Valmistaudu toimintasuunnitelmaan nyt!

22.8.2022 | Päivitetty 21.8.2023

Toimialat ja työn luonne vaihtelevat, ja jokainen työpaikka on omanlaisensa. Siten myös jokaisella organisaatiolla on omat työterveyteen liittyvät tarpeensa. Työterveyden kanssa yhteistyössä vuosittain laadittavassa toimintasuunnitelmassa määritellään työterveyden tarpeet ja tavoitteet sekä niihin perustuvat toimenpiteet.

Työterveyden toimintasuunnitelma laaditaan jokaiselle työpaikalle omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Ennen toimintasuunnitelman laatimista työpaikalla tehdään yhteistyössä työpaikan olosuhteita kartoittava työpaikkaselvitys. Työpaikkaselvityksen avulla arvioidaan työympäristöstä, työstä ja työyhteisöstä aiheutuvien vaarojen, kuormitustekijöiden ja voimavarojen merkitystä työntekijöiden terveydelle ja työkyvylle. Samalla selvitetään, onko esimerkiksi työpaikalla oleva ensiapuvalmius riittävä. 

Terveystalossa työnantajien apuna toimintasuunnitelman laatimisessa on neljästä osa-alueesta koostuva Terve Työpaikka™ -toimintamalli. Jotta työpaikka olisi terve, jokaisen neljän osa-alueen - terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö ja aktiivinen johtaminen, on toimittava. Jos yksikin näistä on heikolla tasolla, se vaikuttaa muihin osa-alueisiin ja heikentää kokonaisuutta, sillä kaikilla on oma roolinsa terveen työpaikan rakentajina. Työpaikkaselvityksen yhteydessä tunnistetaan millä tavalla kussakin organisaatiossa eri osa-alueita tulisi painottaa, jotta ne parhaiten palvelisivat yrityksen menestystä, kehitystä ja tavoitteita.  

Työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma on työterveyshuollon korvaamisen edellytys

Laki edellyttää työnantajalta kirjallista työterveyden toimintasuunnitelmaa ja työpaikkaselvitystä. Työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma ovat jatkuvaa toimintaa, ja niiden ajantasaisuus tulee tarkistaa vuosittain. 

Nämä viralliselta kuulostavat toimenpiteet ovat oiva paikka vuorovaikutukselle ja avoimelle keskustelulle. Yhteistyöllä saavutetaan parhaat tulokset: työterveydestä kertyvää tietoa ja raportteja hyödynnetään aikaisempia toimenpiteitä arvioitaessa ja uusia suunnitellessa. 

Ajan tasalla olevat työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma ovat myös työterveyshuollon investoinneista ja kustannuksista saatavien Kela-korvausten* edellytys. Esimerkiksi ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä aiheutuneet kulut korvataan työnantajille, kun työterveyshuolto on arvioinut ensiapuvalmiuteen ja -koulutukseen liittyvät tarpeet, ne on kirjattu toimintasuunnitelmaan ja kouluttajana toimii terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Vinkit kuinka valmistautua toimintasuunnitelman rakentamiseen

Terveystalon työterveysyhteyshenkilö on syksyn aikana yhteydessä asiakasyrityksiin joiden tilikausi on kalenterivuosi ja keväisin asiakasyrityksiin joiden tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta toimintasuunnitelman rakentamiseksi. Jotta työterveyden tavoitteet tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla organisaationne toimintaa, tapaamiseen kannattaa valmistautua miettimällä seuraavia asioita.

  1. Onko oman organisaation toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtunut muutoksia viimeisen vuoden aikana, tai onko muutoksia suunnitteilla tulevalle vuodelle?

Millä tavalla organisaatiossanne tehdään nyt ja tulevaisuudessa töitä? Onko käytössänne hybridimalli, jossa etätyötä ja lähityötä yhdistellään säännönmukaisesti? Tai onko organisaatiossanne liiketoimintoja, joissa työ on pääosin lähityötä tai tehdäänkö organisaatiossanne työtä vuoroissa? Olette mahdollisesti ottaneet käyttöön uudenlaisia työkaluja, koneita ja laitteita, jotka ovat muuttaneet fyysisessä työssä olevaa kuormitusta ja liikeratoja. Tai tiedossa on suurempi työtapoihin liittyvä muutos ja tätä tukevan järjestelmän käyttöönotto.  

Eri toimialojen erityispiirteet ja työn kuormitustekijät saadaan parhaiten selville kohdennetuilla terveystarkastuksilla, jotka auttavat tunnistamaan mahdolliset työkyvyn haasteet ennakoiden ja varhaisessa vaiheessa. Lisäksi muutostilanteet on tarpeen käydä läpi työterveyden kanssa, jotta niiden vaikutukset henkilöstön fyysiseen ja henkiseen kuormitukseen voidaan ottaa huomioon toimintasuunnitelmassa. Erityisesti nyt työturvallisuuslain päivityksen myötä työnantajien tulee entistä järjestelmällisemmin arvioida työn kuormitustekijöitä ja tehdä toimenpiteitä työurien pidentämisen ja työssä jaksamisen eteen. 

  1. Osallista henkilöstöäsi ja kerää palautetta ja kokemuksia työterveysyhteistyöstä

Nouseeko henkilöstöllä esiin tarpeita, joihin kaivataan tukea tai koulutusta? Organisaatiosi koosta riippuen, ryhmittele palaute esihenkilöiden ja koko henkilöstön tarpeisiin. Poikkeuksellisten tapahtumien värittämä työvuosi on monin paikoin ollut esihenkilöille vaativa – kaipaavatko he tehostetusti tukea ja sparrausta omaan johtamistyöhönsä tai onko henkilöstön jaksamisessa haasteita? Matalan kynnyksen mielen hyvinvointi -palvelu ja työterveyden lyhytpsykoterapia ovat vaikuttavia hoitomuotoja, joilla voidaan lisätä psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä, vähentää mielialaoireita sekä tukea työhön paluuta ja ennaltaehkäistä sairauspoissaolojen tarvetta.  

Jos taas esiin nousee tuen tarve terveellisimpiin elämäntapoihin, on hyvä keskustella työterveyden kanssa, kuinka ennaltaehkäisevässä työssä voidaan parhaiten hyödyntää moniammatillisen tiimin osaamista – esimerkiksi ravitsemusterapeutteja ja univalmentajia.  

  1. Mitä toivot yhteistyöltä, mihin painopisteisiin yhteistyön tulisi keskittyä?

Jotta henkilöstösi työkyky säilyisi korkeana, mieti mihin asioihin tulisi panostaa. Kun toimintasuunnitelma rakennetaan yhdessä, onnistutaan priorisoimaan vaikuttavuudeltaan parhaimmat toimenpiteet ja rytmittämään niiden tekeminen oikea-aikaisesti. 

*Lisätietoja Kelan sivulta työpaikkaselvityksestä ja toimintasuunnitelmasta.

Lue lisää aiheesta

Nainen töissä kotitoimistolla Artikkeli

Onnistuneen etätyön johtamisen avainpiirteet

Yksi työelämän voimakkaimmista muutosajureista on teknologian kehitys. Koronapandemian myötä organisaatioissa otettiin nopeasti käyttöön etätyön mahdollistavia työkaluja ja käytäntöjä, minkä myötä myös etäjohtaminen arkipäiväistyi. Paluuta takaisin täysimääräiseen lähityöhön tuskin tapahtuu, mutta hybridimallinkin toimivaksi saaminen edellyttää sopivien rakenteiden luomista sekä etätyölle että etäjohtamiselle.

Artikkeli

Millaista johtamista kaivataan haastavina aikoina?

Tiukat talousajat näkyvät nyt Suomen yrityskentässä. Myös Tilastokeskus uutisoi hiljattain, että konkurssihakemusten sekä yrityssaneerausten määrät ovat jatkaneet nousuaan, joten yhä useampi yritysjohtaja on haasteellisen tilanteen edessä – kuinka selviytyä kovien talouspaineiden alla ja käsitellä muutoksia inhimilliset tekijät huomioiden?

Tiesitkö nämä kuusi influenssaan liittyvää arvoitusta Artikkeli

Omalaatuinen influenssa: tiesitkö nämä kuusi influenssaan liittyvää arvoitusta

Ovella kolkutteleva kausi-influenssa on suomalaisten jokavuotinen riesa. Tuttuun tautiin liittyy kuitenkin vielä avoimia lääketieteellisiä kysymyksiä ja kummallisuuksia, kertoo Terveystalon yleislääketieteen erikoislääkäri Emil Heinäaho.

Pienyrittäjä kukkakaupassa Artikkeli

Yrittäjyys on innovaatioita, työpaikkoja ja rohkeita harppauksia

Sanotaan, että Suomi on tuhansien järvien maa. Laskentatavasta riippuen, yrittäjiä on Suomessa kuitenkin melkein tuplasti sen mitä järviä – lähes 300 000. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan yrittäjyys on Suomessa myös yleisempää, kuin muissa Pohjoismaissa. Onkin siksi oikein osuvaa, että valtakunnallista yrittäjän päivää vietetään Suomessa vuosittain.

Tiimi kehittää toimintaa Artikkeli

Työyhteisön energiasyöpöt kuriin loman jälkeen

Terveystalon keväällä 2023 toteuttamassa Terve työelämä –barometrissa kartoitettiin suomalaisen työelämän tilaa ja organisaatioiden kykyä vastata muuttuvaan työelämään. Kyselyn vastaajista lähes 80% oli sitä mieltä, että suomalainen työelämä on entistä nopeatempoisempaa ja kuormittavampaa. Useimmille kesän pidempi lomajakso on otollista aikaa kuormituksesta palautumiselle, mutta jos työelämän tekemisen tahti ei ole kestävää, akut tyhjenevät nopeasti. Terveystalon organisaatiopsykologit Outi Ikonen ja Jaakko Sahimaa peräänkuuluttavat organisaatioihin inhimillisesti tehokasta johtamisosaamista, jotta työvoimapulasta kärsivä Suomi onnistuu huolehtimaan työikäisen väestön työkyvystä.

Nainen potee influenssaa sohvalla. Artikkeli

Influenssakausi lähestyy – suojaa työntekijäsi rokotteella

Nopeasti leviävä influenssa voi aiheuttaa työikäisillä pitkiä sairauspoissaoloja. Tehokkain suoja influenssaa vastaan on rokote. Se ehkäisee sairauden jopa 80 prosenttisesti ja lyhentää taudin kestoa. Jos influenssa kuitenkin iskee, suosittelemme asiakkaitamme hyödyntämään Terveystalon etäpalveluita sekä ottamaan omailmoituksen käyttöön.