Johtamisen ja työyhteisön kehittäminen

Esihenkilötyön kehittäminen on koko työyhteisön etu

Laadukas esihenkilötyö on merkittävässä roolissa koko organisaation ja työyhteisön toiminnan kannalta. Työelämä on alati muuttuva ja kehittyvä, joten myös esihenkilöiden on tärkeää kehittää osaamistaan ja johtamistaitojaan eri tilanteisiin sekä ympäristöihin sopiviksi. Toisinaan esihenkilön on hyvä pohtia omaa työskentelyään ja kehittymistään yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Työterveys- ja organisaatiopsykologimme ovat valmiina auttamaan esihenkilötyössä kohdatuissa ongelmissa tai oman johtajuuden pohdinnassa.

Esihenkilön työnohjaus

Esihenkilötyö on vaativaa ja vastuullista. Joskus esihenkilö voi kaivata asiantuntijan apua oman työtilanteensa jäsentämiseen työroolin ja toimintatapojen näkökulmasta. Työnohjauksen tavoitteena on selkeyttää työn tavoitteiden ja esihenkilöroolin välistä suhdetta. Työskentely työnohjaajan kanssa on luottamuksellista, joten keskusteluissa pääsee reflektoimaan työn hankaliakin asioita avoimesti. Esihenkilön selkeä ja johdonmukainen toiminta edistää koko tiimin tavoitteisiin pääsemistä ja hyvinvointia työssä.

Esihenkilötyön sparraus

Mitä?

Esihenkilötyö vaatii toisinaan ulkopuolisen henkilön sparrausta esimerkiksi johtamistilanteeseen, työn hallintaan ja työkykyyn liittyen. HR:n ja ylimmän johdon resurssit tukea esihenkilötyötä ovat usein rajalliset, jolloin työterveyden organisaatiopsykologit ovat oiva valinta sparraajiksi.

Miksi?

Esihenkilötyö vaatii paljon osaamista ja se on luonteeltaan usein melko yksinäistä. Työhön kuuluvien monimutkaisten pulmien ratkaiseminen sekä työskentely ristiriitaisten arvojen parissa on haastavaa, mutta onnistuminen näissä on tärkeää. Esihenkilöiden taitava työskentely on keskeistä työntekijöiden työkyvyn, tiimin hyvinvoinnin, tavoitteisiin pääsemisen ja työyhteisön kehittymisen kannalta. Lisäksi esihenkilötyön kehittäminen edistää työterveyttä ja työkykyä kustannustehokkaasti.

Miten?

Sparraus sisältää kolme tunnin mittaista tapaamista työterveyspsykologin kanssa. Tarkoituksena on tutkia käytännön näkökulmasta edellytyksiä onnistumiseen esihenkilötyössä. Sparrauksessa keskiössä ovat esihenkilön omat johtamisroolit. Keskusteluista jää käteen dokumentaatio oman johtamisen piirteistä, hallinnasta, päätöksistä ja kehityskohdista.

Coaching

Mitä?

Coaching on tavoitteellista prosessityöskentelyä organisaatiopsykologin kanssa johtamisosaamisen kehittämiseksi. Tarkoituksena on lisätä esihenkilön itseymmärrystä omista vahvuuksistaan ja kehittymistä vaativista kohdistaan. Näiden tiedostamisen myötä esihenkilö kykenee työskentelemään vaihtelevissa ja vaativissa johtamistilanteissa entistä joustavammin.

Miksi?

Menestyminen esihenkilötyössä edellyttää kykyä toimia tehokkaasti monimutkaisissa ympäristöissä. Muutosten johtaminen, tulostavoitteiden saavuttaminen ja sidosryhmien intresseihin vastaaminen vaativat laaja-alaista osaamista.

Miten?

Coaching-prosessi sisältää aloitustapaamisen, sovitun määrän istuntoja ja seurantatapaamisen. Tapaamisten apuna hyödynnetään erilaisia itsearviointeja ja kyselyitä. Tapaamisten määrä, tiheys ja kesto sovitaan valmennettavan ja tavoitteen mukaan.

Organisaatiopsykologian ja liike-elämän osaajat tukenasi

Tiimiimme koostuu maamme parhaista organisaatiopsykologeista, joille on kertynyt laajalla rintamalla kokemusta ja osaamista niin organisaatioiden toimintadynamiikkaan kuin liiketoimintaan liittyvän konsulttityön parissa. Käytämme esihenkilötyön kehittämisessä vahvaa organisaatiopsykologista osaamistamme ja laajaa konkreettisen kehittämisen välineistöä parhaan lopputuloksen takaamiseksi.

Ajankohtaista esihenkilöille

Voisimmeko auttaa organisaatiosi esihenkilötyön kehittämisessä?

Ota yhteyttä

Kannustaminen on tärkeä osa esihenkilötyötä