täyttämä esitietolomake, toimittajahaastattelu, toimipaikkavierailu sekä palautetilaisuudet. Toimittaja-auditointien tavoitteena on kehittää toimittajayhteistyötä sekä varmistaa, että auditoitavan toimittajan liiketoiminta täyttää sopimuksella sovitut asiat ja vaatimukset liittyen palvelun sisältöön, vastuullisuuteen, laatuun ja tietoturvaan. Auditoinneista tuloksena voi olla vahvuuksia, havaintoja kehityskohteista, lieviä tai merkittäviä poikkeamia tai mahdollisia sopimusrikkomuksia. Terveystalo antaa auditoidulle toimittajalle kirjallisen yhteenvetoraportin auditoinnin tuloksista sekä mahdollisista poikkeamista, joiden osalta vaaditaan toimenpidesuunnitelma, jolla kaikki poikkeamat saatetaan sopimuksen mukaisiksi. Vuonna 2023 tehtiin kolme toimittaja-auditointia, jotka kohdistuivat kahteen siivouspalvelujen toimittajaan sekä työvaatekumppaniin sisältäen työvaatepesulan ja työvaatteiden valmistajan. Auditoinneissa ei ilmennyt merkittäviä poikkeamia.

Terveystalo noudattaa korruption ja lahjonnan ehkäisyssä lainsäädäntöä sekä muuta soveltuvaa sääntelyä, määräyksiä ja ohjeita. Terveystalo on lisäksi sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen korruption vastaisiin periaatteisiin. Toimintaa ohjaavat myös Terveystalon eettiset ohjeet, joissa on lahjonnan ja korruption vastaisia ohjeita muun muassa lahjojen ja vieraanvaraisuuden tarjoamisesta ja vastaanottamisesta sekä eturistiriitojen välttämisestä.

Korruption ja lahjonnan torjunta sisältyy Terveystalon eettisiin ohjeisiin, joissa käsitellään lahjojen ja vieraanvaraisuuden antamista ja vastaanottamista, sponsorointia, lahjoitusten hyväksymistä ja tekemistä sekä eturistiriitatilanteiden ymmärtämistä ja välttämistä. Terveystalon sopimustoimittajien sekä kilpailutuksiin osallistuvien toimittajien on hyväksyttävä Terveystalon toimittajien eettiset ohjeet (Supplier Code of Conduct), jotka sisältävät muun muassa korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvät ohjeet ja vaatimukset. Terveystalon eettiset ohjeet ja toimittajien eettiset ohjeet ovat kaikkien saatavilla Terveystalon verkkosivuilla.

Terveystalon eettisissä ohjeissa korostetaan, että Terveystalossa ei anneta tai vastaanoteta lahjuksia tai muita etuuksia, jotka saattaisivat vaikuttaa liiketoimintaan liittyviin päätöksiin, tai joilla on huomattavaa henkilökohtaista tai rahallista arvoa. Terveystalossa on käytössä kaikille Terveystalon työntekijöille pakollinen verkkokoulutus eettisistä ohjeista. Koulutuksen tavoitteena on parantaa ymmärrystä keskeisistä vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä teemoista, kuten esimerkiksi intressiristiriitojen välttämisestä ja lahjonnan ehkäisystä.

Poliittinen vaikuttaminen sisältyy Terveystalon eettisiin ohjeisiin, joiden mukaisesti Terveystalo ei tue poliittista toimintaa. Terveystalo ei jaa rahalahjoituksia poliittisille puolueille tai järjestöille suoraan tai välillisesti, eikä myöskään rahoita yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoita.

Terveystalon keskeisiin sidosryhmiin kuuluvat asiakkaiden, henkilöstön, ammatinharjoittajien ja omistajien lisäksi viranomaiset ja yhteiskunnalliset päättäjät, jotka vaikuttavat Terveystalon toimialan lainsäädäntöön ja sen valmisteluun. Muita keskeisiä Terveystalon sidosryhmiä ovat valvovat viranomaiset ja media, minkä lisäksi Terveystalo on tiiviissä vuorovaikutuksessa myös toimialan edunvalvojien kanssa. Avoin vuoropuhelu ja tehokas yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa mahdollistavat ennustettavamman toimintaympäristön kaikille osapuolille.

Terveydenhuollon kehittäminen ja uudistaminen on Terveystalon, viranomaisten ja päättäjien yhteinen tavoite. Terveystalo käy avointa vuoropuhelua toimialaan liittyvistä aiheista viranomaisten ja yhteiskunnallisten päättäjien kanssa. Vuorovaikutuskanavina käytetään avointa vuoropuhelua, tapaamisia ja yhteydenpitoa muun muassa erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa. Lisäksi Terveystalon edustajia toimii useissa järjestöissä. Merkittävimmät näistä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Keskuskauppakamari, Helsingin seudun kauppakamari, Hyvinvointiala HALI ry, Lääkäripalveluyritykset ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry ja FIBS ry. Terveystalo käy toimialan organisaatioiden kanssa avointa vuoropuhelua toimialaan liittyvistä aiheista ja tekee monipuolista yhteistyötä muun muassa Hyvinvointiala HALI ry:n ja Lääkäripalveluyritykset ry:n kanssa. Yhteistyökanavia ovat työryhmät ja erilaiset tilaisuudet.

Eettisiin ohjeisiin liittyvistä väärinkäytöksiä koskevista havainnoista tai epäilyistä on mahdollista ilmoittaa anonyymisti osoitteessa www.report.whistleb.com/terveystalo. Kaikki epäillyt väärinkäytökset tai rikkomukset tutkitaan asianmukaisesti ja luottamuksellisesti riippumatta siitä, mitä kautta väärinkäytösepäilystä ilmoitetaan tai tuleeko väärinkäytösepäily ilmi normaalin operatiivisen toiminnan yhteydessä. Mahdolliset korruptioon tai lahjontaan liittyvät tapaukset raportoidaan Terveystalon johdolle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Ilmoituskanavan kautta vastaanotettujen ilmoitusten käsittelyn etenemistä on kuvattu tarkemmin edellä ilmoituskanavan käsittelyohjetta käsittelevässä kohdassa sekä Terveystalon ilmoituskanavan käsittelyohjeessa, joka on suomenkielisenä kaikkien saatavilla Terveystalon verkkosivuilla. Varmistaakseen toimittajien eettisten ohjeiden ja muiden sopimusehtojen noudattamisen Terveystalo toteuttaa toimittajien itsearviointeja sekä säännöllisiä auditointeja.

Vuonna 2023 tietoon ei tullut korruptioon tai lahjontaan liittyviä tapauksia. Terveystalo kehittää edelleen korruption ja lahjonnan vastaisuutta koskevaa compliance-ohjelmaansa ja siihen kuuluvia prosesseja heijastamaan ympäristössään tapahtuneita muutoksia. Terveystalo panostaa myös pakotteita koskevan lainsäädännön vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen.

Tärkeä osa Terveystalon oikein toimimisen kulttuuria on, että jokainen Terveystalon nimissä tai kanssa toimiva henkilö, asiakas, kumppani tai toimittaja voi vapaasti tuoda esiin väärinkäytösepäilynsä ja luottaa siihen, että Terveystalo ryhtyy asianmukaisiin toimiin eettisten ohjeiden vastaisen toiminnan tai sellaisen epäilyn selvittämiseksi. Terveystalossa on käytössä kaikille terveystalolaisille suunnattu verkkokoulutus eettisistä ohjeista, jotka sisältävät ohjeet väärinkäytösten esiin nostamiseksi ja ilmoittamiseksi. Terveystalon eettisissä ohjeissa korostetaan, että eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta tai sellaisen epäilystä on ilmoitettava esihenkilölle, esihenkilön esihenkilölle tai Terveystalon Laki & Compliance -osastolle. Epäilystä voi ilmoittaa myös Terveystalon kaikille avoimen väärinkäytösten ilmoituskanavan (WhistleB) kautta esimerkiksi, jos epäily koskee vakavaa väärinkäytöstä, tai asian arkaluonteisuudesta johtuen ilmoitus on tarpeen tehdä nimettömästi. Kyseisen ilmoituskanavan kautta on mahdollista ilmoittaa anonyymisti väärinkäytöksiä koskevista havainnoista tai epäilyistä osoitteessa www.report.whistleb.com/terveystalo. Ilmoituskanava on ollut käytössä vuodesta 2017 lähtien, ja se on vakiintunut yhdeksi mahdolliseksi väyläksi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä tai rikkomuksista.

Ne periaatteet ja käytännöt, joiden mukaisesti kaikki Terveystalon organisaatiossa tai Terveystalon yhteistyökumppaneina toimivat tahot voivat ilmoittaa luottamuksellisesti rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn taikka muun poikkeaman, määritellään Terveystalon ilmoituskanavan käsittelyohjeessa. Ilmoituskanavan käsittelyohje sisältää periaatteet ja käytännöt liittyen muun muassa ilmoitusten tekemiseen, ilmoitusten käsittelyyn ja tutkintaan, arkaluontoisiin tietoihin ja tietojen säilyttämiseen, käsittelyn aikarajoihin, käsittelijän esteellisyyteen, ilmoittajan suojaamiseen sekä ilmoituksia käsitteleviin toimintoihin ja henkilöihin. Käsittelyohje ei syrjäytä kansallisesta lainsäädännöstä tai EU-oikeudesta johtuvia määräyksiä tai velvoitteita.

Terveystalo kannustaa kaikkia työntekijöitään ja ammatinharjoittajiaan ilmoittamaan viipymättä mahdollisista väärinkäytöksistä. Ilmoittajalla on mahdollisuus tehdä ilmoituskanavan kautta ilmoitus esimerkiksi seuraaviin aiheisiin liittyvistä rikkomuksista ja epäilyistä: kuluttajansuoja, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen, finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten vastainen toiminta, hankintalainsäädännön vastainen toiminta tai epäreilu kilpailu, ympäristönsuojelu, tietosuojalainsäädännön ja verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuusmääräysten vastainen toiminta, verotus, tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus, eettisiä ohjeita vastaan tehdyt rikkomukset sekä soveltuvaan toimialakohtaiseen sääntelyyn, kuten esimerkiksi säteilylakiin tai lääkelakiin liittyvät rikkomukset tai epäilyt. Ilmoituskanavan käsittelyohjeella on siten yhteys kaikkiin Terveystalon määrittelemiin eettiseen liiketoimintatapaan liittyviin olennaisiin vastuullisuusaiheisiin: vastuullinen toimitusketju, korruption ja lahjonnan ehkäisy, taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakaminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yrityskulttuuri sekä potilaiden tietosuoja ja tietoturva.

Terveystalo vastaanotti vuonna 2023 yhteensä 13 (19) ilmoitusta ilmoituskanavan kautta. Vuonna 2023 vastaanotetuista ilmoituksista, joiden tutkinta on saatettu päätökseen, kahdessa havaittiin eettisten ohjeiden vastaista toimintaa ja ne johtivat kurinpitoprosessiin. Joidenkin loppuvuodesta 2023 vastaanotettujen ilmoitusten tutkinta on kesken. Ilmoituksista ja päätökseen saatetuista tutkinnoista esiin nousseet havainnot on otettu huomioon Terveystalon prosessien kehittämisessä.

Ilmoituskanavan käsittelyohjeen löydät täältä. Käsittelyohjeessa on kuvattu tarkemmin, millaisista asioista voit ilmoittaa, ja mitkä asiat kuuluvat ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan.
Ilmoituskanavan tietosuojaselosteen löydät täältä.

Väärinkäytöksiä koskevien epäilysten selvittäminen

Riippumatta siitä, mitä kautta väärinkäytösepäilystä ilmoitetaan tai tuleeko sellainen ilmi normaalin operatiivisen toiminnan yhteydessä, ilmoitukset ja väärinkäytösepäilyt tutkitaan viipymättä, riippumattomasti ja puolueettomasti. Terveystalo pitää ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen henkilöllisyyden sekä muut ilmoitukseen liittyvät seikat luottamuksellisena lainsäädännön mukaisesti. Terveystalo suojelee ilmoittajaa Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun lain (1171/2022, muutoksineen) edellyttämällä tavalla. Vaikka ilmoitettu epäily väärinkäytöksestä osoittautuisikin tutkimuksessa aiheettomaksi, ilmoittajalle ei aiheudu kielteisiä seuraamuksia, mikäli ilmoitus on tehty vilpittömässä mielessä. Terveystalo ei salli minkäänlaisia vastatoimia kuten uhkailua, rangaistuksia tai syrjintää kohdistuen ilmoittajaan tai ilmoituksen tutkintaan osallistuneeseen henkilöön. Myös toimet ilmoittamisen estämiseksi tai ilmoituksen sisältöön vaikuttamiseksi ovat kiellettyjä.

Ilmoituksia käsittelevät vain HR- tai Laki & Compliance -toiminnon nimetyt ilmoituksia käsittelevät henkilöt sekä tarpeen mukaan tutkintakohtaisesti nimetyt asiantuntijat ja Terveystalon ulkoiset neuvonantajat. Nimettyjä henkilöitä päivitetään tarpeen mukaan. Ilmoituksia käsittelevät henkilöt on viestitty selkeästi ilmoituskanavan sivuilla. Ilmoittajaa rohkaistaan kertomaan käsittelijän mahdollisesta esteellisyydestä ilmoituksen yhteydessä, jolloin käsittelijät voivat tehdä tarvittavat toimenpiteet ilmoituksen käsittelyn puolueettomuuden turvaamiseksi. Esteellinen käsittelijä ei osallistu ilmoituksen käsittelyyn. Terveystalon henkilöstöjohtaja käsittelee HR-asioita koskevia ilmoituksia, johtava ylilääkäri lääketieteellisiä asioita koskevia ilmoituksia ja tietosuojavastaava tietosuojaan liittyviä ilmoituksia. Muut asiat käsittelee Terveystalon Laki & Compliance -toiminto. Tutkinnan edetessä voidaan tutkintatiimiin nimetä tarpeen mukaan myös muita asiantuntijoita. Jos tarpeen, työsuhteeseen liittyvissä ilmoituksissa kytketään tutkintaan alkuvaiheessa mukaan myös ilmoittajan esihenkilön esihenkilö, jollei hän ole ilmoituksen kohteena tai mikäli se ei muusta syystä ole tarkoituksenmukaista. Ilmoituksen kohdetta kuullaan tutkinnassa, mikäli se on mahdollista. Tarvittaessa voidaan pyytää apua myös ulkopuolisilta neuvonantajilta, jotka ovat erikoistuneet ilmoituksen aiheeseen. Mahdolliset olennaiset havaitut väärinkäytökset raportoidaan Terveystalon johdolle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Käsittelyn etenemistä on kuvattu tarkemmin Terveystalon ilmoituskanavan käsittelyohjeessa, joka on suomenkielisenä kaikkien saatavilla Terveystalon verkkosivuilla. Ilmoituskanavan käsittelyohjetta sovelletaan Terveystalo-konsernin työntekijöihin, ammatinharjoittajiin, osakkeenomistajiin, johtoon sekä harjoittelijoihin ja muihin, jotka työnsä yhteydessä ovat havainneet rikkomuksia ja jotka ovat tehneet ilmoituksen Terveystalon ilmoituskanavan kautta tai Terveystalon muulle henkilölle (esihenkilö, johto), ellei käsittelyohjeessa erikseen toisin todeta. Ruotsissa Feelgood Svenska AB:lla tytäryhtiöineen on kuitenkin oma sisäinen ilmoituskanavansa. Terveystalon johto ja esihenkilöt ovat vastuussa eettisten ohjeiden viestinnästä ja jalkauttamisesta sekä niiden noudattamisen valvonnasta. Ilmoituskanavan käsittelyohjeen vastaisesta toiminnasta tulee ilmoittaa Terveystalon Laki & Compliance-toiminnolle. Käsittelyohje ja -prosessit uudistettiin alkuvuodesta 2023 uuden Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun lain (1171/2022, muutoksineen) tultua voimaan. Käsittelyohjetta päivitetään aina tarpeen mukaan.

Yksityisyyden suojaaminen on keskeinen arvo Terveystalolle ja tietosuojan toteutuminen on jokaisen Terveystalossa työskentelevän ja Terveystalon lukuun työtä tekevän asia. Terveystalossa kunnioitetaan kaikkien henkilöryhmien yksityisyyttä. Henkilötietojen asianmukaiseen ja lainmukaiseen käsittelyyn kiinnitetään Terveystalossa erityistä huomiota. Terveystalo kouluttaa ja ohjeistaa henkilöstöään henkilötietojen käsittelyssä ja korostaa potilastietojen erityistä salassapitovelvollisuutta ja suojaamista. Kaikille terveystalolaisille tarkoitettu uudistettu tietosuojaverkkokurssikokonaisuus otettiin käyttöön syksyllä 2023. Tässä yhteydessä kurssisisältö uudistettiin ja se siirrettiin uudelle verkkoalustalle oppimisalustan käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Terveydenhuollon digitalisaatio tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia parantaa hoidon saatavuutta, vaikuttavuutta ja varhaista riskien tunnistamista. Terveystalo on investoinut merkittävästi digitaalisten palvelujen ja työkalujen kehittämiseen. Samalla kun digitaalisten palvelujen rooli kasvaa ja muokkaa toimialaa, myös vaatimukset tietosuojalle ja tietoturvalle kasvavat. Terveystalossa potilastietoja säilytetään tietoturvasertifioiduissa potilastietojärjestelmissä. Terveystalon Suomessa käytössä olevat potilastietojärjestelmät ovat A-luokan järjestelmiä ja ne ovat tietoturvasertifioitu Kanta-palveluja koskevien määritysten mukaisesti. Lisäksi Terveystalon tietosuojaa ja tietoturvaa auditoidaan säännöllisesti ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän mukaisesti sekä sisäisesti että ulkopuolisen toimijan toimesta.

Terveystalo käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietoverkkoliikenteen kontrollointi ja suodattaminen, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä palvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva riskienhallinta. Terveystalo valitsee käyttämänsä alihankkijat huolellisesti ja huolehtii sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikat ohjaavat ylätasolla Terveystalon tietosuojakäytäntöjä ja tietosuojan toteutumista

Tietosuojapolitiikassa määritellään ne periaatteet, velvoitteet, vastuut, organisointi, toimintatavat sekä seuranta, joita Terveystalossa noudatetaan tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tietosuojapolitiikka toimii perustana tietosuojaa koskeville toimintatavoille ja -ohjeille ja sen tarkoituksena on varmistaa Terveystalon asiakkaiden, henkilökunnan ja sidosryhmiin kuuluvien yksilöiden henkilötietoihin liittyvien oikeuksien ja vapauksien toteutuminen. Tietosuojapolitiikassa määritetään periaatteet ja keinot, joilla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen käsittely läpi henkilötietojen koko elinkaaren. Lisäksi varmistetaan yksityisyyden suojaan, tietosuojaan sekä muuhun soveltuvaan erityislainsäädäntöön sisältyvien säännösten noudattaminen. Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilötietojen käsittelyn periaatteet, jotka ohjaavat kaikkea toimintaa Terveystalossa. Periaatteet ovat lainmukaisuus ja läpinäkyvyys, käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen minimointi, täsmällisyys, säilytyksen rajoittaminen sekä eheys ja luottamuksellisuus.

Terveystalo huolehtii lainsäädännön mukaisten rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta informoimalla rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä sekä määrittämällä toimintamallit ja ohjeet niihin tilanteisiin, joissa rekisteröidyt haluavat käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan. Henkilötietojen käsittelystä laaditaan lainsäädännön mukainen tietosuojaseloste ja muu lainsäädännön tai viranomaisten edellyttämä dokumentaatio. Rekisteröityjä informoidaan henkilötietojen käsittelystä lähtökohtaisesti henkilötietoja kerättäessä. Rekisteröity voi tutustua tietosuojaselosteeseen rekisterinpitäjien verkkosivuilla ja toimipaikoissa. Muu lisäinformaatio henkilötietojen käsittelystä on saatavilla verkkosivuilla tai kyseisessä palvelussa.

Tietosuojan toteutuminen Terveystalo-konsernissa on jokaisen Terveystalossa työskentelevän ja Terveystalon lukuun työtä tekevän asia. Terveystalon henkilöstön tulee noudattaa tietosuojapolitiikkaa, ja jokaisella on velvollisuus käsitellä henkilötietoja asianmukaisesti ja nostaa esille havaitsemiaan puutteita tietosuojassa. Vastuu tietosuojan toteuttamisesta ja johtamisesta on konsernijohdolla, toiminnoista vastaavilla johtajilla sekä yksikönjohtajilla omalla vastuualueellaan. Terveystalo-konsernissa on lainsäädännön edellyttämä tietosuojavastaava, joka toimii tehtävässään tietosuoja-asetuksen mukaisissa tehtävissä ja raportoi lakisääteisesti suoraan konsernin johdolle. Terveystalossa toimii tietosuojan työryhmiä, jotka käsittelevät ja seuraavat tietosuojaan liittyviä asioita sekä kehittävät tietosuojatoimintaa.

Tietosuojapolitiikan vahvistaa Terveystalo-konsernin toimitusjohtaja. Politiikan ylläpidosta vastaa Terveystalon Lakiasiat. Tietosuojapolitiikkaa päivitetään tarpeen mukaan.

Tietosuojalla on kiinteä yhteys tietoturvaan ja tietosuojan toteutuminen edellyttää tietoturvatoimenpiteitä. Tietoturva tarkoittaa muun muassa sopimuksellisia, organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus ja eheys, järjestelmien käytettävyys sekä rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen. Tietoturvan tarkoituksena on suojata tietoaineistoa ja tietojärjestelmiä. Terveystalon tietoturvan tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot määritellään tietoturvapolitiikassa. Tietoturvapolitiikan keskeisinä tavoitteina ovat Terveystalon hallussa olevien henkilötietojen (esimerkiksi asiakas- ja potilastietojen) sekä teollisoikeuksien ja tekijänoikeuden alaisen materiaalin suojaaminen ja niiden asianmukaisesta käsittelystä huolehtiminen; lakeihin, asetuksiin, normeihin, viranomaismääräyksiin ja sopimuksiin kirjattujen velvoitteiden noudattaminen; Terveystalon toimintaan kohdistuvien uhkien tunnistaminen ja tietoriskien tarkoituksenmukainen hallinta sekä tietojenkäsittelyn luotettavuuden ja kustannustehokkuuden varmistaminen.

Tietoturvallisuus on kiinteä osa Terveystalon koko toiminnan varmistamista ja kehittämistä. Tietoturvasta huolehtiminen kuuluu työtehtäviensä puitteissa jokaiselle Terveystalon työntekijälle ja Terveystalon lukuun työtä tekevälle. Jokainen on paitsi velvollinen noudattamaan tietoonsa saamiaan ohjeita myös auttamaan muita tietoturvallisten työtapojen noudattamisessa. Yksikönjohtajan vastuulla on varmistaa, että jokaisella toimipaikassa työskentelevällä tai sen tiloissa toimivalla ammatinharjoittajalla on tosiasialliset valmiudet tietoturvan huomioimiseen työssään, ja että havaitut puutteet korjataan. Tietoturvan johtamisesta ja kehittämisestä vastaa talousjohtaja. Päivittäisestä tietoturvajohtamisesta vastaa talousjohtajan nimittämä konsernin tietoturvajohtaja. Tietoturvajohtajan tehtäviin kuuluu tietoturvaan liittyvien kehityshankkeiden edistäminen, ohjeistuksen kehittäminen, neuvonta ja kouluttaminen, teknisten tietoturvavaatimusten määritteleminen, tietoturvatilanteen seuranta ja raportointi sekä tietoturvapoikkeamien käsittely yhteistyössä tietosuojavastaavan, konsernin yleishallinnon ja liiketoiminta-alueiden kanssa. Tietoturvajohtaja raportoi tietoturvasta ja digitaalisista palveluista vastaaville konsernin johtoryhmän jäsenille.

Tietoturvajohtajalla on valtuutus ja velvollisuus tehdä tietoturvallisuuteen liittyviä kartoituksia ja auditointeja. Hänen vastuullaan on ryhtyä toimenpiteisiin havaittujen tietoturvauhkien ja -poikkeamien poistamiseksi sekä ilmoittaa niistä tarvittaessa viranomaisille. Jokainen Terveystalossa työskentelevä henkilö on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan tietoturvapuutteista ja -ongelmista tietoturvaorganisaatiolle. Tietoturvapolitiikkaa kehitetään tehtyjen havaintojen mukaisesti. Kehittämisestä vastaa tietoturvajohtaja.

Terveystalon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan politiikassa määritellään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus, tavoitteet ja vastuut sekä kuvataan riskien luokittelu ja riskien hallinnan rakenteet ja riskienarviointiprosessi. Hallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan politiikan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan politiikalla on yhteys kaikkiin Terveystalon määrittelemiin eettiseen liiketoimintatapaan liittyviin olennaisiin vastuullisuusaiheisiin: vastuullinen toimitusketju, korruption ja lahjonnan ehkäisy, taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakaminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yrityskulttuuri sekä potilaiden tietosuoja ja tietoturva.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Terveystalon toiminta on tehokasta ja tuloksellista, johdon päätöksenteossa käyttämä informaatio luotettavaa, toimintaperiaatteita noudatetaan ja että Terveystalo toimii lakien ja säädösten mukaisesti. Sisäinen valvonta tukee hallituksen ohjaustehtävän toteutumista ja käsittää kaikki toimenpiteet ja menettelyt, joiden avulla mainittujen tavoitteiden saavuttaminen pyritään varmistamaan. Sisäiseen valvontaan kuuluvat organisaation sisäinen toimintaympäristö, tavoiteasetanta, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, tiedonkulku ja viestintä sekä seuranta. Sisäinen valvonta on integroitu osaksi Terveystalon johtamis- ja raportointijärjestelmää. Sisäistä valvontaa toteuttavat Terveystalon hallitus, tarkastusvaliokunta, konsernin johto, operatiivinen johto ja työntekijät, sekä konsernin sisäinen tarkastus että laadunvarmistustoiminto. Konsernilla on ulkoistettu sisäisen tarkastuksen toiminto.

Riskienhallinnan tarkoituksena on tukea liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista tukemalla päätöksentekoa. Sen avulla varmistetaan asiakaslupauksen täyttymistä, potilas- ja työturvallisuutta, toiminnan korkeaa laatua, tuloskehitystä, liiketoiminnan jatkuvuutta, yrityksen hyvää julkisuuskuvaa ja yhteiskuntavastuullisuutta. Riskienhallintaan kuuluu myös tietoinen riskin otto eli mahdollisuuksien hyödyntäminen. Riskienhallinnan tavoitteina on muuan muassa Terveystalon hoidon laadun ja potilasturvallisuuden varmistaminen, asiakaslupausten varmistaminen, liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen, henkilökunnan osaamisen ja työturvallisuuden varmistaminen sekä tietoturvan ja tietosuojan varmistaminen. Terveystalon hallitus vastaa yrityksen riskienhallinnan riittävyydestä. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan organisoimisesta sekä ohjaa ja seuraa ylintä johtoa siinä. Muu johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena riskienhallinnan toteutumisessa, operatiivisten riskien seurannassa ja riskien arvioinnissa sekä riskeihin liittyvissä toimenpiteissä.

Terveystalon sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja sisäistä tarkastusta on kuvattu tarkemmin Terveystalon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä laaditussa selvityksessä.

Terveystalo on sitoutunut reiluun kilpailuun eettisissä ohjeissa. Terveystalo kilpailee reilusti, rehellisesti ja soveltuvien lakien mukaisesti. Kaikkien Terveystalon työntekijöiden on noudatettava kilpailua koskevia lakeja, säännöksiä ja sisäisiä ohjeistuksia, mukaan lukien Terveystalo-konsernin kilpailuoikeusohjetta. Konsernin kilpailuoikeusohje sisältää muun muassa ohjeet kilpailusääntöjen noudattamiseen suhteessa kilpailijoihin, tavarantoimittajiin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja asiakkaisiin sekä ohjeet liittyen jäsenyyksiin toimialajärjestöissä. Kilpailuoikeusohjeella on yhteys seuraaviin Terveystalon määrittelemiin eettiseen liiketoimintatapaan liittyviin olennaisiin vastuullisuusaiheisiin: vastuullinen toimitusketju, korruption ja lahjonnan ehkäisy, taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakaminen sekä yrityskulttuuri.

Kilpailuoikeusohjeesta vastaa lakiasioista vastaava konsernin johtoryhmän jäsen. Jokainen johtoryhmän jäsen vastaa ohjeen noudattamisesta omalla vastuualueellaan. Kilpailuoikeusohjeen ylläpidosta vastaa Terveystalon Lakiasiat. Ohjetta päivitetään tarpeen mukaan.

Eettiseen liiketoimintaan liittyvät tavoitteet

Terveystalo on valinnut eettisen liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvien vaikutustensa johtamiseksi kaksi keskeisintä tavoitetta, jotka edistävät eettisen ja vastuullisen liiketoiminnan toteutumista Terveystalossa ja sen arvo- ja toimitusketjussa.

Henkilöstön kouluttaminen eettisten ohjeiden ja vaatimusten mukaiseen toimintaan

Terveystalo on sitoutunut edistämään eettisiä liiketoimintakäytäntöjä ja kouluttaa henkilöstöään eettisten ohjeiden ja vaatimusten mukaiseen toimintaan. Terveystalossa on käytössä kaikille terveystalolaille suunnattu verkkokoulutus eettisten ohjeiden mukaisesta toiminnasta. Hallinnollista työtä ja kliinistä työtä tekeville on käytössä erilliset, toimintaympäristöjen erot huomioon ottavat, räätälöidyt verkkokoulutukset. Kurssin suorittaminen on pakollista kaikille työsuhteisille. Kurssien tarkoituksena on tukea ymmärrystä siitä, miksi vaatimustenmukainen ja eettisesti kestävä liiketoiminta on tärkeää, ja miten se liittyy jokaisen terveystalolaisen jokapäiväiseen toimintaan ja päätöksiin. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on parantaa ymmärrystä keskeisistä vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä teemoista, kuten korruption ja lahjonnan ehkäisemisestä ja havaitsemisesta, reilusta kilpailusta, intressiristiriitojen välttämisestä, tietosuojasta ja väärinkäytöksien ilmoittamisesta, sekä edelleen kehittää Terveystalon vaatimustenmukaista kulttuuria.

Uusi compliance-kurssikokonaisuus otettiin käyttöön keväällä 2023. Tässä yhteydessä kurssikokonaisuus uudistettiin, koulutuksen sisältöä räätälöitiin kohdennetusti ottamaan huomioon hallinnollista ja kliinistä työtä tekevien toimintaympäristöjen erot ja koulutuksen interaktiivisuutta parannettiin. Kurssikokonaisuus siirrettiin uudelle verkkoalustalle oppimisalustan käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Jokaisen terveystalolaisen on noudatettava eettisiä ohjeita, riippumatta liiketoimintayksiköstä tai tehtävästä, minkä vuoksi tavoitteena on, että kaikki Terveystalon työntekijät ovat suorittaneet eettisiin ohjeisiin ja oikein toimimiseen perehdyttävän koulutuksen. Vuonna 2023 72 prosenttia Terveystalon vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa olevista työntekijöistä suoritti koulutuksen. Luvut sisältävät Terveystalon Suomen toiminnot.

Toimittajien eettiset ohjeet hyväksyneet toimittajat

Terveystalo pyrkii varmistamaan eettisen ja vastuullisen liiketoiminnan toteutumisen myös arvo- ja toimitusketjussaan. Sopimustoimittajien sekä kilpailutuksiin osallistuvien toimittajien on hyväksyttävä Terveystalon toimittajien eettiset ohjeet (Supplier Code of Conduct), jotka sisältävät korruption ja lahjonnan torjuntaan, ihmisoikeuksiin, työelämän perusoikeuksiin, työturvallisuuteen ja -terveyteen, verotukseen ja ympäristövastuuseen liittyvät ohjeet ja vaatimukset.

Tavoitteena on, että 100 prosenttia Terveystalon keskeisistä toimittajista on hyväksynyt toimittajien eettiset ohjeet. Vuoden 2023 lopussa 81 (80) prosenttia keskeisistä toimittajista, jotka edustavat noin 80 prosenttia Terveystalon Suomen toimintojen kokonaishankinnoista, oli hyväksynyt toimittajien eettiset ohjeet. Luvut sisältävät Terveystalon Suomen toiminnot.

Tavoite Mittari (KPI) Soveltamisala Tavoitetaso Tavoitevuosi 2023 2022
Kaikki työntekijät ovat suorittaneet eettisiin ohjeisiin ja oikein toimimiseen perehdyttävän koulutuksen Koulutuksen suorittaneiden vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden
%-osuus kaikista vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa olevista työntekijöistä 1)
Terveystalo Suomen toiminnot 100 % Jatkuva 72 %1) 69 % 1)
Keskeiset toimittajat, jotka kattavat yli 80 % kokonaishankinnoista ovat hyväksyneet toimittajien eettiset ohjeet Toimittajien eettiset ohjeet hyväksyneiden toimittajien %-osuus 2)  Terveystalo Suomen toiminnot 100 % Jatkuva 81 % 80 %
1) Koulutusten suorituskaudet ovat olleet eripituisia ja henkilöpiiriä, jonka osalta suoritukset raportoidaan, on muutettu, mistä johtuen luvut eivät ole vertailukelpoisia. Uusi compliance-kurssikokonaisuus otettiin käyttöön ja siirrettiin uudelle verkkoalustalle keväällä 2023. Vuoden 2023 luvut sisältävät vain kurssinkokonaisuuden uudistamisen jälkeiset suoritukset ja ainoastaan Suomen toiminnoissa vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden osalta. Vuoden 2022 lukuihin sisältyy myös vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon aikaisia suorituksia ja luvut sisältävät vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden suoritusten lisäksi myös muun Suomen toimintojen henkilöstön suoritukset.
2) Terveystalo mittaa toimittajien eettiset ohjeet hyväksyneiden toimittajien osuutta Terveystalon keskeisistä toimittajista, jotka kattavat noin 80 prosenttia Terveystalon Suomen toimintojen kaikista hankintamenoista. Hankintamenot eivät sisällä yksityisten ammatinharjoittajien palkkioihin liittyviä menoja, Ruotsin liiketoimintojen hankintoja tai kertaluonteisia / vähämerkityksisiä hankintoja.

Terveystalo luo arvoa sidosryhmilleen

Vastuullinen liiketoiminta on myös taloudellisesti tuottavaa ja kestävää. Terveystalo luo arvoa asiakkailleen, osakkeenomistajilleen ja yhteiskunnalle kehittämällä jatkuvasti palveluidensa lääketieteellistä, kokemuksellista ja toiminnallista laatua, nopeuttamalla hoitoon pääsyä, vähentämällä sairauspoissaoloja ja työllistämällä suoraan ja välillisesti yhteensä yli 15 500 ammattilaista. Merkittävimmät Terveystalon toiminnan rahavirrat muodostuvat tuotoista, jotka syntyvät palvelumyynnistä, hankinnoista tavaran- ja palveluntoimittajilta, henkilöstölle maksetuista palkoista ja palkkioista, ammatinharjoittajille maksetuista palkkioista, veroista ja investoinneista sekä voitonjaosta osakkeenomistajille.

 

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen      
MEUR 2023 2022 2021
Asiakkaat      
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot 1290,6 1261,8 1158,0
Toimittajat      
Ostetut tuotteet, materiaalit ja palvelut  536,2 525,7 488,9
Luotu lisäarvo  754,4 736,1 669,1
Lisäarvon jakaminen      
Jaettu sidosryhmille:      
Henkilöstö      
Palkat ja palkkiot 375,7 381,5 315,9
Julkinen sektori      
Verot ja sosiaalikustannukset 86,3 106,4 82,6
Luotonantajat      
Nettorahoituskulut  24,2 2,9 9,0
Omistajat      
Osingot  35,4 35,4 33,1
Omien osakkeiden ostot   - 11,2
Liiketoiminnan kehittäminen 40,2 58,5 42,6

Terveystalo maksaa veronsa toimintansa kotimaihin

Terveystalon verostrategian mukaan Terveystalo maksaa, kerää, tilittää ja raportoi sille kuuluvat välilliset ja välittömät verot oikeamääräisenä oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan eli sinne, missä tulon muodostava taloudellinen toiminta, arvonlisäys ja työ tosiasiallisesti tapahtuvat. Tämä tarkoittaa, että Terveystalo maksaa konsernina pääosan veroistaan Suomeen, missä valtaosa Terveystalon toiminnasta tapahtuu. Lisäksi Feelgoodin liiketoiminnasta maksettiin vuoden 2023 aikana veroja Ruotsiin ja Terveystalo Estonia Oü:n liiketoimintojen osalta Viroon. Terveystalon toiminta Virossa on ollut vähäistä tilikaudella 2023. Konsernin Hollannin liiketoiminnot ja Viron hierontaliiketoiminta lopetettiin tilikauden 2023 aikana, ja näihin toimintoihin liittyvät operatiiviset yhtiöt Virossa ja Hollannissa purettiin. Terveystalon vastuullinen veropolitiikka takaa, että Terveystalon toiminnan taloudellinen tulos jakautuu oikeudenmukaisesti keskeisten sidosryhmien eli asiakkaiden, osakkeenomistajien sekä kuntien ja valtion hyväksi. Verotuloilla puolestaan rahoitetaan julkisia palveluita ja investointeja, joilla tuetaan valtion valmiuksia, vastuullisuutta ja reagointikykyä.

Terveystalo julkaisee vuosittain verojalanjälkensä, joka kuvaa sen toiminnasta yhteiskunnalle kertyvien verojen ja veronluonteisten maksujen kokonaissummaa ja jakautumista. Terveystalon välittömiä veroja ovat muun muassa yhteisön tulovero eli yhteisövero, varainsiirtovero ja kiinteistövero ja välillisiä veroja esimerkiksi arvonlisävero. Terveystalon tuloverot ilmoitetaan kassaperusteisesti, mistä johtuen yhteisöverojen määrässä on vaihtelua tilikausien kesken. Yhteisöverojen määrä on riippuvainen erillisyhtiöiden verotettavasta tuloksesta, ja verotettavaan tulokseen vaikuttaa konserniyhtiöiden liiketoiminta ja tilikauden aikaiset muutokset. Terveystalon maksamasta yhteisöverosta tilitetään työntekijämäärän mukaan verontilityslain mukainen osuus niille kunnille, joissa terveystalolaiset ovat työskennelleet. Näin kaikki Terveystalon toimipisteet ja ulkoistuskohteet kerryttävät osaltaan kotikuntansa verotuloja.

Arvonlisävero on terveydenhuollossa toimiville yrityksille merkittävä tekijä, sillä yksityisillä terveyspalveluyrityksillä ei ole lähtökohtaisesti vähennysoikeutta arvonlisäverollisista hankinnoistaan. Vähentämättä jäävän arvonlisäveron osuus kasvattaakin osaltaan Terveystalon verojalanjälkeä. Asiakkaalle yksityisen palveluntuottajan myymät terveyden- ja sairaanhoitopalvelut ovat verottomia. Aikaisempien vuosien tavoin Terveystalon verojalanjälkiraportissa on kuvattu Terveystalo-konsernille kuluksi jäävän arvonlisäveron osuus. Osa palveluista, kuten esteettinen kirurgia, voi kuitenkin olla asiakkaalle arvonlisäverollista, jolloin Terveystalo kerää ja tilittää arvonlisäveroja. Tilikaudesta 2022 alkaen Terveystalo on lisännyt verojalanjälkeensä nettotilitetyn arvonlisäveron määrän, joka koostuu Terveystalon arvonlisäverollisesta toiminnasta Suomeen tilitetystä arvonlisäverosta. Nettotilitetyn arvonlisäveron määrä on riippuvainen arvonlisäverollisen liiketoiminnan laajuudesta, ja laajuus vaihtelee tilikausikohtaisesti. Tilikausikohtaiset volyymivaihtelut näkyvät tilikausikohtaisina eroina nettotilitetyn arvonlisäveron määrässä.

Terveystalo-konsernin emoyhtiö sekä rahoitus- ja hankintayhtiöt toimivat Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen. Terveyspalveluita ja muita palveluita tarjoavia yhtiöitä Terveystalolla on Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat taloudellista toimintaansa sijoittautumisvaltioissaan ja maksavat toimintansa verot paikallisia säädöksiä noudattaen toimintamaahansa. Terveystalon verojalanjälkiraportointi kattaa Suomen osalta kaikki kotimaiset yhtiöt. Ruotsin ja Feelgoodin osalta verojalanjälki sisältää kaikki Ruotsin alakonserniin kuuluvat yhtiöt. Virossa toimivan tytäryhtiön liikevaihdon osuus on toistaiseksi pienimuotoista suhteessa koko konsernin liikevaihtoon, ja siksi osuus esitetään Ruotsin lukuihin yhdisteltynä.

Terveystalon verojalanjälki vuonna 2023 oli yhteensä 212,1 (235,7) miljoonaa euroa. Verojalanjälki kuvaa yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Lisäksi Terveystalo tilitti ammatinharjoittajille palkkioita yhteensä 380,1 (340,6) miljoonaa euroa, josta jokainen ammatinharjoittaja tilittää veronsa itse. Ammatinharjoittajien veroja ei ole sisällytetty Terveystalon verojalanjälkeen.