Tavoitteet ja saavutukset

Olemme asettaneet tavoitteet vastuullisuuden pääteemojemme mukaisesti, ja seuraamme tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Olemme kehittäneet laadun raportointia ja läpinäkyvyyttä edistävän Laatuindeksin, joka mittaa lääketieteellistä ja kokemuksellista laatua, hoidon saatavuutta sekä ennaltaehkäisevää hoitoa. Seitsemästä eri vaikuttavuusmittarista koostuvalla Laatuindeksillä mittaamme kliinisiä, kokemuksellisia ja prosessituloksia parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti. Laatumittaristomme ja sen jatkuvasti päivittyvät tulokset ovat avoimesti saatavilla verkkosivuillamme. Ilmastotavoitteenamme on, että oma toimintamme on päästötöntä vuonna 2030.

Terveyttä ja hyvinvointia

Osa-alue Tavoite Mittari Tavoite 2022 2021 2020
Laatuindeksi:
korkea lääke-
tieteellinen ja kokemuksellinen
laatu, hoidon saatavuus ja
ennaltaehkäisevä hoito
WHO:n tarkistuslistan käyttö leikkauksissa yli 99 % WHO:n tarkistuslistan käyttö leikkauksissa <99 % 98,9 % 99,8 % 97,8 %
  PKV-lääkereseptit suhteessa lääkärikäynteihin alle 3,5 % PKV-lääkereseptit / lääkärikäynnit <3,5 % 4,0 % 4,3 % 4,6 %
  Leikkauspäivänä kirjoitetun sairausloman pituus (mediaani),
olkanivelen kiertäjäkalvosimen ja polven eturistisiteen korjaus <28 päivää
Leikkauspäivänä kirjoitetun sairausloman pituus (mediaani),
olkanivelen kiertäjäkalvosimen ja polven eturistisiteen korjaus
<28 30 32 36
  Ennaltaehkäisevän työn osuus työterveyden vastaanotoista
yli 60 %
Ennaltaehkäisevän työn osuus työterveyden vastaanotoista > 60 % 69,6 % 70,2 % 67,8 %
  Päiviä seuraavaan vapaaseen aikaan, lääkärikeskukset (T3) alle 1,00 T3 eli kolmas vapaa aika <1,00 1,93 1,61 1,17
  Vastaanottojen NPS yli 74 Vastaanottojen NPS >74 82,7 83,0 82,8
  eNPS vähintään 14 vuonna 2021 eNPS 14 29 32 18
  Laatuindeksi yhteensä Laatuindeksi, % 100 92,2 94,6 94,2
Hoidon saatavuus, julkiset palvelut Päiviä seuraavaan vapaaseen aikaan T3, julkiset palvelut <7 lääkärille, <1 hoitajalle T3 eli kolmas vapaa aika lääkärille <7 12,0 6,5 5,6
    T3 eli kolmas vapaa aika hoitajalle <1 2,0 1,0 1,0
Potilasturvallisuus   Korvatut potilasvahingot / lääkärikäynnit   0,0016 % 0,0019 % 0,0021 %
    Läheltä piti -tapahtumat/vaaratapahtumat   56,9 % 50,0 % 57,0 %

Luvut sisältävät Suomen toiminnot.

Eettistä liiketoimintaa

Osa-alue Tavoite Mittari Tavoite 2022 2021 2020
Eettisiin ohjeisiin ja oikein toimimiseen perehdyttävien koulutusten
suorittaneet
henkilöt
100 % työntekijöistämme on suorittanut
koulutuksen
Koulutuksen suorittaneiden työntekijöiden
%-osuus kaikista työntekijöistä 1)
100 % 69,2 % 66,0 % 52,3 %
Vastuullisen
hankinnan
periaatteet
hyväksyneet
toimittajat
100 % toimittajistamme on hyväksynyt
vastuullisen hankinnan periaatteet
Vastuullisen hankinnan periaatteet
hyväksyneiden toimittajien %-osuus
kaikista toimittajista (toimittajista, jotka
muodostavat 80 %
kokonaishankinnoista)
100 % 80 % 80 % 80 %

1) Koulutusten suorituskaudet ovat olleet eripituisia. Vuoden 2022 lukuihin sisältyy myös 2021 toisen vuosipuoliskon aikaisia suorituksia, mistä johtuen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia.
Luvut sisältävät Suomen toiminnot.

Vastuullista työtä

Osa-alue Tavoite Mittari Tavoite   2022 2021 2020
Työturvallisuus Tapaturmataajuus alle alan keskiarvon Tapaturmataajuus < 34 (alan keskiarvo)   15 20 15
Hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolojen vähentäminen Sairauspoissaolot -   5,2% 4,4 % 3,8 %
Suositeltavan hyvä työntekopaikka Henkilöstön suositteluindeksin parantaminen eNPS 31 vuoteen 2025 mennessä   29 32 18

Luvut sisältävät Suomen toiminnot.

 

Kestävää taloudellista kasvua

Osa-alue Tavoite Mittari Tavoite 2022 2021 2020
Verojalanjälki Kerromme vuosittain avoimesti verojalanjälkitietomme
Verojalanjälki, milj. euroa
- 235,7 191,0 152,3
Liikevaihdon kasvu Vähintään 5 % vuotuinen kasvu Liikevaihdon kasvu, % 5 % 9,0% 17,1% -4 %
Työllistämämme ihmiset Luomme työtä Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut, milj. euroa - 455,0 378,2 310,2

 

Kestävää kulutusta ja ilmastotyötä

Osa-alue Tavoite Mittari Tavoite 2022 2021 2020
Hiilijalanjäljen pienentäminen Oma toiminta päästötöntä 2030.1) Vuosina 2023-2030 kompensoimme mahdolliset jäljellä olevat kasvihuonekaasupäästöt investoimalla sertifioituihin hiilidioksidipäästöjen kompensointiprojekteihin. Suorat (scope 1) ja epäsuorat (scope 2) kasvihuonekaasujen vähennys verrattuna vuoteen 2018 (6 316,8 CO2 tonnia)  -100 % vuoteen 2030 mennessä -61 % -89 % -66 %
  Vähennämme suoria ja epäsuoria CO2-päästöjä  (Scope 1 ja 2) 80 % vuoteen 2025 mennessä (vuoden 2018 tasosta) Suorat (scope 1) ja epäsuorat (scope 2) kasvihuonekaasujen päästöt, tonnia, CO2 -80 % vuoteen 2025 mennessä 2476,3 664,0 2165,4
Energian käyttö Hankimme 100% vihreää sähköä vuoteen 2025 mennessä 2) Vihreän sähkön osuus hankitusta sähköstä, % 100 % vuoteen 2025 mennessä 50 % 89 % 62 %
Jätteiden hyötykäyttö 4) Minimoimme jätteen syntymisen kaikessa toiminnassamme ja toimitamme kaikki jätteet hyötykäyttöön Terveystalon yksiköissä syntyvien jätteiden hyötyaste, % 3) 100 % vuoteen 2025 mennessä 100 % 100 % 99 %
    Terveystalon yksiköissä syntyvien jätteiden kierrätysaste, % 3) 100 % vuoteen 2025 mennessä 67 % 64 % 61 %
    Sekajäteintensiteetti (sekajätteen määrä [tonnia] suhteessa liikevaihtoon [100 milj.]) Vuosittain pienempi 5,8 6,4 6,0

1) Vuosina 2023-2030 kompensoimme mahdolliset jäljellä olevat kasvihuonekaasupäästöt investoimalla sertifioituihin hiilidioksidipäästöjen kompensointiprojekteihin. Tähtäämme siihen, että kompensaatiosta voidaan lopulta luopua ja oma toimintamme on päästötöntä vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2022 päästöjä ei kompensoitu kustannussyistä. Poikkeuksellisten sähkömarkkinan häiriöiden vuoksi Terveystalo joutui vaihtamaan sähköntoimittajaa kesken vuoden ja korkean sähkön markkinahinnan vuoksi loppuvuodelle ei hankittu vihreää sähköä. Scope 2 päästöt on laskettu markkinaperusteisesti (market-based Scope 2). Markkinaperusteinen luku on laskettu Terveystalon Suomessa ostaman sähkön päästökertoimella, sijaintiperusteinen puolestaan paikallisen energiatuotannon alkuperäjakauman mukaisella kertoimella. Vihreän sähkön määrä Ruotsin toimintojen ostetusta sähköstä on laskettu Ruotsin markkinan keskimääräisen vihreän sähkön osuuden mukaan, koska toimittajakohtaista tietoa ei ole saatavilla. Vuoden 2022 energian käytön ja hiilijalanjäljen luvut sisältävät myös Ruotsin toiminnot. Vertailuvuodet sisältävät vain Suomen toiminnot.
2) Niissä yksiköissä, joissa hankimme sähkön itse.
3) Ei sisällä jätejakeita joita ei missään olosuhteissa voida kierrättää tai hyötykäyttää, esim. vaaralliset jätteet.
4) Sisältää Suomen toiminnot.