Palkitseminen

Terveystalon palkitsemisperiaatteet perustuvat suoritukseen, tasapuolisuuteen ja kilpailukykyyn. Näitä periaatteita sovelletaan kaikkiin Terveystalon työntekijöihin ja tavoitteena on varmistaa, että Terveystalo työnantajana houkuttelee motivoituneita ja osaavia asiantuntijoita. Palkitsemisen tulee tukea Terveystalon strategisten tavoitteiden saavuttamista, sovittaa yhteen johdon prioriteetit ja Terveystalon osakkeenomistajien edut, kannustaa Terveystalon arvojen mukaiseen käyttäytymiseen ja palkita erinomaisesta suorituksesta.

Palkitsemisen päätöksentekoprosessi

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista vuosittain palkitsemispolitiikan mukaisesti. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset hallitukselle. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen päätöksentekojärjestys on kuvattu tarkemmin Terveystalon palkitsemispolitiikassa.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Terveystalon hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteista vuosittain. Vuoden 2022 osalta toimitusjohtajan tulostavoitteet perustuivat oikaistuun EBITA:an, liikevaihtoon ja eNPS-mittariin. Johtoryhmän jäsenten tulostavoitteet perustuivat näiden lisäksi liiketoimintakohtaisiin mittareihin.  

Vuonna 2023 toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten tulostavoitteet perustuvat oikaistuun EBITA:an, tulosparannusohjelmaan, eNPS-mittariin sekä liiketoimintakohtaisiin mittareihin.

Toimitusjohtajalle maksettava enimmäiskannustin voi vastata 120 prosenttia vuosiperuspalkasta. Muille johtoryhmän jäsenille tavoitteiden saavuttamisesta maksettava kannustin voi vastata viiden kuukauden palkkaa, ja asetettujen tavoitteiden poikkeuksellisesta ylityksestä maksettava lyhyen aikavälin kannustin voi vastata enintään 7,5 kuukauden palkkaa.

 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma perustuu rullaavaan 3 vuoden ansaintajaksorakenteeseen, jossa uusi ansaintajakso alkaa joka vuosi hallituksen niin päättäessä. Hallitus päättää vuosittain osallistujat, mittarit, mittareiden tavoitetasot ja ansaintamahdollisuudet. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan Terveystalon strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva kannustinohjelma.

Terveystalo Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2023 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman ansaintajaksosta vuosille 2023‒2025.

Ansaintajaksolla 2023‒2025 suoritusmittarit, joiden pohjalta osakepalkkioita mahdollisesti maksetaan ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton (TSR, Total Shareholder Return) absoluuttinen kehitys 50 prosentin painolla, sekä suhteellinen kehitys (OMX HKI benchmark CAP GI -indeksiin verrattuna) 50 prosentin painolla.

Terveystalon hallitus vahvistaa ansaittujen palkkioiden yhteismäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen. 2023‒2025 ansaintajakson pohjalta mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ohjelman perusteella maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 640 000 osaketta. Palkkiosta vähennetään palkkionsaajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Terveystalo Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2022 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman ansaintajaksosta vuosille 2022‒2024.

Ansaintajaksolla 2022‒2024 suoritusmittarit, joiden pohjalta osakepalkkioita mahdollisesti maksetaan ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton (TSR, Total Shareholder Return) absoluuttinen kehitys 50 prosentin painolla, sekä suhteellinen kehitys (OMX HKI benchmark CAP GI -indeksiin verrattuna) 50 prosentin painolla.

Terveystalon hallitus vahvistaa ansaittujen palkkioiden yhteismäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen. 2022‒2024 ansaintajakson pohjalta mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ohjelman perusteella maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 683 085 osaketta. Palkkiosta vähennetään palkkionsaajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Terveystalo Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2020 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinohjelmasta, joka korvaa aikaisemman pitkän aikavälin kannustinohjelman.

Ansaintajaksolla 2021-2023 suoritusmittarit, joiden pohjalta osakepalkkioita mahdollisesti maksetaan ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys 60 prosentin painolla, sekä yhtiön strategian toteutusta ja transformaatiota mittaava digitaalisen jalanjäljen kehitys 40 prosentin painolla. Transformaatiomittari koostuu yhtiön tuottavuuden kehityksestä sekä digitaalisten palvelujen myynnin kehityksestä.

Terveystalon hallitus vahvistaa ansaittujen palkkioiden yhteismäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen. 2021-2023 ansaintajakson pohjalta mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Palkkiosta vähennetään palkkionsaajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Kertaluonteisen, vain toimitusjohtajaa koskevan ohjelman tarkoituksena on kattaa siirtymävaihe vanhasta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta uuteen ohjelmaan. Suoritusmittarit ovat samat kuin PSP-ohjelmassa 2021-2023 lyhyempää ansaintajaksoa lukuun ottamatta. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että suoritustavoitteet saavutetaan.

PSP- ja siirtymävaiheen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 700 600 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvien verojen vähentämistä), mikäli enimmäispalkkioon oikeuttava suoritustaso saavutetaan kokonaisuudessaan.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä rakenteena erikseen valituille Terveystalon avainhenkilöille erityistilanteissa. Ohjelmaan mukaan kutsutuille henkilöille luvataan kiinteämääräisiä osakepalkkioita, joihin liittyy ohjelman loppuun saakka ulottuva kolmen vuoden rajoitusjakso, minkä jälkeen luvattu osakepalkkio maksetaan edellyttäen, että osallistujan työsuhde Terveystaloon edelleen jatkuu.

Hallitus päättää vuosittain uudesta kolmivuotisesta RSP-ohjelmasta sekä sen osallistujista ja osakemääristä erikseen. Kunkin vuoden RSP-ohjelmassa maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä voi olla yhteensä enintään 10 % kyseisen vuoden PSP-ohjelman osakemäärästä.

Hallituksen palkitseminen

Terveystalon 7.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot ovat puheenjohtajalle 87 500 euroa, varapuheenjohtajalle 52 000 euroa, jäsenelle 41 500 euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 52 000 euroa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta Suomessa asuville jäsenille 650 euroa, muualla Euroopassa asuville jäsenille 1 350 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille 2 700 euroa kokoukselta. Osallistuttaessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen kokouspalkkio on 650 euroa. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Hallituksen vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Vuonna 2022 maksetut palkkiot:

Nimi Kokonaisvuosipalkkio, euroa (1) Osakepalkkion osuus vuosipalkkiosta, euroa Rahaosuus vuosipalkkiosta, euroa Muut taloudelliset etuudet, euroa (2) Kokouspalkkiot, euroa Yhteensä, euroa
Kari Kauniskangas 87 500 34 999 52 503 560 14 150 102 210
Katri Viipola 41 500 16 595 24 905 266 12 750 54 516
Dag Andersson3 41 500 - 41 500 - 18 950 60 450
Kristian Pullola 52 000 20 796 31 204 333 12 750 65 083
Carola Lemne (7.4.2022 alkaen) 41 500 16 595 24 905 266 7 300 49 066
Matts Rosenberg (7.4.2022 alkaen) 52 00 20 796 31 204 333 6 500 58 833
Åse Aulie Michelet (7.4.2022 saakka) - - - - 8 275 8 275
Tomas von Rettig (7.4.2022 saakka) - - - - 8 275 8 275
Niko Mokkila (7.4.2022 saakka) - - - - 6 250 6 250

¹ Kokonaisvuosipalkkio koostuu osakeosuudesta (40 %) ja rahaosuudesta (60 %).

² Muut taloudelliset etuudet sisältävät osakkeina maksetun vuosipalkkion varainsiirtoveron osuuden.

3 Dag Andersson toimi hallituksen jäsenenä, kunnes hän menehtyi äkillisesti syksyllä 2022. Hänen poistumisensa hallituksesta rekisteröitiin kaupparekisterissä 10.10.2022.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kiinteä palkitseminen koostuu kuukausipalkasta ja verotettavista luontoiseduista. Kiinteän palkan lisäksi toimitusjohtaja kokonaispalkitseminen koostuu myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista. Toimitusjohtajan palkitseminen ja toimisuhteen ehdot on kuvattu tarkemmin Terveystalon palkitsemisraportissa.

Vuonna 2022 maksetut palkat ja palkkiot:

  Kiinteä vuosipalkka (sisältäen verotettavat etuudet), euroa Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot, euroa Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään perustuvat palkkiot, euroa Yhteensä, euroa
Toimitusjohtaja Ville Iho 400 000 434 000 - 834 000

 

Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Jos yritys irtisanoo sopimuksen, sen on maksettava lisäksi erillinen eroraha, joka vastaa 12 kuukauden peruspalkkaa.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän kiinteä kuukausipalkka koostuu rahapalkasta ja verotettavista luontoiseduista. Lisäksi maksetaan lomaraha. Kiinteän palkan lisäksi johtoryhmän kokonaispalkitseminen koostuu myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista.

Vuonna 2022 maksetut palkat ja palkkiot.

  Muut johtoryhmän jäsenet yhteensä
Kiinteä vuosipalkka (sisältäen verotettavat etuudet), tuhatta euroa 1 736
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot, tuhatta euroa 877
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään perustuvat palkkiot, euroa 963
Työsuhteen päättämisen yhteydessä suoritetut etuudet 137
Yhteensä, tuhatta euroa 3 714

 

Terveystalon johtoryhmän jäsenen sopimuksen voi irtisanoa johtoryhmän jäsen tai Terveystalo kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, sen on maksettava erillinen eroraha, joka vastaa 5,5 kuukauden kiinteää peruspalkkaa. Kilpailukiellosta maksettava korvaus määrittyy kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain mukaan.