Neuropsykologinen tutkimus

Tutkimuksen hinta on noin 969–2217 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta määräytyy tutkimuksen laajuuden mukaan. Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan henkilön tiedonkäsittelyä eli kognitiivisia toimintoja, käyttäytymistä ja tunnesäätelyä. Tiedonkäsittelyllä tarkoitetaan mm. oppimista, muistia, keskittymistä ja päätelmien tekemistä. Tutkimuksessa arvioidaan näissä mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia ja muutoksia sekä selvitetään niiden vaikeusastetta ja haittaavuutta. Lääkärin lähetteellä tehdyistä psykologin tutkimuksista saa Kela-korvauksen.

Tavallisesti tutkitaan keskittymistä ja oman toiminnan säätelyä, muistia ja oppimista, päättelykykyä, kielellisiä taitoja ja näönvaraista hahmottamista. Näissä esiintyvien vaikeuksien taustalla voi olla esimerkiksi jokin kehityksellinen oppimisvaikeus, neuropsykiatrinen häiriö, keskushermoston sairaus, tapaturmainen aivovamma tai pitkittynyt stressi.

Terveystalossa tutkimuksen tekee neuropsykologi. Tutkimuksessa kootaan tietoja haastattelun, testitehtävien ja kyselyjen avulla. Asiakkaan luvalla voidaan haastatella myös läheistä henkilöä, esimerkiksi jos kysymyksessä on tarkkaavuuden tai muistamisen arviointi.

Tutkimuksessa voidaan ottaa kantaa esimerkiksi oppimisvalmiuksiin, työkykyyn, ajokykyyn tai kuntoutustarpeeseen. Neuropsykologi voi myös suositella tukitoimia, joiden tavoitteena on tukea ja vahvistaa toimintakykyä sekä lievittää vaikeuksista aiheutuvaa haittaa.

Neuropsykologiseen tutkimukseen voi hakeutua, jos itse havaitsee muutoksia tiedonkäsittelyssään, kuten muistissa, oppimisessa, keskittymisessä tai työskentelyn sujuvuudessa. Myös läheiset, esihenkilö tai työtoverit voivat kiinnittää huomiota muuttuneeseen toimintakykyyn, esimerkiksi muistin heikentymiseen. Tavallisesti neuropsykologiseen tutkimukseen hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Neuropsykologiseen tutkimukseen ohjautumisen syitä voivat olla:

  • muistiongelmat
  • ongelmat työ- ja opiskelukyvyssä
  • stressiin ja uupumiseen liittyvät tiedonkäsittelyn vaikeudet
  • aivovammojen ja neurologisten sairauksien aiheuttamat tiedonkäsittelyn vaikeudet
  • neuropsykiatristen häiriöiden arviointi, kuten ADHD tai autismikirjo
  • oppimisvaikeudet, esim. lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus, matematiikan vaikeus, kehityksellinen kielihäiriö, hahmottamisen vaikeus
  • kuntoutustarpeen arviointi
  • mielenterveysongelmiin tai psykiatrisiin sairauksiin liittyvät tiedonkäsittelyn vaikeudet
  • ajokyvyn arviointi

Neuropsykologinen ohjaus

Neuropsykologi voi suositella ohjantajaksoa neuropsykologisen tutkimuksen perusteella. Jakson pituus on yleensä 1–5 käyntiä. Käyntien aikana potilas saa tarkempaa tietoa neuropsykologisessa tutkimuksessa esille tulleista vaikeuksista tai heikentymistä toimintakyvyssään. Lisäksi voidaan harjoitella keinoja tiedonkäsittelyn vaikeuksien lievittämiseksi ja toimintakyvyn kohentamiseksi.

Ajanvaraus

Voit varata ajan verkossa Varaa aika -painikkeesta. Terveystalo Kuntoutuspalveluihin voit jättää yhteydenottopyynnön ”Hae kuntoutukseen” -painikkeen kautta.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Kuntoutuspalvelut

Palvelut

Laku-perhekuntoutus (Kela)

Laku-perhekuntoutus on suunnattu 7–15-vuotiaille lapsille tai nuorille, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen oirekuva (ADHD, autismikirjon häiriö, Touretten oireyhtymä tai pitkäaikaiset tic-oireet). Kuntoutuksen tavoitteena on antaa tietoa lapsen tai nuoren kasvusta ja kehityksestä, helpottaa perheen arjen sujumista ja antaa konkreettisia tukikeinoja myös päiväkotiin tai kouluun.

Palvelut

Fysioterapeutin kotikäynnit

Fysioterapeutin kotikäyntiä hyödynnetään mm. leikkauksen jälkeisessä kuntoutumisessa, seniorikuntoutuksessa tai neurologisessa fysioterapiassa. Tavoitteena on kotona ja kodin ulkopuolella selviytymisen tukeminen kotiharjoittelun ja fysioterapian avulla. Fysioterapeutti arvioi apuvälineisiin ja kodin pieniin muutostöihin liittyvät tarpeet. Kotikäyntejä toteutetaan myös vanhainkoteihin, senioritaloihin, päiväkoteihin ja kouluihin. Vakuutusyhtiöt korvaavat tietyissä tilanteissa fysioterapian kotikäynteinä. Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät palvelut korvataan maksusitoumuksella. Vuoden 2024 alusta fysioterapeutin kotikäynnistä saa kotitalousvähennyksen. Työn osuudesta vähennys on 60%. Vähennyksen voi hyödyntää asiakas itse tai lähiomainen. Verottaja ohjeistaa asiasta tarkemmin verkkosivuillaan.

Palvelut

Fysioterapia

Terveystalon fysioterapiapalvelut ovat sinua varten, joka tarvitset apua ja tukea tuki- ja liikuntaelinoireiden kuntoutuksessa. Terveystalon fysioterapeutit asettavat tavoitteeksi hyvinvointisi, toimintakykysi tai liikkumisesi parantamisen. Kipu, särky, jomotus, voimattomuus, kireys tai muu oire voi viedä työstä ja muusta elämästä turhaan voimia ja rajoittaa tekemistä. Fysioterapia on tärkeää toimintakyvyn kohentamiseksi myös neurologisissa sairauksissa ja vammoissa. Fysioterapeutti auttaa oireiden lievittämisessä, helpottamisessa ja uusimisen ehkäisyssä. Pääset halutessasi fysioterapiaan kysymään asiantuntijan arviota ja neuvoja omaan hyvinvointiisi liittyvissä kysymyksissä – myös ilman lääkärin lähetettä. Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät palvelut korvataan maksusitoumuksella.

Palvelut

Neuropsykologinen työnohjaus

Neuropsykologinen työnohjaus soveltuu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät esimerkiksi terveyskeskus-, työterveys- tai koulupsykologeina sekä muille neurologisten, neuropsykiatristen, psykiatristen ja geriatristen potilaiden kanssa työskenteleville. Työnohjaus voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena. Prosessinomaisen työnohjauksen lisäksi tarjoamme myös konsultaatiota yksittäisissä asiakastapauksissa.

Palvelut

Fysioterapeutti

Fysioterapeutit auttavat ja tukevat asiakasta tuki- ja liikuntaelinoireiden kuntoutuksessa. Tavoitteena on usein parantaa asiakkaan hyvinvointia, toimintakykyä tai liikkumista. Kipu, särky, jomotus, voimattomuus, kireys tai muu oire voi viedä työstä ja muusta elämästä turhaan voimia ja rajoittaa tekemistä – oireiden lievittäminen, helpottaminen ja uusimisen ehkäisy on mahdollista fysioterapeutin avulla. Fysioterapia on tärkeää toimintakyvyn kohentamiseksi myös neurologisissa sairauksissa ja vammoissa. Yhä useammin asiakkaat tulevat fysioterapiaan ilman lääkärin lähetettä kysymään asiantuntijan arviota ja neuvoja omaan hyvinvointiinsa liittyvissä kysymyksissä. Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät palvelut korvataan maksusitoumuksella.

Palvelut

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on vahvistaa kuntoutujan toimintavalmiuksia ja arjen taitoja. Lasten ja nuorten toimintaterapia kohdistuu hieno- ja karkeamotoriikan, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen, näönvaraisen hahmottamisen sekä aisti- ja tunnesäätelyn kehityksen tukemiseen.