Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee sinun henkilötietojesi käsittelyä silloin kun olet meillä henkilöasiakkaana. Muut Terveystalon tietosuojaselosteet löytyy oikealta Tietosuojaseloste-valintalistalta.

Rekisterinpitäjä

Suomen Terveystalo Oy (jäljempänä "Terveystalo")
Jaakonkatu 3B, 3 krs., 00100 HELSINKI

Suomen Terveystalo Oy:n potilasrekisteri on yhteiskäytössä Terveystalon ja siellä toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden kesken, jotka toimivat joko itsenäisinä ammatinharjoittajina tai erillisten yritysten kautta palvelun tuottajina.

Henkilörekisteristä vastaava henkilö: Johtava ylilääkäri Petri Bono

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Käsittelemme tietojasi vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin

 • käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää tai työterveydenhuoltoa koskevia tarkoituksia varten, työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, lääketieteellisiä diagnooseja varten, terveyshuollon hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi
 • terveyshuollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa lainsäädännön perusteella tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
 • käsittely on tarpeen hyvinvointipalvelujen tarkoituksia varten
 • annettujen suostumusten perusteella palveluista informoimisen ja markkinoinnin tarkoituksiin
 • palautteiden, viralliset selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittely

Lue lisää käyttötarkoituksista

Millaisia tietoja minusta kerätään?

Käsittelyn kohteena olevat henkilötietosi

 • Perustiedot
 • Suostumukset ja kiellot
 • Työnantajatiedot
 • Terveystiedot
 • Hyvinvointitiedot
 • Ajanvaraustiedot
 • Puhelu- ja chat-nauhoitteet
 • Laskutustiedot
 • Oma Terveyden ja Oma suunnitelman tiedot
 • Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien tiedot

Lue lisää henkilötietoryhmistä

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Terveystietojesi säilyttämisaika on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista (298/2009) mukainen. Pääsääntöisesti säilytämme tietoja 12 vuotta kuolemasta tai ellei siitä tietoa niin 120 vuotta syntymästä.

Puhelu- ja Chat-nauhoitteesi: 3 kk

Oma terveys-palvelu: Sinun ilmoittamasi terveystiedot poistetaan kun olet irtisanonut Oma terveyspalvelun.

Hyvinvointitietosi säilytetään kolme vuotta. Silloin kun ne on siirretty osaksi terveystietoja säilytetään niitä kuten muitakin terveystietoja.

Palautteisiin liittyvät tiedot säilytetään 5 vuotta.

Virallisiin selvityspyyntöihin liittyvät tiedot säilytetään 12 vuotta

Vaaratapahtumiin liittyvät tiedot säilytetään 5 vuotta

Kuka käsittelee henkilötietojani ja minne niitä luovutetaan?

Antamasi yhteisrekisterisuostumuksen perusteella Terveystalossa sinua hoitavat eri terveydenhuollon ammattilaiset.

Työterveyshuollossa ovat sinun työterveyden tietosi kaikkien työterveyshuoltoon osallistuvien ammattilaisten käytettävissä.

Kelan Reseptikeskus

 • Sähköiset reseptisi tallentuvat Reseptikeskukseen, jonka rekisterinpitäjänä toimii Kela. Lisätietoa www.kanta.fi.

Kanta Potilastiedon arkisto

 • Terveystietosi arkistoidaan Kelan ylläpitämään Kanta-palveluiden Potilastiedon arkistoon Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ("asiakastietolaki") perusteella. Lisätietoa www.kanta.fi.

Lisäksi potilastietojasi voidaan luovuttaa Potilaslain (785/1992) 13§:n nojalla seuraavasti:

 1. Toinen terveydenhuollon toimintayksikkö/organisaatio/hoitopaikka tai terveydenhuollon ammattihenkilö
  • Sinun tutkimuksesi tai hoidon järjestämiseksi voidaan luovuttaa tarpeellisia tietoja sinun yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksiköille, antamasi suullisen tai kirjallisen suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän, potilasasiakirjaan merkittävän suostumuksen mukaisesti.
 2. Vakuutusyhtiöt
  • Lakisääteiset liikenne- ja tapaturmavakuutukset tarpeelliset tiedot luovutetaan vakuutusyhtiölle ilman suostumusta (lain perusteella)

  • Vapaaehtoiset vakuutukset: tarpeelliset tiedot luovutetaan antamasi suostumuksen mukaisesti
 3. Viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus
  • Tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on lakiin perustuva oikeus tiedon saantiin, tiedot annetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella pääsääntöisesti lausuntoina ko. asian vaatimassa laajuudessa.
 4. Antamasi erillisen ja nimenomaisen luvan perusteella työnantajallesi, mikäli olet työterveysasiakkaamme ja työantajallasi on käytössä sähköinen A-todistuksen välityspalvelu Sirius HR-järjestelmään

 5. Potilaan lähiomainen tai muu läheinen
  • Jos olet tajuttomana tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana voi sinun lähiomaisesi tai muu läheisesi saada tiedon sinusta ja terveydentilastasi, jollei ole syytä olettaa, että olisit kieltänyt näin menettelemästä.
 6. Kuolleen henkilön tietojen luovuttaminen
  • Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suojan tarve jatkuu vielä henkilön kuoltua. Näin ollen myöskään kuolleen henkilön tietoja ei saa luovuttaa ilman laissa olevaa perustetta.
 7. Tutkimuskäyttö
  • Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta tieteelliseen tutkimukseen on voimassa, mitä Potilaslain 13.4 §:ssä säädetään.

  • Muu terveystietojen tutkimuskäyttö edellyttää sinun suostumustasi

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille, joka käsittelee henkilötietojen Terveystalon lukuun.

Henkilötietojasi ei käsitellä eikä luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Sinulta itseltäsi

 • Sinun ilmoittamat tiedot. Jos olet alaikäinen myös sinun huoltajasi ilmoittamat tiedot

Hoitohenkilökunta

 • Tutkimuksesi ja hoitosi yhteydessä muodostuneet tiedot

Työantaja

 • Mikäli kulut työterveyshuoltosopimuksen piiriin niin työnantajasi ilmoittamat perustietosi, työpaikan yhteystiedot sekä tietoja koskevat muutokset sovituin väliajoin.

Toinen terveydenhuollon toimintayksikkö tai terveydenhuollon ammattihenkilö

 • Muista terveydenhuoltolaitoksista hankitut tiedot
 • Toimintayksiköltä annetun lähetteen perusteella tai ostopalvelusopimukseen perustuen laskutuksen oikeellisuuden tarkistamiseksi tiedot siitä, ketä on hoidettu, mitä toimenpiteitä tehty ja paljonko ne ovat maksaneet.

Väestörekisteri

 • Seulonnan kutsutiedot

Muut tietolähteet

 • Vakuutusyhtiö tai työeläkeyhtiö
Sinun oikeutesi

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

 • Sinulla on mahdollista tutustua omiin tietoihisi Terveystalon Oma terveys-palvelun kautta. Palvelu kattaa sinun ilmoittamat henkilötiedot sekä tärkeimmät terveysteesi liittyvät tiedot
 • Voit myös tehdä henkilötietoja koskevan tarkastuspyynnön kirjallisesti Terveystalon toimipaikkaan, rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön Terveystalon toimipaikkaan

Oikeus tietojen poistamiseen

 • Itse ilmoittamat tietosi voidaan poistaa sinun pyyntösi perusteella
 • Muilta osin:
  Terveystietojen säilytysaika määräytyy STM:n asetuksen mukaan. Tiedot poistetaan säilytysajan umpeuduttua.
  Muut tiedot poistetaan säilytysaika kohdassa mainitun ajan umpeuduttua.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 • Sinulla on oikeus siihen, että Terveystalo rajoittaa käsittelyä, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden. Rajoitus toteutetaan potilastietojen salaamisella.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Voit kopioida itse ilmoittamasi tiedot Oma terveys-palvelun kautta
 • Toinen terveydenhuollon toimija voi katsoa terveystietojasi Kanta-palveluiden kautta sinun itse antamien suostumusten ja kieltojen mukaisesti. Suostumuksia ja kieltoja voit ylläpitää Omakanta-palvelun kautta (www.kanta.fi)

Suostumuksen peruuttaminen

 • Silloin kun käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen voit peruttaa Oma terveys-palvelun kautta tai pyytämällä peruutusta toimipaikan asiakaspalvelusta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.
 • Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.
Miten henkilötietoni suojataan?

Terveystalo käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietoverkkoliikenteen kontrollointi ja suodattaminen, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva riskienhallinta. Terveystalo valitsee käyttämänsä alihankkijat huolellisesti ja huolehtii sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Leena Alapuranen
email tietosuojavastaava@terveystalo.com

Potilasasiamies

Suomen Terveystalo Oy:n valtakunnallisina potilasasiamiehinä ovat
Sanna Sarin, Johanna Toivonen ja Riitta-Liisa Karhunen

e-mail potilasasiamies@terveystalo.com
puhelin 030 633 1655

Potilasasiamiehen tehtävänä on

 • neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa mm. muistutuksen ja/tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
 • tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi