Työnohjaus selkiyttää työroolia ja toimintatapoja

15.11.2021 | Päivitetty 16.11.2021

Työnohjaus on palvelu, joka auttaa työntekijöitä ja työyhteisöä arvioimaan, jäsentelemään ja kehittämään omaa työtä sekä löytämään työhön mielekkäitä toimintatapoja. Joissakin tehtävissä työnohjaus on säännöllisesti toistuva palvelu, jolla tuetaan työssäjaksamista.

Mitä työnohjaus tarkoittaa?

Työnohjaus on oman työn, toimintatapojen ja oman itsensä tutkimista sekä kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, oman kokemusten ja tunteiden jäsentelyä. Työnohjausta voidaan tehdä yksilöllisessä työnohjauksessa kahden kesken ammattilaisen kanssa tai ryhmäohjauksessa, jolloin samoja asioita käydään ammattilaisen tuella läpi yhdessä useamman työntekijän kanssa.

Millaisiin tilanteisiin työnohjaus on hyvä ratkaisu?

Jokaisen työssäkäyvän olisi ajoittain hyvä pysähtyä miettimään oman työnsä sisältöä, tekemisen tapoja, työmotivaatiota, työssä jaksamista ja siinä kehittymistä. Työnohjaus auttaa, kun haluaa ammattilaisen näkökulmia ja tukea työhön liittyvään pohdintaan, omien työtapojen arviointiin tai selkiyttää omaa roolia työyhteisössä. Työnohjaus auttaa myös silloin, kun työntekijä tai johto haluaa löytää uutta motivaatiota ja jaksamista työn tekemiseen sekä oman ammattitaidon kehittämiseen.

Ryhmässä tapahtuva työnohjaus on hyvä ratkaisu, kun useampi työntekijä haluaa käydä samoja asioita läpi työpaikalla tai löytää uudet, yhteiset toimintaperiaatteet työntekoon. Uudenlaiset tavat tehdä työtä, kuten etä- ja läsnätyön yhdistäminen, asettavat monet työntekijät ja työyhteisöt tilanteeseen, jossa työpaikan roolit on hahmotettava uudelleen. Tässä tilanteessa työnohjaus on myös hyvä tapa selkiyttää muutoksessa olevia toimintatapoja ja asemoida itsensä uudella tavalla työssä. Työnohjaus auttaa myös esimerkiksi silloin, kun halutaan sovitella työyhteisön välisiä jännitteitä.

Mitä työnohjauksessa tapahtuu?

Yksilöllinen työnohjaus on henkilökohtaista, luottamuksellista työnohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta. Se tapahtuu pääasiassa keskustellen, mutta asioiden hahmottamiseen voidaan käyttää myös toiminnallisia ja kuvallisia keinoja.

Ryhmätyönohjaus on pienen työyhteisön ryhmän keskustelua, jossa yhteisön tarpeen mukaan käydään läpi ajankohtaisia kysymyksiä, pohditaan esimerkiksi suhdetta työtovereihin, työyhteisöön ja asiakkaisiin. Ryhmätyönohjaus auttaa jäsentämään työhön liittyviä tunteita ja toimintaa yhdessä ryhmän kanssa sekä löytämään ratkaisuja työyhteisön mahdollisiin haasteisiin, kuten tehtäväjaon selkiyttämiseen ja ryhmädynamiikan vahvistamiseen.

Työnohjauksen hyödyt

Työnohjaus selkiyttää omaa roolia työssä ja työyhteisössä, auttaa kirkastamaan työn tavoitteita ja löytämään jälleen uutta innostusta eli parantaa työmotivaatiota. Kun työhyvinvointi paranee ja työntekijä on tyytyväinen ja motivoitunut, luonnollinen seuraus on työssä onnistuminen ja entistä paremmat tulokset. Työnohjaus myös ennaltaehkäisee uupumista ja sairaslomia, jolloin sairauspoissaolot ja sairauskulut vähenevät.

Työnohjauksen palvelut Terveystalossa

Työnohjaus tapahtuu Terveystalossa joko yksilöllisenä työnohjauksena tai 3–7 henkilön ryhmässä. Palvelun kulkuun kuuluu tavoitteiden määrittäminen, sovitut tapaamiset (esim. 10 kertaa) sekä tavoitteiden toteutumisen arviointi ja jatkotoimenpiteiden määrittäminen. Työskentely tapahtuu keskustellen ja tarvittaessa apuna käytetään myös toiminnallisia tai kuvallisia menetelmiä. Ohjaajana toimii Terveystalon ammattilainen ja ohjaus on luottamuksellista.

Lisätietoja palvelusta saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai omalta nimetyltä työterveyspsykologilta. Työnohjausta on tarjolla myös itse maksaville asiakkaille.