Yhtiökokous

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.3.2021. Koronapandemian vuoksi kokous pidettiin lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) nojalla poikkeusjärjestelyin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiökokous 2021

Terveystalon yhtiökokous pidettiin 25.3.2021 

Lue lisääOsakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen julkaisemalla yhtiökokouskutsu pörssitiedotteena ja Terveystalon yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön internetsivuilla. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen Täsmäytyspäivää, kuten määritelty jäljempänä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä osakeyhtiölain mukaan muun muassa seuraavista asioista:

  • tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
  • hallituksen jäsenten valinnasta, sekä
  • tilintarkastajien valinnasta.

Myös hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttävät yhtiökokouksen päätöstä. Varsinaisten yhtiökokousten lisäksi voidaan tarvittaessa pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Päätettävän asian laadun mukaan sovelletaan määräenemmistösäännöksiä kuten jäljempänä määritelty, osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiökokous käsittelee osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vaatimia tai hallituksen sille esittämiä asioita. Yleensä hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Mikäli yhtiön osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja esittää kirjallisen pyynnön, että jokin asia tulisi käsitellä yhtiökokouksessa, tulee hallituksen toimittaa kutsu yhtiökokoukseen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi kirjallisesti pyytää hallitukselta, että hänen esittämänsä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluva asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa toimittamalla vaatimuksensa niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pörssiyhtiössä vaatimuksen katsotaan aina olevan toimitettu riittävän ajoissa, jos se on toimitettu viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsua.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajilla, jotka on merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (”Täsmäytyspäivä”). Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla, jolla osakkeiden nojalla on oikeus tulla kirjatuksi Euroclear Finlandin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttää myös, että osakkeenomistaja on kyseisten osakkeiden nojalla ilmoitettu merkittäväksi tilapäisesti Euroclear Finlandin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä osakasluetteloon on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna ajankohtana, jonka on oltava Täsmäytyspäivän jälkeen.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Valtuutetun asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä siten, että eri asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevien osakkeiden nojalla, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Lisäksi kukin osakkeenomistaja tai valtuutettu asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa.