Tiedonantopolitiikka

Terveystalon tiedonantopolitiikka on hallituksen hyväksymä päivitetty viimeksi 16.1.2019.

Terveystalo Oyj:n ("Terveystalo" tai "Yhtiö") tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeisimmät toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joita Yhtiö noudattaa kommunikoinnissaan pääomamarkkinoiden osapuolten kanssa sekä taloudellisessa raportoinnissaan. Terveystalon hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan 16.1.2019. Tiedonantopolitiikka tarkistetaan määräajoin ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Terveystalo noudattaa viestinnässään EU:n säädöksiä, Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ("ESMA") ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita, Suomen hallinnointikoodia sekä Yhtiön hallinnointiperiaatteita ja sisäisiä ohjeita.

Terveystalon viestinnän keskeiset periaatteet ovat suunnitelmallisuus, avoimuus, rehellisyys, tasapuolisuus ja aktiivisuus. Yhtiö viestii sille myönteisistä ja kielteisistä asioista johdonmukaisesti ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille.

Sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea Yhtiön osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille oikeaa, riittävää ja oleellista tietoa Yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä taloudellisesta tuloksesta. Tiedonantovelvollisuuksiin perustuvien tietojen antamisessa markkinoille Terveystalo julkistaa tiedot niin pian kuin mahdollista.

Kaikki tiedotteet julkaistaan muiden soveltuvien jakelukanavien lisäksi Yhtiön verkkosivuilla. Tiedot julkistetaan suomeksi ja englanniksi.

Terveystalo julkistaa Terveystaloa suoraan koskevan sisäpiiritiedon pörssitiedotteella mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014, MAR) mukaisesti Terveystalo voi omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Terveystalon oikeutetut edut;
  • tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
  • Terveystalo pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Yhtiö arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö edellä mainitut julkistamisen lykkäämisedellytykset. Elleivät kaikki yllä mainitut edellytykset täyty, Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian pörssitiedotteella.

Terveystalo dokumentoi lykkäyksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset ja julkistaa tiedon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lykkäyksen edellytykset eivät enää täyty. Lykkäyspäätöksestä ilmoitetaan välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen Finanssivalvonnalle.

Sisäpiiritiedon ja julkistamisen lykkäysperusteiden arviointia kuvataan tarkemmin Yhtiön sisäpiiriohjeessa.

Terveystalon pääasialliset viestintäkanavat jakautuvat julkistettaviin pörssitiedotteisiin, julkaistaviin lehdistötiedotteisiin sekä muihin tiedotteisiin ja uutisiin, Yhtiön verkkosivuihin sekä erilaisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin.

Terveystalo julkistaa aina sisäpiiritiedon pörssitiedotteella. Pörssitiedotetta käytetään myös säännöllisen ja muun säännellyn tiedon julkistamiseen. Johtohenkilöiden liiketoimet julkistetaan pörssitiedottamista vastaavalla tavalla.

Lehdistötiedotteena tai muuna tiedotteena tai uutisena julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla uutisia, jotka eivät täytä pörssitiedotteille asetettuja vaatimuksia, mutta jotka Terveystalo arvioi uutisarvoisiksi tai muuten Yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi.

Terveystalo julkistaa kaiken sisäpiiritiedon pörssitiedotteella ilman aiheetonta viivytystä Nasdaq Helsingissä ja tärkeimpien mediakanavien kautta. Terveystaloa koskevan tiedon pääasiallinen lähde on Yhtiön verkkosivusto www.terveystalo.com. Yhtiö käyttää myös lehdistötiedotteita, julkaisuja ja sosiaalisen median kanavia Yhtiötä koskevan tiedon jakamiseen. Kanavia hallinnoi konserniviestintä.

Terveystalon viestintä on vastuussa Yhtiön verkkosivuista ja Terveystalon tiedotteiden laatimisesta, julkaisemisesta ja jakamisesta.

Tilinpäätös, toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys, tilintarkastuskertomus sekä puolivuosikatsaus, osavuosikatsaukset ja muut taloudelliset katsaukset ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla vähintään 10 vuotta. Kaikki muut säännellyt tiedot ja muut tiedotteet pidetään saatavilla Yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan.

Terveystalo antaa säännöllisesti tietoa taloudellisesta tuloksestaan julkistamalla puolivuosikatsauksen, kaksi osavuosikatsausta, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Nämä laaditaan IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatetta noudattaen. Nämä ovat ensisijaisia tietolähteitä Terveystalon taloudellisesta tuloksesta, taseesta ja taloudellisesta asemasta, tulevaisuudennäkymistä ja muista niihin liittyvistä asioista. Terveystalon tilikausi on kalenterivuosi.

Terveystalo voi julkistaa vuosikertomuksen. Lisäksi Terveystalo julkistaa kaiken sellaisen muun informaation, jonka julkistamista soveltuvat lait ja sääntely edellyttävät.

Terveystalo julkaisee lisäksi verkkosivuillaan selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Terveystalon verkkosivuilla ovat saatavilla myös muut hallinnointikoodin edellyttämät sisällöt.

Terveystalo julkistaa tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsaukset ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkistuspäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä, ja ne ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla.

Toimintatavat

Terveystalo tapaa ja pyrkii aktiivisesti vuoropuheluun pääomamarkkinoiden sekä median edustajien kanssa. Hiljaista jaksoa lukuun ottamatta Terveystalo vastaa ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin.

Tapaamisten tavoitteena on antaa hyödyllistä tietoa Terveystalosta ja sen toimintaympäristöstä. Tapaamisissa tieto annetaan Terveystalon aiemmin julkistettujen tietojen puitteissa ja täsmällisesti niiden mukaisina. Tapaamisissa ei anneta uutta julkistamatonta tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaisi aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa sellaista uuttaa olennaista tietoa, jota voitaisiin pitää sisäpiiritietona.

Yhtiö seuraa jatkuvasti markkinoiden odotuksia. Yhtiö tarkistaa pyydettäessä analyytikoiden laatimia malleja mutta ainoastaan tosiasioiden paikkansapitävyyden ja julkistettujen tietojen osalta. Yhtiö ei ota vastuuta pääomamarkkinoiden edustajien julkaisemista arvioista tai ennusteista eikä kommentoi niitä. Yhtiö ei kommentoi Yhtiön arvonmuodostusta tai osakekurssin kehitystä, suosi ketään yksittäistä analyytikkoa tai jaa analyytikoiden raportteja sijoitusyhteisölle.

Sijoittajaesitykset ovat saatavilla Terveystalon verkkosivuilla.

Terveystalon sijoittajaviestinnästä vastaa ensisijaisesti Yhtiön toimitusjohtaja, ja häntä avustavat Yhtiön talousjohtaja sekä sijoittajasuhdejohtaja. Nämä henkilöt yhdessä lääketieteellisen johtajan ja viestintäjohtajan kanssa ovat Yhtiön ensisijaisia lausunnonantajia. Toimitusjohtaja tai muu Yhtiön johto ei kommentoi Terveystalon hallitusta koskevia asioita. Hallitusta edustaa yleensä hallituksen puheenjohtaja.

Terveystalon konserniviestintäosasto vastaa ensisijaisesta yhteydenpidosta median edustajien kanssa. Lähtökohtaisesti muut kuin edellä mainitut Terveystalon edustajat eivät anna lausuntoja Terveystalon puolesta vaan ohjaavat Terveystaloa ja sen liiketoimintaa koskevat tiedustelut viestintäjohtajalle. Tapauskohtaisesti myös muita Terveystalon edustajia voi osallistua sijoittajasuhdetoimintaan.

Terveystalon hiljainen jakso alkaa 30 kalenteripäivää ennen tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana pääomamarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa ei keskustella tuloksesta tai siihen vaikuttavista tekijöistä. Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamiseen.

Poikkeuksia tästä säännöstä ovat varsinainen yhtiökokous (jos se pidetään hiljaisen jakson aikana) ja pörssitiedotteen julkistaminen merkittävästä liiketoimintatapahtumasta ja siihen liittyvä viestintä; tällainen viestintä rajoittuu vain kyseiseen tapahtumaan.

Terveystalo ei kommentoi markkinahuhuja, tiedotusvälineiden esittämiä spekulaatioita, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden ennusteita. Terveystalo voi kuitenkin julkistaa pörssitiedotteen korjatakseen selkeästi väärän tai harhaanjohtavan tiedon, jolla todennäköisesti on huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan.

Mikäli sisäpiiritietoa, jonka julkistamista Terveystalo on MAR-asetuksen mukaisesti lykännyt, on vuotanut julkisuuteen ennen sen julkistamista tai sen luottamuksellisuutta ei pystytä enää takaamaan, Terveystalo julkistaa asiasta viipymättä pörssitiedotteen. Mikäli tieto annetaan kolmannelle osapuolelle, jolla ei ole salassapitovelvollisuutta, Terveystalo julkistaa sisäpiiritiedon samanaikaisesti.

Tilanteessa, jossa jokin huhu liittyy selvästi sisäpiiritietoon, jonka julkistamista on lykätty, ja kyseinen huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, että kyseisen tiedon luottamuksellisuutta ei enää pystytä takaamaan, julkistaa Terveystalo asiasta pörssitiedotteen mahdollisimman pian.

Terveystalon virallinen raportointikieli pörssiyhtiönä on suomi. Terveystalo julkistaa kaikki tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot suomeksi ja englanniksi.

Terveystalo tiedottaa kuluvan tilikauden näkymistään tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsauksien yhteydessä. Terveystalo kommentoi ainoastaan markkinaympäristön kehitystä.

Jos Yhtiön liikevaihdon, kannattavuuden, taloudellisen aseman tai liiketoiminnan lyhyen aikavälin näkymien kehityksen voidaan kohtuudella olettaa poikkeavan Yhtiön aikaisemmin julkistamasta arviosta tai siitä mitä voidaan kohtuudella odottaa ja muutoksella todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Terveystalon osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden hintaan, Terveystalo antaa tulosvaroituksen pörssitiedotteena niin pian kuin mahdollista. Tulosvaroituksen antamista ei voi lykätä.

Terveystalon hallitus päättää lähtökohtaisesti tulosvaroituksen antamisesta.

Terveystalon viestinnän periaatteet ja vastuut poikkeus- ja kriisitilanteissa on määritelty Yhtiön kriisiviestintäohjeessa. Terveystalon kriisiviestintää johtaa Yhtiön viestintäjohtaja.

Terveystalo on vahvistanut sisäpiiripolitiikan, joka koskee sen kaikkia työntekijöitä, johtajia ja hallituksen jäseniä. Yhtiön sisäpiirihallintoa on kuvattu Yhtiön verkkosivuilla.

Terveystalo noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja -hallinnossa MAR-asetuksen vaatimuksia, ESMAn antamia ohjeita, Suomen kansallista lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjetta, Finanssivalvonnan antamia ohjeita sekä Yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

Terveystalon hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä tietyt muut Terveystalon henkilöstön jäsenet eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia Yhtiön rahoitusvälineillä 30 päivän aikana ennen tilinpäätöstiedotteiden, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkistamista mukaan lukien julkistamispäivä.

Terveystalo laatii sisäpiiriluettelon hankkeille, jotka sisältävät sisäpiiritietoa. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä sisäpiiriohjeet.

Terveystalon tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö antaa lisäohjeita tiedonantopolitiikan toimeenpanosta. Sovellettavien lakien ja säännösten puitteissa toimitusjohtajalla on oikeus painavista syistä johtuen poiketa yksittäisissä tapauksissa tiedonantopolitiikasta.