Sisäinen valvonta

Yhtiö noudattaa toiminnassaan hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa sekä sisäisen valvonnan politiikkaa. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Terveystalo-konsernin taloudellinen raportointi on luotettavaa, että julkistettavat osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset on laadittu Terveystalon soveltamien laskenta- ja laadintaperiaatteiden mukaisesti ja antavat olennaisilta osin oikean kuvan Yhtiön taloudesta, ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan.

Sisäisen valvonnan perusta on Terveystalon riskienhallintajärjestelmä, liiketoimintakulttuuri ja sen mukaiset toimintatavat. Yhtiön arvot, eettiset ohjeet (Code of Conduct) sekä konsernin politiikat ja periaatteet, kuten esimerkiksi riskienhallintapolitiikka, rahoituspolitiikka, hankintapolitiikka, luottopolitiikka, tiedonantopolitiikka ja hyväksymisvaltuudet ohjaavat sisäistä valvontaa.

Sisäisen valvonnan ja vaatimustenmukaisuuden tarkoituksena on varmistaa vaatimusten, ohjeiden ja hallintotapojen noudattaminen koko konsernissa, taata riittävät sisäiset kontrollit sekä osaltaan varmistaa talousraportoinnin oikeellisuus. Tavoitteena on muodostaa yhtenäinen valvontaympäristö noudattamalla asianmukaisia sisäisen valvonnan periaatteita eri liiketoimintaprosesseissa. Terveystalolla on käytössä kaikille avoin väärinkäytösten ilmiantojärjestelmä (WhistleB). Kyseisen raportointikanavan kautta on mahdollista anonyymisti ilmoittaa väärinkäytöksiä koskevista havainnoista tai epäilyistä osoitteessa www.report.whistleb.com/terveystalo.

Taloudelliseen raportointiin liittyvien politiikkojen omistaja on lähtökohtaisesti talousjohtaja. Sisäistä valvontaa toteuttavat hallitus, tarkastusvaliokunta, operatiivinen johto sekä taloushallinnon työntekijät talou­dellisen raportointiprosessin osalta. Terveystalon hallituksella on koko­naisvastuu Yhtiön sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallitus on delegoinut tehokkaan valvontaympäristön ja taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen liittyvien valvontatoimenpiteiden käytännön toteutuksen toimitusjohtajalle. Talousjohtaja on vastuussa taloudellisen raportoinnin kontrolliympäristöstä ja toimii raportointiriskien omistajana sekä raportoi tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle riskienhallinnasta ja sisäisestä val­vonnasta. Valvonta käsittää erilaisia toimia, kuten taloudellisten raporttien tarkastukset, tilien, alakirjanpitojen sekä järjestelmäsiirtojen täsmäytykset, raportoitujen lukujen loogisuusanalyysit ja ennusteiden ja toteutumien ver­tailuanalyysit. Keskeinen tekijä on kuukausittaisen suoriutumisen seuraami­nen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Nämä valvontatoimet toteutetaan eri organisaatiotasoilla.