Sijoittajat

Terveystalo sijoituskohteena

Terveystalo on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja erityisesti digitalisaatioon, asiakaskokemukseen sekä lääketieteelliseen ja toiminnalliseen laatuun. Panostukset digialustaan, asiakkaan terveyskumppanuuden vahvistamiseen sekä laajentuminen yritysostoin ovat luoneet Terveystalolle hyvän aseman kasvavalla markkinalla. Vuonna 2021 Terveystalo laajentui Ruotsin työterveysmarkkinoille.

Miksi sijoittaa Terveystaloon?

Terveystalo on liikevaihdoltaan Suomen johtava yksityinen terveydenhuollon palveluiden tarjoaja, ja yksi kolmesta suurimmasta työterveyspalvelujen tarjoajasta Ruotsissa. Terveystalo toimii kasvavilla ja kannattavilla markkinoilla, joita tukevat megatrendit, kuten ikääntyvä väestö, kroonisten sairauksien yleistyminen ja terveydenhuollon digitalisaatio, sekä julkisen terveydenhuollon haasteet. Terveystalo hyödyntää näillä markkinoilla ydinkyvykkyyksiään; kehittyneitä digiratkaisuja, laajaa fyysistä toimipisteiden verkostoa, integroidun hoidon asiantuntemusta, sekä asemaansa alan ammattilaisten halutuimpana työpaikkana. Terveystalon kohdemarkkinoiden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat hyvät. Suomessa yksityisesti rahoitetun ja yksityisesti tuotetun terveydenhuollon markkinan odotetaan kasvavan noin 3 % ja julkisesti rahoitetun, yksityisesti tuotetun markkinan noin 6 % vuosina 2023–2028.

Terveystalo on edelläkävijä tiedolla johdetussa integroidussa hoidossa, joka tuottaa terveydenhuollon parasta vaikuttavuutta sekä erinomaisen asiakas- ja ammattilaiskokemuksen. Integroitu hoito tarkoittaa yhtenäisen, eri lähteistä kertyvän datan hyödyntämistä hoidon tukena ja ennaltaehkäisyn kohdentamisessa. Datan pohjalta ennaltaehkäisemme vaikuttavasti, tarjoamme nopean pääsyn hoitoon, kytkemme hoidon eri vaiheet sujuviksi moniammatillisiksi ja -kanavaisiksi hoitopoluiksi, ohjaamme asiakasta ja potilasta aktiivisesti ja tuemme hoidon jatkuvuutta sekä mittaamme asiakkaalle syntyvää hyötyä ja hoidon vaikuttavuutta jatkuvasti. Olemme kehittäneet jo yli 70 ainutlaatuista hoitopolkua yleisimpiin diagnooseihin, joiden avulla tuotamme integroitua hoitoa. Potilaalle tämä tarkoittaa selkeämpää, sujuvampaa ja vaikuttavampaa hoitopolkua. Ammattilaiselle hoitopolut tarjoavat parempia työkaluja sekä selkeämpää ja sujuvampaa työtä.

Terveystalon digitaaliset ratkaisut mahdollistavat parhaat lääketieteelliset ja liiketoiminnalliset tulokset osana integroitua hoitoa. Tavoitteenamme on saumaton hybridihoitopolku, missä älykäs teknologia, digipalvelut ja fyysiset vastaanotot sulautuvat täydellisesti yhteen ja muodostavat asiakkaalle eheän ja sujuvan hybridihoitopolun. Digiratkaisut mahdollistavat populaatio- ja organisaatiotason datan hyödyntämisen sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidon saatavuuden kehittämisessä sekä kysynnän ja tarjonnan optimoinnissa. Lisäksi ne mahdollistavat erinomaisen lääketieteellisen laadun, ammatillisen tehokkuuden sekä hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden jatkuvan parantamisen.

Älykkään teknologian avulla ohjaamme asiakkaan juuri oikean asiantuntijan luo, juuri oikeassa kanavassa ja vapautamme ammattilaistemme työaikaa tärkeimpään eli hoitotyöhön. Terveystalon vahvuus on ainutlaatuinen kyky yhdistää lääketieteen osaaminen, data ja digitaaliset ratkaisut.

Digitaalinen terveydenhuolto on kiinteä osa Terveystalon ydintoimintaa. Vuonna 2023, yhteensä noin 1,3 miljoonaa käyntiä toteutui etävastaanottona. Jo yli 2,7 miljoonaa henkilöä on rekisteröitynyt Terveystalon digitaalisten palveluiden käyttäjäksi.

Terveystalo on ollut vuosia tutkitusti* alan vetovoimaisin ja kiinnostavin työpaikka alan ammattilaisten keskuudessa. Työvoimarajoitteisilla markkinoilla kyky houkutella terveydenhuollon ammattilaisia ja pitää heidät yhtiön palveluksessa on erittäin tärkeää Terveystalon kasvun sekä strategian toteutumisen kannalta. Terveystalo panostaa vahvasti henkilöstönsä työhyvinvointiin, yrityskulttuuriin sekä osaamiseen ja strategian ytimessä on olla jatkossakin alan vetovoimaisin työnantaja. Terveystalo on onnistunut hyvin ammattilaisten rekrytoinnissa ja kasvattanut henkilöstöresurssien tarjontaa tasaisesti. Tarjonnan vahvistamiseksi kehityspanoksia on lisäksi siirretty entistä enemmän ammattilaisten työtä helpottaviin ja tehostaviin ratkaisuihin.

Universum ammattilaistutkimus 2023   

Terveystalon tase on vahva. Pääomarakenteen osalta Terveystalo tavoittelee nettovelka/oikaistu käyttökate tasoa, joka on enintään 3,5 (2023: 3,0). Suurten yritysostojen seurauksena yhtiö voi hetkellisesti ylittää velkaantumistavoitteensa. Terveystalon vahva tase ja kassavirrantuotto mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen niin orgaanisesti kuin yritysostojen kautta. Vahva kassavirta mahdollistaa tarvittaessa myös nopean velkojen takaisinmaksun.

Terveystalo on ollut tasainen osingonmaksaja ja osingonjakopolitiikan tavoite on jakaa vähintään 40 % tilikauden voitosta omistajille. Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan vuodelta 2023 0,30 euroa osakkeelta. Tämä on 190,9 % tilikauden tuloksesta ja 63,8 % oikaistusta tuloksesta.

Sinua voisi myös kiinnostaa:

Sijoittajat

Toimitusjohtajan katsaus

Sijoittajat

Taloudelliset tavoitteet

Terveystalon pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on vähintään 5 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvun orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla ja kannattavuudessa 12 prosentin oikaistun EBITA-marginaali vuonna 2025.

Sijoittajat

Strategia

Terveystalon tehtävänä on taistella terveemmän elämän puolesta.

Sijoittajat

Terveydenhuoltoon vaikuttavat trendit

Terveydenhuollon on sopeuduttava ikääntyvään väestöön ja kroonisten sairauksien lisääntymiseen, mitkä kasvattavat paitsi sairaanhoidon, myös ennaltaehkäisevien ja hyvinvointipalveluiden kysyntää. Terveydenhuoltojärjestelmät ympäri maailmaa kärsivät osaajapulasta, samaan aikaan kun koronapandemia on pidentänyt hoitojonoja ja terveydenhuollon kysyntä kasvaa nopeasti. Digitaaliset palvelut uudistavat terveydenhuoltoa ja tuovat uusia ratkaisuja, mutta lisäävät samalla myös asiakkaiden odotuksia.

Sijoittajat

Terveystalon kohdemarkkinat

Terveystalo toimii Suomessa työterveydessä, perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä hyvinvoinnin palveluissa. Ruotsissa Terveystalo on tytäryhtiönsä Feelgoodin kautta yksi Ruotsin johtavista työterveyden toimijoista.

Sijoittajat

Tulosohjeistus

Tulosohjeistus vuodelle 2024 on päivitetty 26.4.2024

Sijoittajat

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Terveystalon riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Terveystalon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Riskit on päivitetty viimeksi 14.2.2024.