Hiljaista jaksoa edeltävän IR-uutiskirjeen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Terveystalo Oy (jäljempänä "Terveystalo")
Jaakonkatu 3A, 6 krs., 00100 HELSINKI


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperusteet

Henkilötietoja käytetään sähköpostitse lähetettävien hiljaista jaksoa edeltävien sijoittajille ja analyytikoille suunnattujen IR-uutiskirjeiden välittämiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu uutiskirjeen tilaajan ja Terveystalon väliseen sopimukseen.

Käsiteltävät henkilötietokategoriat

Nimi
Sähköpostiosoite
Uutiskirjeen tilauspäivämäärä
Lähetetyt uutiskirjeet

Henkilötietojen säilytysajat

Uutiskirjeen tilaamiseen liittyviä henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö peruu uutiskirjeen tilauksen. Uutiskirjeen tilauksen peruneiden henkilötiedot poistetaan viivytyksettä.

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan uutiskirjeen tilauksen tehneeltä henkilöltä.

Henkilötietojen käsittely ja luovutus

Henkilötietoja käsittelevät Terveystalon työntekijät. Henkilötietojen käsittelyä ulkoistetaan ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Terveystalon lukuun. Henkilötietoja voidaan siirtää EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tällöin siirto tapahtuu käyttäen Euroopan komission tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita tai muuta tietosuojalainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä ja tutustua itseään koskeviin henkilötietoihin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten ja puutteellisten henkilötietojen oikaisua.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistoa.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen tai rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, mikäli rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden. Tällöin henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan selvityksen ajaksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Uutiskirjeen peruminen

Voit milloin tahansa perua uutiskirjeen tilaamisen ottamalla yhteyttä osoitteeseen: investors@terveystalo.com.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu), mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä. Ohjeistus ilmoituksen tekemiseen löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyllä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

Rekisteröidyn oikeutta koskevan pyynnön voi tehdä osoitteeseen: investors@terveystalo.com.

Henkilötietojen suojaus

Terveystalo käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietoverkkoliikenteen kontrollointi ja suodattaminen, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva riskienhallinta. Terveystalo valitsee käyttämänsä alihankkijat huolellisesti ja huolehtii sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan.

Uutiskirjeeseen liittyvät yhteydenotot

Liisa-Maija Seppänen
Investor Relations Manager
Tel. +358 50 314 4455
liisa-maija.seppanen@terveystalo.com

Terveystalon tietosuojavastaava: tietosuoja@terveystalo.com
Suomen Terveystalo Oy
Jaakonkatu 3A, 00100 HELSINKI