Johtamisen ja työyhteisön kehittäminen

Työn kehittäminen

Työympäristöt, työn tekemisen tavat ja työn sisällöt muuttuvat jatkuvasti, ja kiire ja suuri määrä tietoa voivat tuntua kuormittavilta. Työtä kehittämällä voidaan parantaa työkykyä ja jaksamista työssä. Jokaisen onkin tärkeää kehittää omia työn tekemisen tapojaan säännöllisesti. Me autamme tekemään työstä sujuvampaa.

Työn sparraus on keino työnteon kehittämiseen

Mitä on työn sparraus?

Työn suuri määrä ja siihen liittyvä kiire voivat aiheuttaa kuormitusta. Näiden lisäksi työssä jaksamista heikentävät myös esimerkiksi kankeat prosessit ja rooliristiriidat. Työn sparrauksen tavoitteena on vaikuttaa näihin työn tekemisen rakenteisiin ja työolosuhteisiin. Kun työtä sujuvoitetaan ja sen prosesseja kehitetään, voidaan vaikuttaa työpaikan sisäiseen laatuun ja suorituskykyyn. Lopputuloksena saadaan myös työtyytyväisyyttä, tuottavuutta, kasvua ja kilpakyvykkyyttä.

Miten me autamme työn sparraamisessa?

Työn sparraukseen päädytään yleensä työpaikkaselvityksen, organisaatiokyselyn tai diagnosointityöpajan kautta. Työskentely toteutetaan työpajoina, joissa koko työyhteisö työstää työn tekemisen rakenteita ja työolosuhteita. Käsiteltäviä teemoja voivat olla työprosessit ja työnkulut, töiden jakautuminen, tiedon jakaminen ja pelisäännöt työyhteisössä. Työpajoissa fasilitaattorina toimii työterveyspsykologi ja niiden määrä päätetään käsiteltävien teemojen mukaan.

Kognitiivisesta ergonomiasta huolehtiminen optimoi työntekoa

Mitä?

Kognitiivisella ergonomialla tarkoitetaan sitä, että työn tietotulvaa hallitaan tiedon käsittelyn suunnittelulla. Lisäksi varmistetaan, että oikea tieto välittyy oikeille henkilöille oikeita kanavia pitkin. Olennaista on keskeytysten vähentäminen, jonka avulla tuetaan työhön paneutumista ja varmistetaan työrauhan toteutuminen.

Miksi?

Tietointensiivisyys on lisääntynyt kaikilla toimialoilla: vastaanotamme ja tuotamme uutta tietoa työssämme jatkuvasti. Viestintäteknologia on arkipäivää kaikessa työssä ja etätyön lisääntyminen on kiihdyttänyt kehitystä entisestään. 75% työntekijöistä käyttää työssään tietokonepäätettä ja kolmannes heistä on koneen ääressä yli neljä tuntia päivässä. Tiedon käsittelyn vaatimukset kasvavat jatkuvasti ja tieto kulkee yhä nopeammin. Nämä muutokset voivat herättää työntekijässä epävarmuutta omasta riittävyydestään.

Miten?

Työn kognitiivisia vaatimuksia voidaan selvittää monin eri menetelmin, kuten havainnoimalla, haastattelemalla ja kyselymenetelmillä. Saatujen tuloksen avulla pystytään suunnittelemaan keinoja helpottaa tiedon kulkua ja käsittelyä. Tämän avulla saadaan vähennettyä työn tekemistä ja sen vaatimuksia. Menetelmät ratkaista kognitiiviseen ergonomiaan liittyviä pulmia valitaan sopiviksi tietylle yksilölle, työyhteisölle tai organisaatiolle.

Tarvitsetteko apua työn tekemisen kehittämisessä?

Ota yhteyttä