Palkitseminen

Terveystalon palkitsemisperiaatteet perustuvat suoritukseen, tasapuolisuuteen ja kilpailukykyyn. Näitä periaatteita sovelletaan kaikkiin Terveystalon työntekijöihin ja tavoitteena on varmistaa, että Terveystalo työnantajana houkuttelee motivoituneita ja osaavia asiantuntijoita. Palkitsemisen tulee tukea Terveystalon strategisten tavoitteiden saavuttamista, sovittaa yhteen johdon prioriteetit ja Terveystalon osakkeenomistajien edut, kannustaa Terveystalon arvojen mukaiseen käyttäytymiseen ja palkita erinomaisesta suorituksesta.

Palkitsemisen päätöksentekoprosessi

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista vuosittain palkitsemispolitiikan mukaisesti. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset hallitukselle. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen päätöksentekojärjestys on kuvattu tarkemmin Terveystalon palkitsemispolitiikassa.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Terveystalon hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteista vuosittain. Vuoden 2021 osalta toimitusjohtajan tulostavoitteet perustuivat oikaistuun EBITA:an, liikevaihtoon, NPS-mittariin, tuottavuuteen sekä eNPS- ja vaihtuvuusmittareihin. Johtoryhmän jäsenten tulostavoitteet perustuivat näiden lisäksi liiketoimintakohtaisiin mittareihin.  

Vuonna 2022 toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten tulostavoitteet perustuvat oikaistuun EBITA:an, liikevaihtoon, eNPS-mittariin sekä liiketoimintakohtaisiin mittareihin.

Toimitusjohtajalle maksettava enimmäiskannustin voi vastata 120 prosenttia vuosiperuspalkasta. Muille johtoryhmän jäsenille tavoitteiden saavuttamisesta maksettava kannustin voi vastata viiden kuukauden palkkaa, ja asetettujen tavoitteiden poikkeuksellisesta ylityksestä maksettava lyhyen aikavälin kannustin voi vastata enintään 7,5 kuukauden palkkaa.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma perustuu rullaavaan 3 vuoden ansaintajaksorakenteeseen, jossa uusi ansaintajakso alkaa joka vuosi hallituksen niin päättäessä. Hallitus päättää vuosittain osallistujat, mittarit, mittareiden tavoitetasot ja ansaintamahdollisuudet. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan Terveystalon strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva kannustinohjelma.

Terveystalo Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2022 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman ansaintajaksosta vuosille 2022‒2024.

Ansaintajaksolla 2022‒2024 suoritusmittarit, joiden pohjalta osakepalkkioita mahdollisesti maksetaan ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton (TSR, Total Shareholder Return) absoluuttinen kehitys 50 prosentin painolla, sekä suhteellinen kehitys (OMX HKI benchmark CAP GI -indeksiin verrattuna) 50 prosentin painolla.

Terveystalon hallitus vahvistaa ansaittujen palkkioiden yhteismäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen. 2022‒2024 ansaintajakson pohjalta mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ohjelman perusteella maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 683 085 osaketta. Osakepalkkiosta vähennetään palkkionsaajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Terveystalo Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2020 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinohjelmasta, joka korvaa aikaisemman pitkän aikavälin kannustinohjelman.

Ansaintajaksolla 2021-2023 suoritusmittarit, joiden pohjalta osakepalkkioita mahdollisesti maksetaan ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys 60 prosentin painolla, sekä yhtiön strategian toteutusta ja transformaatiota mittaava digitaalisen jalanjäljen kehitys 40 prosentin painolla. Transformaatiomittari koostuu yhtiön tuottavuuden kehityksestä sekä digitaalisten palvelujen myynnin kehityksestä.

Terveystalon hallitus vahvistaa ansaittujen palkkioiden yhteismäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen. 2021-2023 ansaintajakson pohjalta mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Osakepalkkiosta vähennetään palkkionsaajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Kertaluonteisen, vain toimitusjohtajaa koskevan ohjelman tarkoituksena on kattaa siirtymävaihe vanhasta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta uuteen ohjelmaan. Suoritusmittarit ovat samat kuin PSP-ohjelmassa 2021-2023 lyhyempää ansaintajaksoa lukuun ottamatta. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että suoritustavoitteet saavutetaan.

PSP- ja siirtymävaiheen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 700 600 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvien verojen vähentämistä), mikäli enimmäispalkkioon oikeuttava suoritustaso saavutetaan kokonaisuudessaan.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä rakenteena erikseen valituille Terveystalon avainhenkilöille erityistilanteissa. Ohjelmaan mukaan kutsutuille henkilöille luvataan kiinteämääräisiä osakepalkkioita, joihin liittyy ohjelman loppuun saakka ulottuva kolmen vuoden rajoitusjakso, minkä jälkeen luvattu osakepalkkio maksetaan edellyttäen, että osallistujan työsuhde Terveystaloon edelleen jatkuu.

Hallitus päättää vuosittain uudesta kolmivuotisesta RSP-ohjelmasta sekä sen osallistujista ja osakemääristä erikseen. Kunkin vuoden RSP-ohjelmassa maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä voi olla yhteensä enintään 10 % kyseisen vuoden PSP-ohjelman osakemäärästä.

Hallituksen palkitseminen

Terveystalon 25.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot ovat puheenjohtajalle 85 000 euroa, varapuheenjohtajalle 50 500 euroa, jäsenelle 40 250 euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 50 500 euroa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta Suomessa asuville jäsenille 625 euroa, muualla Euroopassa asuville jäsenille 1 300 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille 2 600 euroa kokoukselta. Osallistuttaessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen kokouspalkkio on 625 euroa. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Hallituksen vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Vuonna 2021 maksetut palkkiot:

Nimi Kokonaisvuosipalkkio, euroa (1) Osakepalkkion osuus vuosipalkkiosta, euroa Rahaosuus vuosipalkkiosta, euroa Muut taloudelliset etuudet, euroa (2) Kokouspalkkiot, euroa Yhteensä, euroa
Kari Kauniskangas 85 000 33 993 50 464 544 16 875 101 875
Tomas von Rettig 50 500 20 189 29 988 323 18 900 69 400
Åse Aulie Michelet 40 250 16 090 23 902 257 16 925 57 175
Katri Viipola 40 250 16 090 23 902 257 16 875 57 125
Dag Andersson 40 250 16 090 23 902 257 13 800 54 050
Niko Mokkila 40 250 16 090 23 902 257 16 250 56 500
Kristian Pullola
(25.3.2021 alkaen)
50 500 20 189 29 988 323 10 000 60 500
Lasse Heinonen
(25.3.2021 saakka)
- - - - 6 875 6 875

1) Kokonaisvuosipalkkio koostuu osakeosuudesta (40%) ja rahaosuudesta (60%).
2) Muut taloudelliset etuudet sisältävät osakkeina maksetun vuosipalkkion varainsiirtoveron osuuden.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kiinteä palkitseminen koostuu kuukausipalkasta ja verotettavista luontoiseduista. Kiinteän palkan lisäksi toimitusjohtaja kokonaispalkitseminen koostuu myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista. Toimitusjohtajan palkitseminen ja toimisuhteen ehdot on kuvattu tarkemmin Terveystalon palkitsemisraportissa.

Vuonna 2021 maksetut palkat ja palkkiot:

  Kiinteä vuosipalkka (sisältäen verotettavat etuudet), euroa Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot, euroa Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään perustuvat palkkiot, euroa Yhteensä, euroa
Toimitusjohtaja Ville Iho 400 000 240 000 - 640 000

 

Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Jos yritys irtisanoo sopimuksen, sen on maksettava lisäksi erillinen eroraha, joka vastaa 12 kuukauden peruspalkkaa.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän kiinteä kuukausipalkka koostuu rahapalkasta ja verotettavista luontoiseduista. Lisäksi maksetaan lomaraha. Kiinteän palkan lisäksi johtoryhmän kokonaispalkitseminen koostuu myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista.

Vuonna 2021 maksetut palkat ja palkkiot.

  Muut johtoryhmän jäsenet yhteensä
Kiinteä vuosipalkka (sisältäen verotettavat etuudet), tuhatta euroa 1 796
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot, tuhatta euroa 386
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään perustuvat palkkiot, euroa -
Yhteensä, tuhatta euroa 2 182

 

Terveystalon johtoryhmän jäsenen sopimuksen voi irtisanoa johtoryhmän jäsen tai Terveystalo kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, sen on maksettava erillinen eroraha, joka vastaa 7,5 kuukauden kiinteää peruspalkkaa.