Utveckling av ledarskapet och arbetsgemenskapen

Stöd och konsultation för ledningen

Arbetsbelastningen är ofta hög för dem som arbetar i ledande ställning och arbetet kan tidvis vara mycket belastande. Chefen kan ställas inför krävande situationer och beslut, varvid stöd av en expert utanför organisationen kan vara till hjälp. Till våra uppgifter inom företagshälsovården hör att utveckla ledarskapet och stöda samt konsultera ledningen enligt behov.

Vi ger cheferna kunskapsbaserat och mångsidigt stöd

Konsultation för ledningen

  • Chefen ställs inför komplicerade utmaningar i sitt arbete och för att lösa problemen behövs ibland stöd av en utomstående expert. Till dessa utmaningar hör till exempel att genomföra förändringsprocesser, olika delområden inom personalledning, att förbättra atmosfären i arbetsgemenskapen eller lösa konflikter.
  • Med konsultation för ledningen ger vi stöd till chefen i problemlösning och förbättring av välbefinnandet i hela arbetsgemenskapen samt produktiviteten. Dessutom hjälper vi chefen att stärka sin stresstålighet och lita på sitt eget kunnande.
  • Konsultation för ledningen är konfidentiella samtal mellan chefen och organisations- eller företagspsykologen, där förtroende och strukturering av olika frågor spelar en viktig roll. Ofta kan redan ett samtal ha stor betydelse, men man kommer alltid överens om mötenas längd och antal enligt behov.
  • Med konsultation för ledningen ger vi stöd till chefen i problemlösning och förbättring av välbefinnandet i hela arbetsgemenskapen samt produktiviteten. Dessutom hjälper vi chefen att stärka sin stresstålighet och lita på sitt eget kunnande.

Terapi för ledningen

  • De som har fungerat länge som ledare eller chefer är ett utvalt gäng, vars stresstålighet ligger över genomsnittet. I arbetet och livet ställs man dock inför situationer där belastningen trots allt blir allt för hög. Enligt undersökningar är det en central utmaning hos den högsta ledningen att klara av den belastning som uppgifterna på ledningsnivå medför. En lämplig stressnivå är bra för människan, men för hög belastning är en betydande hälsorisk och en väsentlig risk också med tanke på prestationsförmågan. Utöver arbetsstress kan händelser i privatlivet öka belastningen. Om det uppstår problem angående chefens stresstålighet, bör man vidta åtgärder utan dröjsmål.
  • Terapi för ledningen är planerad för att hjälpa den högre ledningen att hantera och lösa stressituationer som personer i ledande ställning möter i sitt arbete. Målet med terapin är att lindra upplevelsen av belastning och stärka stresshanteringsförmågan. Tyngdpunkten är chefens personliga upplevelser, men man tar givetvis också hänsyn till arbetets kontext och dess mål, ramvillkor och realiteter.
  • I terapi för ledningen ger en organisationspsykolog eller psykoterapeut som är insatt i ledningsarbete och affärsvärlden stöd för att strukturera problemen, stärka de egna resurserna och hitta lösningsmetoder. Resultatet av terapin är bättre stress- och återhämtningsförmåga, prestationsförmåga och psykologisk och emotionell uthållighet i ledningsarbetet dvs. stärkt resiliens.

En mänsklig och effektiv ledningsgrupp

  • En fungerande ledningsgrupp är en förutsättning för välbefinnande och goda prestationer i hela organisationen. Ibland kan det dock uppkomma problem i verksamheten, som tar sig uttryck i till exempel avsaknad av öppen diskussion eller att man undviker konfliktfyllda ämnen. Å andra sidan förlöper inte konfliktlösning alltid på ett uppbyggande sätt eller så kan den orsaka okontrollerade utbrott. Hos en ledningsgrupp som inte fungerar är beslutsfattandet ineffektivt och kommunikationen om besluten inkonsekvent. Ett tecken på detta är att en gemensam riktning saknas i organisationen och arbetsgemenskapen.
  • Det kan finnas många orsaker till utvecklingsbehov i ledningsgruppen. Målet med verksamheten är att stöda det interna samarbetet i ledningsgruppen och främja klarhet såväl i ledningsgruppen som i hela organisationen. Klarhet skapas med principer för mänsklig effektivitet: som mål i ledningsgruppens och organisationens verksamhet fastställs följdriktighet, transparens samt ekonomisk effektivitet, på sådant sätt att människornas behov samtidigt beaktas. På så sätt förbinder sig organisationens anställda faktiskt till de gemensamma målen, vilket främjar välbefinnandet hos både människorna och affärsverksamheten.
  • Som konkreta verktyg i utvecklingen av ledningsgruppens arbete använder vi metoder med organisationspsykologiska effekter. Till våra metoder hör till exempel intervju av ledningsgruppens medlemmar och observation av samarbetet. Utifrån dessa utarbetar vi tillsammans med kunden en helhetsbild av problemen och orsakerna till problemen. Vi stöder en öppen diskussion och uppmuntrar till förståelse av olika synvinklar och verksamhetssätt. Målet är att ledningsgruppen löser centrala frågor som styr verksamheten, såsom metoder för att lösa konflikter, förbinda sig till gemensamma beslut, fungerande kommunikationssätt och prioriteringsbeslut.

Experter inom organisationspsykologi och affärslivet som stöd för dig

Vårt team består av de bästa organisationspsykologerna i Finland, som har samlat erfarenhet och expertis på bred front inom både organisatorisk verksamhetsdynamik och affärsrelaterat konsultarbete. Vi använder vår starka organisatoriska psykologiska expertis och omfattande konkreta utvecklingsverktyg för att säkerställa bästa resultat i utvecklingen av arbetsgemenskapen.

Kan vi hjälpa dig och din organisation?

Begär offert