Työterveyden ammattilaiset ja yhteistyökumppanit

15.11.2021 | Päivitetty 16.11.2021

Moniammatillinen toimintatapa työterveydessä tarkoittaa eri ammattilaisten yhteistyötä asiakasorganisaation tarpeiden mukaan. Yhteistyön hyöty perustuu taustalla olevaan monitieteisyyteen: kun erityisosaamista ja asiantuntemusta jaetaan, päästään parempiin tuloksiin. Moniammatillisessa tiimissä on yleensä työterveyslääkäri, -hoitaja, -psykologi ja työfysioterapeutti, mutta siihen voi kuulua myös muita työterveyden asiantuntijoita työpaikan tai työntekijän tarpeiden mukaan.

Työterveyslääkäri

Työterveyslääkäri on erikoistunut työikäisten ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Työterveyslääkäriin voi ottaa yhteyttä, kun oma terveydentila mietityttää. Työterveyslääkärin tehtävä on arvioida, vaikuttavatko oireet työkykyyn ja ovatko ne työperäisiä. Esimerkiksi selän tai hartianseudun oireilu voi liittyä työergonomiaan. Työkyvyn tukemisen lisäksi työterveyslääkäri ehkäisee ja hoitaa työtapaturmia.

Työterveyshoitaja

Työterveyshoitaja ylläpitää ja edistää sekä työntekijöiden että työyhteisöjen terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Työterveyshoitajan keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa terveysneuvonta, työpaikan terveydellisten olosuhteiden arviointi, kuntoutukseen osallistuminen sekä työterveyden palvelujen koordinointi työpaikkojen kanssa. Työterveyshoitajat tekevät myös terveystarkastuksia ja niihin liittyviä tutkimuksia – kuten kuulo- ja näöntutkimuksia sekä verenpaineen mittauksia – ja antavat rokotuksia. Lisäksi työterveyshoitajan tehtäviin kuuluu työterveyspainotteinen sairaanhoito.

Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologi on erikoistunut työn psyykkisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin, ja hänen asiantuntemustaan hyödynnetään työpaikan psykososiaalisten tekijöiden selvittämisessä. Työterveyspsykologi on apuna erilaisissa työyhteisön pulmatilanteissa ja auttaa löytämään toimivampia tapoja työhyvinvoinnin edistämiseen. Hän edistää työhyvinvointia myös muun muassa kehittämällä esimiestyötä ja työyhteisötaitoja ennen kuin ongelmia ilmenee.

Työterveyspsykologin vastaanotolla käsitellään työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ja autetaan asiakasta löytämään keinoja selviytyä haastavissa tilanteissa. Työterveyspsykologi arvioi työntekijän psyykkistä työkykyä ja tekee siihen liittyviä tutkimuksia.

Työfysioterapeutti

Työfysioterapeutti tutkii ja arvioi työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä, ergonomiaa ja työssä kuormittumista. Hän antaa neuvontaa ja ohjausta tuki- ja liikuntaelinten terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä sopivien työasentojen, -tapojen ja -liikkeiden valinnassa. Yhteistyössä työpaikan kanssa työfysioterapeutti osallistuu ryhmävalmennuksiin sekä työtilojen ja -välineiden kehittämiseen ja suunnitteluun.

Sosiaalialan asiantuntija

Sosiaalialan asiantuntija eli Terveystalossa työkykyvalmentaja antaa ammatillista kuntoutusta, kun työntekijän jatkaminen nykyisessä työssä tai sinne paluu on uhattuna terveydellisten syiden takia. Työkykyvalmentaja kartoittaa työntekijän mahdollisuudet palata työelämään ja auttaa löytämään parhaan ratkaisun työntekijän oman tulevaisuuden kannalta.

Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti antaa ravitsemusneuvontaa ja auttaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja ruokavaliossa. Työterveydessä ravitsemusterapeutti ohjaa esimerkiksi erikoisruokavalioissa ja painonhallinnassa. Hän antaa ravitsemusneuvontaa myös esimerkiksi yötyötä tekeville tai diabetesta sairastaville.

Yhteistyökumppanit

Työterveydessä on monta yhteistyötahoa. Työnantajan, työntekijöiden ja työterveyspalvelujen tuottajan yhteistyöstä on säädetty laissa. Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti yli 20 työntekijää, sinne on perustettava myös työsuojelutoimikunta, jossa ovat edustettuina työnantaja, työntekijät ja toimihenkilöt. Työsuojelutoimikunnassa käsitellään laajakantoisia ja työpaikkaa yleisesti koskevia työsuojeluasioita.

Muita yhteistyökumppaneita ovat vakuutusyhtiöt, Kela, muu terveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja kuntoutuslaitokset. Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työntekijöiden tapaturma- ja työeläkevakuutuksista. Kela puolestaan korvaa työnantajalle työterveyden järjestämisestä aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Muun terveydenhuollon kanssa tehdään yhteistyötä erityisesti pitkäaikais - sairauksien hoidossa, ja erikoissairaanhoidon piiriin työntekijä ohja - taan työterveydestä tarpeen vaatiessa. Myös työterveys voi tarjota erikoissairaanhoidon palveluja, jos työnantaja on halunnut tarjota ne työntekijöilleen lakisääteisten palvelujen lisäksi. Kuntoutukseen työntekijä ohjataan, jos hänen työkykyään ei pystytä riittävästi tukemaan työpaikalla ja työterveydessä tehtävillä järjestelyillä.