Avainlukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden tulos

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
x100
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat
Oikaistu käyttökate *) = Liikevoitto/-tappio + poistot ja arvonalentumiset + oikaisut  
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta *) = Liikevoitto/-tappio + poistot ja arvonalentumiset + oikaisut

Liikevaihto
x100
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia *) = Liikevoitto/-tappio + aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset + oikaisut  
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, % *) = Liikevoitto/-tappio + aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset + oikaisut

Liikevaihto
x100
Käyttökate = Liikevoitto/-tappio + poistot ja arvonalentumiset  
Käyttökate, % liikevaihdosta = Liikevoitto/-tappio + poistot ja arvonalentumiset

Liikevaihto
x100
Liikevoitto/-tappio = Tulos ennen rahoituseriä ja veroja  
Liikevoitto/-tappio, % = Tulos ennen rahoituseriä ja veroja

Liikevaihto
x100
Oikaistu tilikauden tulos = Kauden tulos + hankintahinnan kohdistamisesta syntyvien aineettomien hyödykkeiden poistot (verojen jälkeen) + oikaisut (verojen jälkeen)  
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Kauden tulos (viimeiset 12 kuukautta)

Oma pääoma (sisältäen määräysvallattomien omistajien osuuden) (keskimäärin)
x100

Sijoitetun pääoman

tuotto (ROCE), %
= Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut

Oma pääoma (sisältäen määräysvallattomien omistajien osuuden) (keskimäärin) + pitkä- ja lyhytaikaiset rahoitusvelat (keskimäärin)

x100
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma (sisältäen määräysvallattomien omistajien osuuden)

Taseen loppusumma – saadut ennakot
x100
Nettovelka = Korolliset velat – korolliset saamiset ja rahavarat  
Nettovelkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat – korolliset saamiset ja rahavarat

Oma pääoma
x100
Nettovelka / oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kuukautta) = Korolliset velat - korolliset saamiset ja rahavarat

Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kuukautta)
x100


*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin, uusiin liiketoimintoihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.