VAIKUTTAVAMPAA TYÖTERVEYTTÄ TIEDOLLA JOHTAMISELLA JA DIGITAALISILLA PALVELUILLA

Terveystalon Terveyskysely ja TyöOptimi ovat kattavia kyselyitä, joiden avulla tunnistetaan riskitekijöitä niin yksilötasolla kuin työyhteisöissä. Kun riskitekijät tunnistetaan ajoissa, niihin voidaan puuttua. Asiakkaalle tehdään vastaanotolla digitaalinen terveyssuunnitelma, asiakkaan Oma Suunnitelma, jonka avulla asiakkaat voivat edistää omaa terveyttään terveydenhuollon ammattilaisen tuella. Suunnitelma muodostetaan aina asiakkaan tarpeista, riskit ja voimavarat huomioiden.

Oma suunnitelma sairaanhoitaja ja potilas

Terveyskysely ja TyöOptimi on kehitetty Terveystalon ammattilaisten tueksi tunnistamaan riskitekijöiden varhaisia merkkejä. Yhdistämällä kyselyiden antaman tieto, potilastieto ja asiakkaan itse tekemät mittaukset, saadaan ainutlaatuinen tietopohja terveyden edistämiselle. Vahva tietoon perustuva "tukiäly" luo loistavia mahdollisuuksia terveydenhuollon laadun parantamiseksi ja kustannusten säästämiseksi.

TyöOptimi -palvelu on keino työkuormittumisen tunnistamiseen. Kyselyyn vastanneita on jo noin
17 000. Riskiryhmään kuuluvilla on kohonnut riski toistuviin tai pitkittyviin sairauspoissaoloihin. Uhka ja uupunut -tuloksen saaneiden henkilöiden palautumista ja kuormituksen hallintaa on erityisen tärkeää tukea.

Työoptimin vastanneiden tulosjakauma

Terveyskyselyn avulla terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet voidaan kohdentaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Kohonneen työkykyriskiryhmän seuranta työterveydessä vähentää sairauspoissaoloja.

Yli kolmannekselle (38 %) asiakkaista, joilla on todettu terveysriski, on tehty digitaalinen asiakkaan itsehoitoa paremmin tukeva terveys- ja hoitosuunnitelma – asiakkaan Oma Suunnitelma – perinteisen suunnitelman lisäksi.

DIGITAALINEN OMA SUUNNITELMA UUDISTUI ASIAKASKESKEISELLÄ KEHITYSMALLILLA

Vastaanotolla asiakkaalle tehdään Oma Suunnitelma, jonka toimenpiteet pohjautuvat Käypä hoito -suosituksiin, potilastietoon, laboratoriotuloksiin ja kyselyiden tuloksiin. Sen avulla asiakkaat voivat edistää omaa terveyttään terveydenhuollon ammattilaisen tuella. Suunnitelmaan valitaan asiakkaan elämäntilanteeseen sopivat terveyttä ja hyvinvointia edistävät tavoitteet sekä niitä tukevat tehtävät ja hoidot. Vastaanottojen välillä asiakas käyttää suunnitelmaa tietokoneellaan tai puhelimellaan, kirjaa mittauksiaan ja edistymistään sekä viestii tarpeen mukaan suunnitelman kautta ammattilaiselle. Terveystalon ammattilaiset seuraavat suunnitelman etenemistä sekä ohjaavat ja neuvovat asiakasta aktiivisesti.

Vuoden 2018 aikana kehitimme uuden, käyttäjäystävällisemmän version Oma Suunnitelmasta. Kehitystyön aikana haastattelimme kymmeniä asiakkaita. Halusimme saada tietoa siitä, miten voisimme parhaiten tukea heidän arkielämän terveystavoitteitaan. Keräsimme kommentteja myös terveydenhuollon ammattilaisilta haastatteluin ja kyselyin. Saimme yli 600 vastausta, jonka pohjalta jatkoimme kehitystyötä ja testausta. Uuden version ja selkeämmän käyttöliittymän myötä esimerkiksi asiakkaiden tekemät omat kirjaukset nelinkertaistuivat. Suurimmalla osalla omaa edistymistään arvioineista asiakkaista terveystavoitteet etenevät suunnitellusti. Keräämme aktiivisesti asiakaspalautetta, jonka perusteella digitaalista terveyssuunnitelmaa kehitetään edelleen asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Takaisin päävalikkoon >