Sidosryhmävuorovaikutus

Terveystalolla on yhteiskunnallinen rooli ja sen myötä lukuisia sidosryhmiä, joiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua. Keskeisiin sidosryhmiin kuuluvat asiakkaiden, henkilöstön, ammatinharjoittajien ja omistajien lisäksi viranomaiset ja yhteiskunnalliset päättäjät, jotka vaikuttavat toimialan lainsäädäntöön ja sen valmisteluun. Muita keskeisiä sidosryhmiä ovat valvovat viranomaiset ja media. Terveystalo on tiiviissä vuorovaikutuksessa myös toimialan edunvalvojien kanssa. Avoin vuoropuhelu ja tehokas yhteistyö mahdollistavat ennustettavamman toimintaympäristön kaikille osapuolille. Oheisessa taulukossa kuvataan Terveystalon vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa.

 

Sidosryhmä Sidosryhmän odotukset Miten odotuksiin vastattiin? Vuorovaikutuskanavat
Asiakkaat Laadukkaat, kilpailukykyiset ja vastuullisesti tuotetut palvelut. Terveystalo jatkoi palveluidensa kehittämistä lukuisilla eri osa-alueilla ja pyrki vastaamaan kasvavaan kysyntään muun muassa rekrytoimalla uusia ammattilaisia sekä kasvattamalla edelleen digitaalisten palvelujensa tarjontaa muun muassa kehittämällä uuden oirearviotyökalun työterveysasiakkaiden käyttöön. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin säännöllisesti ja monipuolisesti ja asiantuntijakohtaisen asiakaspalautteen keräämistä laajennettiin.   Fyysiset ja digitaaliset asiakaskohtaamiset, verkkopalvelut, palautekyselyt ja -kanavat, markkinointiviestintä, sosiaalinen media.  
Henkilöstö ja ammatinharjoittajat Vastuullinen johtaminen, toimiva vuorovaikutus, tasa-arvo, hyvä työilmapiiri ja työolot, osaamisen kehittäminen, kilpailukykyinen palkkaus.

Terveystalo uudisti toimintamalliaan ja siirtyi vuoden 2023 alusta kolmen liiketoiminta-alueen malliin, missä toiminta jakaantuu Terveydenhuollon palveluihin, Portfolioliiketoimintoihin ja Ruotsin liiketoimintaan. Syksyllä 2023 Terveydenhuollon palveluiden toimintaa ja johtamista selkeytettiin edelleen yhdistämällä kaupallinen organisaatio ja lääkärikeskusverkosto yhden liiketoimintajohtajan alle sekä tiivistämällä aluejohtamisen rakenteita. Muutoksilla pyrittiin saavuttamaan entistä selkeämmät roolit ja vastuut, sujuvuutta tukeva johtamisrakenne ja yhtenäisemmät toimintamallit.

Työntekoa sujuvoittavien työkalujen ja prosessien kehittämistä jatkettiin. Uusia ammattilaisia rekrytointiin vastaamaan kasvavaan kysyntään. Ammattilaisten koulutuksia ja niiden tarjontaa kehitettiin ja monipuolistettiin edelleen.

Henkilöstölle viestittiin aktiivisesti ajankohtaisista asioita, kuten tulosparannusohjelman edistymisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Henkilöstöfoorumi, luottamusmiehet, luottamusvaltuutetut ja työsuojeluvaltuutettu, henkilöstötyytyväisyystutkimukset, kehityskeskustelut, ammatinharjoittajakeskustelut, henkilökohtainen kanssakäyminen, intranet, uutiskirjeet, koulutukset, webinaarit, seminaarit ja muut tapahtumat.

Omistajat Taloudellisen lisäarvon luominen, avoin viestintä kasvustrategian toteutuksesta ja taloudellisesta suorituksesta, vastuullinen liiketoiminta.

Terveystalo viesti aktiivisesti omistajille ja sijoittajille olennaisista asioista liittyen strategiaan, liiketoiminnan kehittymiseen, haasteisiin vaikeassa markkinaympäristössä sekä toimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi. Terveystalo järjesti pääomamarkkinapäivän toukokuussa 2023, missä kerrottiin laajemmin Terveystalon strategiasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. 

Terveystalo osallistui useisiin ESG-kyselyihin, jotka palvelevat vastuullista sijoittamista. Terveystalo julkisti vastuullisuustavoitteisiin sidotun rahoituksellisen viitekehyksen.

Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu: säännöllinen ja jatkuva raportointi pörssitiedotteilla ja raporteilla, henkilökohtaiset viestintäkanavat kuten tapaamiset sijoittajien ja analyytikoiden kanssa, yhtiökokoukset, pääomamarkkinapäivät ja muut tapahtumat. Sijoittajasuhdetoiminto koordinoi sijoittajavuorovaikutusta pyrkimyksenään varmistaa tasapuolinen tiedonsaanti ja mahdollisuudet yhtiön johdon tapaamiseen.  
Viranomaiset ja päättäjät Hyvä yhteistyö ja päätösten valmistelua helpottava avoin tiedonsaanti ja vuorovaikutus. Terveydenhuollon kehittäminen ja uudistaminen on Terveystalon, viranomaisten ja päättäjien yhteinen tavoite.  

  Terveystalo kävi avointa vuoropuhelua toimialaan liittyvistä aiheista.  

Avoin vuoropuhelu, tapaamiset ja yhteydenpito mm. erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa.  
       
       

Keskeiset jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa
Terveystalon edustajia toimii useissa järjestöissä. Merkittävimmät näistä on listattu alla.
• Elinkeinoelämän keskusliitto ry
• Keskuskauppakamari
• Helsingin seudun kauppakamari
• Hyvinvointiala HALI ry
• Lääkäripalveluyritykset ry
• Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
• FIBS ry