Utveckling av ledarskapet och arbetsgemenskapen

Var och en bör utveckla sina arbetssätt regelbundet

Arbetsmiljöerna, arbetsmetoderna och arbetets innehåll förändras fortgående, och brådska och en stor mängd information kan kännas belastande. Genom att utveckla arbetet kan man förbättra arbetsförmågan och orken i arbetet. Vi hjälper till att göra arbetet smidigare.

Arbetssparring är metod för utveckling av arbetet

Vad är arbetssparring?

Stor arbetsmängd och brådska förknippad med detta kan orsaka belastning. Utöver detta försämrar även till exempel tröga processer och rollkonflikter orken i arbetet. Syftet med arbetssparring är att påverka strukturerna i sådant arbete och arbetsförhållandena. När man gör arbetet smidigare och utvecklar dess processer, kan man påverka arbetsplatsens interna kvalitet och prestationsförmåga. Som slutresultat fås dessutom arbetsnöjdhet, produktivitet, tillväxt och konkurrenskraft.

Hur hjälper vi till i arbetssparringen?

Arbetssparring genomförs vanligen genom arbetsplatsutredning, organisationsenkät eller workshop för diagnostisering. Arbetet genomförs i form av workshoppar, där hela arbetsgemenskapen arbetar med strukturer och förhållanden för arbetet. Teman som behandlas är arbetsprocesser och arbetsredskap, arbetsfördelning, informationsspridning och spelregler i arbetsgemenskapen. En företagspsykolog fungerar som facilitator vid workshopparna och deras antal bestäms utifrån de teman som ska behandlas.

Kognitiv ergonomi optimerar arbetet

Vad?

Med kognitiv ergonomi avses att informationsflödet i arbetet hålls under kontroll genom planering av informationshanteringen. Dessutom säkerställer man att rätt information förmedlas till rätt person via de rätta kanalerna. Det väsentliga är att minska avbrotten och på så sätt främja arbetskoncentrationen och säkerställa arbetsron.

Varför?

Informationsintensiteten har ökat inom alla branscher: vi tar emot och producerar information fortgående i våra arbeten. Kommunikationsteknik är vardag i alla arbeten och det ökade distansarbetet har påskyndat utvecklingen ytterligare. 75 % av arbetstagarna använder en dataterminal i arbetet och en tredjedel av dessa tillbringar över fyra timmar per dag framför datorn. Kraven på informationshantering ökar fortgående och information sprids allt snabbare. Dessa förändringar kan väcka osäkerhet om den egna tillräckligheten hos de anställda.

Hur?

Arbetets kognitiva krav kan utredas med många olika metoder, såsom genom observation, intervju och enkätmetoder. Med hjälp av de erhållna resultaten kan man planera metoder som underlättar spridningen och hanteringen av information. På så sätt kan man minska på arbetet och dess krav. Lämpliga metoder för att lösa problem relaterade till kognitiv ergonomi väljs med hänsyn till individen, arbetsgemenskapen eller organisationen.

Behöver du hjälp för att utveckla arbetet?

Kontakta oss