Onko sinun yrityksesi terve työpaikka?

17.10.2018Blogi

Työ voi antaa tekijälleen enemmän kuin ottaa. Parhaimmillaan se tuottaa terveyttä ja hyvinvoivat ihmiset puolestaan auttavat yritystä voimaan hyvin. Terveessä työpaikassa työolosuhteet ja organisaatiokulttuuri ovat kunnossa, työntekijät voivat hyvin ja johtajat osaavat johtaa. Terve työpaikka saa tekijöikseen parhaat ja luo edellytykset parhaaseen tulokseen. Miksi emme valjastaisi terveyden ja hyvinvoinnin tuomaa potentiaalia yrityksesi menestyksen tekijäksi?

Työelämä vaatii työntekijöiltä paljon, mutta oikein rakennettuna voi antaa enemmän. Digitalisaation ja automaation myötä useilla aloilla työ muuttuu yhä enemmän rutiininomaisesta suorittavasta työstä ongelmanratkaisuun keskittyväksi tieto- ja palvelutyöksi. Ihmisiä on tuettava uudenlaisten työtehtävien ja osaamisen kehittämisen edessä. Uudistuminen luo helposti paineita, sillä ihmisten sopeutumiskyky on hitaampaa kuin muutos itse. Työn muutos näkyy selkeästi Terveystalon työterveyden asiakasdatassa: flunssan sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien jälkeen eniten lääkärillä käydään mielenterveysongelmien vuoksi.

Muutos tuo mahdollisuuksia, mutta myös vaatimuksia työnantajille, jotka kilpailevat parhaista osaajista. Työntekijät arvottavat työpaikkoja ilmapiiri- ja hyvinvointitekijöillä, työn merkityksellisyydellä sekä arvojen yhteensopivuudella. Myös joustavuutta työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseksi arvostetaan. Voittajat onnistuvat luomaan terveelliset ja turvalliset työolosuhteet, toimivat rakenteet sekä avoimen ja kannustavan ilmapiirin. Vahvimmissa organisaatioissa panostetaan myös yksilöiden hyvinvointiin sekä esimiestyöhön ja johtamiseen. Menestys löytyykin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Työelämän moninaistuneet haasteet vaativat työterveydeltäkin uudenlaista ajattelua ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Onnistunut kokonaisuus tehdään tiiviissä yhteistyössä työterveyden, työnantajan ja työntekijöiden kesken. Olemme tunnistaneet neljä osa-aluetta, joiden summana terve työpaikka rakentuu: terve työ, hyvinvoivat ihmiset, toimiva työyhteisö sekä aktiivinen johtaminen.

Palapeli

Terveen työpaikan vankkumaton perusta muotoutuu yhä työpaikan turvallisuudesta sekä terveyttä tukevista työolosuhteista. Suomalaisilla työpaikoilla nämä ovat yleisesti ottaen hyvällä tasolla, mutta vielä on tehtävää esimerkiksi työtehtäviin, työympäristöön ja -turvallisuuteen liittyvien riskitekijöiden tunnistamisessa. Suurimpien sairauspoissaolojen aiheuttajien eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien syntyyn voi osin vaikuttaa esimerkiksi lisäämällä työpäivään fyysistä aktiivisuutta sekä parantamalla ergonomiaa.  Lisäämällä askelia päivän mittaan liikkumalla eri työpisteiden tai kerrosten välillä, työskentelemällä seisomatyöpisteessä ja vaikkapa venyttelemällä työpäivän aikana voidaan lisätä aktiivisuutta työpäivään. Terveessä työpaikassa tekemättömän työn määrä ja hinta vähenee.

Terveen työpaikan rakentavatkin siellä työskentelevät hyvinvoivat ihmiset. Hyvinvointi rakentuu työssä ja työn ulkopuolella, siksi henkilöstön motivointi ja kannustaminen ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja jaksamisestaan on ensisijaista. Työpaikoilla on myös kiinnitettävä entistä enemmän huomiota henkiseen kuormitukseen ja palautumiseen fyysisten riskitekijöiden isäksi. Tärkeää on, että henkilön työkyky ja osaaminen vastaavat työn vaatimuksia ja työtä voidaan sopeuttaa, kun tilanne sitä vaatii. Hyvinvoivalla työntekijällä on kaikki edellytykset tehdä työnsä hyvin ja vaikuttaa positiivisesti työn tuottavuuteen ja koko työyhteisöön.

Toimiva työyhteisö vaatii tuekseen avointa viestintää sekä innostavan, kannustavan ja oikeudenmukaisen ilmapiirin. Yhteiset, selkeät tavoitteet ohjaavat toimintaa ja ongelmat ratkaistaan rakentavasti. Toimivassa työyhteisössä rakenteet ja toimintatavat tukevat työn sujumista ja niitä kehitetään yhdessä. Etenkin muutostilanteissa yhdessä sopeutuminen on todettu vähentävän epävarmuutta ja kuormittavuutta.

Tämän päivän työelämän johtamiskeskustelussa nousee esiin erityisesti esimiestaidot. Aktiivisella johtamisella tarkoitamme tavoitteellista, osallistavaa ja oikeudenmukaista johtamista työntekijöiden onnistumisen ja organisaation menestyksen mahdollistamiseksi. Esimiesten tulee luoda työn tekemiselle toimivat puitteet ja määritellä selkeät tavoitteet. Heidän on myös pystyttävä tunnistamaan ja reagoimaan muutoksiin ihmisten työkyvyssä ja voimavaroissa. Myös esimiesten omasta hyvinvoinnista tulee pitää erinomaista huolta.

Me haluamme auttaa ihmisiä pitämään itsestään huolta sekä esimiehiä johtamaan ja tukemaan työntekijöitään entistä paremmin. Me haluamme innostaa työpaikkoja rakentamaan toimivia työyhteisöjä. Kaiken taustalla on yhteinen halumme luoda Suomeen terveitä työpaikkoja.

Lue lisää Terveystalon Terve Työpaikka™ -toimintamallista.

Unto Palonen
Unto Palonen Ylilääkäri, työterveyspalvelut