Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuustyömme perustana ovat eettiset ohjeemme ja yhteiset arvomme. Johtamalla vastuullisuutta järjestelmällisesti pyrimme varmistamaan, että saavutamme vastuullisuudelle asetetut tavoitteet. Jatkuvan parantamisen malli takaa, että palvelumme luovat arvoa asiakkaillemme myös tulevaisuudessa. Oheisessa taulukossa on kuvattu Terveystalon tärkeimpien vastuullisuuden teemojen johtaminen.

  Terveyttä ja hyvinvointia Eettistä liiketoimintaa
Johtamistavan kuvaus ja tarkoitus Asiakkaidemme terveys ja hyvinvointi ovat kaiken toimintamme suunnittelun lähtökohta. Johtamistavan tarkoitus on varmistaa potilasturvallisuus ja laadukas hoito. Toimintamme vastuullisuutta ohjaavat yleisellä tasolla Terveystalon eettiset ohjeet ja arvot. Johtamistavan tarkoitus on varmistaa strategiamme toteutuminen ja liiketoiminnallisten tavoitteidemme saavuttaminen suunnitellusti.
Politiikat ja sitoumukset

Terveystalon toimintapolitiikka, laatupolitiikka, sisäisen valvonnan- ja riskienhallinnanpolitiikka, omavalvonta, eettiset ohjeet, tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka ja menettelysäännöt

ISO 9001: 2015 laatujärjestelmä

Toimintaa ohjaavat Käypä hoito -suositukset

Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista 708/2013

Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Muu liiketoimintaa, toimialaa ja yksityisten palveluntuottajien toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja viranomaisvelvoitteet sekä asiakassopimukset

Potilasturvallisuuden ja laadukkaan hoidon varmistavat yhteiset prosessimme ja toimintatapamme on kuvattu Terveystalon toimintajärjestelmässä.

Potilastietojen tietosuojaan liittyvä ohjeistuksemme on kuvattu potilastyön Tietosuojakäsikirjassa.

Terveystalon eettiset ohjeet (Code of Conduct) ja Terveystalon eettiset ohjeet toimittajille (Supplier Code of Conduct).

Toimimme aina lakien ja toimintaamme koskevien säädösten mukaisesti.

Lainsäädännön ja Terveystalon eettisten ohjeiden noudattamisen lisäksi pyrimme toimimaan yleisesti hyväksyttyjen eettisten normien, kuten YK:n Global Compact -periaatteiden mukaan. Odotamme myös yhteistyökumppaneidemme ja alihankkijoidemme jakavan samat eettiset periaatteet ja noudattavan niitä.

Tavoitteet

Lääketieteellisesti korkealaatuiset palvelumme ovat sujuvimmin asiakkaiden saatavilla.

Tarjoamme juuri sopivaa palvelua ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta, hoitopolun alusta loppuun.

Laatuindeksin mittarit, potilasturvallisuus

Kaikki Terveystalossa työskentelevät ovat perehtyneet eettisiin ohjeisiin ja suorittaneet Compliance-verkkokurssin sen varmistamiseksi.

Kaikki toimittajamme ovat hyväksyneet vastuullisen hankinnan periaatteet.

Potilaiden tietosuojan ja tietoturvan takaaminen.

Resurssit ja vastuut

Lääketieteellisestä laadusta ja potilasturvallisuudesta vastaa johtava ylilääkäri.

Laadun ja potilasturvallisuuden varmistamista ja kehittämistä ohjaavat konsernin laatuohjausryhmä, tietosuojaryhmä, turvallisuusryhmä, potilasturvallisuusryhmä ja alueellinen laatuverkosto.

Terveystalon hallitus hyväksyy eettiset ohjeet.

Terveystalon Laki & Compliance -osasto vastaa eettisten ohjeiden jalkauttamisesta organisaatioon ja esihenkilöt ovat vastuussa ohjeisiin liittyvästä viestinnästä.

Palautemekanismi

Vaaratapahtumailmoitukset, asiakaspalautteet.

Väärinkäytöksestä tai sellaisen epäilystä on jokaisen terveystalolaisen ilmoitettava esihenkilölleen, esihenkilön omalle esihenkilölleen, Terveystalon Laki & Compliance -osastolle tai Terveystalon ilmoituskanavan kautta.

Eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta tai sellaisen epäilystä on jokaisen terveystalolaisen ilmoitettava ensisijaisesti esihenkilölleen, esihenkilön esihenkilölle tai Terveystalon Laki & Compliance -osastolle. Ilmoituksen voi tehdä myös anonyymisti Terveystalon ilmoituskanavan kautta.

 

  Vastuullista työtä Kestävää taloudellista kasvua Kestävää kulutusta ja ilmastotyötä
Johtamistavan kuvaus ja tarkoitus Henkilöstöjohtamisemme tavoite on varmistaa, että henkilöstömme voi hyvin ja onnistuu työssään. 

Kehitämme liiketoimintaamme taloudellisten tavoitteidemme ja arvojemme mukaisesti. Luomme omistaja-arvoa kehittämällä asiakaslähtöisiä palveluita, jotka parantavat hoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta. Viestimme toiminnastamme avoimesti, ja läpinäkyvästi.

Noudatamme vastuullista veropolitiikkaa.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan ympäristövaikutukset.

Ympäristöohjelmamme tavoite on, että jokainen terveystalolainen ottaa päivittäisessä työssään huomioon toimintansa mahdolliset ympäristövaikutukset ja pyrkii toimimaan ympäristöä säästävillä tavoilla.

Politiikat ja sitoumukset

Terveystalo-konsernin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikka

Terveystalon henkilöstöpolitiikka

Työyhteisön kehittämissuunnitelma

Viestimme Tiedonantopolitiikkamme mukaisesti ja noudatamme viestinnässä EU:n säädöksiä, Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ("ESMA") ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita, Suomen hallinnointikoodia sekä Terveystalon hallinnointiperiaatteita ja sisäisiä ohjeita.

Terveystalo ja sen tytäryhtiöt noudattavat Terveystalon verostrategian mukaista vastuullista veropolitiikkaa.

Edellytämme toimittajiemme ja alihankkijoidemme sitoutuvan hankinnan eettisiin ohjeisiin ja noudattavan liiketoimintaansa koskevia lakeja ja määräyksiä.

Sertifioidun (ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmän sertifikaatti) ympäristöjärjestelmän piiriin kuuluvat Terveystalon konsernipalvelut ja osa Suomen toimipaikoista.

Ruotsissa toimivan Terveystalon tytäryhtiö Feelgoodin ympäristöjärjestelmä on ISO 14001:2015- sertifioitu.

Ympäristöpolitiikkamme ja -ohjelmamme kattavat koko Terveystalo-konsernin ja vastaavat ympäristöstandardin vaatimuksiin.

Tavoitteet

Tavoitteenamme on olla toimialan paras ja vetovoimaisin työntekopaikka.

Henkilöstön Terveystalolle antaman suositteluindeksin eNPS:n parantaminen hyvälle tasolle.

Tapaturmataajuus, joka on alle alan keskiarvon.

Sairaspoissaolojen vähentäminen

Kasvu: vähintään 5 % vuotuinen liikevaihdon pitkän aikavälin kasvu

Kannattavuus: Oikaistu EBITA 12–13 % liikevaihdosta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä

Pääomarakenne: Nettovelka / oikaistu käyttökate enintään 3,5x

Osingonjakopolitiikka: Tavoitteena maksaa vähintään 40 % tilikauden voitosta osinkona

Kerromme verojalanjälkitietomme avoimesti vuosittain.

Luomme työtä.

Oma toiminta
päästötöntä 2030. Jäljelle jäävät päästöt
kompensoidaan vuosien 2023–2030 aikana.

Vähennämme suoria ja epäsuoria CO2-päästöjä (Scope 1 ja 2) 80 % vuoteen 2025 mennessä (vuoden 2018 tasosta).

Hankimme 100 % vihreää sähköä vuoteen 2025 mennessä.

Minimoimme jätteen syntymisen kaikessa
toiminnassamme ja toimitamme kaikki
jätteet hyötykäyttöön:

Terveystalon yksiköissä syntyvien
jätteiden hyötyaste ja kierrätysaste
100 % vuoteen 2025 mennessä.

Sekajäteintensiteetin pienentäminen

Resurssit ja vastuut Terveystalon henkilöstöjohtamisesta ja sen kehittämisestä vastaa henkilöstöjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta ja strategian toteutuksesta. Toimitusjohtaja varmistaa, että yhtiön johto on riittävällä tavalla järjestetty ja että yhtiön kirjanpito on lainmukainen. Toimitusjohtaja varmistaa myös, että yhtiön hallinto ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti.

ISO 14001: 2015 -sertifikaatista ja ympäristöohjelman mukaisesta toiminnasta vastaa laatu- ja kehitysjohtaja sekä ympäristöjärjestelmän osalta nimitetty  operatiivinen ryhmä.

Ympäristöohjelman toteutumista seuraa ympäristöjärjestelmän ohjausryhmä sekä konsernin laatujohtoryhmä.

Palautemekanismit

Henkilöstö- ja ammatinharjoittajakyselyt

Henkilökunnan vaaratapahtumailmoitukset

Kehityskeskustelut

Ammatinharjoittaja-keskustelut

Väärinkäytöksestä tai sellaisen epäilystä on jokaisen terveystalolaisen ilmoitettava esihenkilölleen, esihenkilön  esihenkilölle, Terveystalon Laki & Compliance -osastolle tai Terveystalon ilmoituskanavan kautta.

Terveystalon ilmoituskanava, vaaratapahtumailmoitukset.

Sisäiset palautteet ja kehitysehdotukset

Asiakaspalautteet

Yritysvastuun hallinto

Terveystalon hallitus on ylin päättävä elin, joka valvoo vastuullisuuteen liittyviä asioita organisaatiossa. Hallitus käsittelee ja ohjaa vastuullisuuden strategiaa ja keskeisiä toimintasuunnitelmia sekä seuraa ja valvoo tavoitteiden saavuttamista vuosittain.

Terveystalon vastuullisuus- ja yritysvastuutyötä ohjaavat yhtiön eettiset toimintaperiaatteet, arvot ja strategiset tavoitteet sekä Terveystalon sidosryhmille olennaiset vastuullisuuden teemat. Terveystalon vastuullisuustyön tuloksia seurataan säännöllisesti.

Merkittävimmät olennaisiin ei-taloudellisiin teemoihin liittyvät riskit arvioidaan ja niitä pyritään vähentämään osana yhtiön kokonaisriskienhallintaprosessia.

Terveystalon laadun ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii johtava ylilääkäri, vastaa laadun ja potilasturvallisuuden varmistamisesta ja kehittämisestä sekä seuraa laatu- ja vastuullisuustoimenpiteiden toteutumista ja edistymistä.

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja (raportoi toimitusjohtajalle) vastaa uusien vastuullisuuden tavoitteiden asettamisprosessin johtamisesta ja vastuullisuusaloitteiden koordinoinnista konsernissa.

Riskienhallintamenettelyt on integroitu organisaation kaikille tasoille. Terveystalo tunnistaa riskejä hyödyntäen tulosindikaattoreita, markkinatilastoja, asiakaspalautteita, viranomaisten tarkastusraportteja ja kyselyjä, työturvallisuusriskiselvityksiä, tapaustietoja, sisäisten ja ulkoisten auditointien tuloksia sekä kilpailijatietoja.

Riskienhallintaa arvioidaan vuosittain seuraavilla laatusertifikaateilla:

ISO 9001: 2015 -laatujärjestelmä
Sertifikaatti kattaa konsernin johtamisjärjestelmän, liiketoimintalinjat, keskitetyt konsernipalvelut, vastaanottopalvelut, sairaalapalvelut, työterveyspalvelut, seulontapalvelut, kuvantamispalvelut, laboratoriopalvelut, suunterveyspalvelut, asiakaspalvelun, terveydenhuollon henkilöstövuokrauspalvelut, biopankkitoiminnan, etävastaanottopalvelut, hyvinvointipalvelut, Fokus erikoisyksiköt ja lastensuojelupalvelut.

ISO 13485 -laatujärjestelmä
Sertifikaatti kattaa lääketieteellisten ohjelmistojen suunnittelun, kehittämisen, valmistuksen, jakelun ja myynnin.

ISO 14001: 2015 ympäristöjärjestelmä
Sertifikaatti kattaa konsernipalvelut, liiketoimintalinjat, yrityspalvelut, vastaanottopalvelut, sairaalapalvelut, työterveyshuollon, seulontapalvelut, lääketieteelliset kuvantamispalvelut, laboratoriopalvelut, hammashoidon ja asiakaspalvelun Suomessa.

Ruotsissa Terveystalon tytäryhtiö Feelgoodilla on ISO 9001: 2015 laatujärjestelmä-, ISO 14001: 2015 ympäristöjärjestelmä- sekä ISO 45001, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmäsertifikaatit.

Yhtiöllä on myös riskienhallinta- ja sisäisen valvonnan politiikka eri riskiprosessien hallitsemiseksi. Myös sisäinen tarkastus varmentaa prosessit ja valvontatehtävät.