Strategia

Missiomme on taistella terveemmän elämän puolesta. Visionamme on luoda datan ja pohjoismaisen osaamisen avulla maailma, jossa on vähemmän sairauspäiviä ja enemmän terveitä, onnellisia vuosia.

Missiomme ja visiomme toteuttamiseksi ja menestyksemme tueksi strategiassamme on määritelty vuosille 2021-2025 kaksi keskeistä tavoitetta:

 • Kannattavuudeltaan Pohjolan johtava toimija yksityisissä terveyspalveluissa
 • Asiakkaiden ja ammattilaisten suosikki

Laajentuminen hyvinvointipalveluissa sekä strategiset ja täydentävät yritysostot ovat myös keskeinen osa Terveystalon kasvustrategiaa.

Näiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi olemme määritelleet painopistealueet (MWB:t, Must Win Battle), joissa onnistumalla etenemme strategisia tavoitteita kohti:

 • Älykäs palvelualusta
  Palvelumme ovat sujuvimmin asiakkaiden saatavilla. Tarjoamme juuri sopivaa palvelua, ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta, hoitopolun alusta loppuun.
 • Terveyskumppani
  Ennakoimme asiakkaan tarpeita, luomme kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia palveluja, pidämme huolta, vahvistamme aktiivisesti suhdetta.
 • Maailmalle
  Kasvamme Pohjolassa ja digitaalisissa palveluissa. 

Terveystalon strategiakuva

Älykäs palvelualusta

Palvelumme ovat sujuvimmin asiakkaiden saatavilla. Tarjoamme juuri sopivaa palvelua, ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta, hoitopolun alusta loppuun.

Kysyntä uuden tyyppisille terveyspalveluille, hinnoittelumalleille ja siten operatiivisille toimintamalleille kasvaa samalla kun niukkuus terveydenhuollon ammattilaisista lisää tarvetta käyttää osaamista entistä älykkäämmin.

Kehitämme älykästä palvelualustaa, joka ohjaa kasvua, kannattavuutta, asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista. Toimialan älykkäimmällä palvelualustalla tarjoamme asiakkaalle juuri sopivaa palvelua, ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta, hoitopolun alusta loppuun. Asiakasohjauksen optimoinnilla ja palvelujen personoinnilla pystymme paitsi hyödyntämään omia resurssejamme tehokkaammin, parantamaan myös hoidon saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja tätä kautta asiakastyytyväisyyttä. Älykäs palvelualusta tukee asiakkaan koko hoitopolun johtamista, mikä rakennetaan aina alan parhaita hoitoprotokollia käyttäen mahdollisimman sujuvaksi ja vaikuttavaksi.

Asiakasohjauksessa ja tarjonnan johtamisessa toteutetut toiminnallisuudet ovat jo nyt vähentäneet tarjonnan pullonkauloja, nostaneet itsepalveluastetta ja parantaneet asioinnin konversiota. Parannuspotentiaalia löytyy edelleen ja jatkamme panostuksia prosessiemme kehittämiseen ja älykkääseen alustaamme. 

Terveyskumppani

Ennakoimme asiakkaan tarpeita, luomme kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia palveluja, pidämme huolta, vahvistamme aktiivisesti suhdetta.

Sairauksien hoidon lisäksi haluamme toimia asiakkaan terveyskumppanina tukemalla ja pitämällä yhteyttä, ennakoimalla asiakkaan tarpeita ja tarjoamalla kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluita. Digitaalisilla ratkaisuilla pyrimme tekemään asioinnista helppoa ja houkuttelevaa, sitouttamaan asiakkaita sekä tarjoamaan alustan jatkuvalle terveyskumppanuudelle ja personoiduille palveluille. Terveystalo -mobiilisovelluksella on jo yli 500 000 aktiivista käyttäjää ja tavoitteenamme on, että olemme miljoonan ihmisen terveyskumppani Pohjolassa.  Tuomme valikoimaan myös uusia, matalan kynnyksen hyvinvointipalveluita ja kehitämme asiakkaidemme elämänvaiheisiin sopivia palveluita. Vuonna 2021 lanseerasimme vahvasti digitaalisen Lasten Ter­veystalon palvellaksemme lapsiperheitä entistä paremmin, kokonaisvaltaisemmin ja lapsiystävällisemmin. Etävastaanotot ovat keskeinen osa Lasten Terveystalon palvelukokonaisuutta. Konsepti on otettu erittäin hyvin vastaan ja lasten palveluidemme asiakasmäärät ovat moninkertaistuneet aikaisempaan verrattuna. Laajensimme Lasten Terveystaloa syksyllä 13 uuteen yksikköön 6 lanseerausvaiheen yksikön lisäksi. Kehitimme myös uuden tilauspohjaisen palvelun, joka kannustaa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja elämäntapojen muuttamisessa. Hyödynnämme palvelussa Nightingalen verianalyysiteknologiaa, jolla mitataan elimistöstä hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä ennaltaehkäisyn tarpeita.

Satsaamme jatkossa myös entistä enemmän senioreihin ja kehitämme heille uusia palvelutuotteita.

Keskeisenä osana ennaltaehkäiseviä palveluitamme on terveyskyselyiden ja muun terveysdatan hyödyntäminen terveysriskien tunnistamiseksi ja asiakkaan ohjaamiseksi riskien perusteella hänelle sopiviin palveluihin sekä digitaalisen alustamme sisältöihin. Olemme tarjonneet ennaltaehkäiseviä palveluja pitkään yritysasiakkaillemme (mm. fysioterapia ja mielenhyvinvointi), ja pystyneet todentamaan palvelujemme hyödyt mm. vähentyneiden sairauspoissaolojen kautta. Olemme viime vuosina vahvistaneet palvelutarjontaamme ja verkostoamme hyvinvointipalveluissa lukuisin yritysostoin ja kumppanuuksin sekä panostaneet digitaalisiin palvelumuotoihin (esim. mielen hyvinvoinnin digitaalinen palvelukokonaisuus Mielen chat ja Mielen sparri). Tavoitteenamme on jatkaa tätä kasvua ja laajentaa enenevissä määrin ennaltaehkäisevien palveluiden käyttöä myös yksityisasiakkuuksissamme.

Terveystalon kasvua siivitetään keskittämällä osaamista erikoisterveydenhuollossa. Terveystalo Fokus -erikoisyksiköissä yhdistyvät paras osaamisemme ja moniammatillinen palvelu valtakunnallisesti, lähivastaanotolla tai etäpalveluna. Mielen hyvinvoinnin, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä vatsan alueen Fokus-yksiköihin olemme koonneet erikoisalojen parhaan osaamisen, ja verkostona toimivien huippuyksiköiden tavoitteena on korkean lääketieteellisen laadun lisäksi palveluiden helppo saavutettavuus ja osuvuus asiakkaalle.

Fokus -erikoisyksiköiden toimintamallissa asiakasta hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja jokaiseen vaivaan löytyy erikoisosaaja ja lääketieteellisesti paras mahdollinen hoito. Kun palveluketjumme toimii ja annetun hoidon lääketieteellinen vaikuttavuus on korkea, olemme ammattilaisille houkuttelevin työskentelypaikka. Ja kun potilas ohjautuu täsmällisemmin oikealle asiantuntijalle, myös asiantuntijoiden työnkuvat täsmentyvät vastaamaan omaa osaamista ja monipuolistuvat. Fokus-erikoisyksiköiden liikkeellelähtö on ollut positiivinen ja ne vahvistavat Terveystalon asemaa erikoissairaanhoidon palveluiden tuottajana kaikissa asiakasryhmissä.  Uusi toimintamalli laajenee myöhemmin myös muille erikoisaloille, joissa näemme samanlaisia mahdollisuuksia asiakasarvon luomiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen. 

Kuluttajaliiketoiminnassa tavoitteenamme on kasvun kiihdyttäminen ja ykkösasemamme vahvistaminen. Näihin pääsemiseksi kehitämme personoitua ja sitouttavaa asiakaskokemusta ja asioinnin helppoutta, satsaamme parhaan osaamisen laajaan saatavuuteen valitsemillamme erikoisaloilla, sekä tuotteistamme asiakkaidemme eri elämänvaiheisiin sopivia uusia palveluita. Lanseerasimme toukokuussa 2021 vahvasti digitaalisen Lasten Terveystalon palvellaksemme lapsiperheitä entistä paremmin, kokonaisvaltaisemmin ja lapsiystävällisemmin. Etävastaanotot ovat keskeinen osa Lasten Terveystalon palvelukokonaisuutta. Konsepti on otettu erittäin hyvin vastaan ja lasten palveluidemme asiakasmäärät ovat moninkertaistuneet aikaisempaan verrattuna. Laajensimme Lasten Terveystaloa syksyllä 13 uuteen yksikköön 5 lanseerausvaiheen yksikön lisäksi.

Lokakuussa lanseeraamamme täysin uudenlainen palvelu, Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyys, on erinomainen esimerkki ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa sekä asiakkaan terveyskumppanuutta tukevasta palvelusta. Palvelu perustuu terveysteknologiayrityksen Nightingalen verianalyysiin, sen pohjalta muodostuvaan säännöllisesti mittavaan terveysindeksiin sekä Terveystalon asiantuntijoiden kokoamiin digitaalisiin hyvinvointisisältöihin ja -ohjelmiin Terveystalo-sovelluksessamme. Palvelun tarkoitus on motivoida ihmisiä terveellisiin elintapoihin. Elintapojen merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä on merkittävä, sillä tutkimusten mukaan esimerkiksi 40 % syövistä voidaan ehkäistä elintapamuutoksilla.

Jäsenyys sisältää 2 + 1 Nightingale-terveysindeksin mittauskertaa Terveystalon laboratoriossa, ohjeet tulosten tulkintaan ja Terveystalo-sovelluksessa käytettävän digitaalisen palvelun hyvinvointisisältöineen. Palvelun käyttäjä saa yksilöllisen indeksiluvun pilkottuna viiteen osa-alueeseen, joita ovat esimerkiksi sydämen ikä, rasvahappotasapaino, tulehdus ja kolesterolitasapaino. Näitä terveytensä osa-alueita asiakas voi lähteä parantamaan ravitsemusterapeuttien, psykologien, lääkäreiden ja muiden elintapoihin perehtyneiden ammattilaisten laatimien digitaalisten ohjelmien ja suositusten avulla.

Maailmalle

Kasvamme Pohjolassa ja digitaalisissa palveluissa.

Terveystalo on Suomen suurin yksityisen terveydenhuollon tarjoaja sekä työterveyden selkeä markkinajohtaja Pohjoismaissa. Kasvumahdollisuutemme kotimaassa alkavat olla rajalliset, joten suuntaamme katseemme maailmalle.

Pohjoismaat ovat meille luonteva ensimmäinen laajenemissuunta. Yhdistyminen Feelgoodin kanssa, joka on yksi Ruotsin työterveyshuollon johtavista toimijoista, avaa meille oven Ruotsin kasvaville terveydenhuollon markkinoille ja on tärkeä askel Terveystalon laajentumisessa ja kasvussa Suomen ulkopuolella. Tavoitteenamme on kasvaa työterveydessä Ruotsin markkinoilla sekä orgaanisesti että lisäyritysostoin. Pidemmällä aikavälillä näemme Ruotsin työterveysmarkkinoiden hyvien kasvumahdollisuuksien lisäksi potentiaalia laajentua työterveyspalveluissa myös muille lähimarkkinoille ja laajentaa palveluvalikoimaa Ruotsin markkinoilla kohti integroidumpia hoitoketjuja.

Terveystalo on edelläkävijä terveydenhuollon digitalisaatiossa. Meillä on maailmanluokan osaamista asiakkaille ja ammattilaisille suunnatuissa digitaalisissa työkaluissa, joiden kehittämiseen olemme pitkäjänteisesti investoineet. Terveystalolla onkin vahvat edellytykset hyödyntää tätä osaamista myös muilla markkinoilla ja tuottaa tätä kautta merkittävää lisäarvoa eri sidosryhmille.