Laatu ja vastuullisuus

Eettistä liiketoimintaa

Terveystalon arvoihin ja strategiaan on sisäänkirjoitettuna oikein toimiminen ja vastuullinen liiketoiminta. Terveystalon eettiset ohjeet (Code of Conduct) ja Hankinnan eettiset ohjeet (Supplier Code of Conduct) luovat puitteet, jotka auttavat meitä varmistamaan arvojemme, lakien ja sisäisten ohjeistustemme mukaisen toiminnan. Ne tukevat eettiset näkökohdat huomioon ottavaa yrityskulttuuria, missä yhdistyvät korkea työmoraali, ammattilaisuus, ratkaisuhakuinen yhteistyö ja mitattavan vaikuttavuuden tavoittelu kaikessa tekemisessämme.

Arvot ohjaavat työtämme

 

Kaiken keskellä ihminen Lääketiede luotsaa Yhteiseksi hyväksi

Kannamme vastuuta jokaisen terveydestä ja hyvinvoinnista, mahdollisuudesta hyvään elämään. Toimimme yhdessä asiakkaan parhaaksi ja asiakas näyttää uudistumisemme suunnan. Autamme toisiamme ja arvostamme kaikkia osaajiamme.

Kaikki mitä teemme perustuu lääketieteeseen ja tutkittuun tietoon. Hoidon vaikuttavuus ja asiakkaamme hyvinvointi ohjaavat kaikkia päätöksiämme.

Rakennamme toiminnallamme yhä terveempää ja vauraampaa yhteiskuntaa ja tuotamme tehokkaasti vaikuttavaa hoitoa. Jaamme tietoa ja haastamme keskusteluun. Luomme parempaa terveydenhuoltoa kaikille: asiakkaille, ammattilaisille ja yhteiskunnalle.

Koulutamme henkilöstöä eettisiin ohjeisiin ja vaatimusten mukaiseen toimintaan

Eettisten ohjeiden avulla arvomme konkretisoituvat periaatteiksi, joiden tulisi aina olla perustana päivittäisessä toiminnassamme ja päätöksenteossamme. Arvot ja etiikka korostuvat Terveystalon toiminnassa jo toimialan vaatimusten myötä. Terveystalon liiketoimintaa ohjaa toimialaa sekä yksityisiä terveydenhuoltopalveluita tuottavien toimintaa koskeva lainsäädäntö sekä viranomaisvelvoitteet. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten työtä ohjaavat ammattikuntien omat eettiset toimintatavat. Terveystalon omat eettiset ohjeet (Code of Conduct) luovat näiden lisäksi jokaiselle terveystalolaiselle yhteisen kompassin, jonka mukaisesti Terveystalossa toimitaan. Ohjeissa otetaan kantaa muun muassa lahjonnan ja korruption vastaisuuteen, reilun kilpailun ja ympäristövaatimusten noudattamiseen, yksityisyyden suojaan, potilasturvallisuuteen, työntekijöiden tasa-arvoon, syrjimättömyyteen sekä liittymisvapauteen.

Päivitimme vuonna 2021 oikein toimimiseen ja eettisiin ohjeisiin perehdyttävän koulutuksen. Kliinistä työtä tekeville henkilöille laadittiin kokonaan uusi kurssi vastaamaan arjen haasteisiin, ja hallinnollista työtä tekeville suunnattu kurssi päivitettiin uusilla kysymyksillä. Kurssien tarkoituksena on tukea ymmärrystä siitä, miksi vaatimustenmukainen ja eettisesti kestävä liiketoiminta on tärkeää, ja miten se liittyy jokaisen terveystalolaisen jokapäiväiseen toimintaan ja päätöksiin. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on parantaa käsitystä keskeisistä aiheeseen liittyvistä teemoista, kuten reilusta kilpailusta, intressiristiriitojen välttämisestä, lahjonnan ehkäisystä, tietosuojasta ja väärinkäytöksien ilmoittamisesta. Tavoitteena on, että Terveystalo saavuttaa 100 prosentin tason eettisiin ohjeisiin koulutettujen työntekijöiden määrässä. Terveystalolaiset ovat ottaneet eettisiin ohjeisiin liittyvän koulutuksen hyvin vastaan - ohjeistuksella ja koulutuksella on ollut positiivinen vaikutus kokemukseen työn merkityksellisyydestä ja vastuullisuudesta.

Korruption ja lahjonnan vastaisuus

Terveystalo noudattaa korruption ja lahjonnan ehkäisyssä lainsäädäntöä sekä muuta soveltuvaa sääntelyä. Terveystalo on lisäksi sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen korruption vastaisiin periaatteisiin. Toimintaa ohjaavat myös eettiset ohjeemme, joissa on lahjonnan ja korruption vastaisia ohjeita muun muassa lahjojen ja vieraanvaraisuuden tarjoamisesta ja vastaanottamisesta sekä eturistiriitojen välttämisestä.

Korruption torjunta sisältyy Terveystalon eettisiin ohjeisiin, missä käsitellään lahjojen ja vieraanvaraisuuden antamista ja vastaanottamista, sponsorointia ja lahjoitusten hyväksymistä ja tekemistä, eturistiriitatilanteiden ymmärtämistä ja välttämistä sekä lobbaamisen pelisääntöjä. Korostamme, että emme Terveystalossa tarjoa, anna emmekä pyydä tai vastaanota lahjuksia tai muista etuuksia, jotka saattaisivat vaikuttaa liiketoimintaan liittyviin päätöksiin, tai joilla on huomattavaa henkilökohtaista tai rahallista arvoa. Emme myöskään jaa rahalahjoituksia poliittisille puolueille taikka rahoita yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoita.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Terveystalo ei salli minkäänlaista syrjintää, häirintää, kiusaamista, rasismia tai epäasiallista kohtelua eikä hyväksy lapsityövoiman käyttöä, mitään pakkotyön muotoa, eikä muita ihmisoikeuksien loukkauksia omassa toiminnassaan tai toimitusketjussaan. Terveystalo kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijöiden oikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia. Yhtiö on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen ihmis- ja työoikeusperiaatteisiin. Myös Terveystalon tavarantoimittajien odotetaan toimivan näiden periaatteiden edellyttämällä tavalla ja kunnioittavan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksiin liittyvät periaatteet sisältyvät Terveystalon eettisiin ohjeisiin ja Hankinnan eettisiin ohjeisiin.

Kilpailuedun säilyttäminen ja vastuullinen markkinointi

Terveystalo on sitoutunut reiluun kilpailuun eettisissä ohjeissa. Kilpailemme reilusti, rehellisesti ja soveltuvien lakien mukaisesti. Kaikkien työntekijöidemme on noudatettava kilpailua koskevia lakeja, säännöksiä ja sisäisiä ohjeistuksia. Kunnioitamme toisten immateriaaliomaisuutta ja luottamuksellisia tietoja. Terveystalo on markkinoinnissaan sitoutunut noudattamaan eettisiä ohjeita lääkäripalveluiden markkinoinnista. Lääkäripalvelujen markkinoinnin tulee antaa potilaille oikea ja luotettava kuva lääkärin ja lääkäripalveluja tarjoavien yritysten antamista palveluista ja sitä kautta tukea potilaiden mahdollisuutta saada asiallista tietoa sekä tukea potilaiden valinnan vapautta hoitoon hakeutumisessa.

Hankinnan eettisillä ohjeilla varmistetaan toimittajien vastuullisuus

Terveystalo hankkii vuosittain toimipaikkoihinsa palveluita, materiaaleja ja tarvikkeita yli 4 000 toimittajalta, joten palvelu- ja tavarantoimittajaverkostolla sekä hyvällä toimittajayhteistyöllä on keskeinen rooli toiminnassamme. Haluamme meille palveluita tai tavaroita toimittavien sopimuskumppaneidemme tiedostavan Terveystalon merkittävän yhteiskunnallisen tehtävän. Haluamme myös, että toimittajat sitoutuvat vastaamaan taloudellisista, verotuksellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista, joita niiden toiminnalla on. Jotta toimittajien vastuullisuudesta voidaan varmistua, sopimustoimittajien sekä kilpailutuksiin osallistuvien toimittajien on hyväksyttävä Hankinnan eettiset ohjeet (Supplier Code of Conduct), jotka sisältävät korruption ja lahjonnan torjuntaan, ihmisoikeuksiin, työelämän perusoikeuksiin, työturvallisuuteen ja -terveyteen, verotukseen ja ympäristövastuuseen liittyvät ohjeet ja vaatimukset. Terveystalolla on myös käytössä toimittajien itsearviointilomake, jolla kartoitetaan muun muassa Hankinnan eettisten ohjeiden mukaista toimintaa.

Kaikille mahdollisuus kertoa väärinkäytösepäilyistä Whistleblowing -kanavan kautta

Tärkeä osa oikein toimimisen kulttuuriamme on, että jokainen Terveystalon nimissä tai kanssa toimiva henkilö, asiakas, kumppani tai toimittaja voi tuoda esiin väärinkäytösepäilynsä ja luottaa siihen, että Terveystalo ryhtyy asianmukaisiin toimiin eettisten ohjeiden vastaisen toiminnan tai sellaisen epäilyn selvittämiseksi. Väärinkäytöksestä tai sellaisen epäilystä ilmoitetaan ensisijaisesti esihenkilölle, esihenkilön esihenkilölle tai Terveystalon laki- ja compliance -osastolle. Terveystalolla on lisäksi käytössä kaikille avoin väärinkäytösten ilmiantojärjestelmä (WhistleB). Kyseisen raportointikanavan kautta on mahdollista ilmoittaa anonyymisti väärinkäytöksiä koskevista havainnoista tai epäilyistä osoitteessa www.report.whistleb.com/terveystalo. Kaikki epäillyt väärinkäytökset tai rikkomukset tutkitaan asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. Vaikka ilmoitettu epäily väärinkäytöksestä osoittautuisikin tutkimuksessa aiheettomaksi, ilmoittajalle ei aiheudu kielteisiä seuraamuksia, mikäli ilmoitus on tehty vilpittömässä mielessä.

Olemme iloisia siitä, että whistleblowing-kanava on saavuttanut terveystalolaisia ja väärinkäytösepäilyihin on reagoitu kanavan kautta.

Varmistamme potilaiden tietosuojan ja -turvan

Yksityisyyden suojaaminen on keskeinen arvomme. Me Terveystalossa kunnioitamme kaikkien henkilöiden yksityisyyttä. Kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen asianmukaiseen ja lainmukaiseen käsittelyyn. Koulutamme ja ohjeistamme henkilöstöämme henkilötietojen käsittelyssä, ja korostamme potilastietojen erityistä salassapitovelvollisuutta ja suojaamista. Tietosuojan toteutuminen on jokaisen Terveystalossa työskentelevän asia.

Terveydenhuollon digitalisaatio tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia parantaa hoidon saatavuutta, vaikuttavuutta ja varhaista riskien tunnistamista. Terveystalo on investoinut merkittävästi digitaalisten palvelujen ja työkalujen kehittämiseen. Samalla kun digitaalisten palveluiden rooli kasvaa ja muokkaa toimialaa, myös vaatimukset tietosuojalle ja tietoturvalle kasvavat.

Terveystalon potilastietoja säilytetään tietoturvasertifioiduissa potilastietojärjestelmissä. Terveystalon potilastietojärjestelmät ovat ns. A-luokan järjestelmiä ja ne ovat tietoturvasertifioitu Kanta-palveluja koskevien määritysten mukaisesti. Lisäksi Terveystalon tietosuojaa ja tietoturvaa auditoidaan säännöllisesti ISO 9001:2015 laatujärjestelmän mukaisesti sisäisesti ja ulkopuolisen toimijan toimesta.

Terveystalo käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietoverkkoliikenteen kontrollointi ja suodattaminen, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva riskienhallinta. Terveystalo valitsee käyttämänsä alihankkijat huolellisesti ja huolehtii sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan.

Hyödynnämme dataa ja tekoälyä vastuullisesti

Sairauksien ja terveysriskien tunnistaminen, ennakoiminen ja ennaltaehkäisy ovat sekä potilaan että yhteiskunnan etu. Oleellinen osa terveysriskien tunnistamista on potilaiden terveysdatan kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen. Tämä mahdollistaa sen, että pystymme tekemään asiakkaille oikea-aikaisia hoitotoimenpiteitä ja antamaan suosituksia, joiden hyödyntämisestä asiakas kuitenkin viime kädessä itse päättää. Käytämme ja kehitämme tekoälyä luotettavasti ja eettisesti. Seuraamme aktiivisesti, että hyödyntämämme tekoälyratkaisut toimivat vastuullisesti ihmisen hyväksi, ovat relevantteja sekä Terveystalolle että asiakkaalle, ja että niille määritellyt tavoitteet toteutuvat. Kunnioitamme ja valvomme perusoikeuksien toteutumista myös tekoälyä hyödyntäessämme, ja suojaamme kaikissa tilanteissa asiakkaidemme tietoja ja yksityisyyttä. 

Käymme yhtiön sisällä keskustelua tekoälyn oikeutuksesta, eettisyydestä ja tietosuojaan liittyvistä aiheista (mukaan lukien toisiolaki). Seuraamme aktiivisesti tekoälyratkaisuja, niihin liittyvää keskustelua ja suosituksia (ml. kehitteillä oleva EU-tasoinen tekoälyä koskeva sääntely). Olemme sitoutuneet tekoälyn kehittämisessä ja hyödyntämisessä lainsäädännön mukaiseen toimintaan sekä noudatamme yleisiä eettisiä suosituksia tekoälyn käytöstä.