Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosittain hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavaa varsinaista yhtiökokousta varten ja etsii hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista. Jos kuitenkin yhtiön viidenneksi suurimmalla osakkeenomistajalla on yli 10 prosentin omistus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, viisi suurinta osakkeenomistajaa ovat edustettuina osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa.

Yhtiön Euroclear Finlandin ylläpitämän osakasluettelon varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun ensimmäisen pankkipäivän mukaan määräytyvillä neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla (tai viidellä suurimmalla osakkeenomistajalla, jos viidenneksi suurimmalla osakkeenomistajalla on yli 10 prosentin omistus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä) on kullakin oikeus nimetä yksi edustaja osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Jos kaksi tai useampi osakkeenomistaja omistaa saman määrän osakkeita eikä kaikilla voi olla oikeutta yhtä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsentä, nimitysoikeus määritetään kyseisten osakkeenomistajien kesken arvalla. Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa yhtiölle tietyistä omistusosuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön elokuun loppuun mennessä, osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistusosuudet tai osakkeenomistajan omistusosuudet eri rahastoissa tai rekistereissä lasketaan yhteen määritettäessä osakkeenomistajan nimitysoikeutta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat otetaan huomioon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanoa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan pyynnön hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun loppuun mennessä.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Nimitystoimikunnalla on kirjallinen työjärjestys, joka kuvaa tarkemmin toimikunnan jäsenten valintaprosessin, tehtävät sekä kokouskäytännöt.

Terveystalon Nimitystoimikunnassa on 1.9.2023 omistustilanteen mukaan edustettuna yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ja lisäksi hallituksen puheenjohtaja.

Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Tomas von Rettig, Rettig Group AB
Timo Ritakallio, Pohjola Vakuutus Oy
Peter Therman, Hartwall Capital
Kari Kauniskangas, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 12.9.2023 puheenjohtajakseen Risto Murron.