Johtamisen ja työyhteisön kehittäminen

Muutosjohtaminen

Jokainen organisaatio kohtaa ja toteuttaa muutoksia. Muutoksen syitä voi olla monia, kuten yritysfuusiot, strategiauudistukset tai laajentuminen uusille markkinoille. Muutoksen syystä riippumatta onnistumiseen vaikuttaa moni tekijä, kuten osaava johtajuus, suunnitelmallisuus ja työntekijöiden sitouttaminen. Tutkimuksista selviää, että suuri osa organisaatiomuutoksista ei saavuta muutoksiin liittyviä tavoitteitaan. Muutosten onnistuminen kytkeytyykin vahvasti inhimillisiin tekijöihin kuten luottamukseen, motivaatioon ja tunteisiin. Onnistuneessa muutoksessa johtaminen on merkittävässä roolissa. Organisaatiopsykologimme tukevat muutosten onnistuneessa läpiviemisessä ja organisaatiokulttuurin kehittämisessä.

Työtiimi työskentelee tabletilla.

Kuinka johtaa organisaatiomuutos onnistuneesti?

 • Organisaatioiden muutosprosessit ovat vaativia johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen mahdollisuuksia. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi yritysostointegraatioihin, strategiauudistukseen, laajentumiseen uudelle markkinalle, saneeraukseen tai yt-tilanteeseen. Muutokset on tärkeää hoitaa huolellisesti, jotta toiminta olisi tulevaisuudessa toimivaa ja tuloksellista.
 • Muutosprosessissa erityisen merkittävää on, että muutoksen omistajuus siirretään jo alkuvaiheessa johdolta koko työyhteisölle. Tällä tarkoitetaan sitä, että johdon ei tulisi yrittää viedä muutosta läpi yksin. Onnistuneen organisaatiomuutoksen avaintekijä on koko työyhteisön osallistaminen.
 • Muutoksen tulisi lähteä liikkeelle johdon tekemästä selkeästä tavoitteen asettamisesta. Muutosta tarvitseva ongelma konkretisoidaan, asetetaan tavoitetilanne ja kehitetään keinot päästä tavoitteeseen. Näin muutosprosessi on suunnitelmallinen, läpinäkyvä ja kaikille selkeä.
 • Onnistuneessa muutoksessa organisaation työntekijät ja asiakkaat osaavat kuvata muutosta sen lopuksi. Tämä on hyvä pitää mielessä prosessia johtaessa: muutoksen vaiheet ja tavoitteet tulee viestiä säännöllisesti ja ymmärrettävästi.

Varmistamme muutoksessa koko organisaation tuen

Ylimmän johdon tuki

Autamme ylintä johtoa kirkastamaan muutoksen tavoitteet. Tuemme muutoksen omistajuuden siirtämisessä johdolta koko työyhteisölle. Lisäksi tuemme muutostarinan onnistuneessa viestinnässä ja käsittelemisessä koko työyhteisön kanssa.

Esihenkilöiden tuki

Uusien taitojen opetteleminen ja niiden harjoittaminen arjen esihenkilötyössä ovat merkittävässä roolissa, jotta muutosjohtaminen saavuttaa tavoitteet. Tuemme esihenkilöitä tässä työssä muun muassa Field & Forum -työskentelyllä, jossa työpajat ja valmennukset vuorottelevat käytännön soveltamisen kanssa. Autamme myös vahvistamaan muutoksen roolimalleja.

Koko työyhteisön tuki

Muutostarinasta viestiminen ja työstäminen yhdessä koko työyhteisön kanssa on tärkeää. Autamme keskustelemaan siitä, millaisia huolia ja innostuksen aiheita muutos aiheuttaa ja mitä työyhteisön on yhdessä tehtävä, jotta onnistunut muutos saavutetaan. Tarjoamme lisäksi tukea muutoksen tuomien haasteiden ja mahdollisten ristiriitojen käsittelyyn.

Autamme taklaamaan muutoksen edessä seisovat haasteet, jotka saattavat olla esimerkiksi tällaisia:

 • Organisaatiossa ei ole tarpeeksi tyytymättömyyttä nykytilaan, joten painetta muutokseen ei ole. Vaikka johto pyrkisi muutoksen tekemiseen, koko organisaatio ei ole tarpeeksi sitoutunut tai motivoinut osallistumaan. Muutos ei onnistu, jos koko työyhteisö ei ole siinä mukana.
 • Muutokselle asetetut tavoitteet eivät ole kaikille yhteisiä tai tarpeeksi konkreettisia, jolloin sen läpivieminen ja käytännön toteuttaminen on hankalaa.
 • Organisaatiossa esiintyy muutosvastarintaa. Usein muutosvastarinta syntyy vastakkainasettelusta johdon eli muutoksen alullepanijan ja organisaation muun henkilöstön välillä. Jos muutosta ei suostuta ottamaan vastaan, ovat mahdollisuudet epäonnistumiselle suuret.
 • Työntekijöillä, joita muutos koskee, ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia muokata muutosta sopivaksi omaan työhönsä tai työolosuhteisiinsa. Tämä voi johtua esimerkiksi ajan puutteesta tai huonosta ohjeistuksesta.
 • Johto ja esimiehet eivät ota vastaan työntekijöiden huolia muutokseen liittyen tai mahdollista huolien käsittelyä. Tämä saattaa aiheuttaa työntekijöiden keskuudessa huolta ja muutosvastarintaa.

Organisaatiokulttuurin kehittäminen kulkee käsi kädessä muutosten kanssa

Mikä on organisaatiokulttuuri?

 • Organisaatiokulttuuri muodostuu niistä eri tasojen tekijöistä, joita organisaation on omaksunut toimintatapoihinsa ratkaistessaan ongelmia ja menestyäkseen. Organisaatiokulttuurin elementtejä ovat muun muassa jäsenten käyttäytyminen, toimintaa säätelevät normit ja periaatteet, jaetut merkitykset ja arvot sekä organisaation rakenteet ja prosessit.
 • Samanlainen organisaatiokulttuuri ei sovi jokaiseen organisaatioon, vaan kulttuuri tulisi sovittaa sen omaan toimintaympäristöön ja tavoitteisiin. Organisaatiot ovat eläviä ja muuttuvia, eikä organisaatiokulttuuri ole koskaan valmis. Se rakentuu päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja toiminnassa organisaation jäsenten välillä.

Organisaatiokulttuurin kehittäminen muutoksen yhteydessä

 • Muutoksen tullessa ajankohtaiseksi on hyvä pohtia, estääkö organisaation nykyinen kulttuuri tavoitteiden saavuttamista. Vallitsevan kulttuurin mahdolliset ongelmat on tärkeää käydä läpi, jotta niitä voidaan kehittää muutoksen edetessä. Esimerkiksi yritysfuusioiden yhteydessä tulee luoda riittävän yhtenäinen kulttuuri, jossa ihmiset ja liiketoiminta voivat hyvin.
 • Organisaatiokulttuurin muutos aloitetaan havainnoimalla ja analysoimalla organisaatiokulttuurin eri osia. Ulkopuolisen näkökulma on merkittävä osa muutosta, sillä usein kulttuurissa elävät ovat tottuneita sen eri osiin, eivätkä välttämättä huomaa ongelmia.
 • Muutosprosessiin kuuluu nykytilanteen analysointi, suunnitteleminen, suunnitelman vaiheittainen toimeenpano ja seuranta. Keskustelemme organisaation jäsenten kanssa koko prosessin läpi, jotta todellinen kokemus saataisiin selville.

Organisaatiokulttuurin muutoksen toteuttaminen

Miten me autamme muutosjohtamisessa?

 • Tuemme koko organisaatiota muutosprosessin ajan. Muutokset vaativat pitkäjänteistä työskentelyä, vaikeiden kokemusten ja tunteiden käsittelyä sekä aktiivista ongelmanratkaisua. Tuomme organisaatiopsykologista ymmärrystä, osaamista ja läsnäoloa, jotta muutoksen tavoitteet voidaan saavuttaa.
 • Autamme siirtämään muutoksen omistajuuden johdolta koko työyhteisölle. Kirkastamme muutostarinaa ja sparraamme johtoa muutoksen viestinnästä sekä käsittelemisestä työyhteisön kanssa.
 • Kehitämme arjen esihenkilötyötä, sillä muutosjohtaminen vaatii uusien taitojen opettelemista ja harjoittamista. Hyödynnämme muun muassa Field & forum -työskentelyä, jossa työpajat ja valmennukset vuorottelevat käytäntöön soveltamisen kanssa. Tuemme myös muutoksen roolimallien vahvistamisessa ja prosessin käsittelyssä.
 • Autamme sinua vapauttamaan organisaatiosi inhimillisen potentiaalin muutoksen tueksi ja liiketoimintasi kasvuksi – autamme sinua löytämään muutostarpeet sekä viemään uudistukset läpi osaksi organisaatiosi arkea.

Anna meidän auttaa sinun organisaatiotasi muutoksessa.

Ota yhteyttä