Sijoittajat

Terveystalo sijoituskohteena

Terveystalo on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja erityisesti digitalisaatioon, asiakaskokemukseen sekä lääketieteelliseen ja toiminnalliseen laatuun. Panostukset älykkääseen palvelualustaan, asiakkaan terveyskumppanuuden vahvistamiseen sekä laajentuminen onnistunein yritysostoin ovat luoneet Terveystalolle erittäin vahvan aseman kasvavalla markkinalla. Vuonna 2021 Terveystalo laajentui Ruotsin työterveysmarkkinoille ja tavoitteena on jatkaa kansainvälistymistä. puolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.

Miksi sijoittaa Terveystaloon?

Ikääntyvä väestö ja suuri elämäntapasairauksien esiintymistiheys lisäävät terveydenhuollon kysyntää ja kustannuksia. Ihmiset ovat myös entistä kiinnostuneempia panostamaan omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa, mikä kasvattaa terveyspalveluiden kysyntää. Tämän lisäksi julkinen terveydenhuolto tarvitsee jatkossakin yksityisten toimijoiden panosta hoitojonojen purkamisessa sekä terveydenhuollon järjestämisessä tehokkaasti ja laadukkaasti. Koronapandemia on entisestään kasvattanut hoitojonoja.

Suomen terveydenhuollon markkinat kasvoivat 2016-2021 kasvaneet keskimäärin 1,7 % (CAGR) ja samana aikana Terveystalo on pystynyt kasvamaan orgaanisesti yli kolminkertaista vauhtia. Terveystalon tavoitteena on yli 5 %:n vuosittainen liikevaihdon kasvu.

Terveystalon strategiassa ytimessä on skaalautuvan, älykkään palvelualustan kehittäminen. Se koostuu sekä fyysisestä toimipisteverkostosta että digitaalisista palveluista. Älykäs alusta mahdollistaa ammattilaisen yhdistämisen asiakkaaseen mahdollisimman tehokkaasti tarjoamalla asiakkaalle juuri sopivaa palvelua, ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta, hoitopolun alusta loppuun. Vuonna 2022 Terveystalon digitaalisilla palveluilla oli 2,5 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää. Terveystalolla on vahvat edellytykset hyödyntää näitä kyvykkyyksiä myös muilla markkinoilla arvoa luovasti. 

Strategiset ja täydentävät yritysostot ovat keskeinen osa Terveystalon kasvustrategiaa. Terveystalo on tehnyt yli 200 yrityskauppaa, joiden avulla on laajennettu toimipaikkaverkostoa sekä täydennetty palveluvalikoimaa uusille erikoisaloille ja hyvinvointipalveluihin. Terveystalo on kasvanut vuosien 2015-2020 välillä yrityskauppojen ja orgaanisen kasvun avulla noin 14% (CAGR), kymmenkertaisesti markkinakasvuun verrattuna. Terveystalolla on vahva osaaminen yritysostokohteiden valinnassa sekä synergioiden toteuttamisessa. Vuosina 2017-2019 tehtyjen suurempien yritysostojen osalta tavoitellut synergiat ylitettiin keskimäärin noin 9 %:lla ja synergioiden myötä näiden kauppojen EV/EBITDA (LTM) kertoimet laskivat 13x:stä 6x:ään. Myös pienemmissä yritysostokohteissa on päästy hyviin synergioihin.

Terveystalon tase on vahva. Pääomarakenteen osalta Terveystalo tavoittelee nettovelka/oikaistu käyttökate tasoa, joka on enintään 3,5 (2022: 3,2). Suurten yritysostojen seurauksena yhtiö voi hetkellisesti ylittää velkaantumistavoitteensa. Terveystalon vahva tase ja kassavirrantuotto mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen niin orgaanisesti kuin yritysostojen kautta. Terveystalo on ollut tasainen osingonmaksaja ja osingonjakopolitiikan tavoite on jakaa vähintään 40 % tilikauden voitosta omistajille (145 % vuodelta 2022).

Terveystalo on Suomen suurin yksityisen terveydenhuollon tarjoaja sekä työterveyden selkeä markkinajohtaja Pohjoismaissa. Feelgoodin osto oli tärkeä askel Terveystalon laajentumisessa ja kasvussa Suomen ulkopuolella. Tavoitteenamme on kasvaa työterveydessä Ruotsin markkinoilla sekä orgaanisesti että lisäyritysostoin. Pidemmällä aikavälillä näemme Ruotsin työterveysmarkkinoiden hyvien kasvumahdollisuuksien lisäksi potentiaalia laajentua työterveyspalveluissa myös muille lähimarkkinoille ja laajentaa palveluvalikoimaa Ruotsin markkinoilla kohti integroidumpia hoitoketjuja.

Terveystalo on ollut vuosia tutkitusti alan vetovoimaisin ja kiinnostavin työpaikka sekä alan ammattilaisten että opiskelijoiden keskuudessa.

Kyky houkutella terveydenhuollon ammattilaisia ja pitää heidät yhtiön palveluksessa on erittäin tärkeää Terveystalon kasvun sekä strategian toteutumisen kannalta. Terveystalo panostaa vahvasti henkilöstönsä työhyvinvointiin, yrityskulttuuriin sekä osaamiseen ja strategian ytimessä on olla jatkossakin alan vetovoimaisin työnantaja.

Sinua voisi myös kiinnostaa:

Sijoittajat

Toimitusjohtajan katsaus

Sijoittajat

Taloudelliset tavoitteet

Terveystalon pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on vähintään 5 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvun orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla ja kannattavuudessa 12–13 prosentin oikaistun EBITA-marginaalin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Sijoittajat

Strategia

Missiomme on taistella terveemmän elämän puolesta. Visionamme on luoda datan ja pohjoismaisen osaamisen avulla maailma, jossa on vähemmän sairauspäiviä ja enemmän terveitä, onnellisia vuosia.

Sijoittajat

Terveydenhuoltoon vaikuttavat trendit

Terveydenhuollon on sopeuduttava ikääntyvään väestöön ja kroonisten sairauksien lisääntymiseen, mitkä kasvattavat paitsi sairaanhoidon, myös ennaltaehkäisevien ja hyvinvointipalveluiden kysyntää. Terveydenhuoltojärjestelmät ympäri maailmaa kärsivät osaajapulasta, samaan aikaan kun koronapandemia on pidentänyt hoitojonoja ja terveydenhuollon kysyntä kasvaa nopeasti. Digitaaliset palvelut uudistavat terveydenhuoltoa ja tuovat uusia ratkaisuja, mutta lisäävät samalla myös asiakkaiden odotuksia.

Sijoittajat

Terveystalon kohdemarkkinat

Terveystalo toimii Suomessa työterveydessä, perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä hyvinvoinnin palveluissa. Vuonna 2021 Terveystalo laajentui Ruotsin työterveyteen hankkimalla Feelgoodin, joka on yksi Ruotsin johtavista työterveyden toimijoista.

Sijoittajat

Näkymät

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen. Näkymät on päivitetty viimeksi Q4/2022 tuloksen yhteydessä 10.2.2023.

Sijoittajat

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Terveystalon riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Terveystalon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Riskit on päivitetty viimeksi Q4/2022 tuloksen yhteydessä 10.2.2023.