Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuustyömme perustana ovat eettiset ohjeemme ja yhteiset arvomme. Johtamalla vastuullisuutta järjestelmällisesti pyrimme varmistamaan, että saavutamme vastuullisuudelle asetetut tavoitteet. Jatkuvan parantamisen malli takaa, että palvelumme luovat arvoa asiakkaillemme myös tulevaisuudessa. Oheisessa taulukossa on kuvattu Terveystalon tärkeimpien vastuullisuuden teemojen johtaminen.

  Terveyttä ja hyvinvointia Eettistä liiketoimintaa
Johtamistavan kuvaus ja tarkoitus Asiakkaidemme terveys ja hyvinvointi ovat kaiken toimintamme suunnittelun lähtökohta. Johtamistavan tarkoitus on varmistaa potilasturvallisuus ja laadukas hoito. Toimintamme vastuullisuutta ohjaavat yleisellä tasolla Terveystalon eettiset ohjeet ja arvot. Johtamistavan tarkoitus on varmistaa strategiamme toteutuminen ja liiketoiminnallisten tavoitteidemme saavuttaminen suunnitellusti.
Politiikat ja sitoumukset

Terveystalon toimintapolitiikka, laatupolitiikka, sisäisen valvonnan- ja riskienhallinnanpolitiikka, omavalvonta, eettiset ohjeet, tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka ja menettelysäännöt

Toimintaa ohjaavat Käypä hoito -suositukset

Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista 708/2013

Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Muu liiketoimintaa, toimialaa ja yksityisten palveluntuottajien toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja viranomaisvelvoitteet sekä asiakassopimukset

Potilasturvallisuuden ja laadukkaan hoidon varmistavat yhteiset prosessimme ja toimintatapamme on kuvattu Terveystalon toimintakäsikirjassa.

Potilastietojen tietosuojaan liittyvä ohjeistuksemme on kuvattu potilastyön Tietosuojakäsikirjassa.

Terveystalon eettiset ohjeet (Code of Conduct) ja Terveystalon eettiset ohjeet toimittajille (Supplier Code of Conduct).

Toimimme aina lakien ja toimintaamme koskevien säädösten mukaisesti.

Lainsäädännön ja Terveystalon eettisten ohjeiden noudattamisen lisäksi pyrimme toimimaan yleisesti hyväksyttyjen eettisten normien, kuten YK:n Global Compact -periaatteiden mukaan. Odotamme myös yhteistyökumppaneidemme ja alihankkijoidemme jakavan samat eettiset periaatteet ja noudattavan niitä.

Tavoitteet

Lääketieteellisesti korkealaatuiset palvelumme ovat sujuvimmin asiakkaiden saatavilla.

Tarjoamme juuri sopivaa palvelua ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta, hoitopolun alusta loppuun.

Laatuindeksin mittarit, potilasturvallisuus

Kaikki Terveystalossa työskentelevät ovat perehtyneet eettisiin ohjeisiin ja suorittaneet Compliance-verkkokurssin sen varmistamiseksi.

Kaikki toimittajamme ovat hyväksyneet vastuullisen hankinnan periaatteet.

Potilaiden tietosuojan ja tietoturvan takaaminen.

Resurssit ja vastuut

Lääketieteellisestä laadusta valtakunnallisesti vastaavat johtava ylilääkäri, vastaavat lääkärit, vastaavat työterveyslääkärit ja vastaavat hammaslääkärit, sekä alueilla alueiden palvelujohtajat ja erikoisalajohtajat.

Asiakaskokemuksen laadusta ja kehittämisestä vastaa asiakaskokemuksesta vastaava johtaja.

Laadun ja potilasturvallisuuden varmistamista ja kehittämistä ohjaavat konsernin laatuohjausryhmä, tietosuojaryhmä, turvallisuusryhmä ja alueellinen laatuverkosto.

Terveystalon hallitus hyväksyy eettiset ohjeet.

Terveystalon Laki & Compliance -osasto vastaa eettisten ohjeiden jalkauttamisesta organisaatioon ja esihenkilöt ovat vastuussa ohjeisiin liittyvästä viestinnästä.

Palautemekanismi

Vaaratapahtumailmoitukset, asiakaspalautteet.

Väärinkäytöksestä tai sellaisen epäilystä on jokaisen terveystalolaisen ilmoitettava esihenkilölleen, esihenkilön esihenkilölle, Terveystalon Laki & Compliance -osastolle tai Terveystalon whistleblowing-kanavan kautta.

Eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta tai sellaisen epäilystä on jokaisen terveystalolaisen ilmoitettava ensisijaisesti esihenkilölleen, esihenkilön esihenkilölle tai Terveystalon Laki & Compliance -osastolle. Ilmoituksen voi tehdä myös anonyymisti Terveystalon whistleblowing-kanavan kautta.
Miten onnistuimme työmme johtamisessa Arvioimme johtamistapaamme saamiemme palautteiden, tunnistamiemme kehittämiskohteiden ja tavoitteidemme toteutumisen pohjalta ja muokkaamme sitä tarvittaessa.

 

  Vastuullista työtä Kestävää taloudellista kasvua Kestävää kulutusta ja ilmastotyötä
Johtamistavan kuvaus ja tarkoitus Henkilöstöjohtamisemme tavoite on varmistaa, että henkilöstömme voi hyvin ja onnistuu työssään. Työterveyden ja -turvallisuuden johtamistapa on kuvattu tarkemmin tämän raportin Vastuullista työtä -osiossa.

Pyrimme aina toimimaan vastuullisesti ja tuomaan terveydenhuoltoon laaja-alaisesti sekä avoimuutta, läpinäkyvyyttä että potilaslähtöisyyttä.

Terveydenhuollon uudistamisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn ohella tämä tarkoittaa vastuullista yrityskansalaisuutta ja veropolitiikkaa.

Lisäksi pyrimme hyödyntämään keskeisiä vahvuuksiamme jatkaaksemme kannattavaa kasvuamme ja tehostaaksemme toimintaamme.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan ympäristövaikutukset. Ympäristöohjelmamme tavoite on, että jokainen terveystalolainen ottaa päivittäisessä työssään huomioon toimintansa mahdolliset ympäristövaikutukset ja pyrkii toimimaan ympäristöä säästävillä tavoilla.
Politiikat ja sitoumukset

Terveystalo-konsernin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikka

Terveystalon henkilöstöpolitiikka

Tiedottamisessa ja taloudellisessa raportoinnissa olemme sitoutuneet tiedonantopolitiikkamme mukaisesti Helsingin pörssin sääntöihin.

Verotuksen osalta Terveystalo ja sen tytäryhtiöt noudattavat Terveystalon verostrategian mukaista vastuullista veropolitiikkaa.

Edellytämme toimittajiemme ja alihankkijoidemme sitoutuvan hankinnan eettisiin ohjeisiin ja noudattavan liiketoimintaansa koskevia lakeja ja määräyksiä.

Osassa toimipaikoistamme on ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän sertifikaatti, joka laajennettiin vuonna
2021 myös konsernipalveluihin.

Ympäristöpolitiikkamme ja -ohjelmamme kattavat koko Terveystalo-konsernin ja vastaavat ympäristöstandardin vaatimuksiin.

Tavoitteet

Tavoitteenamme on olla toimialan paras ja vetovoimaisin työntekopaikka.

Henkilöstön Terveystalolle antaman suositteluindeksin eNPS:n parantaminen hyvälle tasolle.

Tapaturmataajuus, joka on alle alan keskiarvon.

Sairaspoissaolojen vähentäminen

Kasvu: vähintään 5 % vuotuinen liikevaihdon pitkän aikavälin kasvu

Kannattavuus: Oikaistu EBITA 12–13 % liikevaihdosta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä

Pääomarakenne: Nettovelka / oikaistu käyttökate enintään 3,5x

Osingonjakopolitiikka: Tavoitteena maksaa vähintään 40 % tilikauden voitosta osinkona

Kerromme verojalanjälkitietomme avoimesti vuosittain.

Luomme työtä.

Hiilineutraali vuonna 2022, oma toiminta
päästötöntä 2030. Jäljelle jäävät päästöt
kompensoidaan vuosien 2022–2030 aikana.

Vähennämme suoria ja epäsuoria CO2-päästöjä (Scope 1 ja 2) 80 % vuoteen 2025 mennessä (vuoden 2018 tasosta).

Hankimme 100 % vihreää sähköä Suomessa vuoteen 2025 mennessä.

Minimoimme jätteen syntymisen kaikessa
toiminnassamme ja toimitamme kaikki
jätteet hyötykäyttöön:

Terveystalon yksiköissä syntyvien
jätteiden hyötyaste ja kierrätysaste
100 % vuoteen 2025 mennessä.

Sekajäteintensiteetin pienentäminen

Resurssit ja vastuut Terveystalon henkilöstöjohtamisesta ja sen kehittämisestä vastaa henkilöstöjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta ja strategian toteutuksesta. Toimitusjohtaja varmistaa, että yhtiön johto on riittävällä tavalla järjestetty ja että yhtiön kirjanpito on lainmukainen. Toimitusjohtaja varmistaa myös, että yhtiön hallinto ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti.

Terveystalon ympäristöohjelman hyväksyy lääkärikeskuksista ja yksityisasiakkaista vastaava liiketoimintajohtaja.

ISO 14001: 2015 -sertifikaatista ja ympäristöohjelman mukaisesta toiminnasta vastaa laatu- ja kehitysjohtaja.

Ympäristöohjelman toteutumista seuraa konsernin laatujohtoryhmä.

Palautemekanismit

Henkilöstö- ja ammatinharjoittajakyselyt

Henkilökunnan vaaratapahtumailmoitukset

Kehityskeskustelut

Väärinkäytöksestä tai sellaisen epäilystä on jokaisen terveystalolaisen ilmoitettava esihenkilölleen, esihenkilön  esihenkilölle, Terveystalon Laki & Compliance -osastolle tai Terveystalon whistleblowing-kanavan kautta. Whistleblowing-kanava, vaaratapahtumailmoitukset.