Mentalt välbefinnande

Förebygg sjukfrånvaro relaterad till mental hälsa och skapa en välmående arbetsgemenskap

Sjukfrånvaro relaterad till diagnoser för psykiska störningar har ökat i flera års tid, och coronaepidemin har i betydande grad ökat de psykiska störningarna, såsom ångestsyndrom, förstämningssyndrom och sömnproblem. Sjukfrånvaro är bara toppen av isberget: redan lindriga mentala problem och utmattning försämrar människans kognitiva förmågor, arbetsmotivationen och därmed produktiviteten. Undersökningar visar att vår verksamhetsmodell Psykologiskt Hälsosam Arbetsplats minskar på sjukfrånvaro relaterad till den mentala hälsan.

Vad är en Psykologiskt Hälsosam Arbetsplats?

  • En Psykologiskt Hälsosam Arbetsplats är en verksamhetsmodell som har utvecklats i samarbete med experter och kunder för att bygga upp en välmående arbetsgemenskap. Verksamhetsmodellen grundar sig på bästa praxis och forskningsinformation.
  • Med vårt expertkunnande i mentalt befinnande stöder och coachar vi arbetsgemenskapen, cheferna och den högsta ledningen. Vi erbjuder också individuellt stöd till anställda enligt behov.
  • Vårt mål med modellen är att organisationens ledning, chefer och personal tar i bruk verktygen för hälsofrämjande ledarskap och tillsammans börjar värna om arbetsgemenskapens funktion.
  • För genomförandet ansvarar vårt eget företagshälsovårdsteam i samarbete med det riksomfattande organisationspsykologteamet.

Motiveringar till att införa modellen

  • Sjukfrånvaro relaterad till den mentala hälsan har ökat under flera år.
  • Problem med den mentala hälsan försämrar arbetsoförmågan, orken i arbetet och har en negativ inverkan på arbetsproduktiviteten, även om de inte leder till arbetsoförmåga.
  • Verksamheten i organisationen är som bäst när man utöver den operativa effektiviteten även beaktar den mänskliga effektiviteten, dvs. bland annat de psykologiska behoven hos arbetsgemenskapens medlemmar och upplevelsen av social gemenskap.
  • Med vår modell hjälper vi till att minska sjukfrånvaro relaterad till den mentala hälsan och att öka välbefinnandet i arbetsgemenskapen. Dessutom uppnår man kostnadsbesparingar utan att behöva pruta på de anställdas välbefinnande och ork.

Tjänster inom verksamhetsmodellen Psykologiskt Hälsosam Arbetsplats

Be om mer information och begär en offert

Begär offert för arbetshälsotjänster