Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Terveystalon riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Terveystalon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Riskit on päivitetty viimeksi 14.2.2024.

Terveystalon riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Terveystalon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa.

Alla kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä katsotaan mahdollisesti olevan merkittävää vaikutusta yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämän luettelon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä. Riskien esitysjärjestys ei kuvaa riskien toteutumisen vaikutuksen suuruutta tai esiintymistodennäköisyyttä.

 • Käynnistettyjen tulosparannusohjelmien tavoiteltujen taloudellisten vaikutusten saavuttaminen on välttämätöntä korkean inflaation vaikutuksen torjumiseksi ja yhtiön asettamien taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Yhtiön liiketoiminta riippuu sen kyvystä löytää ja houkutella palvelukseensa päteviä ja ammattitaitoisia terveydenhuollon ammattilaisia, työntekijöitä ja johtajia sekä pitää heidät palveluksessaan. Kasvanut palvelutarjonta ja kiristynyt kilpailutilanne vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten saatavuuteen erityisesti suurilla paikkakunnilla. Avainhenkilöiden vaihtuvuuteen liittyy riski siitä, että mukana häviää tietoa ja osaamista.
 • Suomen talouden heikko yleinen kehitys, korkea inflaatio ja niiden vaikutukset yksityishenkilöiden, työnantajien ja julkisyhteisöjen taloudelliseen tilanteeseen voivat vaikuttaa haitallisesti Terveystalon liiketoimintaan ja toiminnan kannattavuuteen vähentämällä Terveystalon palveluiden kysyntää sekä vaikuttaa haitallisesti rahoituksen saatavuuteen.
 • Tietojärjestelmähankkeisiin sekä palvelujen, palvelutuotteiden ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyy riskejä. Yhtiö luo uusia digitaalisia asiakasratkaisuja, jolloin tietojärjestelmiin liittyvä kokonaisriski kasvaa. Digitaalisten järjestelmien kehittämisen epäonnistuminen voi altistaa Terveystalon mahdollisille teknisille vioille ja häiriöille.
 • Yhtiö ei välttämättä onnistu löytämään sopivia yritysostokohteita tai laajentumismahdollisuuksia suotuisin ehdoin ja ostokohteiden integraatiot eivät välttämättä toteudu suunnitellusti.
 • Terveystalon laajentumiseen uusille maantieteellisille markkinoille liittyy useita riskejä. Epäonnistuminen laajentumismahdollisuuksien tunnistamisessa, uusien työntekijöiden rekrytoinnissa tai arvioitujen hyötyjen saavuttamisessa voi vaikuttaa haitallisesti Terveystalon liiketoimintaan ja toiminnan tulokseen.
 • Yhtiön liiketoiminta on hyvin riippuvainen toimivista tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä ja ulkoisista palveluntoimittajista. Häiriöitä voivat aiheuttaa mm. laiterikot, ohjelmistovirheet tai kyberuhat. Pitkäkestoiset toimintahäiriöt tietojärjestelmissä tai maksuliikenteessä voivat aiheuttaa merkittäviä myynnin menetyksiä ja asiakastyytyväisyyden heikkenemistä.
 • Tietoturvan tai -suojan vaarantuminen voi aiheuttaa menetyksiä, vahingonkorvausvaatimuksia ja maineen vaarantumisen.
 • Pandemiat tai epidemiat ja niihin liittyvät rajoitustoimenpiteet voivat vaikuttaa haitallisesti Terveystalon liiketoimintaan muun muassa vähentämällä joidenkin terveydenhuollon palveluiden kysyntää tai aiheuttamalla haasteita toimitusketjussa.
 • Kilpailuympäristön muutoksilla, markkinoille tulevilla uusilla kilpailijoilla ja lisääntyvällä hintakilpailulla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen ja kasvupotentiaaliin.
 • Terveystalon työterveyshuollon kysyntä on altis väestökehityksen aiheuttamille muutoksille väestön ikääntyessä ja työssäkäyvän väestön osuuden vähentyessä.
 • Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (SOTE) ja sen oikeudelliset tulkinnat voivat vaikuttaa Terveystalon liiketoimintaan ja toiminnan kannattavuuteen.
 • Muutokset terveydenhuollon palvelujen korvausjärjestelmässä voivat vaikuttaa haitallisesti Terveystalon liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen.
 • Toiminnallisten riskien hallinnan, lääketieteellisen laadun ja sisäisen valvonnan prosessien epäonnistumiset tai puutteet voivat johtaa laadunvalvonnan, mukaan lukien lääketieteellisen laatu, epäonnistumiseen tai muuten vaikuttaa haitallisesti Terveystalon kannattavuuteen ja maineeseen.
 • Terveystalon toiminta saattaa olla altis lakoille tai muille työehtoihin liittyville työtaistelutoimille.
 • Yhtiö on osapuolena ja voi joutua osapuoleksi viranomaisen, potilaan tai kolmannen osapuolen vireille panemassa oikeudenkäynnissä tai hallinnollisessa menettelyssä. Yhtiö katsoo, etteivät sen tämänhetkiset vireillä olevat oikeudelliset vaatimukset tai oikeudenkäynnit ole luonteeltaan merkittäviä.

Terveystalon riskienhallintaa ja yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin täällä ja yhtiön vuosikertomuksessa.