Laatu- ja vastuullisuuskirja 2017

Laatu on kunnia-asia

Vaikuttavuus on laadukkaan toiminnan lopputulos

Laatu on kunnia-asia terveydenhuollossa, mutta erityisasemaan nostimme sen Terveystalon strategiassa vuonna 2013. Silloin kirjasimme lääketieteellisesti mitattavan vaikuttavuuden yhdeksi strategiseksi tavoitteeksemme. Vuodesta 2011 alkaen olemme jakaneet laadun käsitteen lääketieteelliseen, toiminnalliseen ja kokemukselliseen laatuun. Näiden muodostama laatukolmio ohjaa meitä, kun mittaamme ja kehitämme toimintojamme. Laatu- ja vastuullisuuskirjassa olemme kertoneet miten se näkyy työssämme ja asiakkaillemme.

Lue lisää

Laadukasta terveydenhuoltoa ei synny itsestään, ja sitä voi parantaa. Terveystalo hyödyntää mm. tekoälyä analysoidessaan laadun toteutumista ja on rakentanut analyysimalleja sekä reaaliaikaisia työkaluja terveydenhuollon ammattilaisille, joilla laatua voidaan paitsi seurata, myös aktiivisesti johtaa.

Vaikuttavuus on laadukkaan toiminnan lopputulos. Ilman laadun mittaamista ja johtamista sekä tulosten julkaisemista kehitystä ei tapahdu. Laatu- ja vastuullisuuskirja on osa laadun ja vaikuttavuuden kehittämisen prosessiamme. Kirja kannustaa sisäiseen kehittämiseen, mutta avaa myös Terveystalon sidosryhmille mahdollisuuden tutustua ja arvioida toimintaamme. Lisäksi haastamme muita terveydenhuollon palveluntuottajia ja palveluiden hankkijoita nostamaan omaa laatuaan tai laatuvaatimuksiaan. Läpinäkyvä raportointi on yksi merkittävä keino johtaa terveydenhuollon laatua. Tämä on kaikkien suomalaisten etu.

Terveydenhuolto tarvitsee läpinäkyvyyttä, sillä vain se lisää luottamusta ja mahdollistaa kansalaisille laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut. Pörssilistattuna avainlipputoimijana Terveystalo on sitoutunut läpinäkyvyyden lisäämiseen. Uskomme, että laatutyö ja läpinäkyvyys antavat toiminnallemme paremman oikeutuksen. Asiakkaamme ja potilaamme voivat luottaa saamaansa palveluun ja olla varmoja siitä, että toimintamme on eettisesti kestävää.

Juha Tuominen
johtava ylilääkäri, dosentti

 

Lataa materiaalit

Laatu- ja vastuullisuuskirja 2017


Quality and Corporate Responsibility Book 2017

Terveystalo on yksi suurimmista päivystyksellisten etälääkäripalveluiden tarjoajista Suomessa Lue lisää
Nopeasti leikkaushoitoon ja kuntoutuksen tuella takaisin arkeen Lue Lisää

Laatu ja vastuullisuus Terveystalossa

Palvelujen laatu ja vaikuttavuus ovat Terveystalon strategian keskiössä ja tärkeä osa vastuullista toimintaa. Laatukolmiomme kuvaa tinkimätöntä työtämme korkean laadun varmistamiseksi. Vuonna 2017 laajensimme vastuullisuusajatteluamme entistä vahvemmin myös yhtiön yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja hyvään.

Terveystalon vaikuttavuuskolmio

Mittaristo

Laadun kehittämisessä ensimmäinen askel on tulosten mittaaminen ja esittäminen läpinäkyvästi. Toimintamme perustuu laatukolmioon, jonka tueksi olemme rakentaneet oheisen mittariston. Mittaristo kehittyy jatkuvasti, kun pyrimme mittaamaan toimintamme eri osia yhä paremmin. Samalla asetamme mittareille entistä tarkemmat tavoitteet.

Katso päivittyvät sairaalan mittarit

Laatumittaristo 2017

Lue lisää

Terveystalon laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut edistävät suomalaisten terveyttä ja samalla koko yhteiskunnan hyvinvointia. Terveystalon vastuullisuudessa korostuukin toimintamme vaikuttavuus koko yhteiskunnan tasolla niin terveydenhoitona, työkyvyn ylläpitona ja sairauksien ennaltaehkäisynä kuin koko toimialan kehittämisenä.

Laatu on erottamaton osa Terveystalon vastuullisuutta. Terveystalossa ymmärrämme laadun asiakkaan kokemana, lääketieteellisenä sekä toiminnan laatuna. Kehittämällä hoidon korkeaa laatua ja oman toimintamme tehokkuutta parannamme palveluitamme, hoidon vaikuttavuutta ja asiakkaan palvelukokemusta.

Asiakaskeskeisyys on toimintamme ydin

Asiakaskeskeisyys on toimintamme ydin

Laatusertifioitua valtakunnallista toimintaa

Seuraamme, mittaamme ja analysoimme toimintamme tuloksellisuutta palvellaksemme meidät valinneita asiakkaita jatkuvasti paremmin. Terveystalo sai uudistetun standardin mukaisen ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin ensimmäisenä valtakunnallisena yksityisenä terveyspalveluyrityksenä alkuvuodesta 2017. Tämä on merkittävä tunnustus laatutyöstämme. Alkuperäisen ISO 9001:2008 -sertifikaatin Terveystalo sai jo vuonna 2008.

Kokemuksellinen, lääketiteteellinen ja toiminnallinen laatu

Hyvä lääketieteellinen ja toiminnallinen laatu ovat erottamaton osa onnistunutta palvelukokemusta. Kehitämme ja valvomme toimintaamme suunnitelmallisesti parantaaksemme palvelukokemusta edelleen.

Kokemuksellinen laatu

Ylivertainen palvelukokemus

Asiakkaan kokemus on aina yksilöllinen ja rakentuu jokaisessa kohtaamisessa Terveystalon eri alojen ammattilaisten kanssa. Lisäksi asiakkaamme käyttävät sähköisiä palveluitamme oman terveytensä edistämiseen. Meille on tärkeää, että asiakas saa nopeasti tarvitsemansa hoidon ja tukea omaa hyvinvointiaan edistäviin valintoihin.

Laaja verkosto: 70 % suomalaisista asuu 15 minuutin automatkan päässä Terveystalon toimipisteestä.

Hoidon saatavuus: Ajan yleis- tai työterveyslääkärille saa keskimäärin vuorokaudessa. Etälääkäriin saa yhteyden muutamassa sekunnissa.

Digitaalinen asiointi ja omat tiedot: 660 000 Oma Terveys -käyttäjää.

Suositeltavan hyvää palvelu: NPS 66,9 % ja sairaala NPS 88,3 %.

Toimialan kiinnostavin työnantaja: Lääkäreiden ja opiskelijoiden mielestä toimialan kiinnostavin työnantaja.

Lääketieteellinen laatu

Mitattua vaikuttavuutta

Oikea ja vaikuttava hoito on toimintamme ydinasia. Hoito valitaan aina lääketieteellisin perustein asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Seuraamme ja mittaamme toimintaamme ja vertaamme jatkuvasti toteutunutta hoitoa esim. Käypä hoito -suosituksiin sekä Terveystalon verrokkiryhmiin ja keskiarvoihin. Pyrimme tunnistamaan sairauksia mahdollisimman varhain ja vaikutamme koko yhteiskunnassa kehittäen alan toimintatapoja sekä esimerkiksi kansansairauksien ennaltaehkäisyä. Laadukas hoito pitää yllä elämänlaatua ja työkykyä.

Terveyden edistäminen: 57 000 Terveyskyselyä osana työterveystarkastusta ja 27 %:lla havaittiin työkykyä uhkaava riski, jonka ennaltaehkäisyyn kohdennettiin toimenpiteitä.

Ennaltaehkäisy: 70 000 digitaalista Oma Suunnitelmaa oman terveyden edistämiseksi, joissa 20 % oli asettanut tavoitteeksi painonhallinnan, yksi riskitekijä diabetekseen ja muihin sairauksiin. 

Sairauksien hoito: Terveystalossa hoidettavista diabetespotilaista 75,2 % on hyvässä hoitotasapainossa verensokerin osalta, 45 % kolesterolin ja 39 % verenpaineen osalta.

Yhteiskunnallisen roolin kantaminen: Terveystalossa löydettiin 26 % Suomen rintasyöpätapauksista.

Potilaan turvallisuus: Kaikista käynneistä muistutuksia (0,005 %), kanteluita (0,001 %) ja potilasvahinkoja (0,012 %) alle toimialan keskiarvon. Leikkausinfektioiden osuus 0,72 %, joka on alle toimialan keskiarvon.

Toiminnallinen laatu

Sujuvaa tehokkuutta

Sujuvat prosessit ohjaavat resurssien viisasta käyttöä ja toiminnan luotettavuutta. Kattava sertifioitu laatujärjestelmämme ohjaa kaikkea asiointia Terveystalossa. Asiakkaamme voivat luottaa niin hoidon laatuun, asioinnin sujuvuuteen kuin turvallisuuteen. Lisäksi tuemme toimivaa ja tehokasta arkea kehittämällä osaamista, johtamista ja hyvää liikkeenjohtoa.

Terveystalo säästää työnantajien kustannuksia vähentämällä sairauspoissaoloja:

  • Tekemättömän työn kustannukset laskivat kolme prosenttiyksikköä, joka vastaa 910 euroa/ henkilötyövuosi.
  • Mielenterveysongelmista johtuvat sairauspoissaolot vähenivät lähes 2 %, joka vastaa lähes 7 miljoonaa euroa.
  • Polvi- ja olkapäävaivoista johtuvat sairauspoissaolot vähenivät 5 %, joka vastaa yli 5 miljoonan euron säästöä.

Sujuvat toimintatavat: Varkauden kaupunki säästi 700 000 euroa erikoissairaanhoidon kustannuksia vuonna 2017.

Tyytyväinen henkilöstö: 92,4 % henkilöstöstä on tyytyväisiä Terveystaloon työpaikkana.

 

Olennaiset asiat ohjaavat vastuullisuustyötä

Terveystalon olennaisimmat vastuullisuusteemat liittyvät kiinteästi Terveystalon ydintehtävään ja toisaalta sen valtakunnalliseen kokoon. Jatkossa keskitymme vastuullisuustyössämme entistä vahvemmin meille ja sidosryhmillemme olennaisiin asioihin.

Olennaiset asiat ohjaavat vastuullisuustyötä

Lue lisää
Olennaisuusmäärittely

Kehittääksemme Terveystalon vastuullisuustyötä tarkoituksenmukaisella tavalla määritimme vuonna 2017 liiketoimintamme kannalta olennaiset vastuullisuusteemat. Ne ohjaavat jatkossa yritysvastuuohjelman suunnittelua ja toteutusta.

Olennaisissa vastuullisuusnäkökohdissa korostuu Terveystalon yhteiskunnallinen rooli oikean hoidon valtakunnallisessa saatavuudessa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Myös hoidon laatu ja vaikuttavuus sekä hyvä liikkeenjohto ja toiminnan läpinäkyvyys ovat tärkeässä roolissa.

Olennaisuusmärittelyn työvaiheet

Terveystalo määritti vastuullisuuden olennaiset asiat ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Terveysalon työpajassa tunnistettiin yhtiön kannalta olennaiset asiat, joissa korostui Terveystalon kattava laatutyö ja toimialan ja sähköisen asioinnin kehittäminen.

Terveystalon tärkeimpiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö ja ammatinharjoittajat, viranomaiset, omistajat ja poliittiset päättäjät. Kartoitimme sidosryhmien näkökulmia Terveystalon vastuullisuudesta yhteensä kymmenellä haastattelulla. Lisäksi huomioimme määrittelytyössä tuoreiden henkilöstö- ja ammatinharjoittajakyselyiden tulokset soveltuvin osin.

Yhteenvetona tunnistimme yhdeksän olennaista asiaa, jotka asettuivat kolmeen ryhmään sen mukaan, mikä niiden merkitys on sidosryhmille sekä koko yhteiskunnassa.

Kohti vastuullisuusohjelmaa

Olennaisuusmäärittely ohjaa Terveystalon yritysvastuuohjelman suunnittelua ja toteutusta. Määritämme vuonna 2018 keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla Terveystalo kehittää toimintaansa entistä vastuullisemmaksi.

Olennaisuusmäärittely

Terveystalo määritteli yhdessä sidosryhmiensä kanssa yritysvastuun olennaiset asiat ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Jatkossa olennaiset asiat ohjaavat vastuullistuustyömme suunnittelua ja toteutusta.

Oikea-aikainen ja vaikuttava hoito

Terveystalon hoidon tulee olla laadukasta ja ammattitaitoista. Hoito valitaan aina lääketieteellisin perustein potilaan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Potilaan turvallisuus

Hoidamme potilaan terveyttä ja käsittelemme henkilökohtaista tietoa. Kehitämme ja valvomme prosessejamme jatkuvasti potilaiden turvallisuuden takaamiseksi.

Terveyden edistäminen

Tuemme asiakkaita oman terveyden huolehtimisessa ja seuraamisessa. Tehtävämme on tunnistaa terveysriskit mahdollisimman varhain ja auttaa asiakasta tekemään hyvinvointia lisääviä valintoja.

Hoidon saatavuus

Terveystalo toimii laajassa valtakunnallisessa verkostossa lähellä asiakkaita. Laajan fyysisen verkoston lisäksi hoitoon pääsee nopeasti muun muassa digitaalisten palveluiden avulla.

Sujuvat toimintatavat

Sujuvat prosessit ohjaavat resurssien viisasta käyttöä ja toiminnan luotettavuutta. Hyödynnämme myös tiloja ja materiaaleja järkevästi koko niiden elinkaaren ajan.

Alan kehittäminen

Aktiivinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa lisää kansalaisten hyvinvointia. Tuomme alalle uusia, kustannustehokkaita toimintatapoja siirtäen painopistettä sairaudenhoidosta ennaltaehkäisyyn.

Yhteiskunnallisen roolin kantaminen

Alan suurimpana toimijana tunnistamme vastuumme koko yhteiskunnassa. Luomme Suomeen työtä ja tuomme verorahoja. Noudatamme toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tuemme toimivaa arkea kehittämällä osaamista, johtamista ja sujuvaa tiedonkulkua. Terveystaloon on mukava tulla töihin joka päivä.

Hyvä liikkeenjohto

Johdamme yhtiötä kannattavasti, läpinäkyvästi ja pitkäjänteisesti. Lääketieteelliset kriteerit ohjaavat päätöksentekoa ja toteutamme yritysostot vastuullisesti.

 
Oma Suunnitelma tekee hoidosta henkilökohtaista, tavoitteellista ja jatkuvaa Lue Lisää
Suunterveys on osa kokonaisterveyttä Lue lisää
Hyvää hoitoa ilman lasten yskänlääkkeitä Lue lisää
Kumppanuus Terveystalon kanssa lyhensi hoitojonoja ja laski kustannustasoa Lue lisää