Utveckling av ledarskapet och arbetsgemenskapen

Utveckling av chefsarbetet gagnar hela arbetsgemenskapen

Ett högklassigt chefsarbete har stor betydelse för verksamheten i organisationen och arbetsgemenskapen. Arbetslivet förändras och utvecklas ständigt, och därför är det viktigt att även chefen utvecklar sin kompetens och sina ledningsfärdigheter för olika situationer och miljöer. Chefen bör allt emellanåt fundera över sitt eget arbetssätt och utvecklingen tillsammans med en utomstående expert. Våra företags- och organisationspsykologer har beredskap för att hjälpa till med problem som uppkommer i chefsarbetet eller för att diskutera det egna ledarskapet.

Arbetshandledning för chefer

Chefsarbete är krävande och ansvarsfullt. Ibland kan chefen behöva hjälp av en expert för att strukturera yrkesrollen och verksamhetssätten i den egna arbetssituationen. Målet med arbetshandledning är att klargöra förhållandet mellan arbetets mål och chefens roll. Arbetet tillsammans med handledaren är konfidentiellt, och därför kan man även öppet reflektera över de allra svåraste frågorna i arbetet. Tydliga och konsekventa arbetssätt hos chefen främjar uppnåendet av målen och välbefinnandet i arbetet i hela teamet.

Sparring för chefer

Vad?

I chefsarbetet kräv det ibland sparring av en utomstående person till exempel gällande ledningssituationer, arbetsledning och arbetsförmåga. HR och den högsta ledningen har ofta begränsade resurser för stöd av chefsarbetet, och därför är företagshälsovårdens organisationspsykologer ett utmärkt val för sparring.

Varför?

Chefsarbete kräver mycket kunskap och det är till sin natur ofta rätt ensamt. Det hör till arbetet att lösa komplicerade problem och att hantera motstridiga värderingar är utmanande, men det är viktigt att lyckas även med detta. Att cheferna är skickliga i sina arbetsuppgifter är viktigt med tanke på de anställdas arbetsförmåga, teamets välbefinnande, måluppfyllelsen och arbetsgemenskapens utveckling. Dessutom främjar utveckling av chefsarbetet arbetshälsan och arbetsförmågan på ett kostnadseffektivt sätt.

Hur?

Sparring innehåller ett tre timmar långt möte med företagspsykologen. Syftet är att ur ett praktiskt perspektiv undersöka förutsättningarna för att lyckas i chefsarbetet. Det centrala i sparringen är chefens ledningsroller. Behållningen av diskussionerna är en dokumentation över karaktären, kontrollen, beslutsfattandet och utvecklingsobjekten i det egna ledningsarbetet.

Coachning

Vad?

Coachning är målinriktat processarbete tillsammans med organisationspsykologen för utveckling av chefskompetensen. Syftet är att öka chefens självinsikt om sina egna styrkor och sådant som behöver utvecklas. Medvetenhet om dessa gör att chefen klarar av sina uppgifter i varierande och krävande ledningssituationer smidigare än förr.

Varför?

För att lyckas i chefsarbetet krävs förmåga att fungera effektivt i en komplex miljö. Att leda förändringar, uppnå resultatmål och svara på intressegruppernas förväntningar kräver bred kompetens.

Hur?

I coachningsprocessen ingår ett inledande möte, överenskommet antal möten och ett uppföljningsmöte. Som stöd för mötena används olika självvärderingar och enkäter. Antal möten, deras intervall och längd avtals enligt personen som får coachning och målen.

Experter inom organisationspsykologi och affärslivet som stöd för dig

I utvecklingen av chefsarbetet använder vi vår omfattande kunskap i organisationspsykologi och många olika verktyg för konkret utveckling så att vi kan garantera bästa möjliga resultat.

Låt oss hjälpa till vid förändringar i din organisation.

Kontakta oss