Mielenterveysongelmat ja työ.

Mielenterveysongelmat ja työ

17.11.2021 | Päivitetty 6.10.2022

Mielenterveysongelmat ovat merkittävä pitkittyviä sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä aiheuttava sairausryhmä. Erityisesti masennus sekä ahdistuneisuushäiriöt ovat yleistyneet viime vuosikymmenten aikana ja erittäin poikkeukselliset viime vuodet ovat entisestään lisänneet ahdistuneisuutta. Työpaikan tukitoimilla voidaan vaikuttaa työkyvyn säilymiseen ja tukea työntekijän voimavaroja.

Milloin on kyse normaalista elämästä ja milloin mielenterveyden häiriöstä?

Suru ja pelot, ahdistunut olo sekä ajoittaiset uniongelmat ovat osa jokaisen normaalia elämää. Mielen terveys on kykyä toimia ja reagoida rakentavasti ongelmiin, elämän vastoinkäymisistä huolimatta.

Mielenterveyden häiriöistä puhutaan, kun henkilön mieliala, tunteet, ajatukset tai käytös haittaavat toimintakykyä, ihmissuhteita tai aiheuttavat pitkittynyttä kärsimystä ja rajoittavat elämää huomattavasti.

Mielenterveysongelmat oireilevat monin tavoin

Mielenterveyden ongelmat voivat ilmetä monella tavalla, eikä kaikille yhteistä oiretta ole. Psyykkisen oireilun voi tunnistaa esimerkiksi seuraavista tekijöistä:

 • voimakkaat ja yhtäkkiset muutokset käytöksessä
 • vetäytyminen
 • häiriökäyttäytyminen
 • sensitiivisyys, herkkyys kritiikille
 • itkuherkkyys
 • selkeät keskittymisvaikeudet ja jatkuva levottomuus
 • voimakkaat mielialan vaihtelut
 • väsymys ja aloitekyvyttömyys
 • ongelmat suhteissa muihin ihmisiin
 • somaattinen oireilu ja huoli terveydestä
 • hygienian heikkeneminen

Miten mielenterveyden häiriöt voivat näkyä työpaikalla?

Työpaikalla mielenterveysongelmat ilmenevät erilaisina hälytysmerkkeinä, jotka eivät vielä kerro, mistä on kysymys. Lisääntyneiden tai toistuvien hälytysmerkkien havaitseminen on syytä ottaa puheeksi työntekijän kanssa.

Esimerkiksi masennukseen, ahdistukseen tai uupumukseen liittyviä työkykyä alentavia oireita voivat olla:

 • tiedonkäsittelytaitojen heikkeneminen
 • keskittymisvaikeudet
 • vaikeus tehdä päätöksiä
 • laskenut mieliala ja reagoiminen herkästi esimerkiksi stressiin
 • vetäytyminen tiimistä tai ongelmat tiimiläisten kanssa
 • vaikeus tarttua työtehtäviin
 • paniikkikohtaukset
 • lisääntyneet poissaolot erityisesti viikonloppujen jälkeen
 • työnlaadun heikkeneminen ja virheiden lisääntyminen

Miten työnantaja ja esihenkilö voivat tukea mielenterveyden kanssa painivaa työntekijää?

Jos oman työntekijän mielen hyvinvoinnista herää huoli, on tärkeintä ottaa asia puheeksi työntekijän kanssa. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että myös etänä töitä tekeviin säilyy säännöllinen kontakti. Vaikeiden aiheiden puheeksi ottamista on hyvä harjoitella ja tarvittaessa ohjausta saa esimerkiksi työkykyjohtamisen esihenkilövalmennuksesta.

Esihenkilö saa apua yksittäisen työntekijän työkykyyn liittyvissä kysymyksissä omalta työterveyden tiimiltään esimerkiksi työterveyspsykologia konsultoimalla.

Työntekijän kanssa voi yhdessä keskustellen miettiä, mitä tilanteessa seuraavaksi tarvitaan. Jos vaikeudet näkyvät työkyvyssä ja työsuorituksessa, voi esimerkiksi työtehtäviä väliaikaisesti keventää. Esihenkilön tehtävänä ei kuitenkaan ole toimia lääkärinä tai psykologina: tärkeää on ohjata työntekijä aina työterveyden ammattiavun piiriin.

Työterveys esihenkilön ja työntekijän tukena

Kun mielen hyvinvoinnin haasteet rajoittavat normaalia elämää, on hyvä olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan tai -lääkäriin. Tarvittaessa työterveyslääkäri lähettää henkilön työterveyspsykologin vastaanotolle.

Työterveyspsykologin kanssa työntekijä pääsee jäsentämään työtilannettaan, jaksamistaan ja elämäntilanteensa vaikutusta työkykyynsä. Työterveyspsykologin kanssa etsitään keinoja toipumiselle ja luodaan suunnitelma tilanteesta eteenpäin pääsemiseksi. Työntekijällä voi olla oikeus myös lyhytpsykoterapiaan työterveyslääkärin lähetteellä, jos tämä kuuluu työterveyden sopimukseen.

Sairauslomalle vai ei?

Työterveyslääkärin tehtävä on arvioida, onko sairausloma tarpeen mielen hyvinvoinnin pulmien kanssa painiskelevan kanssa. Pääsääntöisesti mielenterveyden haasteita, kuten masennusta tai ahdistusta, ei ole hyvä hoitaa jäämällä kotiin.

Työn tarjoama rutiini auttaa, kunhan työt pystytään järjestelemään niin, etteivät ne kuormita liikaa. Hybridityössä on hyvä sopia tarkat säännöt sille, milloin töitä tehdään toimistolla ja milloin kotona. Näin kontakti työntekijään säilyy ja työntekijän on mahdollista saada säännöllistä tukea esihenkilöltä esimerkiksi työtehtävien priorisoimiseen.

Lyhyt sairausloma voi joskus auttaa työntekijää saamaan etäisyyttä tilanteessa, jossa oma tilanne näyttäytyy umpikujamaiselta ja palautuminen on häiriintynyt univaikeuksien vuoksi.

Tiedetään, että jos sairausloma jatkuu yli kolme kuukautta, työhön paluu vaikeutuu ja eläköitymisriski nousee huomattavasti. On siis kaikkien etu, että ihmistä tuetaan pysymään mukana työelämässä ja sairauslomien sijaan työt järjestellään ihmisen voimavarojen mukaan.

Apua työjärjestelyihin saat esimerkiksi työkykyjohtamisen palvelusta.

Töihin paluu sairausloman jälkeen

Esihenkilön tehtävänä on varmistaa, että työntekijän paluu työhön sujuu jouhevasti. Jos työntekijä on joutunut sairauslomalle työhön liittyvien tekijöiden vuoksi, on erittäin tärkeää muokata työtä siten, ettei se jatkossa kuormita työntekijää kohtuuttomasti.

Työnantajan ja työterveyshuollon palveluja, kuten työterveyspsykologin vastaanottoa, kannattaa hyödyntää, jotta työ lähtee hyvin käyntiin. Yhteistyössä työterveyshuollon sekä työntekijän kanssa tulisi muodostaa realistinen suunnitelma työhön paluuseen. Tilannetta kannattaa myös seurata jonkin aikaa toteutettujen toimenpiteiden jälkeen.

Miten mielenterveyttä voi tukea ja mielenterveyden häiriöistä johtuvia poissaoloja ehkäistä työpaikalla?

Kokonaisjaksamiseen ja mielen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa paljon työelämässä: vietämmehän arkisin yleensä vähintään kolmasosan vuorokaudesta töissä. Pitkittynyt stressi työssä tai työuupumus saattavat vaikuttaa mielenterveyden häiriön, kuten masennuksen tai unihäiriön, kehittymiseen.

Hyviin työjärjestelyihin panostamisella on suuri merkitys muun muassa sillä, ettei työuupumusta pääse kehittymään. Esihenkilön on hyvä kiinnittää esimerkiksi seuraaviin asioihin huomiota:

 • Työntekijän työmäärä on kohtuullinen
 • Mielekkäitä työtehtäviä on riittävästi
 • Työt on mahdollista tehdä työajan puitteissa
 • Tukea ja apua työhön on saatavilla
 • Esihenkilöön on hyvä keskusteluyhteys
 • Työroolit ovat selvät tiimissä
 • Työpaikka tukee hyvinvointia

Esihenkilötyön sparraus -palvelu  tarjoaa esihenkilölle käytännön tukea esimerkiksi tiimin työjärjestelyihin, kommunikointiin ja yhteisten pelisääntöjen määrittämiseen. Esihenkilö voi hyötyä myös omasta työnohjauksestaan, jossa on mahdollisuus reflektoida luottamuksellisesti johtamistyöhön liittyviä kysymyksiä.

Myös muut esihenkilöiden johtamistyön tueksi tarkoitetut sparrauksemme toimivat apuna, kun työpaikalla ilmenee pulmia. Esimerkiksi Työyhteisön sparraus -palvelu  toimii esihenkilön tukena, kun tiimi kaipaa yhteistyön kirkastamista tai keskinäisen vuorovaikutuksen kehittämistä. Hyvinvoiva työyhteisö tukee jokaisen tiimiläisen jaksamista ja mielen hyvinvointia.


Parempi työkyky ja mielen hyvinvointi

Tutustu mielenterveyttä tukeviin työterveyspalveluihimme: Työterveyden lyhytpsykoterapiaan ja Mielen chat ja sparriin. Ota palvelut vaivattomasti yrityksesi käyttöön.

Tutustu Mielen hyvinvoinnin palveluihimme