Kaksoisolennaisuus vastuullisuustyön perustana

Terveystalo on määritellyt olennaiset vastuullisuusaiheensa yhteistyössä keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Jatkuvan sidosryhmävuoropuhelun ohella vuonna 2023 tehty kaksoisolennaisuusanalyysi toimii perustana Terveystalon vastuullisuustyölle sekä vastuullisuusraportoinnin sisältämien aiheiden ja tietojen määrittelylle.

Kaksoisolennaisuusanalyysi vuonna 2023

Terveystalo teki keväällä 2023 ensimmäisen kaksoisolennaisuusanalyysinsa EU:n kestävyysraportointidirektiivin raportointistandardien sisältämien periaatteiden mukaisesti 1). Tavoitteena oli tunnistaa Terveystalon vastuullisuuteen liittyvät olennaiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet sekä alkaa valmistautuminen vuonna 2024 voimaantulevien raportointivaatimusten täyttämiseksi. Kaksoisolennaisuusanalyysin tulosten pohjalta määriteltiin myös Terveystalon vuoden 2023 vastuullisuusraportoinnin sisältö.

Kaksoisolennaisuusanalyysi sisälsi kaksi ulottuvuutta: vaikutuksen olennaisuus ja taloudellinen olennaisuus. Vastuullisuusaiheisiin liittyvien olennaisten vaikutusten tunnistamiseksi kartoitettiin Terveystalon tosiasialliset ja mahdolliset, negatiiviset ja positiiviset vaikutukset ihmisiin tai ympäristöön eri aikajänteillä, ja eri sidosryhmien näkemyksiä otettiin huomioon vaikutusten tunnistamiseksi ja niiden tärkeyden arvioimiseksi. Jokaista vaikutukseltaan olennaista vastuullisuusaihetta arvioitiin myös sen perusteella, aiheuttaako se tai voiko se mahdollisesti aiheuttaa olennaisia taloudellisia vaikutuksia Terveystalolle. Olennaisuusanalyysin perusteella valikoituivat olennaisimmat vastuullisuusaiheet, jotka liittyvät Terveystalon asiakkaisiin (Terveyttä ja hyvinvointia), henkilöstöön (Vastuullista työtä) sekä eettiseen liiketoimintaan (Eettistä liiketoimintaa).

Ilmastonmuutos ei suoritetun kaksoisolennaisuusanalyysin tulosten perusteella kuulu Terveystalon olennaisiin vastuullisuuden teemoihin, koska Terveystalon hiilijalanjälki ei toiminnan luonteen vuoksi ole merkittävä. Palvelualaa pidetään yleisesti vähäpäästöisenä, koska sen energiaintensiteetti on pieni.  Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja siihen sopeutuminen eivät aiheuta myöskään merkittäviä riskejä tai mahdollisuuksia Terveystalon liiketoiminnalle tai strategialle. Läpinäkyvyyden sekä raportoinnin jatkuvuuden vuoksi Terveystalo kuitenkin jatkaa keskeisimpien ympäristövaikutuksiinsa liittyvien tietojen raportointia Kestävää kulutusta ja ilmastotyötä -osiossa.

Muut vastuullisuusaiheet, jotka eivät enää nousseet kaikista olennaisimpien joukkoon (verrattuna vuonna 2019 tehtyyn olennaisuusanalyysiin), olivat: vastuullinen markkinointi, vastuullinen tekoälyn käyttö, reilun kilpailun noudattaminen, työntekijöiden monimuotoisuus, vastuullinen veropolitiikka, työpaikkojen luominen valtakunnallisesti, materiaalitehokkuus ja jätteiden kierrätys. Terveystalo johtaa ja kehittää näitä osa-alueita edelleen systemaattisesti ja raportoi keskeisimmät seikat näistä aiheista.

1) Yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi (CSRD), Eurooppalaiset kestävyysraportointistandardit, Yleiset vaatimukset

Terveystalon olennaiset vastuullisuusteemat ja -aiheet

Terveyttä ja hyvinvointia

Vastuullista työtä

Eettistä liiketoimintaa

 • Hoidon saatavuus, laatu ja vaikuttavuus
 • Potilasturvallisuus
 • Asiakaskokemus
 • Toimintojen ja palveluiden kehittäminen  
 • Vahvat työyhteisöt
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Työ- ja yksityiselämän tasapaino
 • Ammatillinen kasvu
 • Tehokkaat työskentelytavat
 • Merkityksellinen palkitseminen

 

 • Yrityskulttuuri
 • Korruption ja lahjonnan ehkäisy
 • Vastuullinen toimitusketju
 • Potilaiden tietosuoja ja -turva
 • Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
 • Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakaminen