Sidosryhmävuorovaikutus

Terveystalolla on yhteiskunnallinen rooli ja sen myötä lukuisia sidosryhmiä, joiden kanssa käymme aktiivista vuoropuhelua. Keskeisiin sidosryhmiimme kuuluvat asiakkaidemme, henkilöstömme, ammatinharjoittajien ja omistajiemme lisäksi viranomaiset ja yhteiskunnalliset päättäjät, jotka vaikuttavat alamme lainsäädäntöön ja sen valmisteluun. Muita keskeisiä sidosryhmiämme ovat valvovat viranomaiset ja media. Olemme tiiviissä vuorovaikutuksessa myös toimialamme edunvalvojien kanssa. Avoin vuoropuhelu ja tehokas yhteistyö mahdollistavat ennustettavamman toimintaympäristön kaikille osapuolille. Oheisessa taulukossa kuvataan Terveystalon vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa vuonna 2021.

 

Sidosryhmä Sidosryhmän odotukset Miten odotuksiin vastattiin? Vuorovaikutuskanavat
Asiakkaat Laadukkaat, kilpailukykyiset ja vastuullisesti tuotetut palvelut. Vastasimme koronan tuomiin haasteisiin tarjoamalla koronaan liittyviä palveluita kuten testausta ja kasvattamalla digitaalisten palvelujemme tarjontaa. Fyysiset ja digitaaliset asiakaskohtaamiset, verkkopalvelut, palautekyselyt ja -kanavat, markkinointiviestintä, sosiaalinen media.
Henkilöstö ja ammatinharjoittajat Vastuullinen johtaminen, toimiva vuorovaikutus, tasa-arvo, hyvä työilmapiiri ja työolot, osaamisen kehittäminen, kilpailukykyinen palkkaus. Jatkoimme muutosprosessia, jolla pyrimme tukemaan työssä onnistumista ja entistä toimivampaa yhteistyötä. Viestimme aktiivisesti henkilöstöllemme koronatilanteesta, toimintamallimuutoksista eri epidemiatilanteissa ja muista ajankohtaisista asioista. Henkilökohtainen kanssakäyminen, intranet, uutiskirjeet, henkilöstötyytyväisyystutkimus, kehityskeskustelut, koulutukset, seminaarit ja tapahtumat.
Omistajat Taloudellisen lisäarvon luominen, avoin viestintä kasvustrategian toteutuksesta ja taloudellisesta suorituksesta, vastuullinen liiketoiminta. Viestimme aktiivisesti liiketoiminnan kehityksestä, Terveystalon avauksesta Ruotsin markkinalla, koronan vaikutuksista sekä Terveystalon strategiasta ja sen toimeenpanosta. Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu: säännöllinen ja jatkuva raportointi pörssitiedotteilla ja raporteilla, henkilökohtaiset viestintäkanavat kuten tapaamiset sijoittajien ja analyytikoiden kanssa, yhtiökokoukset ja muut tapahtumat. Sijoittajasuhdetoimintomme koordinoi sijoittajavuorovaikutusta pyrkimyksenään varmistaa tasapuolinen tiedonsaanti ja mahdollisuudet yhtiön johdon tapaamiseen.
Viranomaiset ja päättäjät Kävimme avointa vuoropuhelua toimialaan liittyvistä aiheista. Avoin vuoropuhelu, tapaamiset ja yhteydenpito mm. erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa.
Media Viestinnän avoimuus, tietojen luotettavuus ja nopea palvelu. Terveystalon asiantuntemuksen hyödyntäminen terveydenhuoltoa koskevissa aiheissa. Viestimme avoimesti toiminnastamme ja mahdollistimme asiantuntijoidemme hyödyntämisen terveyttä ja terveydenhuoltoa koskevissa aiheissa. Avoin ja aktiivinen viestintä eri kanavissa. Nopea ja avoin reagointi median pyyntöihin.
Toimialan organisaatiot Hyvä ja avoin yhteistyö, jonka myötä asiantuntemuksemme on koko alan käytössä. Suomalaisen terveydenhuollon kehittäminen ja kansalaisten terveyden edistäminen ovat toimialan yhteiset tavoitteet. Kävimme avointa vuoropuhelua toimialaan liittyvistä aiheista. Monipuolinen yhteistyö mm. Hyvinvointiala HALI ry:n ja Lääkäripalveluyritykset ry:n. Yhteistyökanaviamme ovat työryhmät ja erilaiset tilaisuudet.

 

Olennaisuusanalyysi vastuullisuustyömme perustana

Olemme määritelleet vastuullisuutemme olennaiset aiheet ja pääteemat yhdessä keskeisten sidosryhmiemme edustajien kanssa. Vuonna 2019 tehty olennaisuusanalyysimme toimii pohjana vastuullisuustyöllemme ja -viestinnällemme sekä näiden kehittämiselle. Olennaisuusanalyysimme pohjalta tarkastelimme tarkemmin myös ESG-sijoittajien näkemyksiä eri vastuullisuusaiheista. Olennaisuusanalyysimme taustatyöksi kartoitimme toimialamme kansainvälisen parhaimmiston. Vastuullisuusprioriteettien tunnistamiseksi yhtiömme näkökulmasta toteutimme työpajan valikoitujen asiantuntijoidemme kanssa. Työpajan jälkeen vahvistimme sen tuloksia asiantuntijoillemme kohdennetulla kyselyllä, jonka pohjalta toteutimme sidosryhmäkyselyn verkossa. Erityisesti henkilöstömme ja Terveystalon ammatinharjoittajat olivat kyselyssä vahvasti edustettuina. Muita kyselyssä edustettuja sidosryhmiä olivat omistajamme ja sijoittajat, media ja toimialamme organisaatiot. Verkkokyselyn lisäksi haastattelimme keskeisten sidosryhmiemme edustajia kumppanimme Milttonin avulla. Olennaisiksi määriteltyjen vastuullisuusteemojemme tärkeysjärjestys oli pääosin sama riippumatta sidosryhmäpainotuksesta.

Tärkeimmät vastuullisuusteemamme liittyvät kiinteästi ydintehtäväämme

Kaikki sidosryhmämme olivat yksimielisiä Terveystalon kriittisistä vastuullisuusteemoista. Terveystalon täytyy toimia ydinliiketoiminnassaan terveydenhuollossa parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa erityisesti hoidon lääketieteellinen laatu ja vaikuttavuus, potilasturvallisuus, korkealaatuinen palvelu, työturvallisuus, tietosuoja ja -turva sekä asiakkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy. Terveystalon omistajat korostivat lisäksi hiilijalanjäljen esiin nostamista, mikä liittyy tämän hetken megatrendiin ilmastonmuutokseen. Terveystalo on tehnyt viime vuosina useita suuria yrityskauppoja, minkä seurauksena henkilöstön työhyvinvointi korostui olennaisuusanalyysin tuloksissa voimakkaasti. Sekä asiakkaidemme että omistajiemme vastauksissa nousi esiin henkilöstömme hyvinvoinnin linkittyminen potilaidemme hyvinvointiin. Lisäksi kaikkien sidosryhmiemme mukaan toimintamme suurimmat riskit ja mahdollisuudet liittyvät samaan aikaan sekä tietoturvaan että digitalisaation hyödyntämiseen.

Olennaisuusmatriisi kaavio.png