Tietopaketit työterveydestä.
Ajankohtaista

Tietopaketit

Autamme ja neuvomme yritystäsi kohti kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Tälle sivulle olemme koonneet tietopaketteja työterveyden suosituimpiin aiheisiin liittyen.

Tietopaketti

Työterveyden ABC

Työterveyshuolto kattaa niin ennalta ehkäisevän terveydenhoidon kuin työterveyspainotteisen sairaanhoidonkin. Sen lisäksi työterveys ylläpitää ja edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä työturvallisuutta yhdessä kanssasi. Pienyrityksen työterveyshuolto on yhtä tärkeä järjestää, kuin suuremmankin yrityksen työterveys.

Tietopaketti

Lakisääteinen työterveyshuolto

Suomessa laki edellyttää, että kaikki työntekijät ovat työterveyshuollon piirissä. Laki listaa minimivaatimukset, mutta työnantaja voi tarjota työntekijöilleen myös laajempia työterveyspalveluja tukeakseen heidän terveyttään ja hyvinvointiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Tietopaketti

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin lähde on työ, joka on sujuvaa, turvallista, palkitsevaa ja merkityksellistä, ja joka ei kuormita liikaa. Työhyvinvoinnin asiantuntijana tarjoamme monipuoliset palvelut ja osaavat ammattilaiset kumppaniksi koko organisaatiosi työhyvinvoinnin tueksi. Kun työtä on hyvä tehdä, myös tulosta syntyy.

Tietopaketti

Työkyky, työkykyarvio ja työkykyneuvottelu

Työntekijä todennäköisesti ajattelee työterveyttä vasta, kun jotain menee pieleen. Sairastuessa tärkeintä on, että avun saa nopeasti ja helposti. Moni unohtaa, että suurempi osa työterveyttä on itse asiassa sairastumisten estäminen. Tässä artikkelissa kuvataan työterveyden avaintehtäviä, joilla pidetään huolta työntekijän työkyvystä.

Tietopaketti

Sairauspoissaolojen ja tekemättömän työn kustannukset sekä työterveyden vaikuttavuus

Sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä lankeaa suomalaisille organisaatioille suuri lasku vuosittain. Työterveyden tavoitteena on pienentää tätä laskua ja lisätä työn tuottavuutta. Tässä osiossa avataan, mistä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden kustannukset muodostuvat ja miten työterveyden vaikuttavuutta voidaan seurata.

Tietopaketti

Työterveyden ammattilaiset ja yhteistyökumppanit

Moniammatillinen toimintatapa työterveydessä tarkoittaa eri ammattilaisten yhteistyötä asiakasorganisaation tarpeiden mukaan. Yhteistyön hyöty perustuu taustalla olevaan monitieteisyyteen: kun erityisosaamista ja asiantuntemusta jaetaan, päästään parempiin tuloksiin. Moniammatillisessa tiimissä on yleensä työterveyslääkäri, -hoitaja, -psykologi ja työfysioterapeutti, mutta siihen voi kuulua myös muita työterveyden asiantuntijoita työpaikan tai työntekijän tarpeiden mukaan.

Tietopaketti

Työnohjaus

Työnohjaus on palvelu, joka auttaa työntekijöitä ja työyhteisöä arvioimaan, jäsentelemään ja kehittämään omaa työtä sekä löytämään työhön mielekkäitä toimintatapoja. Joissakin tehtävissä työnohjaus on säännöllisesti toistuva palvelu, jolla tuetaan työssäjaksamista.

Tietopaketti

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat muun muassa mielekkäät työtehtävät, turvallinen työyhteisö, aktiivinen johtaminen sekä työntekijän terveys. Kun työhyvinvoinnin osatekijät ovat kunnossa, työntekijä jaksaa hyvin työssään ja tulosta syntyy. Työhyvinvoinnin asiantuntijana tarjoamme monipuoliset palvelut ja osaavat ammattilaiset kumppaniksi koko organisaatiosi työhyvinvoinnin tueksi.

Tietopaketti

Työuupumus eli burn out

Työuupumus eli burn out kehittyy tilanteessa, jossa työntekijä on altistunut pitkäkestoiselle työstressille. Pelkkä suuri työmäärä harvoin johtaa työuupumukseen. Työuupumukseen usein liittyy lähes aina muitakin työtilanteen ristiriitoja, kuten huonot vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, työyhteisön tuen puute tai puutteet esihenkilötyössä. Erityisesti työuupumusta aiheuttaa tilanne, jossa työntekijällä ei ole mahdollisuuksia saada työssään onnistumisen kokemuksia. Työuupunut työntekijä on jatkuvasti hyvin väsynyt, eikä tämä väsymys helpota levolla. Hän kokee, ettei enää selviä työtehtävistään ja häneen kohdistuvista odotuksista. Mitä aikaisemmassa vaiheessa työuupumus tunnistetaan, sitä paremmat mahdollisuudet siitä on toipua kohtuullisessa ajassa ja ehkäistä työuupumukseen liittyvien sairauksien, kuten masentuneisuuden, puhkeaminen.

Tietopaketti

Mielenterveysongelmat ja työ

Mielenterveysongelmat ovat merkittävä pitkittyviä sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä aiheuttava sairausryhmä. Erityisesti masennus sekä ahdistuneisuushäiriöt ovat yleistyneet viime vuosikymmenten aikana ja erittäin poikkeukselliset viime vuodet ovat entisestään lisänneet ahdistuneisuutta. Työpaikan tukitoimilla voidaan vaikuttaa työkyvyn säilymiseen ja tukea työntekijän voimavaroja.

Tietopaketti

Ergonomia ja työergonomia

Ergonomia tarkoittaa tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmisille sopivaksi. Työergonomian avulla työ, työvälineet ja työympäristö pyritään kehittämään sellaisiksi, että ne vastaavat työntekijän tarpeita. Tavoitteena on kehittää toimintaa siten, että työskentelyolosuhteet ovat työntekijälle sopivat ja mahdollisimman toimivat kuormittamatta häntä liikaa.

Tietopaketti

Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen on toistuvaa ja tarkoituksellista työyhteisön jäsenen kaltoinkohtelua. Laki velvoittaa puuttumaan tilanteisiin, joissa havaitaan kiusaamista tai epäasiallista kohtelua.

Tietopaketti

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkettä voi hakea työntekijä, jonka työkyky on alentunut merkittävästi sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan yhtäjaksoisesti. Työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylätään keskimäärin noin kolmannes. Paras ratkaisu sekä työntekijän että työnantajan kannalta on löytää muita vaihtoehtoja alentuneen työkyvyn hoitamiseen.

Tietopaketti

Muutosjohtaminen

Muutosjohtamisella tarkoitetaan sitä, miten ihmisiä ja asioita johdetaan kohti muutoksen tavoitteita. Organisaatioiden muutosprosessit ovat vaativia johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen tilanteita. Tuemme organisaation ylintä johtoa, esihenkilöitä ja työyhteisöä läpi koko muutosprosessin.

Tietopaketti

Työterveys ja sen rooli Suomen terveydenhuollossa

Työterveyden vaikutus yhteiskuntaan on merkittävä, sillä toimiva työterveyshuolto keventää julkisen terveydenhuollon taakkaa, lisää työkykyä ja pitkällä tähtäimellä terveitä työvuosia. Tästä hyötyvät yhteiskunta, työnantaja ja ennen kaikkea ihminen itse.