Velkarahoitus

Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on optimaalisen pääomarakenteen avulla tukea liiketoimintaa varmistamalla kilpailukykyiset toimintaedellytykset ja mahdollistaa strategian toteuttaminen. Pääomarakenteeseen vaikutetaan operatiivisen kassavirran lisäksi mm. mahdollisten osakeantien ja omien osakkeiden hankintojen kautta, velkarahoituksen lisäämisellä tai takaisinmaksulla, mahdollisilla pääomaerien välisillä konversioilla sekä operatiivisilla päätöksillä investoinneista, kasvusta ja mahdollisista omaisuuserien myynneistä velkojen vähentämiseksi. Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan mm. nettovelan muutoksella, nettovelan ja käyttökatteen suhteella sekä kassavirtaennusteella.

Terveystalo ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja. Terveystalolla ei ole tällä hetkellä luottoluokitusta.

Avainluvut

 

 

2022

2021

2020

2019

Omavaraisuusaste, %

40,2

42,2

42,1

39,9

Nettovelka

566,6

519,0

490,9

548,2

Nettovelkaantumisaste (Gearing), %

95,7

85,2

85,9

101,3

Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) *

3,2

2,5

3,0

3,1

*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja - tappioihin, arvonalentumisiin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.


Rahoitusvelat

MEUR

31.12.2022

31.12.2021

Rahoituslaitoslainat

419,2

365,4

Osamaksuvelat

8,0

13,3

Vuokrasopimusvelat

179,8

178,5

Yhteensä

607,0

557,2


Nettovelkoihin sisältyvät korolliset velat vähennettynä korollisilla saamisilla ja rahavaroilla.

Konsernin korolliset velat olivat vuoden 2022 lopussa 607,0 miljoonaa euroa (2021: 557,2 miljoonaa euroa). Merkittävä osa korollisista veloista on rahalaitoslainoja. Konsernin lainasopimuksessa on kovenanttiehto, jonka raja-arvon ylittyessä lainanantajat voivat vaatia lainojen välitöntä takaisinmaksua. Kovenanttiehto liittyy käyttökatteen ja nettovelan suhteeseen. Konserni on tilikauden aikana ja tilinpäätöspäivänä täyttänyt rahoitukseen liittyvän kovenanttiehdon.

Maturiteettiprofiili

 

Rahoituslaitoslainojen takaisinmaksuaikataulu 31.12.2022

Maturiteettprofiili_FI_31.12.2022.jpg

Keskimääräinen markkinakorko rahalaitoslainoille konsernissa tilikaudella 2022 oli 1,2 prosenttia (2021: 0,9 prosenttia).

 

Rahoitussopimuksia

 • Q3/2022

  Yhtiö solmi kolmannen neljänneksen aikana 120 miljoonan euron pitkäaikaisen rahoitussopimuksen. Lainan maturiteetti on kolme vuotta ja se on kertalyhenteinen.

 • Q2/2022

  Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Terveystalo sopivat 50 miljoonan euron pitkäaikaisesta lainasta, jolla rahoitetaan yhtiön digikehitystä vuosina 2022–2025. Yhtiö laajensi kotimaisen yritystodistusohjelman 200 miljoonan euron monipankkiohjelmaksi, jonka puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia.

 • Q1/2022

  Yhtiö allekirjoitti 100 miljoonan euron kotimaisen yritystodistusohjelman, jonka puitteissa laski liikkeelle ensimmäiset yritystodistuksensa. Yhtiö allekirjoitti rahoitussopimuksen, johon sisältyy 40 miljoonan euron luottofasiliteetti sekä lisäksi 80 miljoonan euron sitoumukseton luottofasiliteetti.

 • Q4/2019

  Yhtiö solmi 410 milj. euron rahoitussopimuksen (josta RFC 40 milj, euroa; Facility A 160 milj. euroa, tasalyhenteinen; Facility B 210 milj. eur, bullet). Lainan korkomarginaali huomioi sen, miten Terveystalo saavuttaa asiakastyytyväisyydelle, henkilöstön työtyytyväisyydelle ja hyvinvoinnille sekä sekajätteen vähentämiselle asetetut vastuullisuustavoitteet. Lainan maturiteetti on viisi vuotta.