Hälsofrämjande ledarskap

Arbetstagaren och arbetsgivaren ansvarar tillsammans för upprätthållandet av den fysiska arbetsförmågan

Den fysiska arbetsförmågan är en väsentlig del av arbetstagarens ork i arbetet och den upprätthålls både av arbetsgivaren och arbetstagaren själv. Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är en av de största enskilda orsakerna till sjukfrånvaro och den näst största orsaken till sjukpension. Det är viktigt att sörja för den fysiska arbetsförmågan såväl hos personer som utför fysiskt arbete som hos personer med statiska arbetsuppgifter. Vi inom företagshälsovården erbjuder stöd i hälsofrämjande ledarskap, minskning av sjukfrånvaro och optimering av arbetseffektiviteten. Vi hjälper arbetsgivare, chefer och anställda att upprätthålla den fysiska arbetsförmågan.

  • Det är viktigt att arbetstagarens fysiska egenskaper och kondition är lämplig i förhållande till arbetets fysiska krav. Därför kartläggs arbetstagarens fysiska kondition vid behov vid den första hälsoundersökningen, till exempel i fråga om muskelkonditionen och syreupptagningsförmågan. Inom företagshälsovården gör vi dessutom kartläggningar av arbetsuppgifternas fysiska belastning, vilket är till hjälp vid bedömning av arbetstagarens funktionsförmåga i förhållande till arbetskraven.
  • Identifieringen av arbetets fysiska risker styr hälsoundersökningarnas inriktning. Kartläggningen är också till hjälp i planeringen av branschspecifika hälsoundersökningar. Inom fysiska branscher är det allt oftare en ergoterapeut som utför hälsoundersökningar, eftersom orsakerna till frånvaro i inom fysiska branscher i stor utsträckning är förknippade med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen eller andra problem med den fysiska hälsan. Därmed kan man förutse eventuella problem eller allt bättre identifiera problemen i tid.
  • I samband med hälsoundersökningarna diskuterar vi också aktivitet och motion under fritiden, särskilt om arbetet i sig är mycket statiskt. Att sitta och stå på ett ställe är också belastande för kroppen, och därför kan man med lämplig aktivitet upprätthålla den fysiska arbetsförmågan eller förutse sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Led dina anställdas fysiska arbetsförmåga

  • Arbetsgivaren ska säkerställa den fysiska arbetsmiljöns funktionalitet, säkerhet och ergonomi. Med detta avses att arbetet ska vara lättillgängligt och arbetsbelastningen lämplig för den anställda. Arbetsgivaren och chefen ansvarar för att skapa ramarna för en god arbetsmiljö.
  • I ett fysisk sett passivt arbete är det viktigt att arbetstagaren kan öka sin aktivitet under arbetsdagen genom att byta arbetsställning, hålla pauser i arbetet, utföra pausrörelser eller hålla promenadmöten. Chefen ska uppmuntra sina anställda att öka aktiviteten under arbetsdagen. Arbetsgivaren kan erbjuda tjänsten Terveystalos Personlig coach för att upprätthålla de anställdas fysiska kondition.
  • I ledningen av den fysiska arbetsförmågan är det viktigt att säkerställa att de anställda också har fått handledning om hur de själva kan upprätthålla den fysiska arbetsförmågan. Arbetsgivaren kan erbjuda till exempel ergonomiska och säkra arbetsredskap, anvisningar för pausgymnastik eller coachning för att säkerställa detta. Det är viktigt att chefen uppmuntrar sina anställda till aktivitet under arbetsdagen.
  • Om man observerar utmaningar i den anställdas fysiska arbetsförmåga i förhållande till arbetets krav, inleder man stöd av arbetsförmågan i samarbete med företagshälsovården.

Vi hjälper till att mäta och följa upp den fysiska arbetsförmågan

Företagshälsovården som stöd

Vi på företagshälsovården hjälper till med att upprätthålla och leda de anställdas fysiska kondition i din organisation. Vår styrka är i rätt tid: vi identifierar och förebygger problem redan innan de uppstår, vi reagerar i ett tidigt skede om det behövs och sköter akuta situationer. Vi stöder alltså dig och dina anställda hela vägen, oberoende av om det gäller förebyggande åtgärder, små olycksskador i stöd- och rörelseorganen på arbetsplatsen eller långvarigare problem som kräver rehabilitering. Begär offert på våra företagshälsovårdstjänster och trygga den bästa omsorgen om arbetsförmågan i din organisation.

Se till att din organisation har bästa möjliga hjälp för att hantera arbetsförmågan

Begär en offert på företagshälsovård