Tavoitteet ja saavutukset

Olemme asettaneet tavoitteet vastuullisuuden pääteemojemme mukaisesti, ja seuraamme tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Vuonna 2020 kehitimme laadun raportointia ja läpinäkyvyyttä edistävän Laatuindeksin, joka mittaa lääketieteellistä ja kokemuksellista laatua, hoidon saatavuutta sekä ennaltaehkäisevää hoitoa. Seitsemästä eri vaikuttavuusmittarista koostuvalla Laatuindeksillä mittaamme kliinisiä, kokemuksellisia ja prosessituloksia parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti. Vuonna 2021 asetimme uudet kunnianhimoiset ilmastotavoitteet: aiomme olla hiilivapaa vuonna 2022 ja oma toimintamme on määrä olla päästötöntä vuonna 2030.

Terveyttä ja hyvinvointia

Osa-alue Tavoite Mittari Tavoite 2021 2020 2019
Laatuindeksi:
korkea lääke-
tieteellinen ja kokemuksellinen
laatu, hoidon saatavuus ja
ennaltaehkäisevä hoito
WHO:n tarkistuslistan käyttö leikkauksissa yli 99 % WHO:n tarkistuslistan käyttö leikkauksissa Yli 99 % 99,8 % 97,8 % 97,2 %
  PKV-lääkereseptit suhteessa lääkärikäynteihin alle 3,5 % PKV-lääkereseptit / lääkärikäynnit <3,5 % 4,3 % 4,6 % -
  Leikkauspäivänä kirjoitetun sairausloman pituus (mediaani),
olkanivelen kiertäjäkalvosimen ja polven eturistisiteen korjaus <28 päivää
Leikkauspäivänä kirjoitetun sairausloman pituus (mediaani),
olkanivelen kiertäjäkalvosimen ja polven eturistisiteen korjaus
<28 32 36 42
  Ennaltaehkäisevän työn osuus työterveyden vastaanotoista
yli 60 %
Ennaltaehkäisevän työn osuus työterveyden vastaanotoista > 60 % 70,2 % 67,8 % 67,5 %
  Päiviä seuraavaan vapaaseen aikaan, lääkärikeskukset (T3) alle 1,00 T3 eli kolmas vapaa aika <1,00 1,61 1,17 0,98
  Vastaanottojen NPS yli 74 Vastaanottojen NPS >74 83,0 82,8 72,5
  eNPS vähintään 14 vuonna 2021 eNPS 14 32 18 9
  Laatuindeksi yhteensä Laatuindeksi, % 100 94,6 94,2 96,4
Hoidon saatavuus, julkiset palvelut Päiviä seuraavaan vapaaseen aikaan T3, julkiset palvelut <7,00 lääkärille, <1 hoitajalle T3 eli kolmas vapaa aika lääkärille <7,00 6,5 5,6 11,7
    T3 eli kolmas vapaa aika hoitajalle <1,00 1,00 1,00 1,00
Potilasturvallisuus   Korvatut potilasvahingot / lääkärikäynnit   0,0019 % 0,0021 % 0,0025 %
    Läheltä piti -tapahtumat/vaaratapahtumat   50,0 % 57,0 % 61,0 %

 

Eettistä liiketoimintaa

Osa-alue Tavoite Mittari Tavoite 2021 2020 2019
Eettisiin ohjeisiin ja oikein toimimiseen perehdyttävien koulutusten
suorittaneet
henkilöt
100 % työntekijöistämme on suorittanut
koulutuksen
Koulutuksen suorittaneiden työntekijöiden
%-osuus kaikista työntekijöistä
100 % 66,0 % 52,3 % -
Vastuullisen
hankinnan
periaatteet
hyväksyneet
toimittajat
100 % toimittajistamme on hyväksynyt
vastuullisen hankinnan periaatteet
Vastuullisen hankinnan periaatteet
hyväksyneiden toimittajien %-osuus
kaikista toimittajista (toimittajista, jotka
muodostavat 80 %
kokonaishankinnoista)
100 % 80 % 80 % 60 %

 

Vastuullista työtä

Osa-alue Tavoite Mittari Tavoite 2021 2020 2019
Työturvallisuus Tapaturmataajuus alle alan keskiarvon Tapaturmataajuus < 35 (alan keskiarvo) 15 15 27
Hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolojen vähentäminen Sairauspoissaolot - 4,4 % 3,8 % 3,8 %
Suositeltavan hyvä työntekopaikka Henkilöstön suositteluindeksin parantaminen eNPS 31 vuoteen 2025 mennessä 32 18 9

 

Kestävää taloudellista kasvua

Osa-alue Tavoite Mittari Tavoite 2021 2020 2019
Verojalanjälki Kerromme vuosittain avoimesti verojalanjälkitietomme
Verojalanjälki, milj. euroa
- 191,0 152,3 149,8
Liikevaihdon kasvu Vähintään 5 % vuotuinen kasvu Liikevaihdon kasvu, % 5 % 17,1% -4 % 38%
Työllistämämme ihmiset Luomme työtä Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut, milj. euroa - 378,2 310,2 314,3

 

Kestävää kulutusta ja ilmastotyötä

Osa-alue Tavoite Mittari Tavoite 2021 2020 2019
Aiempi ilmastotavoite: Hiilijalanjäljen pienentäminen Hiilijalanjäljen pienentäminen 40 % vuoteen 2030 mennessä (vuoden 2018 tasosta)1) Suorat (scope 1) ja epäsuorat (scope 2) kasvihuonekaasujen päästöt, tonnia, CO2 - 40 % vuoteen 2030 mennessä 1565,6 2168,6 2141,2
Uudet (vuonna 2021 asetetut) ilmastotavoitteet: Hiilijalanjäljen pienentäminen Hiilineutraali vuonna 2022, oma toiminta päästötöntä 2030.2) Vuosina 2022-2030 kompensoimme mahdolliset jäljellä olevat kasvihuonekaasupäästöt investoimalla sertifioituihin hiilidioksidipäästöjen kompensointiprojekteihin. Suorat (scope 1) ja epäsuorat (scope 2) kasvihuonekaasujen vähennys verrattuna vuoteen 2018 (6 316,8 CO2 tonnia)  -100 % vuoteen 2030 mennessä -89 % -66 % -17 %
  Vähennämme suoria ja epäsuoria CO2-päästöjä  (Scope 1 ja 2) 80 % vuoteen 2025 mennessä (vuoden 2018 tasosta) Suorat (scope 1) ja epäsuorat (scope 2) kasvihuonekaasujen päästöt, tonnia, CO2 -80 % vuoteen 2025 mennessä 664,0 2165,4 5255,8
  Oma toiminta päästötöntä vuonna 2030 2) Suorat (scope 1) ja epäsuorat (scope 2) kasvihuonekaasujen vähennys verrattuna vuoteen 2018 (6 316,8 CO2 tonnia) -100 % vuoteen 2030 mennessä -89 % -66 % -17 %
Energian käyttö Hankimme 100% vihreää sähköä Suomessa vuoteen 2025 mennessä 3) Vihreän sähkön osuus hankitusta sähköstä, % 100 % vuoteen 2025 mennessä 89 % 62 %  
Jätteiden hyötykäyttö Minimoimme jätteen syntymisen kaikessa toiminnassamme ja toimitamme kaikki jätteet hyötykäyttöön Terveystalon yksiköissä syntyvien jätteiden hyötyaste, % 4) 100 % vuoteen 2025 mennessä 100 % 99 %  
    Terveystalon yksiköissä syntyvien jätteiden kierrätysaste, % 4) 100 % vuoteen 2025 mennessä 64 % 61 %  
    Sekajäteintensiteetti (sekajätteen määrä [tonnia] suhteessa liikevaihtoon [100 milj.]) Vuosittain pienempi 6,4 6,0 4,9

1) Sijaintiperusteinen (location based Scope 2)
2) Vuosina 2022-2030 kompensoimme mahdolliset jäljellä olevat kasvihuonekaasupäästöt investoimalla sertifioituihin hiilidioksidipäästöjen kompensointiprojekteihin. Tähtäämme siihen, että kompensaatiosta voidaan lopulta luopua ja oma toimintamme on päästötöntä vuoteen 2030 mennessä. Scope 2 päästöt on laskettu markkinaperusteisesti (market-based Scope 2). Markkinaperusteinen luku on laskettu Terveystalon ostaman sähkön päästökertoimella, sijaintiperusteinen puolestaan paikallisen energiatuotannon alkuperäjakauman mukaisella kertoimella.
3) Niissä yksiköissä, joissa hankimme sähkön itse.
4) Ei sisällä jätejakeita, joita ei missään olosuhteissa voida kierrättää tai hyötykäyttää, esim. vaaralliset jätteet.