Utveckling av ledarskapet och arbetsgemenskapen

Ledningen har stor betydelse för en lyckad förändring

Varje organisation möter och genomför förändringar. Det finns många orsaker till förändringar, såsom företagsfusioner, strategireformer eller utvidgning till nya marknader. Oberoende av orsaken till förändringen finns det många faktorer som inverkar på hur den lyckas, såsom kunnigt ledarskap, planmässighet och engagemang hos de anställda. Undersökningar visar att man vid en stor del av organisationsförändringarna inte uppnår sina mål. En lyckad förändring är starkt förknippad med mänskliga faktorer, såsom förtroende, motivation och känslor. Våra organisationspsykologer erbjuder stöd för ett lyckat genomförande av förändringar och utveckling av organisationskulturen.

Hurudan ledning behövs för en lyckad organisationsförändring?

 • Förändringsprocesser i organisationer är krävande och ger möjligheter till utveckling av ledarskapet och organisationen. Förändringarna kan gälla till exempel företagsförvärv och integration, strategireform, utvidgning till en ny marknad, sanering eller samarbetsförhandlingar. Förändringar ska genomföras omsorgsfullt så att verksamheten framöver fungerar och ger goda resultat.
 • Särskilt viktigt i en förändringsprocess är att man redan i början överför ägarskapet för förändringen från ledningen till arbetsgemenskapen. Med detta avses att ledningen inte ska försöka genomföra förändringen på egen hand. En nyckelfaktor för en lyckad organisationsförändring är att hela arbetsgemenskapen är delaktig.
 • Förändringen ska inledas med att ledningen fastställer ett tydligt mål. Det problem som kräver en förändring konkretiseras, en målbild skapas och metoder utvecklas för att uppnå målet. Därmed blir förändringsprocessen planmässig, transparent och tydlig för alla.
 • Vid en lyckad förändring kan organisationens anställda och kunder beskriva den slutliga förändringen. Det här är bra att komma ihåg under ledningen av processen: man ska ge regelbunden och begriplig information om förändringens faser och mål.

Vi säkerställer stöd i hela organisationen vid förändringar

Stöd för den högsta ledningen

Vi hjälper den högsta ledningen att klargöra förändringens mål. Vi stöder överföringen av ägarskapet från ledningen till hela arbetsgemenskapen. Dessutom ger vi stöd för lyckad kommunikation om förändringens gång och hantering tillsammans med hela arbetsgemenskapen.

Stöd för chefer

Att lära sig nya färdigheter och tillämpa dem i det dagliga chefsarbetet är viktig för att uppnå förändringsledningens mål. Vi stöder cheferna i detta arbete bland annat genom Field & Forum-arbete, där workshoppar och coachning varvas med praktiska tillämpningar. Vi hjälper också till med att stärka rollmodeller förknippade med förändringen.

Stöd för hela arbetsgemenskapen

Det är viktigt att kommunicera och bearbeta förändringens skeden tillsammans med hela arbetsgemenskapen. Vi hjälper till i diskussioner om bekymmer och entusiasm som förändringen ger upphov till och vad arbetsgemenskapen kan göra tillsammans för en lyckad förändring. Vi erbjuder dessutom stöd för behandling av de utmaningar och eventuella konflikter som förändringen för med sig.

Vi hjälper till att tackla utmaningar som står i vägen för förändringen, till exempel sådana här:

 • Det finns inte tillräckligt missnöje med nuläget i organisationen, och därmed inget tryck på en förändring. Även om ledningen strävar efter en förändring, är hela organisationen inte tillräckligt engagerad eller motiverad för att delta. Förändringen lyckas inte om inte hela arbetsgemenskapen är med på den.
 • De mål som har fastställts för förändringen är inte gemensamma för alla eller tillräckligt konkreta, varvid det är besvärligt att genomföra dem och tillämpa dem i praktiken.
 • Det finns förändringsmotstånd i organisationen. Förändringsmotstånd uppkommer ofta på grund av motsättningar mellan ledningen, dvs. initiativtagaren till förändringen, och den övriga personalen i organisationen. Om man inte går med på förändringen är risken för ett misslyckande stor.
 • De anställda som berörs av förändringen har inte tillräckliga möjligheter att anpassa förändringen till det egna arbetet eller arbetsförhållandena. Det här kan till exempel bero på tidsbrist eller dålig ledning.
 • Ledningen och cheferna är inte mottagliga för de anställdas oro över förändringen eller behandlar inte eventuella bekymmer. Det här kan orsaka oro och motstånd bland de anställda.

Utveckling av organisationskulturen går hand i hand med förändringen

Vad är organisationskultur?

 • Organisationskulturen skapas genom faktorer på olika nivåer som organisationen har omfattat som sina tillvägagångssätt för att lösa problem och skapa framgång. Element i organisationskulturen är bland annat medlemmarnas uppförande, normer och principer som reglerar verksamheten, innebörd och värderingar som delas samt strukturer och processer i organisationen.
 • En likadan organisationskultur passar inte i alla organisationer, utan kulturen bör anpassas till organisationens verksamhetsmiljö och mål. Organisationerna lever och förändras och organisationskulturen är aldrig slutgiltig. Den bygger på daglig växelverkan och verksamheten mellan organisationens medlemmar.

Utveckling av organisationskulturen vid förändringar

 • När en förändring blir aktuell är det bra att fundera över om organisationens nuvarande kultur förhindrar att målen uppnås. Det är viktigt att gå igenom eventuella problem i den rådande kulturen, så att de kan behandlas under förändringens gång. Till exempel i samband med företagsfusioner bör man skapa en tillräckligt enhetlig kultur, där människorna och affärsverksamheten mår bra.
 • Förändring av organisationskulturen inleds med att observera och analysera olika komponenter i organisationskulturen. Synpunkter av en utomstående har stor betydelse i förändringen, eftersom de som lever i kulturen ofta är vana vid dess olika komponenter och inte nödvändigtvis ser problemen.
 • I förändringsprocessen ingår analys av nuläget, planering, stegvis förverkligande av planen och uppföljning. Vi diskuterar med organisationens medlemmar under hela processen för att få reda på den faktiska upplevelsen.

Genomföra ändringar i organisationskulturen

Hur kan vi ge hjälp vid en förändring och i ledningen av den?

 • Vi stöder hela organisationen under förändringsprocessen. Förändringar kräver långsiktigt arbete, behandling av svåra upplevelser och känslor samt aktiv problemlösning. Vi tillför organisationspsykologisk förståelse, kunskap och närvaro, för att förändringen ska kunna uppnås.
 • Vi hjälper till att överföra ägarskapet från ledningen till hela arbetsgemenskapen. Vi klargör förändringsförloppet och sparrar ledningen i kommunikationen om förändringen samt i hanteringen av den tillsammans med arbetsgemenskapen.
 • Vi utvecklar chefsarbetet i vardagen, eftersom förändringsledningen kräver att man lär sig nya färdigheter och tränar dem. Vi använder bland annat Field & Forum-arbete, där workshoppar och coachning varvas med praktiska tillämpningar. Vi ger också stöd för fastställande av rollmodeller i förändringen och hantering av processen.

Låt oss hjälpa till vid förändringar i din organisation.

Kontakta oss