Terveydenhuoltoon vaikuttavat trendit

Terveydenhuollon on sopeuduttava ikääntyvään väestöön ja kroonisten sairauksien lisääntymiseen, mitkä kasvattavat paitsi sairaanhoidon, myös ennaltaehkäisevien ja hyvinvointipalveluiden kysyntää. Terveydenhuoltojärjestelmät ympäri maailmaa kärsivät osaajapulasta, samaan aikaan kun koronapandemia on pidentänyt hoitojonoja ja terveydenhuollon kysyntä kasvaa nopeasti. Digitaaliset palvelut uudistavat terveydenhuoltoa ja tuovat uusia ratkaisuja, mutta lisäävät samalla myös asiakkaiden odotuksia.

Terveydenhuollon digitalisaatio

Kuvaus

 • Koronapandemia kiihdytti terveydenhuollon digitalisoitumista ja siihen liittyvän teknologian kehittymistä.

 • Terveydenhuollon ammattilaiset ovat aiempaa halukkaampia hyödyntämään etäpalveluita osana hybridi-toimintamallia.

 • Asiakkaiden vaatimukset digipalveluita kohtaan kasvavat ja he odottavat parempaa palvelun laatua, saatavuutta, sujuvuutta sekä personointia.

Vaikutus terveydenhuoltoon

 • Hyödyntämällä digitalisaatiota laajasti voidaan tarjota tuotteita ja palveluita nopeammin, edistää innovaatioiden syntyä ja hallita kustannusten kasvua.

 • Digitalisaatio ja tekoäly mahdollistavat terveydenhuollon niukkojen resurssien tehokkaamman käytön.

 • Hoidon saatavuus ja sujuvuus paranee.

 • Tekoäly (AI) tehostaa terveysriskien tunnistamista ja mahdollistaa asiantuntijoiden nopeamman päätöksenteon antaen enemmän aikaa kohdata asiakas.

 • Edistyksellisten digipalveluiden kehitys tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Väestön ikääntyminen

Kuvaus

 • Suomen väestö ikääntyy toiseksi nopeimmin koko maailmassa, ja ikääntymisen arvioidaan jatkuvan tulevina vuosikymmeninä. Myös Ruotsissa näkyy sama trendi.

 • Muutos väestörakenteessa tulee vaikuttamaan ratkaisevasti huoltosuhteeseen, samaan aikaan kun julkisen terveydenhuollon kustannukset kasvavat.

Vaikutus terveydenhuoltoon

 • Väestön ikääntymisen ja ikääntyneiden tyypillisesti korkeampien terveydenhuoltokustannusten odotetaan vaikuttavan terveydenhuoltokustannusten kasvuun.

 • Ikääntyneiden osuuden kasvu asettaa terveydenhuollolle monenlaisia haasteita, ja niihin voidaan vastata vain uusien, innovatiivisten ratkaisujen avulla.

 • Sujuva yhteistyö ja työnjako julkisen ja yksityisen sektorin välillä ovat edellytyksiä terveydenhuollon toimintakyvyn, laadun ja saatavuuden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Elintapasairaudet, kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi

Kuvaus

 • Jopa 50 prosentilla suomalaisista työikäisistä on jokin elintapasairaus tai heillä on riski sairastua sellaiseen.

 • Ylipaino, diabetes, korkea verenpaine, unihäiriöt, päihdeongelmat, selkävaivat sekä mielenterveyshaasteet heikentävät työkykyä, aiheuttavat sairauspoissaoloja sekä sairaanhoitokustannuksia ja lisäävät ennenaikaisen työttömyyden määrää.

 • Tietyissä väestöryhmissä kiinnostus kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia sekä sitä koskevaa tietoa ja mittaamista kohtaan on kasvussa.

Vaikutus terveydenhuoltoon

 • Elintapasairaudet lisäävät terveydenhuoltopalvelujen kysyntää ja korostavat ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja varhaisen puuttumisen merkitystä.

 • Tarvitaan enemmän dataa, automaatiota ja asiakaskeskeistä lähestymistapaa, jonka avulla voidaan rakentaa parempia hoitosuunnitelmia.

 • Kasvava tarve kustannustehokkaille populaatioterveyden johtamisen ratkaisuille.

 • Käyttöön perustuvasta maksamisesta siirrytään osin tilauspohjaisiin palveluihin, joilla tuetaan elinikäistä terveyttä.

Pula terveydenhuollon ammattilaisista

Kuvaus

 • Terveydenhuollon ammattilaisista on pulaa globaalisti.

 • Suomessa on tällä hetkellä arvioitu pelkästään julkisella sektorilla olevan yli tuhannen lääkärin vaje.

 • Suomessa sosiaali- ja terveysalalle on arvoitu tarvittavan seuraavan 15 vuoden aikana jopa 200 000 uutta osaajaa korvaamaan eläköityvät työntekijät ja vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen.

 • Toimialan vetovoiman ohella haasteena on myös ammattilaisten pitovoima. Erityisesti hoitajien osalta on tuotu esille, että koronapandemia on lisännyt alaa vaihtaneiden lukumäärää tai ammatinvaihtoaikomuksia.

Vaikutus terveydenhuoltoon

 • Rekrytointiongelmat ovat pahentuneet ja kilpailu osaajista kovenee edelleen - vetovoimaisen työpaikan luominen on kriittisen tärkeää.

 • Hoitajien ja muiden terveyden ammattilaisten rooli kasvaa.

 • Digitalisaation ja etäpalveluiden avulla on mahdollista helpottaa osaajavajetta ja tasata myös alueellisia eroja hoidon saatavuudessa.

 • Muutos vaatii myös ammattilaisten kouluttamista digiosaamiseen ja asiakkaiden kohtaamiseen ja hoitamiseen etänä.