Hälsofrämjande ledarskap

Att beakta det mentala välbefinnandet är en viktig del i hälsofrämjande ledarskap

Sjukfrånvaro och risk för arbetsoförmåga på grund av problem med den mentala hälsan har ökat redan under flera års tid. Hos var tredje person var orsakerna till sjukpension relaterade till störningar i den mentala hälsan år 2020. Det är alltså allt viktigare att arbetsgivaren tar hand om arbetstagarnas mentala välbefinnande, för att upprätthålla arbetstagarnas och arbetsgemenskapens arbetsförmåga. Vårt företagshälsovårdsteam och våra arbetshälsotjänster är ditt stöd i det hälsofrämjande ledarskapet för mentalt välbefinnande.

Förutse risker för arbetsoförmåga

  • Problem med det mentala välbefinnandet kan försämra de anställdas och arbetsgemenskapens arbetsförmåga samt orken i arbetet. Det är viktigt att chefen kan identifiera psykosociala belastningsfaktorer hos sina anställda och förutse risker förknippade med dem.
  • Regelbunden växelverkan mellan chefen och de anställda är av stor betydelse med tanke på identifiering av risker. När kommunikationen fungerar vågar de anställda ta upp psykiskt belastande faktorer som de möter i sitt arbete. När kontakten är kontinuerlig är det också lättare för chefen att identifiera förändringar eller utmaningar i de anställdas beteende eller arbetsprestationer.
  • Det är viktigt att chefen håller sig uppdaterad om sjukfrånvaron relaterad till den mentala hälsan: om sjukfrånvaron börjar öka bör man diskutera vilket slags stöd den anställda skulle ha nytta av.
  • Med stöd av Terveystalos företagshälsovårdsteam kan du följa tidiga signaler, som observeras med hjälp av artificiell intelligens. Chefen får med hjälp av artificiell intelligens information om bland annat minnesbelastning och risker som observerats utifrån Hälsoenkäten.

Led dina anställdas mentala välbefinnande

  • Det är viktigt att chefen utreder de psykosociala belastningsfaktorerna i varje arbete och reagerar på dem, när de är kända. Arbetet, smidigheten i arbetet och chefsarbetet bör ledas och utvecklas aktivt.
  • Man bör betona växelverkan och atmosfären i arbetsgemenskapen. Chefen bör sporra och uppmuntra de anställda att ta upp olägenheter och att lösa eventuella konflikter.
  • Arbetsförmågan är inte likadan hos alla anställda. Det är till exempel viktigt att hitta lämpliga arbetsuppgifter för anställda som är partiellt arbetsföra. Vid utmaningar gällande arbetsförmågan söker chefen lösningar i samarbete med HR och företagshälsovårdsteamet.
  • Du behöver inte vara ensam om att leda och sörja för dina anställdas mentala välbefinnande – Terveystalos kunniga företagshälsovårdsteam är till din hjälp.

Mätning och uppföljning till stöd för din arbetshälsa

Begär en offert och be om mer information

Begär en offert på företagshälsovård