Työterveyden ABC

21.2.2024 | Päivitetty 22.2.2024

Työterveyshuolto kattaa niin ennalta ehkäisevän terveydenhoidon kuin työterveyspainotteisen sairaanhoidonkin. Sen lisäksi työterveys ylläpitää ja edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä työturvallisuutta yhdessä kanssasi. Pienyrityksen työterveyshuolto on yhtä tärkeä järjestää, kuin suuremmankin yrityksen työterveys.

Työterveyshuolto pienyrityksessä

Pienyrittäjänä saatat venyttää omaa jaksamistasi viimeiseen saakka. Ei kannattaisi, sillä terveysriskien kasaantuessa yrittäjänkin selkä voi taittua – henkisesti tai fyysisesti.

Pienissä yrityksissä ja yrittäjällä yksikin sairauspoissaolo voi pistää helposti pakan sekaisin. Siksi panostus terveyteen ja hyvinvointiin on sekä välttämätön että järkevä sijoitus.

Työterveys kannattaa, sillä laadukas työterveys luo varmuutta, joka puolestaan vähentää yrittäjän riskejä ja huolia. Lisäksi Suomessa työterveyshuoltolaki edellyttää, että jokaisen työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. Laki listaa minimivaatimukset, mutta työnantaja voi tarjota työntekijöilleen myös laajempia työterveyspalveluja tukeakseen heidän terveyttään ja hyvinvointiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Lakisääteinen tai laaja työterveyshuolto

Halvin työterveys ei välttämättä ole paras työterveys. Työterveyshuolto suunnitellaan yhdessä kanssasi niin, että se tukee yrityksesi ja toimialasi tarpeita ja haasteita.

Työterveyteen voidaan lakisääteisen laajuuden lisäksi liittää terveyttä edistäviä ja sairauksia hoitavia lisäpalveluita. Esimerkiksi Tuottava-pakettiimme sisältyvät laajat työkykyä tukevat toimenpiteet, laboratorio-, ultraääni- ja röntgentutkimukset sekä kattava erikoislääkäritasoinen sairaanhoito ja asiantuntijat.

Terveystalon asiakkaana laajemmallakaan palvelutasolla et maksa turhasta. Maksat palveluistamme vain käytön mukaan.

Työterveyshuoltosopimus

Työterveyshuolto suunnitellaan kunkin yrityksen yksilöllisten tarpeiden perusteella. Työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja tekevät työterveyshuollon järjestämisestä kirjallisen sopimuksen. Sopimukseen on kirjattu, mitä palveluja se sisältää ja mihin asti se on voimassa.

Sopimuksessa kerrotaan myös työterveyshuollon laajuus, eli onko lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sovittu sairaanhoidon järjestämisestä.

Mitä työterveyshuolto kattaa?

Työnantajana teet päätöksen siitä, mistä, millaisia ja miten laajoja työterveyspalveluja hankitaan. Työterveyshuolto on pakollinen lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa, mutta voit tarjota työntekijöillesi laajemmankin kokonaisuuden.

Lakisääteinen työterveyshuolto

Työterveyden lakisääteinen tehtävä on ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia terveyshaittoja.

Tähän kuuluvat:

  • työpaikkaselvitys, jossa selvitetään työpaikan olosuhteet ja työn altisteet sekä otetaan kantaa työn terveydellisiin seikkoihin
  • terveystarkastukset
  • toimenpide-ehdotukset työolojen parantamisesta ja työntekijöiden työkyvyn edistämisestä
  • osallistuminen työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • työssä selviytymisen edistäminen ja tarvittaessa ohjaaminen kuntoutukseen, kun työntekijän työkyky on heikentynyt
  • työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus
  • tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
  • yhteistyö muun terveydenhuollon, työhallinnon, opetushallinnon, sosiaalivakuutuksen ja sosiaalihuollon sekä työsuojeluviranomaisen edustajien kanssa työntekijöiden työkyvyn ja työpaikan kehittämisessä
  • työterveyden laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta.

Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjänä yrityksesi tärkein resurssisi olet sinä itse, ja satsaus omaan terveyteen ja hyvinvointiin on järkevä sijoitus. Koska tunnemme suomalaisen työn ja sen tekijät, tiedämme myös, ettei ole kahta samanlaista yrittäjää. Siksi palvelumme mukautuvat toiveittesi ja tarpeidesi mukaisesti.

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Työntekijä todennäköisesti ajattelee työterveyttä vasta, kun jotain menee pieleen. Sairastuessa tärkeintä on, että avun saa nopeasti ja helposti. Moni unohtaa, että suurempi osa työterveyttä on itse asiassa sairastumisten estäminen. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osa-alueita ovat mm. työpaikkaselvitys, toimintasuunnitelma ja terveystarkastukset.

Työterveyshuollon työpaikkaselvitys

Työterveyden toiminta suunnitellaan työpaikkaselvityksen avulla. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työn, työympäristön ja työyhteisön aiheuttamia terveyshaittoja ja kuormitustekijöitä. Työterveys täydentää organisaation toimialaan liittyvää tietoa työpaikkakäynnillä, jossa tutustutaan työpaikan ja työn olosuhteisiin.

Tavoitteena on selvittää muun muassa työn fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuormittavuutta sekä työntekijöiden altistumista biologisille, kemiallisille, fysikaalisille ja ergonomisille haitoille sekä tapaturmille. Työpaikkaselvityksestä tehdään kirjallinen raportti, joka on työpaikalla kaikkien nähtävillä. Työpaikkaselvitys tehdään 3–5 vuoden välein.

Työterveystarkastukset

Terveystarkastuksella selvitetään työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky. Tarkastuksen perusteella arvioidaan ohjauksen ja neuvonnan tarve ja laaditaan henkilökohtainen työterveyssuunnitelma yhdessä työntekijän kanssa.

Terveystarkastukset perustuvat työpaikan tarpeisiin. Esimerkiksi toimiala, ikä-, sukupuoli ja ammattirakenne sekä työn kuormitus ja työskentelyolosuhteet vaikuttavat terveystarkastusten sisältöön ja tiheyteen. Terveystarkastusten toteuttamisesta sovitaan vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työnantajalla täytyy olla työterveydestä kirjallinen toimintasuunnitelma, joka on tehty yhdessä työterveyden palvelutarjoajan kanssa. Toimintasuunnitelma sisältää työterveyden tavoitteet, työpaikan tarpeet ja niihin perustuvat toimenpiteet. Suunnitelmat tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa.