Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Terveystalon johtamista. Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa asiakaslupauksen täyttymistä, potilas- ja työturvallisuutta, toiminnan korkeaa laatua, tuloskehitystä, liiketoiminnan jatkuvuutta, yrityksen hyvää imagoa ja yhteiskuntavastuullisuutta.

Riskienhallinta kuuluu olennaisesti Terveystalo-konsernin suunnitteluprosesseihin sekä seuranta- ja raportointimenettelyihin. Sitä toteutetaan päivittäisessä johtamisessa ja toiminnassa kaikilla organisaation tasoilla ja sen tulee olla johdonmukaista ja yhteismitallista. On tärkeää ymmärtää riskien syyt ja seuraukset sekä varmistaa se, että riskienhallintatoimenpiteet ovat oikeita ja oikein kohdistettuja.

Riskienhallinnan tavoitteet

 • Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen

 • Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen

 • Taloudellisten transaktioiden riskienhallinta

 • Päätöksenteon tukeminen

 • Hoidon laadun ja potilasturvallisuuden varmistaminen

 • Henkilökunnan osaamisen ja työturvallisuuden varmistaminen

 • Operatiivisten ja vahinkoriskien välttäminen ja riskin toteutuessa vahinkojen minimoiminen

 • Organisaation riskitietoisuuden parantaminen

 • Riskienoton mahdollisuuksien tunnistaminen, riskiensietokyvyn parantaminen

 • Toiminnan kehityskohteiden tunnistaminen

 • Ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien luottamuksen lunastaminen

Terveystalo pyrkii ennakoivasti tunnistamaan, analysoimaan ja hallitsemaan suurimpia riskejä. Riskienhallinta on kiinteä osa johtamista, joka edesauttaa strategista kehitystä ja auttaa johtoa tekemään tietoisia valintoja, asettaa toimenpiteitä tärkeysjärjestykseen, ottaa huomioon mahdollisuuksia ja epävarmuustekijöitä sekä niiden vaikutuksia ja erottaa vaihtoehtoiset toimintatavat.

Riskienhallinnan vastuut

Vastuutaho

Vastuualue

Terveystalo hallitus Vastaa riskienhallinnasta sekä sen riittävyydestä ja hyväksyy riskienhallintapolitiikan.
Toimitusjohtaja Vastaa konsernin riskienhallinnan organisoimisesta.
Johtoryhmä Toimii toimitusjohtajan tukena riskienhallinnan toteutumisessa, operatiivisten riskien seurannassa ja riskien arvioinnissa sekä riskeihin liittyvissä toimenpiteissä.
Johtava ylilääkäri Vastaa lääketieteellisten ja potilasturvallisuusriskien hallinnasta sekä omavalvontasuunnitelmasta.
Talousjohtaja Vastaa talous- ja rahoitusriskien hallinnasta. Vastaa riskienhallinnasta riskienhallinnan johtajan roolissa oman toimensa ohella.
Liiketoiminnasta ja asiakkuuksista vastaavat johtajat Vastaavat vastuualueensa liiketoimintariskien hallinnasta, mahdollisuuksien hyödyntämisestä, operatiivisesta laadusta ja omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta.
Lakiasiainjohtaja Vastaa hyvästä hallintotavasta ja lakiasioista.
Henkilöstöjohtaja Vastaa henkilöstöasioista.
Viestintäjohtaja Vastaa yrityksen maineriskeistä.
Digitalisaatiosta vastaava johtaja Vastaa järjestelmien tietoliikenneverkoston ja –järjestelmien toimivuudesta.

 

Riskienhallintaprosessi

Riskejä arvioidaan kaikilla Terveystalo-konsernin organisaatiotasoilla. Riskien tunnistamisessa hyödynnetään mm. liiketoiminnan tunnuslukuja, markkinatilastoja, vaikuttavuustietoja, asiakaspalautteita, rekisteritietoja, viranomaisten tarkastusraportteja ja selvityspyyntöjä, työturvallisuusriskikartoituksia, vaaratapahtumatietoja, auditointituloksia ja kilpailijatietoja.