Utveckling av ledarskapet och arbetsgemenskapen

Att utveckla arbetsgemenskapen och ta tag i dess problem ger garantier för en välmående och produktiv arbetsgemenskap

En välfungerande och psykologiskt sett trygg arbetsgemenskap skapar möjligheter för smidigt arbete och att uppnå målen. Ibland kan det uppstå situationer i arbetsgemenskapen då den inte längre fungerar på önskat sätt eller det förekommer konflikter i gemenskapen. Då är det viktigt att hantera situationen med omsorg och beakta hela arbetsgemenskapen. Man behöver ofta hjälp av en utomstående expert, eftersom en person som inte hör till arbetsgemenskapen kan granska dess utvecklingsobjekt ur en ny synvinkel.

Hantering av konfliktsituationer

  • I varje arbetsgemenskap uppkommer konfliktsituationer. De kan vara förknippade med arbetet, sociala relationer, personliga orsaker eller kulturella orsaker. Konflikterna framkommer till exempel i form av osakligt beteende, mobbning, negativ atmosfär i arbetet eller problem med arbetsförmågan.
  • Arbetsgemenskapens förmåga att möta konfliktsituationer inverkar på huruvida de utvecklas till en kreativ kraft eller destruktiva konflikter. En skicklig chef hittar de personliga eller arbetsrelaterade problem som döljer sig bakom konflikterna och hjälper arbetsgemenskapen att bygga upp ett produktivare arbete. Alla medlemmar i arbetsgemenskapen som är delaktiga i konflikten bör delta i lösningen av den och skapandet av en uppbyggande växelverkan tillsammans.
  • Vid hantering av konfliktsituationer är det väsentligt att välja rätt objekt: är det nödvändigt att stöda chefen, en enskild anställd eller hela arbetsgemenskapen? Till exempel medling är en lämplig metod för utredning av konflikter såväl mellan två personer som i hela arbetsgemenskapen. Utredning av den grundläggande orsaken till konflikter är en metod där man fördjupar sig noggrannare för att lösa ärendet.

Sparring för arbetsgemenskapen

Vad?

I en fungerande arbetsgemenskap litar arbetstagarna på varandra och vågar diskutera uppriktigt även om svåra ämnen. Det är viktigt att medlemmarna i arbetsgemenskapen förbinder sig till gemensamma beslut och modigt framför om någon i arbetsgemenskapen handlar i strid mot beslutet. Att sträva efter gemensamma resultat ska styra verksamheten.

Varför?

Funktionsstörningar kan uppkomma i arbetsgemenskapen eller dess verksamhet och då kan man behöva utomstående hjälp och sparring för att hitta tillbaka till rätt spår. Syftet med sparring är att hjälpa arbetsgemenskapen att bygga upp förtroende till varandra och främja en psykologiskt sett trygg verksamhetskultur.

Hur?

Sparring för arbetsgemenskapen består av workshoppar vars innehåll byggs upp utifrån de viktigaste utvecklingsobjekten i arbetsgemenskapen. Utvecklingsbehoven bedöms genom en enkät och under arbetet används många olika övningar.  Utöver arbete i workshoppar ordnas ett uppföljningsmöte.

Organisationspsykologer till er hjälp

I utvecklingen av arbetsgemenskapen använder vi vår omfattande kunskap i organisationspsykologi och många olika verktyg för konkret utveckling så att vi kan garantera bästa möjliga resultat.

Behöver du utveckla din arbetsgemenskap?

Kontakta oss