Velkarahoitus

Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on optimaalisen pääomarakenteen avulla tukea liiketoimintaa varmistamalla kilpailukykyiset toimintaedellytykset ja mahdollistaa strategian toteuttaminen. Pääomarakenteeseen vaikutetaan operatiivisen kassavirran lisäksi mm. mahdollisten osakeantien ja omien osakkeiden hankintojen kautta, velkarahoituksen lisäämisellä tai takaisinmaksulla, mahdollisilla pääomaerien välisillä konversioilla sekä operatiivisilla päätöksillä investoinneista, kasvusta ja mahdollisista omaisuuserien myynneistä velkojen vähentämiseksi. Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan mm. nettovelan muutoksella, nettovelan ja käyttökatteen suhteella sekä kassavirtaennusteella.

Terveystalo ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja. Terveystalolla ei ole tällä hetkellä luottoluokitusta.

Avainluvut

  Q2/2023 2022 2021 2020 2019
Omavaraisuusaste, % 39,0 40,2 42,2 42,1 39,9
Nettovelka 601,7 566,6 519,0 490,9 548,2
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 105,3 95,7 85,2 85,9 101,3
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) * 3,3 3,2 2,5 3,0 3,1
*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja - tappioihin, arvonalentumisiin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

 

Rahoitusvelat

MEUR 30.6.2023 31.12.2022 31.12.2021
Rahalaitoslainat 406,3 419,2 365,4
Osamaksuvelat 5,6 8,0 13,3
Vuokrasopimusvelat 201,8 179,8 178,5
Yhteensä 613,7 607,0 557,2

Nettovelkoihin sisältyvät korolliset velat vähennettynä korollisilla saamisilla ja rahavaroilla.

Konsernin korolliset velat olivat Q2 2023 lopussa 613,7 miljoonaa euroa. Merkittävä osa korollisista veloista on rahalaitoslainoja. Konsernin lainasopimuksessa on kovenanttiehto, jonka raja-arvon ylittyessä lainanantajat voivat vaatia lainojen välitöntä takaisinmaksua. Kovenanttiehto liittyy käyttökatteen ja nettovelan suhteeseen.  Katsauskauden aikana yhtiö täytti rahoitussopimuksissaan sovitun, suhteellista velkaantuneisuutta kuvaavan kovenanttiehdon.  

Maturiteettiprofiili

 

Rahalaitoslainojen takaisinmaksuaikataulu 30.6.2023

Maturiteettiprofiili 30.6.2023

  Terveystalon rahoituslainojen keskimääräinen maturiteetti oli 2,8 (1,7) vuotta toisen neljänneksen lopussa ja vuosineljänneksen painotettu keskikorko 3,6 (1,0) prosenttia. 

 

 

Rahoitussopimuksia