Lakisääteinen työterveyshuolto

12.11.2021 | Päivitetty 16.11.2021

Suomessa laki edellyttää, että kaikki työntekijät ovat työterveyshuollon piirissä. Laki listaa minimivaatimukset, mutta työnantaja voi tarjota työntekijöilleen myös laajempia työterveyspalveluja tukeakseen heidän terveyttään ja hyvinvointiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Työterveyshuoltolaki

Lain mukaan jokaisen työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. Työterveyshuollon tavoitteena on edistää:

 • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
 • työn ja työympäristön turvallisuutta
 • työntekijöiden terveyttä ja työkykyä koko uran aikana
 • koko työyhteisön toimintaa.

Työterveyshuolto suunnitellaan kunkin organisaation omien tarpeiden perusteella. Tarpeet määritellään yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyden ammattilaisten kanssa. Työnantaja voi hankkia työterveyspalvelut kunnallisesta terveyskeskuksesta tai liikelaitoksesta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai perustaa itse tai toisten työnantajien kanssa oman työterveysaseman.

Ennaltaehkäisevä työterveys

Työterveyden lakisääteinen tehtävä on ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia terveyshaittoja. Tähän kuuluvat:

 • työpaikkaselvitys, jossa selvitetään työpaikan olosuhteet ja työn altisteet sekä otetaan kantaa työn terveydellisiin seikkoihin
 • terveystarkastukset
 • toimenpide-ehdotukset työolojen parantamisesta ja työntekijöiden työkyvyn edistämisestä
 • tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
 • osallistuminen työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • työssä selviytymisen edistäminen ja tarvittaessa ohjaaminen kuntoutukseen, kun työntekijän työkyky on heikentynyt
 • työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus
 • yhteistyö muun terveydenhuollon, työhallinnon, opetushallinnon, sosiaalivakuutuksen ja sosiaalihuollon sekä työsuojeluviranomaisen edustajien kanssa työntekijöiden työkyvyn ja työpaikan kehittämisessä
 • työterveyden laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta

Työturvallisuuslaki

Lain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tavoitteena on säilyttää työntekijän työkyky parantamalla työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennaltaehkäistä työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia fyysisiä tai psyykkisiä terveyshaittoja.

Työterveysyhteistyö

Laki velvoittaa työnantajan, työntekijät ja työterveyshuollon tekemään yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Yhteistyön täytyy olla suunnitelmallista ja tavoitteellista. Käytännössä työterveysyhteistyö on siis kaikkea, mitä työterveyspalvelujen tuottajan kanssa tehdään yhdessä työterveyden eteen.

Työterveyspalvelusopimus

Työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja tekevät työterveyshuollon järjestämisestä kirjallisen sopimuksen. Sopimukseen on kirjattu, mitä palveluja se sisältää ja mihin asti se on voimassa. Sopimuksessa kerrotaan myös työterveyshuollon laajuus, eli onko lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sovittu sairaanhoidon järjestämisestä. Terveystalo käyttää sopimuksesta nimitystä työterveyspalvelusopimus, Kela ja Työterveyslaitos työterveyshuoltosopimusta.

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö

Työterveyshuollon toiminta on jatkuva prosessi. Siihen kuuluvat työpaikan tarpeiden tunnistaminen, terveysriskien ennaltaehkäisy, työntekijän työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen sekä tarvittaessa hoito ja korjaavat toimenpiteet. Työterveyshuollon on toimittava asiakaslähtöisesti, riippumattomasti, eettisesti, luottamuksellisesti, monitieteisesti ja moniammatillisesti. Työterveysyhteistyössä arvioidaan työpaikan tarpeita, suunnitellaan toimintaa, seurataan ja arvioidaan vaikuttavuutta sekä parannetaan laatua.

Hyvällä työterveyshuollolla parempiin tuloksiin

Työterveys pitäisi nähdä lakisääteisen velvoitteen sijaan ennaltaehkäisevänä terveydenhuoltona ja keinona varmistaa toiminnan tuloksellisuus. Työpaikan hyvin tunteva työterveyshuolto on parhaimmillaan yrityksen kumppani, joka huolehtii siitä, että työntekijät voivat hyvin, pysyvät työkykyisinä ja pääsevät sairaustapauksissa hoitoon nopeasti.

Kulujen sijaan tulisi korostaa hyötyjä, jota työterveys tuottaa koko yritykselle. Työntekijän sairauspoissaolo maksaa keskimäärin 350-370 euroa päivässä yrityksen toimialasta riippuen. Yrityksen toimintaan tulee vähemmän häiriöitä, kun pitkiltä sairauslomilta vältytään ja työhön paluuta tuetaan ja nopeutetaan

Etsitkö lakisääteistä työterveyshuoltoa? Meiltä löydät sopivimman työterveyden palvelukokonaisuuden kaikenkokoisille työnantajille: yrittäjästä ja pienyrityksestä suuriin yrityksiin ja julkisen sektorin työnantajiin.