Tietosuojaseloste – kilpailut ja arvonnat

Tällä arvonta- ja kilpailurekisterin tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja sekä rekisteröidylle että valvovalle viranomaiselle. Jos osallistut järjestämäämme arvontaan tai kilpailuun, käsittelemme henkilötietojasi kilpailun tai arvonnan toteuttamisen ajan tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Suomen Terveystalo Oy (jäljempänä "Terveystalo")
Jaakonkatu 3B, 3 krs., 00100 HELSINKI

Keräämme ja tallennamme henkilötietojasi väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Käytämme henkilötietoja arvonnan tai kilpailun suorittamiseen, yhteyden ottamiseksi voittajaan, palkinnon toimittamiseen, sekä arvontapöytäkirjan laatimiseen ja arkistointiin.

Henkilötietojesi käsittelyperusteena on osana kilpailua tai arvontaa antamasi suostumus.

Voimme myös pyytää kilpailuun tai arvontaan osallistuvilta erillisen suostumuksen julkaista voittajan nimi ja asuinpaikkakunta sekä kilpailuvastaus, kuva tai muu sisältö ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

  • henkilön perustiedot (nimi ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero ja -toimipaikka)
  • suostumus ja päivämäärä arvontaan osallistumisesta

Voimme käsitellä osana arvontaa tai kilpailua myös kilpailuvastauksia sekä mahdollisia arvontaan tai kilpailuun liittyviä kuvia tai muuta sisältöä.

Arvontoja ja kilpailuja varten kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina niiden tässä tietosuojaselosteessa kuvatun käyttötarkoituksen kannalta. Lisäksi lakien (kuten kirjanpidon ja verotuksen) edellyttämät tiedot säilytetään sovellettavien lakien mukaisesti.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai tuhotaan turvallisesti.

Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään arvonta- tai kilpailulomakkeen tai sosiaalisen median kautta.

Tietojasi käsittelevät, ne Terveystalon työntekijät, joiden työtehtäviin arvontojen ja kilpailujen järjestäminen kuuluu. Jos arvonta tai kilpailu järjestetään sosiaalisessa mediassa, pyydämme sinua tutustumaan tämän informaation lisäksi myös somekanavan omaan tietosuojainformaatioon henkilötietojesi käsittelystä.

Käytämme myös ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalvelujen tuottamisessa. Voimme siirtää henkilötietoja Terveystalo-konserniin kuuluville yhtiöille sekä palveluntarjoajille ja alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja Terveystalon lukuun.

Käsittelemme henkilötietojasi aina huolellisesti ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilötietojasi käsitellään pääsääntöisesti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä.

Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa arvontaan tai kilpailuun antamasi henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessasi ottamalla yhteyttä asiakkuusmarkkinointi@terveystalo.com.

Sinulla on oikeus tarkistaa tallennetut itseäsi koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajaamista sekä kieltää tietojesi käsitteleminen.

Mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä, voit myös olla yhteydessä valvontaviranomaiseen (Suomessa tietosuojavaltuutettu).

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai tästä tietosuojaselosteesta, pyydämme ottamaan yhteyttä tämän selosteen lopussa listattuihin rekisterinpitäjän yhteystietoihin. Mikäli haluat käyttää tässä kappaleessa mainittuja oikeuksiasi rekisteröitynä, pyyntö on tehtävä kirjallisesti ottamalla yhteyttä asiakastuki@terveystalo.com.

Terveystalo käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä.

Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietoverkkoliikenteen kontrollointi ja suodattaminen, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva riskienhallinta.

Terveystalo valitsee käyttämänsä alihankkijat huolellisesti ja huolehtii sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan.

Tietosuojavastaava
email: tietosuoja@terveystalo.com
Terveystalon tietosuojavastaava
Suomen Terveystalo Oy
Jaakonkatu 3B,
00100 HELSINKI