Palkitseminen

Terveystalon palkitsemisperiaatteet perustuvat suoritukseen, tasapuolisuuteen ja kilpailukykyyn. Näitä periaatteita sovelletaan kaikkiin Terveystalon työntekijöihin ja tavoitteena on varmistaa, että Terveystalo työnantajana houkuttelee motivoituneita ja osaavia asiantuntijoita. Palkitsemisen tulee tukea Terveystalon strategisten tavoitteiden saavuttamista, sovittaa yhteen johdon prioriteetit ja Terveystalon osakkeenomistajien edut, kannustaa Terveystalon arvojen mukaiseen käyttäytymiseen ja palkita erinomaisesta suorituksesta.

Palkitsemisen päätöksentekoprosessi

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista vuosittain palkitsemispolitiikan mukaisesti. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset hallitukselle. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen päätöksentekojärjestys on kuvattu tarkemmin Terveystalon palkitsemispolitiikassa.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Terveystalon hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteista vuosittain. Vuoden 2023 osalta toimitusjohtajan tulostavoitteet perustuivat oikaistuun EBITA:an, tulosparannusohjelmaan ja eNPS-mittariin. Johtoryhmän jäsenten tulostavoitteet perustuivat näiden lisäksi liiketoimintakohtaisiin mittareihin.

Vuoden 2024 toimitusjohtajan tulostavoitteet perustuvat oikaistuun EBITA:an sekä eNPS- ja Patient Enablement Instrument (PEI) -mittareihin. Johtoryhmän jäsenten tulostavoitteet perustuvat näiden lisäksi liiketoimintakohtaisiin mittareihin.

Toimitusjohtajalle maksettava enimmäiskannustin voi vastata 120 prosenttia vuosiperuspalkasta. Muille johtoryhmän jäsenille tavoitteiden saavuttamisesta maksettava kannustin voi vastata kuuden kuukauden palkkaa, ja asetettujen tavoitteiden poikkeuksellisesta ylityksestä maksettava lyhyen aikavälin kannustin voi vastata enintään yhdeksän kuukauden palkkaa.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma perustuu rullaavaan 3 vuoden ansaintajaksorakenteeseen, jossa uusi ansaintajakso alkaa joka vuosi hallituksen niin päättäessä. Hallitus päättää vuosittain osallistujat, mittarit, mittareiden tavoitetasot ja ansaintamahdollisuudet. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan Terveystalon strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva kannustinohjelma.

Terveystalo Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2024 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman ansaintajaksosta vuosille 2024‒2026.

Ansaintajaksolla 2024–2026 osallistujia palkitaan onnistuneesta omistaja-arvon luonnista. Suoritusmittarit, joiden pohjalta osakepalkkioita mahdollisesti maksetaan noin 90 prosentille osallistujista, ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return) absoluuttinen ja suhteellinen (OMX HKI benchmark CAP GI -indeksiin verrattuna) kehitys. Molempien mittareiden painoarvo on 50 prosenttia. Noin 10 prosentille osallistujista arvonluonnin mittari on heidän johtamansa liiketoiminta-alueen tai itsenäisen liiketoiminnon EBITA (oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia) 100 prosentin painoarvolla.

Terveystalon hallitus vahvistaa ansaittujen palkkioiden yhteismäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen. 2024‒2026 ansaintajakson pohjalta mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ohjelman perusteella maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 640 000 osaketta. Palkkiosta vähennetään palkkionsaajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Terveystalo Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2023 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman ansaintajaksosta vuosille 2023‒2025.

Ansaintajaksolla 2023‒2025 suoritusmittarit, joiden pohjalta osakepalkkioita mahdollisesti maksetaan ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton (TSR, Total Shareholder Return) absoluuttinen kehitys 50 prosentin painolla, sekä suhteellinen kehitys (OMX HKI benchmark CAP GI -indeksiin verrattuna) 50 prosentin painolla.

Terveystalon hallitus vahvistaa ansaittujen palkkioiden yhteismäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen. 2023‒2025 ansaintajakson pohjalta mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ohjelman perusteella maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 640 000 osaketta. Palkkiosta vähennetään palkkionsaajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Terveystalo Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2022 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman ansaintajaksosta vuosille 2022‒2024.

Ansaintajaksolla 2022‒2024 suoritusmittarit, joiden pohjalta osakepalkkioita mahdollisesti maksetaan ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton (TSR, Total Shareholder Return) absoluuttinen kehitys 50 prosentin painolla, sekä suhteellinen kehitys (OMX HKI benchmark CAP GI -indeksiin verrattuna) 50 prosentin painolla.

Terveystalon hallitus vahvistaa ansaittujen palkkioiden yhteismäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen. 2022‒2024 ansaintajakson pohjalta mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ohjelman perusteella maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 683 085 osaketta. Palkkiosta vähennetään palkkionsaajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Terveystalo Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2020 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinohjelmasta, joka korvaa aikaisemman pitkän aikavälin kannustinohjelman.

Ansaintajaksolla 2021-2023 suoritusmittarit, joiden pohjalta osakepalkkioita mahdollisesti maksetaan ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys 60 prosentin painolla, sekä yhtiön strategian toteutusta ja transformaatiota mittaava digitaalisen jalanjäljen kehitys 40 prosentin painolla. Transformaatiomittari koostuu yhtiön tuottavuuden kehityksestä sekä digitaalisten palvelujen myynnin kehityksestä.

Terveystalon hallitus vahvistaa ansaittujen palkkioiden yhteismäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen. 2021-2023 ansaintajakson pohjalta mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Palkkiosta vähennetään palkkionsaajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Kertaluonteisen, vain toimitusjohtajaa koskevan ohjelman tarkoituksena on kattaa siirtymävaihe vanhasta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta uuteen ohjelmaan. Suoritusmittarit ovat samat kuin PSP-ohjelmassa 2021-2023 lyhyempää ansaintajaksoa lukuun ottamatta. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että suoritustavoitteet saavutetaan.

PSP- ja siirtymävaiheen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 700 600 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvien verojen vähentämistä), mikäli enimmäispalkkioon oikeuttava suoritustaso saavutetaan kokonaisuudessaan.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä rakenteena erikseen valituille Terveystalon avainhenkilöille erityistilanteissa. Ohjelmaan mukaan kutsutuille henkilöille luvataan kiinteämääräisiä osakepalkkioita, joihin liittyy ohjelman loppuun saakka ulottuva kolmen vuoden rajoitusjakso, minkä jälkeen luvattu osakepalkkio maksetaan edellyttäen, että osallistujan työsuhde Terveystaloon edelleen jatkuu.

Hallitus päättää vuosittain uudesta kolmivuotisesta RSP-ohjelmasta sekä sen osallistujista ja osakemääristä erikseen. Kunkin vuoden RSP-ohjelmassa maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä voi olla yhteensä enintään 10 % kyseisen vuoden PSP-ohjelman osakemäärästä.

Hallituksen palkitseminen

Terveystalon 26.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot ovat puheenjohtajalle 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 53 000 euroa, jäsenelle 42 300 euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 53 000 euroa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta Suomessa asuville jäsenille 675 euroa, muualla Euroopassa asuville jäsenille 1 400 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille 2 800 euroa kokoukselta. Osallistuttaessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen kokouspalkkio on 675 euroa. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Vuonna 2023 maksetut palkkiot:

Nimi Kokonaisvuosipalkkio, euroa (1) Osakepalkkion osuus vuosipalkkiosta, euroa Rahaosuus vuosipalkkiosta, euroa Muut taloudelliset etuudet, euroa (2) Kokouspalkkiot, euroa Yhteensä, euroa
Kari Kauniskangas 87 500 34 995 52 505 560 20 650 108 710
Kristian Pullola 52 000 20 798 31 202 333 12 350 64 683
Katri Viippola 41 500 16 594 24 906 266 14 950 56 716
Matts Rosenberg 52 000 20 798 31 202 333 12 350 64 683
Carola Lemne 41 500 16 594 24 906 266 19 950 61 716
Ari Lehtoranta (23.3.2023 alkaen) 41 500 16 594 24 906 266 5 850 47 616
Sofia Hasselberg (23.3.2023 alkaen) 41 500 16 594 24 906 266 8 650 50 416

¹ Kokonaisvuosipalkkio koostuu osakeosuudesta (40 %) ja rahaosuudesta (60 %).

² Muut taloudelliset etuudet sisältävät osakkeina maksetun vuosipalkkion varainsiirtoveron osuuden.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kiinteä palkitseminen koostuu kuukausipalkasta ja verotettavista luontoiseduista. Kiinteän palkan lisäksi toimitusjohtaja kokonaispalkitseminen koostuu myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista. Toimitusjohtajan palkitseminen ja toimisuhteen ehdot on kuvattu tarkemmin Terveystalon palkitsemisraportissa.

Vuonna 2023 maksetut palkat ja palkkiot:

  Kiinteä vuosipalkka (sisältäen verotettavat etuudet), euroa Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot, euroa Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään perustuvat palkkiot, euroa Yhteensä, euroa
Toimitusjohtaja Ville Iho 410 000 103 680 123 006 636 685

 

Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Jos yritys irtisanoo sopimuksen, sen on maksettava lisäksi erillinen eroraha, joka vastaa 12 kuukauden peruspalkkaa.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän kiinteä kuukausipalkka koostuu rahapalkasta ja verotettavista luontoiseduista. Lisäksi maksetaan lomaraha. Kiinteän palkan lisäksi johtoryhmän kokonaispalkitseminen koostuu myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista.

Vuonna 2023 maksetut palkat ja palkkiot.

  Muut johtoryhmän jäsenet yhteensä
Kiinteä vuosipalkka (sisältäen verotettavat etuudet), tuhatta euroa 1 463
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot, tuhatta euroa 135
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään perustuvat palkkiot, euroa 0
Työsuhteen päättämisen yhteydessä suoritetut etuudet 31
Yhteensä, tuhatta euroa 1 629

 

Terveystalon johtoryhmän jäsenen sopimuksen voi irtisanoa johtoryhmän jäsen tai Terveystalo kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, sen on maksettava erillinen eroraha, joka vastaa eri maiden käytännöistä riippuen 5,5-6 kuukauden kiinteää peruspalkkaa. Kilpailukiellosta maksettava korvaus määrittyy eri maiden kulloinkin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti.