Vastuullisuuden hallinto ja johtaminen

Terveystalon vastuullisuustyötä ohjaavat yhtiön eettiset ohjeet, arvot ja strategiset tavoitteet sekä olennaisuusanalyysissä olennaisiksi määritellyt vastuullisuusteemat. Vastuullisuustyön tuloksia seurataan säännöllisesti. Merkittävimmät olennaisiin ei-taloudellisiin teemoihin liittyvät riskit arvioidaan ja niitä pyritään vähentämään osana yhtiön riskienhallintaprosessia. Terveystalo on sitoutunut edistämään YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita ja kestävän kehityksen tavoitteita. Yhtiö kunnioittaa kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

Johtamalla vastuullisuutta järjestelmällisesti Terveystalo pyrkii varmistamaan, että vastuullisuudelle asetetut tavoitteet saavutetaan. Jatkuvan parantamisen malli takaa, että Terveystalon palvelut luovat arvoa asiakkaille myös tulevaisuudessa. Terveystalossa arvioidaan sen johtamistapaa auditointihavaintojen, saatujen palautteiden, tunnistettujen kehittämiskohteiden ja Terveystalon tavoitteiden toteutumisen pohjalta ja johtamistapaa muokataan tarvittaessa.

Oheisessa taulukossa on kuvattu yhteenveto Terveystalon vastuullisuuden teemojen johtamisesta.  

  Terveyttä ja hyvinvointia Eettistä liiketoimintaa
Johtamistavan kuvaus ja tarkoitus Terveystalon asiakkaiden terveys ja hyvinvointi ovat kaiken toiminnan suunnittelun lähtökohta. Johtamistavan tarkoitus on varmistaa potilasturvallisuus ja laadukas hoito.   Terveystalon toiminnan vastuullisuutta ohjaavat Terveystalon eettiset ohjeet ja arvot. Johtamistavan tarkoitus on varmistaa eettiset näkökohdat huomioon ottava yrityskulttuuri, missä yhdistyvät korkea työmoraali, ammattilaisuus, ratkaisuhakuinen yhteistyö ja mitattavan vaikuttavuuden tavoittelu kaikessa tekemisessä. Vastuullinen liiketoiminta on myös taloudellisesti tuottavaa ja kestävää.  
Politiikat ja sitoumukset
 • Terveystalon toimintapolitiikka, laatupolitiikka, sisäisen valvonnan- ja riskienhallinnanpolitiikka, omavalvonta, eettiset ohjeet, tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka ja menettelysäännöt
 • ISO 9001: 2015 laatujärjestelmä
 • Toimintaa ohjaavat Käypä hoito -suositukset
 • Terveystalon toimintajärjestelmässä on kuvattu potilasturvallisuuden ja laadukkaan hoidon varmistavat yhteiset prosessit ja toimintatavat.
 • Potilastyön Tietosuojakäsikirjassa on kuvattu potilastietojen tietosuojaan liittyvä ohjeistus.
 • Jatkuvuussuunnitelmassa on määritelty ne organisaation toimintamallit, jotka varmistavat Terveystalon kriittisten palvelujen tuotannon poikkeus- ja häiriötilanteissa.
 • Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista 708/2013
 • Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
 • Muu liiketoimintaa, toimialaa ja yksityisten palveluntuottajien toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja viranomaisvelvoitteet sekä asiakassopimukset

 

 • Terveystalon eettiset ohjeet (Code of Conduct)
 • Terveystalon toimittajien eettiset ohjeet (Supplier Code of Conduct)
 • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan politiikka
 • Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikat
 • Kilpailuoikeusohje
 • Ilmoituskanavan käsittelyohje
 • Terveystalo toimii aina lakien ja toimintaansa koskevien säädösten mukaisesti.
 • Lainsäädännön ja Terveystalon eettisten ohjeiden noudattamisen lisäksi Terveystalo pyrkii toimimaan yleisesti hyväksyttyjen eettisten normien, kuten YK:n Global Compact -periaatteiden mukaan. Terveystalo odottaa myös yhteistyökumppaneidensa ja alihankkijoidensa jakavan samat eettiset periaatteet ja noudattavan niitä.  
 • Kaikki Terveystalon työntekijät ovat suorittaneet eettisiin ohjeisiin ja oikein toimimiseen perehdyttävän koulutuksen.
 • Kaikki Terveystalon keskeiset toimittajat ovat hyväksyneet toimittajien eettiset ohjeet.

 

Tavoitteet

 

 • Terveystalon lääketieteellisesti korkealaatuiset palvelut ovat sujuvimmin asiakkaiden saatavilla.
 • Erottautua erinomaisella asiakaskokemuksella.
 • Säilyttää asiakastyytyväisyys, nettosuositteluindeksi NPS, vähintään tasolla 83.
 • Säilyttää käyntikohtainen PEI-indeksi vähintään tasolla 2,9
 • Edistää mielenterveyden ennaltaehkäisevää hoitoa työterveydessä.
 • Kasvattaa niiden työterveyshoidon potilaiden osuutta, joille on diagnosoitu ahdistus tai masennus, ja jotka ohjataan lyhytaikaiseen psykoterapiahoitoon 25 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä.

 

 

 • Kaikki Terveystalon työntekijät ovat suorittaneet eettisiin ohjeisiin ja oikein toimimiseen perehdyttävän koulutuksen.
 • Kaikki Terveystalon keskeiset toimittajat ovat hyväksyneet toimittajien eettiset ohjeet.

 

Resurssit ja vastuut

 

 • Lääketieteellisestä laadusta ja potilasturvallisuudesta vastaa johtava ylilääkäri.
 • Laadun ja potilasturvallisuuden varmistamista ja kehittämistä ohjaavat konsernin laatuohjausryhmä, tietosuojaryhmä, turvallisuusryhmä, potilasturvallisuusryhmä ja alueellinen laatuverkosto.  

 

 

 • Terveystalon hallitus hyväksyy eettiset ohjeet.
 • Terveystalon johto ja esihenkilöt ovat vastuussa eettisten ohjeiden viestinnästä ja jalkauttamisesta sekä niiden noudattamisen valvonnasta.
 • Terveystalon Laki & Compliance –osasto tukee eettisiin ohjeisiin liittyvissä kysymyksissä ja kouluttaa henkilöstöä aiheesta.
 • Hallitus vastaa yrityksen riskienhallinnan riittävyydestä, toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan organisoimisesta sekä ohjaa ja seuraa ylintä johtoa siinä.
 • Sisäinen valvonta on integroitu osaksi Terveystalon johtamis- ja raportointijärjestelmää.
 • Tietosuojavastaava toimii tehtävässään tietosuoja-asetuksen mukaisissa tehtävissä, päivittäisestä tietoturvajohtamisesta vastaa konsernin tietoturvajohtaja.

 

Palautemekanismi
 • Vaaratapahtumailmoitukset
 • Asiakaspalautteet
 • Väärinkäytöksestä tai sellaisen epäilystä on jokaisen terveystalolaisen ilmoitettava esihenkilölleen, esihenkilön esihenkilölle, Terveystalon Laki & Compliance -osastolle tai Terveystalon ilmoituskanavan kautta.  

 

 • Eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta tai sellaisen epäilystä on jokaisen terveystalolaisen ilmoitettava ensisijaisesti esihenkilölleen, esihenkilön esihenkilölle tai Terveystalon Laki & Compliance -osastolle. Ilmoituksen voi tehdä myös anonyymisti Terveystalon ilmoituskanavan kautta.  

 

  Vastuullista työtä Kestävää taloudellista kasvua Kestävää kulutusta ja ilmastotyötä
Johtamistavan kuvaus ja tarkoitus

Henkilöstöjohtamisen tavoite on vahvistaa Terveystalon työyhteisöjä ja ammattilaiskokemusta sekä varmistaa, että ammattilaiset haluavat Terveystalolle töihin, sitoutuvat ja voivat keskittyä olennaiseen.

Kehitämme liiketoimintaamme taloudellisten tavoitteidemme ja arvojemme mukaisesti. Luomme omistaja-arvoa kehittämällä asiakaslähtöisiä palveluita, jotka parantavat hoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta. Viestimme toiminnastamme avoimesti, ja läpinäkyvästi.

Noudatamme vastuullista veropolitiikkaa.

Terveystalo toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi ja huomioi ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassaan. Terveystalon ympäristöohjelman tavoite on, että jokainen terveystalolainen ottaa päivittäisessä työssään huomioon toimintansa mahdolliset ympäristövaikutukset ja toimii ympäristöä säästävillä tavoilla.  

 

Politiikat ja sitoumukset
 • Eettiset ohjeet
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelma
 • Palkitsemispolitiikka
 • Sovellettava lainsäädäntö ja viranomaismääräykset  

 

 • Viestimme Tiedonantopolitiikkamme mukaisesti ja noudatamme viestinnässä EU:n säädöksiä, Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ("ESMA") ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita, Suomen hallinnointikoodia sekä Terveystalon hallinnointiperiaatteita ja sisäisiä ohjeita.
 • Terveystalo ja sen tytäryhtiöt noudattavat Terveystalon verostrategian mukaista vastuullista veropolitiikkaa.

 

 • Terveystalon ympäristöohjelma kattaa kaikki toimipaikat Suomessa ja sen asianmukaisuutta arvioidaan laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditoinneissa.
 • Terveystalon ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Standardi luo puitteet prosessien ja negatiivisia ympäristövaikutuksia minimoivien toimintatapojen jatkuvalle kehitykselle.
 • Myös osa Feelgoodin toimipaikoista Ruotsissa on ISO 14001:2015-sertifioituja.
 • Sovellettava lainsäädäntö ja viranomaismääräykset

 

Tavoitteet
 •  Toimialan paras ja vetovoimaisin työntekopaikka
 • Henkilöstön suositteluindeksi eNPS vähintään 25 vuonna 2025

 

 • Vähintään 5 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla 
 • Vähintään 12 prosentin oikaistu EBITA-marginaali vuonna 2025
 • Pääomarakenne: Nettovelka / oikaistu käyttökate enintään 3,5x
 • Osingonjakopolitiikka: Tavoitteena maksaa vähintään 40 % tilikauden voitosta osinkona

 

 

 • Oma toiminta päästötöntä 2030
 • Vähentää suoria ja epäsuoria CO2-päästöjä (Scope 1 ja 2) 80 prosenttia vuoteen 2025 mennessä (vuoden 2018 tasosta).
 • Hankkia 100 prosenttia vihreää sähköä vuoteen 2025 mennessä.
 • Minimoida jätteen syntyminen kaikessa toiminnassa ja toimittaa kaikki jätteet hyötykäyttöön:
  • Terveystalon Suomen yksiköissä syntyvien jätteiden hyötyaste ja kierrätysaste 100 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

 

Resurssit ja vastuut Terveystalon henkilöstöjohtamisesta ja sen kehittämisestä vastaa henkilöstöjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta ja strategian toteutuksesta. Toimitusjohtaja varmistaa, että yhtiön johto on riittävällä tavalla järjestetty ja että yhtiön kirjanpito on lainmukainen. Toimitusjohtaja varmistaa myös, että yhtiön hallinto ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti.
 • ISO 14001: 2015-sertifikaatista ja ympäristöohjelman mukaisesta toiminnasta vastaa laatu- ja kehitysjohtaja sekä ympäristöjärjestelmän osalta nimitetty operatiivinen ryhmä.
 • Ympäristöohjelman toteutumista seuraa ympäristöjärjestelmän ohjausryhmä.  

 

Palautemekanismit
 • Henkilöstö- ja ammatinharjoittajakyselyt
 • Kehityskeskustelut
 • Ammatinharjoittajakeskustelut
 • Henkilöstöfoorumi
 • Luottamusmiehet, luottamusvaltuutetut ja työsuojeluvaltuutettu
 • Henkilökunnan vaaratapahtumailmoitukset

 

 • Väärinkäytöksestä tai sellaisen epäilystä on jokaisen terveystalolaisen ilmoitettava esihenkilölleen, esihenkilön esihenkilölle, Terveystalon Laki & Compliance -osastolle tai Terveystalon ilmoituskanavan kautta.
 • Terveystalon ilmoituskanava, vaaratapahtumailmoitukset.
 • Sisäiset palautteet ja kehitysehdotukset
 • Asiakaspalautteet

Hallitus ja valiokunnat

Terveystalon hallitus on ylin päättävä elin, joka valvoo vastuullisuuteen liittyviä asioita organisaatiossa. Hallitus huolehtii tehtävistä, jotka kuuluvat sen vastuulle soveltuvien lakien, Terveystalon yhtiöjärjestyksen, hallituksen työjärjestyksen, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman kulloinkin voimassa olevan hallinnointikoodin tai muiden suomalaisiin listayhtiöihin soveltuvien sääntöjen ja määräysten mukaan. Hallitus huolehtii muun muassa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus käsittelee ja ohjaa vastuullisuuden strategiaa ja keskeisiä toimintasuunnitelmia sekä seuraa ja valvoo tavoitteiden saavuttamista vuosittain. Kestävyysraportointidirektiivin eli CSRD:n (Corporate Sustainability Reporting Directive) myötä hallituksen tehtäviin kuuluu jatkossa taloudellisen raportointiprosessin seurannan ja valvonnan rinnalla myös kestävyysraportointiprosessin seuranta ja valvonta. Hallitus myös varmistaa, että yhtiö on määrittänyt sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa koskevat toimintaperiaatteet ja valvoo kyseisten toimintaperiaatteiden noudattamista. Hallituksen vastuut kuvataan hallituksen kirjallisessa työjärjestyksessä, joka täydentää yhtiöjärjestyksen ja soveltuvien lakien ja määräysten säännöksiä. Hallituksen tehtäviä ja työjärjestyksen sisältöä on kuvattu tarkemmin Terveystalon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä laaditussa selvityksessä.

Terveystalon viestintä- ja vastuullisuusjohtaja esittelee hallitukselle vastuullisuuteen liittyvät olennaiset asiat vähintään kerran vuodessa laajemman vastuullisuusagendan ja tavoitteiden sekä suoriutumisen läpikäynnin yhteydessä. Vastuullisuusasioita käsitellään hallituksen kokouksissa kuitenkin myös tarpeen mukaan, kun olennaisia asioita on tiedotettavana tai päätettävänä. Vuoden 2023 aikana hallituksen kokouksissa käsiteltiin muun muassa seuraavia vastuullisuuteen liittyviä asioita: vuoden 2022 vastuullisuustavoitteiden toteutuminen, vuoden 2023 vastuullisuustavoitteissa edistyminen, CSRD:n tuomat raportointivaatimukset, CSRD:n mukaisen kaksoisolennaisuusanalyysin prosessi ja tulokset ja vastuullisuustavoitteisiin sidottu joukkovelkakirjalaina.

Hallitus on perustanut hallitustyön tehostamiseksi kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnille on laadittu kirjalliset työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien tehtävät. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa hallituksen avustaminen sen taloudelliseen raportointiprosessiin ja tilintarkastukseen liittyvien valvontavelvollisuuksien täyttämisessä ja seurannassa sekä taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvien asioiden valvonnassa. CSRD:n myötä valiokunnan tehtäviin kuuluu jatkossa myös hallituksen avustaminen sen kestävyysraportointiprosessiin ja varmentamiseen liittyvien velvollisuuksien täyttämisessä ja seurannassa. Tarkastusvaliokunta käsittelee vastuullisuusasioita aina, kun olennaisia asioita on tiedotettavana tai päätettävänä. Tarkastusvaliokunta on vuoden 2023 aikana käsitellyt erityisesti CSRD:n tuomia raportointivaatimuksia sekä CSRD:n mukaisen kaksoisolennaisuusanalyysin prosessia ja tuloksia. Hallituksen palkitsemisvaliokunta puolestaan avustaa hallitusta muun muassa palkitsemiseen liittyvien asioiden valmistelussa. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle säännöllisesti. Valiokuntien tehtäviä ja kokoonpanoa on kuvattu tarkemmin Terveystalon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä laaditussa selvityksessä.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa ja toteuttaa yhtiön strategiaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa hallituksen hyväksymien toimenpiteiden toteutuksesta ja valvoo strategisesti tärkeiden toimenpiteiden valmistelua. Täten Terveystalon toimitusjohtaja vastaa yhdessä muun johtoryhmän kanssa myös yhtiön vastuullisuusagendan onnistuneesta implementoinnista. Toimitusjohtaja varmistaa, että yhtiön johto on riittävällä tavalla järjestetty ja että yhtiön kirjanpito on lain mukainen. Toimitusjohtaja varmistaa myös, että yhtiön hallinto ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti. Toimitusjohtaja toimii Terveystalon johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa yhtiön strategiaan, liiketoimintasuunnitelmiin, periaatepäätöksiin ja muihin merkittäviin asioihin liittyvien asioiden valmistelussa ja toteutuksessa. Toimitusjohtaja raportoi tehtävässään yhtiön hallitukselle ja hänen tehtävänään on varmistaa, että hallitus saa riittävät tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Muu johtoryhmä raportoi toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajan vastuita ja tehtäviä on kuvattu tarkemmin Terveystalon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä laaditussa selvityksessä.

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, joka raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle, käsittelee vastuullisuuteen liittyviä asioita toimitusjohtajan kanssa säännöllisesti ja lisäksi tarpeen mukaan, kun olennaisia asioita on tiedotettavana tai päätettävänä. Toimitusjohtaja vastaa myös Terveystalo-konsernin riskienhallinnan organisoimisesta ja käsittelee vastuullisuuteen liittyviä riskejä myös osana yhtiön yleistä riskienhallintaa. Terveystalon toimitusjohtajana on joulukuusta 2019 saakka toiminut Ville Iho. Toimitusjohtajan tarkempi esittely löytyy Terveystalon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä laaditusta selvityksestä.

Muut vastuullisuusteemojen johtamiseen liittyvät vastuut

Terveystalon laadun ohjausryhmä vastaa laadun ja potilasturvallisuuden varmistamisesta ja kehittämisestä sekä seuraa laatu- ja vastuullisuustoimenpiteiden toteutumista ja edistymistä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii johtava ylilääkäri, joka on myös konsernin johtoryhmän jäsen ja vastaa lääketieteellisestä laadusta ja potilasturvallisuudesta. Laadun ohjausryhmän lisäksi laadun ja potilasturvallisuuden varmistamista ja kehittämistä ohjaavat tietosuojaryhmä, turvallisuusryhmä, potilasturvallisuusryhmä ja alueellinen laatuverkosto. Sisäinen valvonta on integroitu osaksi Terveystalon johtamis- ja raportointijärjestelmää.

Ympäristöohjelman mukaisesta toiminnasta vastaa laatu- ja kehitysjohtaja, joka raportoi johtavalle ylilääkärille, sekä ympäristöjärjestelmän osalta nimitetty operatiivinen ryhmä. Ympäristöohjelman toteutumista seuraa ympäristöjärjestelmän ohjausryhmä.

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, joka raportoi toimitusjohtajalle, vastaa uusien vastuullisuuden tavoitteiden asettamisprosessin johtamisesta ja vastuullisuusaloitteiden koordinoinnista konsernissa. Terveystalon henkilöstöjohtamisesta ja sen kehittämisestä vastaa henkilöstöjohtaja, joka on konsernin johtoryhmän jäsen.

Terveystalo-konsernissa on lainsäädännön edellyttämä tietosuojavastaava, joka toimii tehtävässään tietosuoja-asetuksen mukaisissa tehtävissä ja raportoi lakisääteisesti suoraan konsernin johdolle. Päivittäisestä tietoturvajohtamisesta vastaa konsernin tietoturvajohtaja, joka raportoi tietoturvasta ja digitaalisista palveluista vastaaville konsernin johtoryhmän jäsenille. Lisäksi Terveystalossa toimii tietosuojan ja tietoturvan työryhmiä, jotka käsittelevät ja seuraavat tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä asioita sekä kehittävät tietosuoja- ja tietoturvatoimintaa. Työryhmissä on edustettuna niiden vastuualueiden kannalta olennaiset sidosryhmät Terveystalon organisaatiosta.

Terveystalon johto ja esihenkilöt ovat vastuussa hallituksen hyväksymien eettisten ohjeiden viestinnästä ja jalkauttamisesta sekä niiden noudattamisen valvonnasta. Terveystalon Laki & Compliance -osasto tukee eettisiin ohjeisiin liittyvissä kysymyksissä ja kouluttaa henkilöstöä aiheesta.

Hallituksen kokoonpano

Terveystalon yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Vuoden 2023 alusta vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka hallitukseen kuului viisi jäsentä. 23.3.2023 järjestetty Terveystalon varsinainen yhtiökokous valitsi Terveystalon hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenet edustavat osaamista muun muassa terveydenhuollon toimialasta ja yhtiön kohdemarkkinoista (Suomi, Ruotsi), strategisesta johtamisesta, taloudellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta, liiketoimintaetiikasta ja vaatimustenmukaisuudesta, henkilöstöjohtamisesta sekä kestävään kehitykseen (ESG) liittyvistä aiheista. Jäsenistössä ei ole työntekijöiden edustajaa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät Terveystalon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä laaditusta selvityksestä.

Yhtiössä on laadittu hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, joiden mukaisesti hallituksen monimuotoisuutta arvioidaan useasta näkökulmasta, mukaan lukien ikä, sukupuoli sekä koulutus- ja ammatillinen tausta. Vuonna 2023 Yhtiön hallitus täytti sen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Yhtiön 23.3.2023 saakka toimineen hallituksen jäsenten ikäjakauma oli 23.3.2023 46–64 vuotta. Hallituksen jäsenistä kolme (60 prosenttia) oli 30–49-vuotiaita ja kaksi (40 prosenttia) 50-vuotiaita tai vanhempia. 23.3.2023 järjestetyn varsinaisen yhtiökokouksen valitseman uuden hallituksen ikäjakauma oli 31.12.2023 40–65 vuotta. Hallituksen jäsenistä kolme (43 prosenttia) oli 30–49-vuotiaita ja neljä (57 prosenttia) 50-vuotiaita tai vanhempia.

23.3.2023 saakka toimineen hallituksen jäsenistä kaksi oli naisia (40 prosenttia hallituksen jäsenistä) ja kolme miehiä (60 prosenttia hallituksen jäsenistä). 23.3.2023 eteenpäin toimineen hallituksen jäsenistä kolme on naisia (43 prosenttia hallituksen jäsenistä) ja neljä miehiä (57 prosenttia hallituksen jäsenistä). Keskimäärin vuoden aikana hallituksen jäsenistä 42 prosenttia oli naisia ja 58 prosenttia miehiä. 23.3.2023 saakka toimineen hallituksen jäsenistä yksi (20 prosenttia) ja 23.3.2023 eteenpäin toimineen hallituksen jäsenistä kaksi (29 prosenttia) tuli Suomen ulkopuolelta. 

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin mukaisesti. Valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotustaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan on huomioitava hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset, hallinnointikoodin mukaisesti laaditut hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset, hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet sekä muut soveltuvat määräykset ja sääntely. Kaikki hallituksen jäsenet (100 prosenttia) ovat hallituksen arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä. Viisi seitsemästä jäsenestä (71 prosenttia) on lisäksi riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen ja toimitusjohtajan kestävyyteen liittyvä palkitseminen

Hallituksen palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja tarkastaa Terveystalon toimielinten palkitsemispolitiikassa määritellyt hallituksen jäseniä koskevat palkitsemisperiaatteet. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta laatii vuosittain hallituksen jäseniä koskevan palkitsemisehdotuksen. Ehdotuksen tulee perustua Terveystalon toimielinten palkitsemispolitiikassa määriteltyihin periaatteisiin. Lopullisen päätöksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta tekee yhtiökokous. Hallituksen palkitsemista ja palkitsemiseen liittyvää päätöksentekoprosessia on kuvattu tarkemmin Terveystalon palkitsemispolitiikassa. Vuonna 2023 hallituksen palkitseminen ei perustunut kestävyyteen liittyvään suorituskykyyn.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan palkitsemista koskevat ehdotukset hallitukselle. Hallitus tarkastaa ja hyväksyy Terveystalon toimielinten palkitsemispolitiikassa määritellyt toimitusjohtajan palkitsemisperiaatteet hallituksen palkitsemisvaliokunnan suorittaman valmistelutyön pohjalta sekä päättää toimitusjohtajan palkasta ja kannustinohjelmista ja niihin liittyvistä tavoitteista hallituksen palkitsemisvaliokunnan suorittaman valmistelutyön pohjalta. Toimitusjohtajan palkitsemista ja palkitsemiseen liittyvää päätöksentekoprosessia on kuvattu tarkemmin Terveystalon palkitsemispolitiikassa.

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen koostui vuonna 2023 kiinteän vuosipalkan lisäksi myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista. Terveystalon hallitus asettaa toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelman tuloskriteerit vuosittain. Lyhyen aikavälin kannustimien tavoitteena on ohjata lyhyen aikavälin tulosta kunkin vuoden keskeisiin strategisiin painopisteisiin perustuvien konsernitason ja yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2023 eNPS-mittari oli yksi toimitusjohtajan tulostavoitteisiin liittyvistä mittareista. eNPS-mittari, eli henkilöstösuositteluindeksi kertoo, kuinka suuri osa Terveystalon henkilöstöstä ja ammatinharjoittajista suosittelisi Terveystaloa työntekopaikkana muille. Vuonna 2023 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustin perustui 20 prosentin painoarvolla eNPS-mittariin. Vuonna 2023 voimassaolleen palkitsemispolitiikan mukaan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän mukaan toimitusjohtajalle maksettavan kannustimen määrä suorituksen enimmäistasolla sai olla enintään 120 prosenttia toimitusjohtajan vuotuisesta peruspalkasta. Vuonna 2023 toimitusjohtajan tulostavoitteet eivät sisältäneet muita kestävyyteen liittyvään suorituskykyyn liittyviä mittareita kuin eNPS-mittarin.

Hallitus päättää vuosittain johdon pitkän aikavälin palkkio-ohjelman osallistujat, mittarit, mittareiden tavoitetasot ja ansaintamahdollisuudet. Pitkän aikavälin kannustimien tavoitteena on ohjata pitkän aikavälin tulosta tiettyjen konsernitavoitteiden suuntaan sekä sitouttaa toimitusjohtaja yritykseen ja sovittaa yhteen toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien edut. Johdon pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmat eivät vuonna 2023 sisältäneet kestävyyteen liittyvään suorituskykyyn liittyviä mittareita.

Vastuullisuuteen liittyvien riskien hallinta

Olennaisiin vastuullisuusnäkökohtiin liittyviä merkittävimpiä riskejä arvioidaan ja pyritään mitigoimaan osana yhtiön yleistä riskienhallinnan prosessia. Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan politiikka eri riskiprosessien hallitsemiseksi. Politiikassa määrätään myös riskienhallinnan vastuista. Hallituksen riskienhallintaan liittyvistä tehtävistä määrätään lisäksi hallituksen työjärjestyksessä ja tarkastusvaliokunnan tehtävistä tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa asiakaslupauksen täyttyminen, potilas- ja työturvallisuus, toiminnan korkea laatu, tuloskehitys, liiketoiminnan jatkuvuus, yrityksen hyvä julkisuuskuva ja yhteiskuntavastuullisuus. Riskienhallintamenettelyt on integroitu organisaation kaikille tasoille. Terveystalon hallitus vastaa riskienhallinnasta sekä sen riittävyydestä ja hyväksyy yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan politiikan. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvien asioiden valvonnassa sekä seuraa ja arvioi yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja arvioi sisäisen tarkastuksen toimintaa. Toimitusjohtaja vastaa konsernin riskinhallinnan organisoimisesta ja muu johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena riskienhallinnan toteutumisessa, riskien seurannassa ja riskien arvioinnissa sekä riskeihin liittyvissä toimenpiteissä.

Terveystalon riskienhallintaa arvioidaan Suomessa vuosittain sisäisissä ja ulkoisissa ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän, ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän ja sovelluskehityksen ISO 13485 -laatujärjestelmän auditoinneissa. Ruotsissa Terveystalon tytäryhtiö Feelgoodilla on ISO 9001: 2015 -laatujärjestelmä-, ISO 14001: 2015 -ympäristöjärjestelmä- sekä ISO 45001, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmäsertifikaatit, joiden auditoinneissa arvioidaan riskienhallintaa. Myös yhtiön sisäinen tarkastus varmentaa riskienhallinnan prosessit ja valvontatehtävät. Terveystalon riskienhallintamenettelyjä on kuvattu tarkemmin Terveystalon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä laaditussa selvityksessä.