Sijoittajat

Yhtiökokous 2024

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2024 Helsingissä.

  • Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
  • Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on merkitty Yhtiön osakasluetteloon.
  • Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen myös asiamiehen välityksellä tai äänestämällä ennakkoon.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkoivat 23.2.2024 klo 9.00 ja päättyivät 19.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja mahdollisten ennakkoäänten oli oltava perillä.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 23.2.2024 klo 9.00, ja Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää ennakkoon viimeistään 19.3.2024 klo 16.00 mihin mennessä ilmoittautumisen ja mahdollisten ennakkoäänten on oltava perillä Yhtiöllä tai Innovatics Oy:llä. Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat jäljempänä kohdassa "Äänestäminen ennakkoon".

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua 23.2.2024 klo 9.00 – 19.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

     a. Näiden internetsivujen kautta

Sähköisessä ilmoittautumisessa internetsivuilla vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

    b. Sähköpostin kautta tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa osallistumisilmoituksen Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.  Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin näillä sivuilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.  

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan nimi ja syntymäaika. Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.3.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Mikäli asiamies ilmoittautuu yhtiökokoukseen sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä Yhtiön internetsivuilta. Muissa tapauksissa tulee käyttää valtakirjaa. Malli valtakirjaksi on saatavilla tällä sivustolla.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä liitetiedostoina tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki siten, että valtakirjat ovat perillä ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä.

Valtakirjan toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen kohdassa "Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen" kuvatulla tavalla. Valtakirjan toimittaminen edellä mainitulla tavalla katsotaan kuitenkin ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät ilmoittautumiseen vaaditut tiedot. 

Yhteisöomistaja voi käyttää myös suomi.fi -sähköistä valtuuspalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun suomi.fi -palvelussa (https://www.suomi.fi/valtuudet) käyttämällä valtuusasiaa "Yhtiökokouksessa edustaminen". Ilmoittautumisen yhteydessä valtuutetun tulee tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, voivat myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 23.2.2024 klo 9.00 – 19.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja ei voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:

a. Sähköisesti näiden internetsivujen kautta

Sähköisessä ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b. Sähköpostin kautta tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai sitä vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen on ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä kohdassa "Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen" mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla tällä sivustolla.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127 036 531 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on hallussaan yhteensä 480 230 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiökokousasiakirjat

Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit löytyvät alta.